't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1770. Zaterdag 1 Februari 1890. Achttiende Jaargang. KALENDER DER WEEK NIEUWSTIJDINGEN. -abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Buroaux: SPOORSTRAAT en ZUIOSTRAAT. Advertentlën van 1 tot 5 regels 25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Adverfentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 28 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 38 m. Onderg. 4 u. 52 m. Zondag 2 Septuagesima Maria Lichtmis. Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Volle Maan. Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 CORRESPONDENTIE. Ontvangen van Mr. v. TILBURG, 2 dollar. Aan Mej. C. COOPER wordt be richt, dat 't abonnement per jaar 2 dol lar is, die onder couvert kunnen gezon den worden. HELDER, 31 Jan. 1890. Dinsdagavond werd door 't Holl. Tooneelgezelschap, directie A. van ,Lier, opgevoerd 't drama >Galeofcto", door Paul Lindau. De strekking van 't stuk was te doen uitkomen, hoe men zich voor den schijn dient te wachten, daar anders de wereld gereed staat te veroordeelen en te verguizen. De heer van Kuijk, als don Manuel en mevrouw Róssing als Julia hebben hunne rollen iB dit stuk uitstekend vervuld, en ook de heer Tartaud, die als Ernesto optrad, mocht den algemee- nen byval verwerven. De overige artis- ten brachten 't hunne bij tot 't welsla gen der voorstelling. Ditmaal werd als nastukje gegeven Een moet er trouwen", dat vlug werd afgespeeld en herhaaldelijk tot lachen aanleiding gaf. Tijdens den laatsten storm wierp de zee te Scheveningen voorwerpen van waarde op het strand, o. a. een zilveren penning, dragende aan de eene zjjde het opschrift „Monaig ordint TRAIECT 1787" en aan de keerzijde een driemast bark met het onderschrift„Concordia Resparvae Crescent. Voorts werden nog gevonden een gouden ketting en een zil veren armband, en verschillende zilveren muntstukken. Baden op de scholen De commissie voor volks- en schoolba- den te Haarlem heeft aan den gemeen teraad een adres gericht, houdende ver zoek om aan de nieuw te bouwen open bare sshool een inrichting tot het ver strekken van douchebaden aan school kinderen toe te voegen. Als men nu maar niet gaat overdrijven Op last van den officier van justi tie te Breda ziju te Rozeudaal de ge broeders T. en P. B., resp. goudsmid en verversknecht, gearresteerd en naar het huis van bewaring te Breda overgebracht. Zij worden verdacht valsch geld te heb ben vervaardigd en in omloop te heb ben gebracht. Het uit het ,,Haagsche Dagblad" o- vergenomen bericht, dat aan den heer J. Koch (niet Cock), wegens het onge luk te Ruinerwold, een schadeloosstelling van f 50,000 was uitgekeerd door de Maat schappij tot exploitatie van staatsspoor wegen dit bericht is volgens de ver zekering van den betrokkene zelf, onwaar. Met den bevigen storm zyn uit de kap van het centraal-station te Amster dam eenige glazen naar beneden gesla gen en op het tweede perron terecht ge komen. De slag was allerhevigstgeluk kig liep alles zonder ongelukken af. Over een uitgestrektheid van wel tien meter op het perron en langs de trappen, die naar den tunnel voeren, lagen duizenden stuk- ken glas ter dikte van ruim 1 centimeter. Door de «Koninklyke stjjfselfabriek" te Rozendaal is ongeveer een millioen kilo rjjst gekocht, afkomstig uit de ge zonken »Thorbecke VU". Ruim 60 ar beiders zyn thans voortdurend bezig de natte rijst om te werken en verdienen daarmede een gulden daags. Yoor de fabriek zelve zit er een niet onaardige winst op, daar de ryst, die haar slechts 1 cent per kilo kostvoor het fabricee- ren van beste styfsel geschikt is. Het is opmerkelijk, hoe de influ enza op de sigarenfabriek der firma Phi- lipsen Van Hussen te Kujjk voorkomt. Op een der lokalen van de tweede ver dieping werden al de werklieden (onge veer 20) op één dag door de ziekte aan getast, terwijl by de overige werklieden derzelfde fabriek nog geen geval zich tot nu toe voordeed. Gelukkige stervelingen Een twee tal werklieden-vereenigingen te Breda, bestaande uit gasfitters en een lantaarn opsteker speelden onder elkander twee tienden in de Staatslotery, waarop de f50,000 is gevallen. Willem S., te Amsterdam, was smoorljjk verliefd geraakt op de blonde, lieftallige Emma, de dochter van een be kend handelaar in sigaren aldaar. Em- ma's hartje klopte ook voor Willem en weldra waren de jongelui verloofd. Aangezien onze vriend er vrij goed bij zat, had hij geen pleizier om zijn hu welijk lang uit te stellen en hij liet zich in dien geest tegenover zijn aanstaanden schoonvader uit, die hem volkomen ge lijk gaf en onder vier oogen de woorden toevoegde: «Best jongen, myn kapitaal bestaat wel hoofdzakelijk uit zaken, die in rook opgaan, maar toch krijgt Emma acht duizend mee". »Dat is een buitenkansje", dacht Wil lem, die er volstrekt niet op gerekend had, dat zijn liefje hem fortuin zou aan brengen en by maakte nog wat meer haast met het trouwen. De blonde Emma en de kranige Wil lem werden man en vrouw, maakten een klein liuweljjksreisje en keerden de vo rige week in Amsterdam terug. Toen zij hun nieuwe woning binnenkwamen en de keurig gemeubelde huiskamer be traden, wachtte hun een verrassing. Op de stoelen, op de tafel, op een rust bank, op den schoorsteenmantel, in een buffetkastje, kortom overal stonden kistjes sigaren't waren tachtig kistjes ieder van honderd stuks. Een briefje, dat onzen Willem overhandigd werd, bevatte de mededeeling Ziehier, waarde schoon zoon, de acht duizend, die ik beloofd heb Emma mee te geven". In 't begin keek de jonggehuwde man wat zuur, maar hjj eindigde met te lachen en is al weder tevreden door 't vooruit zicht, dat hij een jaar of wat vrij rooken heeft. Tot naricht van trouwlustige jonge lezers kannen wy mededeelen, dat de wakkere sigarenhandelaar nog twee al lerbekoorlijkste dochters in voorraad heeft donker soort ze krygen elk tien duizend mee. (VI. BI. v. Amst.) D© Zaak-Couffe. De heer Gouffé, een deurwaarder te Parijs, verdween den 27n Juli jl. op geheimzinnige wijze en zijn lijk werd gevonden by het dorp Millery in de nabijheid van Lyon. Dicht bij het lijk vond men een zwarten houten koffer, die blijkbaar had gediend om het daarheen te vervoeren. De politie onderzocht den koffer en zag dat deze te Londen was vervaardigd. De heer Goron, de chef der geheime politie, ging naar Londen en het gelukte hem daar den winkelier op te sporen, die den koffer had verkocht. Het bleek dat zekere Eyraud, die met zijne minnares Gabrielle Bompard op reis was, den koffer te Londen gekocht en meêgenomen had naar Parijs, van waar deze den27n Juli, den dag, waarop Gouffé verdween, naar Lyon was verzonden.- Waarschijnlijk was dus deze Eyraud de moordenaar van den deurwaarder. Eyraud woonde te Parijs en stond in slechten naam bij de politie, maar hij verdween te gelyk met Gouffé, zonder dat men kon ont dekken waar hij was gebleven. Van de ge- heele zaak werd niets meer vernomen, totdat nu voor een paar dagen Gabrielle Bompard plotseling te Parijs kwam en zich ter beschik king van de politie stelde. Onmiddellyk werd de dame in hechtenis genomen en verhoord. Zij bevestigde dat Eyraud de moordenaar is van Gouffé. De deurwaarder was onder een voorwendsel door Eyraud in zijn huis gelokt en vermoord. Het lijk werd in een koffer gepakt en naar Lyon gezonden. Eyraud volgde zelf en reed met den koffer naar Millery, waar hij dezen in een kloof wierp. Eyrauds doel was Gouffé te bestelen. Zoo- dra hij hem had vermoord, trok hij de overjas van den deurwaarder aan, nam zijn slentels en drong door in zijn kantoor in de «Rue Montmartre." Bij zijn onderzoek werd Eyraud echter gestoord door den conciërge, die hem voor Gouffé hield en hem de brieven kwam brengen. Eyraud werd bang en maakte zich uit de voeten, zonder eenige geldswaarde mede te nemen. Gouffé had in zijn zak niet meer dan 150 franes, zoodat dit sommetje en het gouden horloge het eenige voordeel waren, dat de moord opleverde. Eyraud vluchtte toen met Gabrielle Bompard naar Amerika. Daar kregen beiden twist en toen vluchtte Gabrielle naar Frankrijk met het doel om Eyraud's misdaad bekend te maken. Evenwel bleek uit alles terstond, dat de dame zelve medeplichtig is geweest aan den moord en althans haar hulp heeft verleend om Gouffé in de val te lokken. Niettemin tracht zij haar medeplichtigheid te bemantelen, zoodat haar verhalen in vele opzichten tegenstrijdig zijn. De hoofdzaak van haar raededeelingen wordt echter door de politie voor waar ge houden. De politie tracht nu Eyraud op te sporen. Het laatst is hij gezien te Philadclpbia, maar toen daar een onderzoek werd ingesteld, bleek dat hij spoorloos was verdwenen. De heer Goron hoopt echter de geheimzinnige zaak tot helderheid te brengen. Gabrielle Bompard heeft reeds herhaaldelijk verschillende verkla ringen afgelegd over den moord en het weg voeren van het lijk, welke bij onderzoek on waar zijn gebleken. Plet is nu de groote kunst uit al haar verhalen de juiste waarheid op te zoeken. Gabrielle is zeer welbespraakt en gevat en vertelde zonder de minste ontroering, hoe zij getuige is geweest dat Gouffé door Eyraud wérd vermoord. Ondanks al haar gevatheid hoopt toch de heer Goron, die het onderzoek leidt, van haar te vernemen, wat hij moet weten. Gemakkelyk zal dit echter niet gaan. Gabrielle wordt in de gevangenis goed behan deld. Niets ontbreekt haar en steeds is bij haar een bewaakster, die natuurlijk haar best doet de waarheid te wéten te komen. Tot dusver echter is dit nog niet gelukt. Namen van straten te Helder. Indertijd werd door ons vermeld, dat, met het oog op de tienjarige volkstelling, eene nieuwe nummering der huizen in deze gemeente had plaats gegrepen. Tot eene meer juiste aanwijzing der bebouwde gronden, heeft het Gemeentebestuur ook aan enkele stegen, die nog altijd zonder bepaalden naam waren gebleven, namen toegekend. Deze omstandig heid geeft ons aanleiding om aan de namen der straten en stegen in deze gemeente eens even onze aandacht te wijden. Een aantal namen zijn ontleend aan per sonen, die zich óf door hunne verdiensten óf door hunne populariteit, óf door hun initiatief tot stichting van gebouwen hebben onderschei den. In deze rubriek noemen wyde Jan In 't Veltstraat, naar een vroegeren burgemeester aldus genoemd; de Van Berkstraat en de P. Quantstraat, naar de heeren L. Van Berk en P. Quant, die zich bij de bebouwing der straten in de Nieuwstad verdienstelijk maak ten; de Janzenstraat, naar de heeren Gebrs. Janzen, door wie hier tal van woningen zijn aangebouwd; de Ruijghweg, naar den heer M. W. Ruijgh, een populair man in deze ge meente; de Vroonstrateu naar den heer N. Vroon, eigenaar van een stuk weiland, waarop deze straten zyn aangelegd; de Gravenstraat naar den heer J. de Graaff, die er de eerste woningen deed verrijzende Wagenstraat, naar den heer J. A. Wagenaar, die gedurende eenige jaren op den hoek dier straat woonde de Vlamingstraat naar den heer P. Vlaming, die er een der eerste huizen deed bouwen en er woonde; de Hoogstraat, naar den heer V. Hoogendijk, eigenaar van een groot deel der perceelen aldaar; de Kuiper- en Jonker straten met dergelyke aanleiding tot naams- aanduiding; de Schagenstraat naar den heer P. Schagen, die het land nabij den Paralel- weg liet verkavelen; de Schapensteeg, naar de oudtijds bekende «vrouw Schaap", met haren zoeten inval voor de snoepgrage jeugd; de Kooisteeg naar Arie Kooi, den typischen groen- teverkooper, die als zoodanig in die straat zyn öOjarig jubilé vierde; de Blomsteeg, naar C. Blom, die indertijd de «Lindeboom" en 't huis daarnaast in de Langestraat bewoonde; de Kroonstraat naar den heer P. Kroon, den slachter op den hoek dier straat; de Kooger- steeg naar den heer J. Kooger, vroeger bewo ner van een hoekhuis aldaarde Gortersteeg naar Gorter, den bekenden porder; de Rens- steeg, naar de Rensmaag's, eene daar niet onbekende familiede P. Grootsteeg, naar wPiet den diender", die daar jaren lang zijn woning had en die bij de bevolking, en in zonderheid bij het jonge volkje, zich in eene zeldzame populariteit mocht verheugende Hartesteeg, naar Pietje Hart, winkelierster op den hoek van dat druk bezochte steegje verder de Kappersteeg, naar den kapper, die op den hoek woont; en eindelijk de Califor- niëstraat, dus genoemd naar den man, die daar de eerste woningen deed bouwen, met geld, dat hij met goudzoeken in Californië bijeen vergaard had. Aan 't bovenstaande kan nog worden toegevoegd de Loodsgracht, die haar naam ontving naar de zeeloodsen die, van Texel naar hier overgeplaatst, op de toen nog onbebouwde gronden aldaar, woningen deden aanbouwen. Naar vroegere en tegenwoordige gebouwen, enz. werden de navolgende straten genoemd: de Walvischstraat naar een huis, in welks ge vel een walviseh was afgebeeld; de Zwaan straat naar een café, de Witte Zwaan" ge naamd; de Kolensteeg, naar een groot steen kolen-magazijn, op de plek waar nu de school van den heer Vastenou is te vinden; de Ar tillerie-straat en de Brakkensteeg naar de ba rakken der Artillerie, nu beBtemd tot berging van oorlogs-materiëelde Louisestraat, naar de nabijliggende Louise-batterij, thans Mortier- batterij de Oostslootstraat, naar de sloot, daar vroeger aanwezigde Looiersteeg naar de voor malige Leerlooierij, ter plaatse waar nu de heer P. Schagen zijn woning en magazijn van brandstoffen heeft; de Jodensteeg, waarin vóór 1837 de Synagoge der Iraëlitische ge meente alhier te yinden was; het Molenplein, oudtijds het terrein van den houtzaagmolen van den heer L. Den Berger; de Telegraaf- steeg in de nabijheid waarvan vroeger het Telegraafkantoor gevonden werd; de Doksteeg, aldus genoemd in de dagen toen daar tegen over een ingang te vinden was naar 's Rijks werf, bij het bouwen van een nieuw droog dok; de Oude kerkstraat, genoemd naar de Oude kerk der Hervormde gemeente, op het stuk land, //Konijnenberg" geheetende Oude schoolstraat, naar het vroegere Schoolgebouw, thans ingericht tot magazijn voor het nacht leger; de Heersteeg (Dominé's steeg), waar naast oudtijds de pastorie der Herv. ge meente, thans ingericht tot oude mannen- en vrouwenhuis der Diaconie; de Kloksteeg, naar 't voormalige café //de Klok", op den hoek dier straat; de Houtstraat, naar 'thout, daar door de heeren Gebrs. Janzen nabij hunne werkplaatsen opgeslagen de Zoutsteeg, naar een vroeger zoutpakhuis in 't perceel, waar nu de heer Luijtzen zijn ijzerwinkel heeft; de Hospitaalsteeg, naar het nabijgele gen Hospitaal der Landmachtde Kerkgracht naar het 3 tal kerken, welke men op die gracht aantreft; de Paleisstraat naar het tegenover gelegen Directiehuis der Marine. De Diaconiestraat, aangelegd op het vroe gere weiland, dat aan de Diaconie der Her vormde gemeente toebehoorde de Breewater- en Weezenstraat op 't voormalige weiland Breewater", dat eigendom was van het Al gemeen Weeshuis alhierhet Ankerpark op de plek, waar oudtijds een aantal ankers der marineschepen waren neergelegdde Spoor- gracht, naar het vermoeden, 't welk indertijd bestond, dat het Station van den Spoorweg op het nabijgelegen //Brakkeveld" zou worden De naam Kanaalweg is aan de huizenrij ten noorden van 't Heldersche kanaal gege ven, ten tijde toen die gracht gegraven werd en er nog slechts een open weg bestond, waaraan men daarna begon woningen te bou wen. De gemeente bestond tot dien tijd slechts uit de straten ten westen van het Westplein. Naar een der vroegere bewoners van den Kanaalweg, //Kort" genaamd, heette een steeg, op die gracht uitkomende, «de steeg van Kort". Die steeg is echter werkelijk niet kort en vandaar heeft men haar, in tegen stelling met den primitieven naam, de Lange- steeg genoemd. De naam van een der stegen vordert nog een afzonderlijke mededeeling. Menigeen, die hier niet met vroegere toestanden bekend is, zal zich weieens afvragen hoe is men er toch toe gekomen, om een deel van het Molenplein den naam van «Waagsteeg" te geven? De oplossing van het raadsel is dezeVroeger vormde de huizenrij, die thans den naam van Waagsteeg draagt, werkelijk een steeg, ge vormd ter eener zijde door die huizen, aan den anderen kant door de uitgebreide hout- loodsen van den houtzaagmolen. En verder het onoogelyke gebouwtje, op den hoek dier 8teeg,, nog altijd bestemd tot politie-bureau, had in vroeger tijd nog eene andere bestem ming. Aan de oostzijde van dat huisje werd toen het vee gewogen, dat ter slachting be stemd en waarvoor bij de directie der belas tingen aangifte gedaan was. Het fraaie gebouw was toen dus tegelijk Politiebureau en Stadswaag, en ter gedachtenis, ook aan deze bestemming, voert het oostelijk deel van 't Molenplein nog altijd den naam van Waag steeg. In het westelyk gedeelte der gemeente vindt men een steeg, waarvan de naam by oude ingezetenen bijzonder de aandacht trekt. Het is de Leeuwsteeg. Op den hoek van die steeg, tegenover den weg naar 't fort «Erf prins", staat een oud gebouw, thans in onder scheidene woningen verdeeld. In vroegere dagen heette het «de Roode Leeuw", en was het een voornaam logement en koffiehuis met stalling. Boven op het huis was een koepel, waarin een bel, die het aanstaande afrijden aldaar van den Postwagen naar het Zand in de Zijpe aankondigde. Sedert den aanleg van het Noordhollandsch kanaal is in den reisweg een groote verandering gekomen. Men rijdt sinds lang niet meer in een Postwagen langs den muilen Zanddijk naar zuidelijker gelegen plaatsen, en sedert de verlegging van den verkeersweg is «de Roode Leeuw" vervallen en eindelijk als hótel en café geheel verla ten. 't Overgeblevene gebouw herinnert aan vroegere grootheid «De Hollandsche Vloot", een café, dat mede in de Artilleriestraat was gelegen, is geheel opgeruimd, en de ondergrond wordt thans tot moestuin gebezigd. Naar dat koffiehuis is de tegenoverliggende straat »Vlootstraat" ge noemd. 't Sloopen van dit gebouw was een gevolg van een gewichtige gebeurtenis. Na dat het had opgehouden tot koffiehuis te dienen, werd het o.a. bewoond door een koop man, die allerlei goederen bewaarde, sorteerde en droogde. Op een keer was hij bezig bus kruit, afkomstig van een gestrand schip, bij de kachel te drogen. Een vonk valt neer en 't gevolg begrijpt men. Nog altijd had het gebouw den oorspronkelijken naam behouden, en deze omstandigheid gaf gereede aanleiding tot de opmerking: Van Speijk liet eenmaal één kanonneerboot in do lucht vliegen wat beteekent dit feit, in vergelijking met hetgeen hier gebeurde De bewoner van het bekende perceel in de Artilleriestraat had heel «de Hollandsche vloot" in de lucht laten springen Onze mededeelingen besluitende, houden we ons aanbevolen voor de ontvangst van aan- en opmerkingen, die, uit den aard der zaak, op deze beschrijving wel te maken zullen zijn. Het kan ook heel licht zijn, dat wij nog eenige straten, wier namen beteekenis heb ben, hebben verzuimd te vermelden. De zaak zelve is wel niet van overwe gend belang, doch 't gebeurt weieens, dat de vraag ontstaathoe komt die straat of dio steeg aan den naam, daaraan gegeven, 't Bo venstaande beschouwe men als eene beschei- dene proeve, om in zulk een geval ophelde ring te geven en de namen van onderschei dene straten, enz. in deze gemeente te ver klaren en te verduidelijken. Iets over een Heldersche Jongen in Amerika. De aanstelling van Edward W. Bok, van Brooklyn, als redacteur van The Ladies' Home Jonrnal, van Philadelphia, is, zegt de Hope, een opmerkelijk voorbeeld van vroegtijdig succes. Mr. Bok is nu 25 jaren oud en wordt ongetwijfeld niet alleen de jongste, maar ook de best gesa larieerde hoofdredacteur in Amerika, daar deze betrekking hem een salaris van 10,000 dollar (f25,000) per jaar oplevert. Niettegenstaande zijn jeugdigen leeftijd heeft mr. Bok het thans reeds even ver gebracht als menigeen in zijn geheele leven. Toen hij nog maar 16 jaar oud was, verza melde hij handschriften van beroemde perso nen. In den tijd van drie jaar kreeg hij niet alleen omstreeks 10,000 namen bijeen, maar het gelukte hem om er in zooveel nieuwsbladen over te doen spreken, dat het de meest alge meen bekende verzameling van dien aard is. Zij telt thans over de 15,000 namen. Op den leef tijd van 19 jaar wijdde hij zich aan de litter»4"""" en begon met het uitgeven van The B.„ Magazine, deed het slagen en verkocht het iegeu een zeer goeden prijs aan mr. Bush, die het in The American Magazine veranderde. Ds. Henry Ward Beecher werd zeer aan hem gehecht en de groote prediker gaf veel van zijn letterkun digen arbeid in handen van den jeugdigen mr. Bok. Bij den dood van Beecher verzamelde en redigeerde mr. Bok een „Beecher Memorial" voor de familie, waarin mannen als Gladstone, de her tog van Argyle, president Cleveland, Oliver Wen- dell Holmes, dr. Talmadge, generaal Sherman en bijna 400 andere beroemde mannen hem bij stonden. Een reeks van brieven voor nieuwsbladen, die mr. Beecher voor mr. Bok schreef, brachten hem op het denkbeeld van een letterkundig syndicaat bureel. Dit is thans bekend onder den naam van „The Bok Syndicate Press" en heeft bijna den sterksten letterkundigen invloed te New-York. Er zijn 45 van de voornaamste schrijvers van den dag aan verbonden, die de pers van Amerika en Europa van letterkundige bijdragen voorzien. Terwijl hij aan al deze ondernemingen deelnam, bekleedde hij des daags een betrekking bij de Scribnera, die zoo belangrijk werd, dat zij thans, nu hij een andere aanvaardt, een der meest ver antwoordelijke van genoemde firma is. De jeugdige mr. Bok is Nederlander van ge boorte, maar door en door Amerikaan in vlijt en geestkracht. Het is opmerkelijk, dat hij niet alleen met voorname menschen bekend is, maar zelfs hun bijzondere vriendschap en vertrouwen geniet. Hij heeft veel voor nieuwsbladen en tijd schriften geschreven en een gemakkelijken en vloei- enden stijl. Hij heeft een aangeborene geschikt heid voor redacteur en is een bekwaam bestuur der van zaken. Nog meer steeg onze belangstelling, zegt de Hope, toen wij vernamen dat de jengdige redac teur niet alleen een Hollandschen naam voert (want die zijn er te New York en teNew-Jersey duizenden en duizenden), maar dat hij zelfs in Nederland was geboren. En daar wij ons altijd met een zekeren oud-Nederlandschen „trots" ver blijden, wanneer een „Dutchm&n" in dit land

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1