Tuinzaden In De Kleine Winst. Witte Goederen NOTA'S, REKENINGEN, KWITANTIÈN, WISSELS, Speciaal adres voor Huwelijks- en Verlovingskaarten, Adres- en Visitekaarten. Teiling m MoeM HEEREN-BOTTINES, ZADEN HAARLEMMEROLIE. A. ADRIAANSE, KONINGSTRAAT. JAN VAN AMESFOORT. lij 0UQK1RK 4 VAN PRAAG, worden 't netst en goedkoopst afgeleverd door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr. DANKBETUIGING. ZÜIDERKERK. Afdeeling Helder der Nederlandsche Bond „MAATSCHAPPELIJK BELANG". Dans-Ondervijs. - Tninzaal Tivoli. Tandarts BIERSTEKER, op ZONDAG 2 FEBRUARI 1890. „OEFENING BAART, VOORUITGANG" Prijs-Biljarten DIENSTBODE. n bekwame MUBUECHT. een witte PAPEGAAI met een nieuwe ijzeren KOOI. Trombone (C), Mej. UURBANUS, YMmarlt, vraagt geschikte Dienstbode. een een flinke DIENSTBODE, een KLEERMAKERSJONGEN, Weggeloopen. ten lilkGEOBITEN-WINEBLTJB, Notaris EATTINGA RAM, te Mier, INBOEDEL, Donrwaardtr E iffAST, HARINGVLET, 2 kopervaste Sclespslioolei, Eigengemaakte van uitmuntende kwaliteit, BieneÉavei 47, Nienwefliep. „AERD VAN NES", 50 CENTS. Hit TM- en Sipra-IapzijR No. 33, Meer let wè „Be VMer,"2-Ct. Sigaar. C. THEEWIS--SCHOLTZE. 55 CENTS. Sfrttat <3k De Venflnmeester B. B. BORGART Meubelen en Huisraad, J. W. KAMPER Sr., prijscouranten HOOFD-EAU DE COLOGNE, van J. BIJLOOS, Coiffeur, Altaar. J. W. KAMPER Sr., W* KMNNHKt Brandstoffen, Porcelein-, Glas- en Aar dewerk, TaUak en Sipren, Petroleum, Ch. L. DE MEIJER, MIE Bij J. W. KAMPER Sr., Die nu nog extra voordee- lig Baai, Bever, Duffel, Car- saai, Zeeduffel, Wantenbaai koopen wil, doe zijn inkoopen Kanaalweg. Spoorgracht. Wg betuigen onzen hartelijken dank aan allen, die blijken van belangstelling gaven, inzonderheid aan de Heeren Dra gers, voor de laatste eer, aan den over ledene bewezen. Namens de Wed. N. SENNEKES-Jurgens, Kinderen en Behuwdzoon. De ondergeteekende betuigt zijn op rechten dank aan de visschers van Oude- Schild, die hem tijdens zijne ziekte hun hooggewaardeerden steun hebben ge schonken. Oude-Schild, 27 Jan. 1890. W. BOON Sz. D. Y. Donderdag 30 Januari a. s., 's avonds 7 uur Ds. W. DEN HENGST. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen Mej. de Wed. C. SCHMIDT, eerder Wed. F. L. van der HAAGEN, worden verzocht hiervan op gave of betaling te doen vóór den Oen Februari a. s., ten huize van den Heer C. WH ARBRECHT, Keizerstraat 65, te Helder. Allen, die nog iets te "vorderen hebben van den heer HAJENIUS, worden verzocht hunne nota's in te zenden vóór 1 Februari e. h. OPENBARE VERGADERING MET DEBAT, op Vrijdag 31 Jannari, in het lokaal &TIVOLI", des avonds te 8 uur. Als spreker zal optreden de Heer J. J. C. GROOTENDORST, lid van het Hoofdbestuur. Entree 10 Cent. Leden vrij. HET BESTUUR. Art. 1. De afdeeling Helder Nederlandsche Bond Maatschappelijk Belang, stelt zich ten doel De belangen van handel en nijverheid in het algemeen en van den winkelstand in het bjjzonder te bevorderen, en de ver keerde toepassing van het coöperatieve stelsel te bestrjjden, door alle gepaste en doeltreffende middelen. STADS-SCHOUWBURG, Koningetrover .Mueis Sacrum", Helder Directie: GEBR. 4. VAN LIER. UITKEERING DIVIDEND WINKEL. Dinsdag 28 Januari 1890, ran 7 tot 9 uur. HET BESTUUR. De Les vau 71/*9^2 u., die gemeld stond op Woensdagzal van af heden op die uren op Dinsdag plaats hebben. DINSDAG 4-5V»-7V3 U. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAGS te Helder, Kerheracht 17, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiënen het plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 12—3Vs uur. BUITENGEWONE VERGADERING, ten huize van den Heer IJ. BUIK, te KOEGRAS, ZANGKOOR BIJEENKOMST, in plaats van Woens dag op DONDERDAG 30 JANUARI a. s. Een getrouwe opkomst wordt dringend aanbevolen. HET BESTUUR. om een Zilveren Horloge als Prjjs en een Ristje Sigaren als Premie, bg J. SMIT, Hoek Langestraat, Helder. DINSDAG 28 JANUARI 1890: Buitengewone Voorstelling door het Hol landsch Tooneelg ezelschapdirectie A. VAN LIER, van het Grand Théatre te Amsterd. OALEOTTO. Drama in 4 bedrgven, door PAUL UIN- DAU, bewerkt uit het Spaansch, van JOSÉ ECHEQAZAIJ, door JAN VAN ARKEL. Gevolgd door EEN MOET ER TROUWEN. Blijspel in één bedrgf uit het Hoogduitsoh. De hoofdrollen in beide stukken zul len vervuld worden door de Dames Rós sing, André, van Rossijm, en de HeerenH. van Kuijk, F. Tartaud, Malherbe, André en Lageman. Aanvang 8 nnr. Prgzen der plaatsen le Rang 99 Ct., 2e Rang 75 Ct., 3e Rang 50 Ct., 4e Rang 30 Ct. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 Cts. eztra per stoel berekend. Plaatsen zjjn op den speeldag te be spreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, a 10 Cts. extra per Wegens teleurstelling wordt direct ge vraagd een nette DIENSTBODE, die netjes WERKT en WASCHT, tegen hoog loon. Adres Bureau dezer Courant. Iemand, bekend met ad ministratie en gewoon boek ie houden, eeu nette hand schrijvende, wordt gedurende een paar uren per dag verlangd. Adres met franco brieven, lett. A. Z., Bureau dezer Courant. A. BARNEVELO, Meubelmaker, Keizerstraat, vraagt 2 flinke JONGENS. Wordt zeospeeedig mogelijk gevraagd: Adres: BERKHOUT Co. Te ls.oop (Een half jaar oud.) Bg DE JONG, Oostersloot no. 23. Uit de hand te koop, een zoo goed als nieuwe met solide kist. Adres Bureau van dit blad. Oevraagd een fatsoenlijk DAGMEISJE, tegen flink loon. AdresBERKHOUT Co. Gevraagd tegen half Februari: als|Meid-Alleen. Wasch buiten's huis. Adres: BERKHOUT Co. Bekwame DIENSTBODE gevraagd, tegen Februari. Persoonlijk zich aan te melden HOOFDGRACHT K. 54. Grevraagd eenigszins met het vak bekend. AdresMEIJER HABERMANN. Heden morgen een zwarte FOES met witte borst„witte poeljes en halve witten nens met nickelen Bandje waaraan een Die haar terug bezorgt Binnenhaven 54, zal een goede belooning ontvangen. Ter overname aangeboden in de Vlamingstraat No. 48. W. GROENEVELD. Te koop aangeboden: een zoo goed als nieuwe Schoenma kers SINGER NAAIMACHINE. AdresBoekh. A. J. Maas, Dgkstraat. Te huur of te koop Een WOONHUIS, vnnrzien van Slaap-en Woonkamer. Heele Eang, Keuken, Boven ingericht met Slaap- nn Legeerkamertje en vrij achteruit aan de Binnenhaven. Adres Weezen straat N°. 6. T© üoop goed zingende Kanarievo gels. Met Pop f2,50. Prachtig stel om te broeien. Adres: OOSTSLOOTSTRAAT No. 32. zal op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890, voormiddags 10 uur, fe Helder, in het lokaal TIVOLT' publiek verknopen een netten en goed geconserveerden bestaande uit! Tafels, Stoelen, Canapé, Salon-ameuble ment, Bonheur du jour, Ledikant, Klee- den, Gordijnen, Kachels, goed gevulde veeren- en andere Bedden, Koper-, Glas-, Tin-, Porcelein en AardëWerk, henevens eenig Goud- en Zilverwerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de verkooping te bezichtigen. Nadere informatien ten kantore van Notaris HATTINGA RAVFN. te HELDER, zal aldaar op DONDERDAG 6 FEBRU ARI 1890, des middags te 1 uur precies, op het Havenplein publiek verkoopen een zeer goed onderhouden met een stel Zeilen, Riemen en Mast. 1 stel Bootzeiten. 35 stuks Zegenlappen (vischwant). 6 id. Ansjovislappen id. Een partij Lappen, stronken Want. 9 paar Hoozen. Kurken, 1 Kompas, Taanketel, Ankertjes, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Alles te zien ter plaatse van den ver koop, op den dag der verkooping vau af 's morgens 10 uur. Voorts zullen nog worden verkocht afkomstig van het gestrande S.S. »DRA- GONFLIJ", liggende in de Binnenhaven, lange zijde van den schoener Adelaar", tegenover de smederij van den heer W. TINKELENBERG, en aldaar te bezich- tigen. vorlirij gTiaar tol] Dames REGENMANTELSTOFFEN nieuwste keuze, prachtige kleuren, per el en naar maat, bij J. W. KAMPER Sr., Het vergaan van het Nederlandsch Fregatschip benevens de Lotgevallen der bemanning, bij hun jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden, beschreven door den Kapitein F. M. CARSJENS, gezagvoerder van dien bodem. Uitgezeild 4 Augustus 1853 van Texel, kwam de schrijver met de Prins Fre- derik der Nederlanden" op 15 Mei 1855 te Nieuwediep binnen. Aan dit treffende verhaal schonk de Heer C. ADAMA VAN SCHELTEMA voor de derde maal een belangrijk voorwoord. De prtys van het Boek is slechts Na toezending franco alom Oostslootstraat, geeit bij iedere 10-Ccni SIGAREN een BON. 25 Bonnen hebben het recht op eeu CADEAU vau 25 goede SICAREN. BOEKHANDEL. zal, op Woensdag, 29 Januari 1890, des namiddags te 2 uren, in het Verkoop- Lokaal, aan de Wagenstraat, pnbliek verkoopen, ten overstaan van den Deur waarder J. W. VAN DER WAL Cz., waaronder: Kasten, Tafels, Rietgaas-, Bru8selsche- en Ween er Stoelen, Spiegels, Schildergen. Bedden met toebehooren, Dekens, Karpetten, Klokkeneen partij Manufacturen; e6n Witte Papegaai met gele kuif en Kooieen completen Krni- denierswinkel-Inventariseen partg nieu we, losse, ingepakte in stroo Weener Stoelen; een hoeveelheid nieuwe ijzeren Spgkers; een Tilbury; een Handkar enz. Te bezichtigen op den verkoopdag, van af des voor middags 10 uren. Goederen voor deze verkooping worden nog tot hedenavond 10 nnr aangenomen in bovengenoemd lokaal. Springveeren-, Houtwol- en Zeegras-Ma trassen, veeren Bedden, kapokken Bedden, ijzeren en houten Ledikanten, Wiegen, Vuur manden, Luierreandjes, Wieg-Matrasjes, wollen, gewatteerde en moltonnen Dekens, prachtige Bedspreien, Hospitaaldoek, veeren en kapok per kilo en vele andere artikelen het beddenvak betreffende, bij Rinnenhaupn Nn A7 NiptiiMPiiipn WIHIIMIIIIUVUH HU» I| I1IUUvlllUlli van zijn gereed en GRATIS verkrijgbaar gesteld voor Tuinlieden en liefhebbers. De prijzen zijn, bij een uitstekende kwaliteit zoo laag mogelijk gesteld. Voor buiten deze gemeente op franco aanvraag. ZAADHANDEL. HELDER. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk iu prijs. Onovertref baar. Prijs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bij J. N. QUERELLE, Kanaal weg 139. Op nieuw ontvangen een prachtige collectie LAKEN BUKSKINGKAMGA- REN en meer Heeren MODE-ART1KE- LEN, welke per El en naar maat tegen uiterst billijke prijzen worden geleverddoor Binnenhaven 47, Xienwediep. Zuid.straat M 78. MattenKleeden en KarpettenTafel-, Vloer en Looperzeil, Cocos-, ManillaSpart- en RandmattenMahony- en Notenhouten Raam- Garnituren. De ondergeteekende maakt bij deze be kend, dat hij een zaakje geopend heeft in en verder alle hniskoudeiyke artikelen. Hopende zich door goede waar en solide behandeling een ieders gunst waardig te maken. Uw dienstv. dienaar, Gasstraat No. 5. ZUIVERE AMERIKAANSCHE PE- TROLEUM 8 Cent per liter. Opruiming en meer andere Winterartikelen. Binnenhaven 47, Nieuwediep. DE ECHTE Depót In Koppen's Verkoophuis. Slijters fabrieksprijs. tot ongekend lage prijzen, UNT „DB XS.LBIIVB WINST",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3