Advertentie n. De Heer ei Mm. Reinflers-v. Oraïrojp, Aan de Eeden der Herv. Kerk Dr. BARGER, ra Amsterdam Vrije Geref. Gemeente, De WelEd. Heer M. DE BRUIJN, voor geen „Yankee" behoeft onder te doen, ver oorloofden wij ons de vrijheid om met de ach tenswaardige familie in correspondentie te treden. Tot zoover „de Hope" De heer Edward Bok is in 1863 te Helder geboren en kwam in 1870 met zijn ouders in Amerika. Zijn vader, W. J. Hidde Bok, werd in 1829 geboren op het eiland Texel, waar de familie tal van jaren woonde. De heer W. J. Hidde Bok was Notaris en Vice-Consnl van ver schillende mogendheden alhier. Wij vermelden het bovenstaande met groote ingenomenheid. Ofschoon de heer Bok nog jong deze gemeente metterwoon verliet, wordt het ze ker, vooral door hen, die het vlugge, innemende knaapje indertijd hebben gekend, met onverdeeld genoegen vernomen, dat hij in zijn nieuw Vader land zich, op zoo jeugdigen leeftijd reeds, tot het thans door hem ingenomen standpunt heeft we ten te verheffen. Ons Vaderland, en deze ge meente in 't bijzonder, mag roem dragen op dezen vertegenwoordiger van den Nederlandschen naam in den vreemde. (Red. VI. BI.) Marine en Leger. De offic.-machinist 2e kl. A. J. Moritz, ge plaatst in de maritieme directie te Willemsoord en gedetacheerd bij den torpedodienst aldaar, wordt 6 Eebr. a. s. op non-act. gesteld. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Prinses Amalia," van Ba tavia, passeerde 27 Jan. Kaap Rocca. Het stoomschip „Prinses Wilhelmina," van Arasterdam, passeerde 28 Jan. Vincent. Het stoomschip „Prinses Marie," van Am sterdam, vertrok 29 Jan. van Aden. Het stoomschip „Soenda," van Amsterdam, passeerde 27 Jan. Dungeness. Marktberichten. Schagen, 30 Jan. 6 Paarden f40 a 300, 1 Stier f 300, 7 Geldekoeien f 285 a 245, 9 nucht. Kalveren f 10 a 22, 320 Schapen f18 a 26, 15 mag. Varkens f16 a 19, 26 Biggen fll a 13, 35 Kippen f50 a 150, 40 Eenden f75 a 100, Boter per kop 80 a 90 ct., Kaas per kilogram f 20 a 25, Kipeieren per 100 £3,00 a 4,00. Petroleum-Noteering van A. KLIK Arnerik. Petroleum f 9.45 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 28 Jan. Aangebracht door 1 sloep schipper J. Verschoor, 80 lev. kabelj. per stuk f 3,65, 190 doode kabelj. p. st. f 1,50 a 1,85, 4doode lengen p. st. f2,95, 1200 schelv. in ijs per 100 f27,50. 29 Jan. 1 sloep schipper J. Noordzij, met 100 lev. kabelj. p. st. f' 3,15, 260 doode kabelj. p. st. f 1,30 a 1,50, 900 schelv. in ijs per 100 f 23,50. 1 heilbot, voor f 33. 15 korders met 1 tot 3 mand kleine schol per mand f 3,90 a 4,40,1 tot 2 mand schar per mand f2,50, 30 roggen per stuk f 1,30. 30 Jan. 1 sloep schipper Jb. Iliedijk, met 20 lev. kabelj. p. st. f 2,90, 85 doode kabelj. p. st. f 0,85 a 1,15, 150 schelv. in ijs per 100 f 22. 33 korders met 1 tot 5 mand kleine schol per mand f 2,80 a 4,30, 2 tot 3 mand schar per mand 1,50 a 2,50. 31 Jan. Schuiten naar zee. 332ste Staats-Loterij. 5e klasse9e lijst. No. 8785 f2000. No. 10438,12026 f 1000. No. 20260 f400. No. 1589, 3365, 3528, 12827, 18666, 14959, 19203 f200. No. 3277, 5517, 5788, 6786, 7592, 11819, 12284, 14426, 15559, 17016, 19657 f 100. 5e klasse10 lijst. No. 7394 f25000. No. 5276, 8457, 8580, 19338 1000. No. 10485, 10721,10878,11242, 13652, 15800, 19564, 20458 f400. No. 531 f200. No. 4371, 6129, 9457, 12477, 14572, 15662, 18859 £100. Vervolg der Berichten. 5e klasse11e lijst. No. 599, 10008, 17055, 17912,19555 f 1000 No. 3191, 17221, 18501 f100. No. 8118, 12010, 11527, 18307,20010 f200. No. 1791, 2823, 1988, 6211, 6218, 6168, 9677, 9708, 9912. 10606, 10783, 13219, 11197, 15066, n 16377, 16174, 17087, 17.331, 18377, .wotr 19774, 20353 f100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 28 tot 31 Jan. ONDERTROUWD: J. 8noerwang, korporaal- torpedist, en M. N. Stijgers. J. Dito, schoenmaker, en D. H. Mahieu. L. Riesling, werkman, en A. van Jwuijver. GETROUWDG. F. Embde en G. A. Speulman D. Vonk en G. Harder. W. F. Ligteringen en G. M. Slaman. A. van Pelt en J. van Rigteren. J.P. van Rigteren en W. Boogaard. BEVALLEN; M. Juijn, geb. Fooij, z. A. J. Hosseling, geb. v. d. Kuijl, z. 8. P. Pieck, geb. Neijts, z. J. Jansen, geb. Vogel, z. A. v. Hoolwerff, geb. Zeeman, z. H. de Wijn, geb. Kuijper, s. OVERLEDEN: N. Smit, 2 m. M. Narold, 6 m. T. v. Doorn, 9 m. L. W. Bakker, 74 j. J. Hon- dius, 46 j. J. Blokhoff, geb. Pauw, 53 j. Burgerlijke stand gemeente Texel. van 22 tot 28 dezer. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD Pieter MoojenCz. en Anna Kalis. GEBORENJannetje dochter van Jacob van Heerwaarden en Jannetje Bakker. Catha- rina Maria dochter van Johannes de Waard Jz. en Anna Maria Molenaar. Krijn zoon van Cornelis Tanis en Leentjc Bakker. Dirk zoon van Dirk Hemelrijk en Jannetje Schagen. Cornelis zoon van Maarten Timmer en Naantje Bremer. OVERLEDEN: Stijntje Daalder 50 jaren, ongohuwd. Gerbrand Brouwer 28 jaren zoon van Jan Brouwer Jbz. en Aafje Dros. Elisa- both Bruin 77 jaren, weduwe van Simon Eelman. Gisteren verspreidde zich hier het ge rucht, dat de algemeen geachte ge neesheer, Dr. P. G. F. VOGEL POEL, in Oost-Indië is overleden, 't Gerucht bleek waarheid te behelzen. Na een verblijf van eenige maanden is de man, die zoovelen tot hulp en bijstand verstrekte, door de vreeselijke cholera aangetast eu overleden. Tref fend is dit bericht voor velen, inzon derheid hier ter plaatse, waar hij voor zjjn vertrek, jaren lang de vriend was van aanzienlijken en geringen, waar hg als arts en als helper in den nood optrad, en zich in groote mate ieders hoogachting en toegenegenheid verwierf. De Nederlandsche zeemacht verliest door 't heengaan van den heer VO GELPOEL, een kundig en ervaren officier van gezondheid, die ongetwij feld, ware hij big ven leven, tot de hoogste rangen bij den geneeskundigen dienst zou zgn opgeklommen. De verschrikkelijke ramp, die te Cal- lantsoog heeft plaats gehad, doet de aandacht op ons reddingswezen in dubbele mate vesti gen. Het feit, dat in de nabyheid van onze kust dertig menschen moesten verdrinken, waarvan honderden getuigen waren, is oen treu rig bewijs dat het de volkomenheid nog geens zins heeft bereikt. Is het niet mogelijk van de landzijde betere middelen te vinden, die de gemeenschap met de in nood verkeerende bemanning kunnen aanknoopen, dan dient men de aandacht te vestigen op zaken, die zulks kun nen bewerken van de zeezijde, dus van het schip zelve. De heer Koning, van Texel heeft in 1888 voor dit hoogst gewichtig doel een middel bedacht, hetwelk bij 't stranden van 't groot ste nut kan zijn. Het is een zeer groote cilindervormige koperen bus, zeer licht, waar om p. m. 1000 meter lijn gewikkeld is. Het in nood verkeerend vaartuig werpt die in zee, waarna 't toestel in korten tijd aan land spoelt, en de verbinding is verkregen. Een proef, door de marine met dit toestel genomen, beeft de doelmatigheid er van bevestigd. Het ware zeker te wenschen, dat het ten plicht werd gesteld aan reederijen om in het belang van de in hunne dienst zijnde bemanning, dien toestel aan boord van hun schepen onder den vasten inventaris op te nemen. Deskun digen beweren, dat, ware de toestel van den heer Koning aan boord van de »Loch Moi- dart" geweest, die ten 2 ure 's nachts aan den grond raakte, de verbinding reeds vroeg had plaats gevonden en die ramp zeker niet zou plaats hebben gehad. Wij meeneu de aandacht hierop te moeten vestigen. Den 28 Jan. werd ten Raadhuize alhier aanbesteedhet verf-, glas-, behang- en teer- werk, aan de gemeente-gebouwen, bruggen, enz., te Helder, gedurende 1890. Ingeschreven door de heerenE. J. Bruin, voor f 1380; J. Bakker, f1275; A. Breet Wz.j f 1260; J. Lak, f 1225; J. Bethlehem, f1179; J. Pronk, f 1135; J. Tielrooij, f 1134; F. Boon, f 1091; P. Bierenbroodspot, f 1084; J. do Vries, f 1060; Joh. Hubbeling, f' 1060; J. van Brede- rode, f1039; J. Hoogerduin, f1016; Gebr. de Boer, f951; H. de Wit, f943; J. W. Kamper Jr., f910; H. Kor(f,f867. - Gisterenavond hield 't college „Ernst en Scherts" een buitengewone vergadering in Tivoli, voor leden en genoodigden. Met suc ces werden opgevoerd 't drama .Marcel" en 't zangspel „Het boerinnetje van Woubrugge". In beide stukken hadden de spelers hunne rollen goed ingestudeerd, zoodat ze meerma len een welgemeend applaus verwierven. De heer P. Schagen hield na afloop van 't eerste stuk een toespraak tot een van de oprichters van 't gezelschap, den tachtigjari gen heer J. van der Laan en reikte hem 't eerediploma over, waarvoor de heer v. d. L. zyn erkentelijkheid betuigde. Door een der bestuursleden werden den drie medewerkende dames fraaie bouquetten aangeboden. Het jaarlijksch Assaut en Bal, ter gelegenheid van 's Konings jaarfeest, te geven door de adelborsten der Kon. Ned. Marine, zal dit jaar plaats hebben op Zaterdag den 15 Feb. a s. A. s. Zondag zal een tooneelge- zelschap onder directie en met medewer king van den heer H. W. Nieuwenhuijs in Tivoli een tooneelvoorstelling geven. (Zie verder annonce in dit blad.) Over het jaar 1889 wordt door de Visscherg-Maatschappij >Den Helder" al hier een dividend uitgekeerd ad. 8 pCt. Dat in den storm van jl. Zondag, in de gronden nabij Kgkduin een schip met man en muis is vergaan, blijkt zeker te zgn. Men heeft op den Amerikaanschen bol, in 4 vadem water, in gezonken toe stand een ijzeren schip ontdekt, waarvan nog de stompen der masten gedeeltelijk boven water steken. De lading er van moet uit salpeter bestaan. Woensdag is alhier het lijk aange spoeld van een onbekend zeeman, onge veer 50 jaren oud, o. a. gekleed in een flanellen hemd, William Zunving. Met eenig klein wrakhout, dreef een veêren hoofdkussen aan, met inkt ge merkt T. Hollanday. Texel, 30 Jan. Heden is hier een plankje opgevischt, waarop geschilderd stond »Holl. Lamps." Maassluis 29 Jan. Heden avond is van de beugvisseherij alhier gearriveerd „Willem", schipper de Zeeuw, welke door een stortzee in den storm van Zondag jl. twee matrozen ver loor, die over boord geslagen en verdron ken zgn. Een ander matroos werd zwaar gekwetst hier aangebracht. Ter reede van Maassluis heeft een aanvaring plaats gehad tusschen het En- gelsche stoomschip „Grenadier" en de Middelharnissche visschersloep „Willem de Zwijger". Laatstgenoemde is gezon den en het volk gered. Door de Board of Trade werd Dins dag uitspraak gedaan in de zaak der stranding van het stoomschip »Newnham," op 18 Dec. op de Noorder Haaks. De Board of Trade was van meening dat alle voorzorgen voor een veiligen overtocht van het South Sand Head vuurschip naar Texel en Bremerhaven waren genomen, dat er |herhaaldelgk werd gelood, doch blijkbaar het looden niet met de noodige nauwkeurigheid was gesehied. De oorzaak der stranding \^ordt toegeschreven aan een met den vloed in den wal trekkendeu stroom. Het certificaat van den gezag voerder bleef vrij van eenige afkeurende aanteekening. De levering van 7000 puntgranaten van 3.7 cM. is door het departement van marine opgedragen aan den fabrikant Fr. Krupp te Essen. Door het omtrappen van een bran dende lantaarn door een paard, is de schuur van den bouwman J. van der Griend te Zuid-Beierland, met den ge- heelen voorraad granen en hooi, benevens 40 stuks hoornvee, een prooi der vlam men geworden. De Geneeskundige Courant meent, dat zij aan haar plicht te kort zou doen, door niet ernstig op te komen tegen het plan om bg gelegenheid van den ver jaardag des Konings op 19 Feb. een vuurwerk in het Malieveld te 's Graven- hage af te steken omdat 19 Feb. zich nier eigent voor een avondfeest op een open veld, waar het publiek, meer dan een uur aan de koude lucht blootgesteld, on beweeglijk staat te bibberen van vocht en koude. Wij kennen zegt het blad den grijzen Oranjevorst, die Ziju volk zoo lief heeft en gewis niet met de nationale gezondheid zal spottten, er te goed voor, dan dat Hg, zelfs ter wille van Zgn feestdag, de volksgezondheid op zoo'u zware proef zal willen stellen. De slechte gezondheidstoestand der laatste dagen, teweeggebracht door de in fluenza, heeft dit orgaan deze regelen in de pen gsgeven. Uit Vlaardingen wordt gemeld De Ylaardingsche winterbeugvloot, die dit seizoen slechts 18 schepen telt, is thans van de eerste reis binnen geweest. Tot dusverre zgn de resultaten in verge lijking met andere jaren bijzonder gun stig te noemen en bedraagt de gezamen lijke vangst thans 634 ton visch en 29 ton leng, terwijl in 1888/89 door 23 schepen siechts 577 ton visch en 44 ton leng werden aangebracht. De prgzen in den afslag voor gezouten vischwaren besteed, zgn thans ook veel hooger dan in het vorige seizoen. Visch wordt nu betaald met f41,50 a f44 en leng met f27,50 a f 28 tegen f 32.50 a f 33,50 voor visch en f 22 voor leng in den vorigen winter. Gevolgen van dronkenschap Iamand uit Utrecht, gelogeerd in een hotel op het Damrak te Amsterdam, is in den nacht van Maandag op Dinsdag, gedurende een ritje met een aap zijn portefeuille, inhoudende ongeveer f 1600 aan bankbiljetten en een hypotheeksbrief van f 2000, kwijt geraakt. De man werd des morgens vroeg in beschonken staat ge vonden op de trappen van de Beurs, en wist natuurlijk weinig aanwijzingen te doen. Vermoedelijk is de een of andere zakkenroller onderweg in het rgtuig ge slopen en heeft dit, na zgn slag gesla gen te hebben, weer even ongemerkt ver laten. De aapjeskoetsier, de bestolene, en de nummers der bankbiljetten zgn be kend. Uit deze gegevens heeft nu de recherche last om den dief, de éénige onbekende grootheid in dit vraagstuk, uit te visschen. Omstreeks 7 uur brak Woensdag avond een felle brand uit in de boeren plaats van de wed. Vis, in de Waard- polder (gem. Barsingerhoru), welke ge heel door de vlammen werd vernield en waarbij 4 koeien en 3 varkens in de vlammen omkwameu. Alles was tegen brandschade verzekerd. De brand moet waarschijnlijk in den schoorsteen zgn ont staan. Als een bijzonderheid kan worden vermeld, dat in Naaldwijk vier broers, Dijkshoorn, leven, waarvan drie het Me talen Kruis dragen. De oudste van 't viertal is 83 jaar, de jongste 71 jaar. De beide middelsten verdienden hun kruis als vrijwilligers, de hoogst bejaarde als milicien. De laatste is tevens bijna 55 jaren bij dezelfde familie in den tuin werkzaam, voor welke trouwe dienstver vulling kg indertijd een vereerend ge tuigschrift outving van 't hoofdbestuur der Hollandsche maatschappij van Land bouw. De jongedochter v. d. L. te Mierlo zou met iemand uit Helmond in 't hu welijksbootje stappen. Maar o wee, het bruidje stond in 't geboorteregister als jongen te boek en onze koele bruidegom had zoo weinig voor den echtelgken staat over, dat kg zgn lief bruidje in den steek liet»het veranderen van jongen in meisje kost me te veel geld", zei hg. Van de Erin, de vermiste boot der „Nationaal Steam Compagny" te Liver- verpool, is nog niets vernomen. De. „City of Chicago" van de Inman- lijn kwam te New-York aan. De boot had vele ijsbergen outmoet en was zoo geteisterd, dat zij herhaalde malen de vaart had moeten staken om haar machines te herstellen. Heldersche Moppen. Moeder, aan haar dochter,' die eerstdaags zal trouwen „O ja, dat zou ik nog haast vergeten als je 't soms met je man te kwaad krijgt en je wilt hem wat naar 't hoofd smijten, neem dan altijd dingen, die niet licht breken en zoo goedkoop mogelijk zijn". o Terwijl een gierigaard aan tafel zit, komt een arme drommel hem spreken, die het oog aanhoudend houdt gevestigd op een schotel met koude ham. „Hou je van koude ham?" vraagt eindelijk de gierigaard. „Wat veel 1" is 't antwoord des hongerenden. »Dan moet je ze daags te voren kokenluidt de koele opmerking verder. Op 4 Feb. a.s. hopen wij te mogen herdenken de 35-jtirige Echtrereeniglng van onze be minde Ouders E. SLAMAN en L. MUL. Texel, 31 Jan. 1890. Namens hunne dankbare Kin deren, Behuwd- en Klein kinderen. Ondertrouwd JACOB DITO en DOROTHEA HENDRIKA MAHIEU. Helder, 30 Januari 1890. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd W. SMIT en Heden overleed zeer onverwachts, mijn geliefde Echtgenoote en der Kinderen Moeder, Mej. Elisabeth Lontion, in den ouderdom van ruim 71 jareu. Heider, 30 Jan. 1890. J. VAN DER HULST en Kinderen. Heden overleed mijn lieveling Fransje in den aanvalligen leeftijd van 9 maanden, ten huize van L. WEER- MEIJER en Echtgenoote, die ik innigen dank schuldig ben, dat zg de plichten van ouders, die ik ter wille van mijn toestand niet heb kunnen volbrengen, zoo bereidwillig en liefdevol op zich genomen hebben. Helder, 27 Jan. 1890. M. VAN DOORN— JURRIE. Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H. Sa cramenten der stervenden, mgn ge liefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle Moeder Johanna Pauw, in den onderdom van ruim 53 jaren, diep betreurd door mij en mgne kinderen. Allen, die de overledene in haar werkzaam leven gekend hebben, zullen beseffen, hoe zwaar ons deze slag treft, maar wij hopen in Gods wil te berusten, wiens doen liefde is. Helder, 29 Jan. 1890. J. BLOKHOF. E. J. PASCHEDAG- BLOKHOF. A. BLOKHOF. P. BLOKHOF. K. BLOKHOF. J. M. BLOKHOF en verdere Familie. Algemeene kennisgeving. C. REINDERMAN, die tevens voor de vele blijken van be langstelling, bij bun huwelijk ondervon den, hun welgemeenden dank betuigen, Heldea, 30 Januari 1890. Geboren PIETER, Zoon van P. DE BRUIJN en E. W. LEEWENS. Helder, 30 Januari 1890. Bevallen van een Zoon, A. VAN HOOLWERFF, geb. ZEEMAN. Helder, 29 Januari 1890. Bevallen van een welgeschapen Zoon M. JUIJN, geb. FOOIJ. Helder, 30 Januari 1890. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon K. JONGSTRA-ABBENES. Helder, 31 Jan. 1890. Geboren COENRAAD ANTHONIE, zoon van H. C. PIECK en P. S. PIECK, geb. NEIJTS. Helder, 29 Januari 1890. Heden overleed, zacbt en kalm, mgn geliefde Echtgenoot en der kin deren zorgvolle vader L. W. BAKKER, in den onderdom van 74 jaar. Nieuwediep, 29 Januari 1890. Wed. L. W. BAKKER- BRUIN, en Kinderen. Heden overleed, na een lijden van slechts weinige weken, mgn geliefde echtgenoot, de Heer J. HOND1US, in den ouderdom van bgna 47 jaar. Helder, 30 Januari 1890. Wed J. HONDIUS, geb. HEIJMAN, en Familie. Den lOen Januari 1890 overleed te den Helder na een geduldig lgden van 5 dagen, mijn geliefde Echtge noote JANNETJE MAZEREEUW, in den ouderdom van ruim 59 jaar, na een echtvereeniging van bgna 38 jaar. J. SMIT. Kinderen, Behuwd-en Kleinkinderen. (Wegens buitculandsche betrekking eerst heden geplaatst). Voor de vele blijken van deelne ming in onze droefheid, betuigen wg onzen hartelijke» dank. Heden overleed mgn innig ge liefde Moeder Johanna Blokhof, geb. PAUW, na voorzien te zgn van de H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van 53 jaren. Een kortstondige ziekte maakte een einde aan haar voor mij zoo dierbaar leven. Helder, 29 Jan. 1890. E. J. PASCHEDAG. J. PASCHEDAG— BLOKHOF. betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervon den bg het overigden van hunnen vader. Nieuwediep, 30 Jan. 1890. O Voor de vele blijken van belangstelling, 'ondervonden bg het overigden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, betuigen wij aan allen en inzonderheid aan H.H. Dragers, onzen innigen dank. IJmuiden, 28 Januari 1890. Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wed. N. SMITDekker. Voor de vele blgken van belangstel ling, bij de geboorte onzer dochter onder vonden, betuigen wij onzen hartelgken dank. Helder, 31 Januari 1890. A. B. WEBER en Echtgenoote. De ondergeteekenden betuigen bg hun vertrek naar elders aan alle vrienden en bekenden hunnen hartelgken dank, voor de vele blgken van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden. D. VONK Dz., Leerling-Machinist H. S. M., Rotterdam, en Echtgenoote. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen Mej. de Wed. C. SCHMIDT, eerder Wed. F. L. van der HAAGEN, worden verzocht hiervan op gave of betaling te doen vóór den Oen Februari a. 8., ten huize van den Heer C. W. HARBRECHT, Keizerstraat 65, te Helder. te HELDER (Palmstraat). Zondag 2 Feb. 1890, voormiddags 10 ure Doopsgezinde Gemeente. Zondag 8 Feb. 1890 Hl. J. IDE BïïBSÉ, Student aan de Doopsgez. Sociëteit. in de HOOGSTRAAT. Zondag 8 Feb. 1890 van 's Gravbnhage,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2