:a. Brood! Yeilioo tan Inboedel. C. ADRIAANSE, Keizerstraat. DE VLIJT. nette Huwelijks- en Verlovingskaarten. De prilzen tan bet Brood 1: „ieiirapntimsteriai" fioerenscïrooi-Spel: Lees dit! DE ZON, Kanaalweg. Boek- en Handelsdrukkerij FRIESCHE JAMEH, C. DE BOER Jr., Helder. 11 ZUIDERKERK. Nat. Cir. Geli. OntLTereeniiM Werklieden-Vereeniging. UITGELOOT: NOS. 1-25-34-38 „ONTWAAKT BIJ TIJDS". GROOT BAL. DE TROIPETTER-MAJOOR, DON CESAR DE BAZAN of de Straatzangeres van Madrid. Victoria Concert-Hall. Miss LIZZIE VICTOR, een flinke DIENSTBODE, Een JONGEN gevraagd, Kindermeisje gevraagd. Eene Dame, Te huur aan de Bijkstraat te Helder, Te huur of te koop. Een WOONHUIS, vooorzien van Vnnr-, Woon- en Slaapkamer, heele Gang, Keu ken, Boven ingericht met Slaap- en Le geerkamertje en vrij achteruit aan de Binnenhaven. EEN WEDUWE oen WINKELHUIS met pole Loods. Een HUIS te huur 4 a 5 vette Varkens, Notaris HATTINGA HAVEN, le Heiier, INBOEDEL, De nog voorhanden zijnde VETLEDEREN LOOPLAARZEN, worden a f 5.00 p.paar verkocht. 'een leMlante Water- en Ynnraffaire met waterleidini en verpnnint Een Achter-Kamer te huur, Groote sorteering. G. BAAS Az., Kanaalweg. Alleen solide artikelen, tegen uiterst lage maar vaste prijzen. Magazijn van Manufacturen, Garen, Band, Mode- Artikelen, enz. enz., in het groot en klein. Weststraat 34 Weststraat 34. s- A. BREET Wzn. De Allemansgading. Gedurende de maand Februari extra goedkoope prijzen in ADRES- EN VISITEKAARTEN. Nota's, Rekeningen, Kwitantiën. HANDELS ENVELOPPEN. Prijs-Biljarten N.B. Tevens wordt bekend gemaakt, dat Broodbakkers die tot heden kaartjes gaven, daarmede a,s. Maandag op houden. C. GOMES, in Hen prijs van f 1.50 en daarenboven. Fijn nebnild Tarwebrood 1 Kilo 15 Ct, id. 12 id. 0,50 8 12 8 P. VERFAILLE, 0,75 8,50 1 0,75 1,50 1 Fransche Brandewijn. Gewone en oude Jenever. ELIXER M.Th. DE HAAS, Acht fraaie llopBliscle Platen, Prijs: 75 Cent. BERKHOUT Co., D. V. Zondag 2 Febrnari a.s., 's mor gens 10 en 's avonds 6 uur: Ds. W. DEN HENGST. OPENBARE VERGADERING op Zon dag 2 Febrnari 1890, 6 uur 's avonds, bovenzaal Militair Tehuis". Toegang vrij. Afdeeling Fonds voor uitkeering bij overlijden. VERGADERING voor de leden van bovengenoemd Fonds op Zaterdag 1 Feb. a.8., 's avonds ten 8 uur, in het lokaal »Tivoli". Procentuitkeering van voornoemd Fonds op Maandag 3 Feb. a.s., 's avonds van 6—10 uur, op de Bovenzaal. Aan kinderen worden geen gelden Zitting der Spaarkas op Zaterdag 1 Feb. a.s., 's avonds van 671/2 uur. HET BESTUUR. Leening 1874 Militair Tehuis. Belanghebbenden worden attent gemaakt tot het innen der rente alsmede tot de üitgeloote aandeelen, op Maandagavond 3 Februari, van 8 tot 10 uur, in de Con sistoriekamer der Chr. Geref. Kerk. J. COLLET. VEREENIGING ALGEMEEN!! VERGADERING op ZONDAG den 2en FEBRUARI 1890, in het lokaal »Tivoli.« Opening der Vergadering des namiddags om 5 uur, precies. Panten ter behandeling: No. 1. Driemaandelijksch Verslag. 2. Rekening en Verantwoording. Een getrouwe opkomst wordt dringend verzocht. NAMENS HET BESTUUR. ZONDAG a. s. STADS-SCHOUWBURG. Koningstraat, tegenover „Mnsis Sacrum." Directie GEBB. A. VAN LIER. WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890: Buitengewone Vooretelling door het Hoi- landsch Tooneelgezelschap, Directie: A. VAN LIER, van Amsterdam. Eerste opvoering van Beroemd blijspel met zang, coupletten, enz. in 4 bedrijven. Muziek van S. Benavente. Nooit alhier, maar te Amsterdam en verder in geheel Nederland met het grootste succes opgevoerd. De hoofdrollen zullen vervuld worden door de Dames van Beem, Andhé, Poons en van Rossum en de Heeren Isouard; van Lier, Lageman, Jurgens, Smith en Ver hagen. Orkest der Kon. Ned. Marine. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsenle Rang 99 ct., 2e Rang 75 ct., 3e Rang 50 ct., 4e Rang 30 cent. Voor het gebruik der stoe len wordt 25 ets. extra per stoel bere kend. Plaatsen zijn op den speeldag te bespreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, a 10 ets. extra per plaats. Stads-Schouwburg en Concertzaal „TIVOLI". T00NEEL- VOORSTELLING op ZONDAG S FEBRUARI, onder leiding en met medewerking van H. W. NIEUWENHUIS. Tooneelspel in 5 Bedrijven. NA AFLOOP BESLOTEN BIL, voor die genen, welke de Voorstelling hebben bijgewoond. mm v°°r een ^eer /o,4o. Jjfl 1 AIiIj Dame -0,25. Aanvang 71/» uur. Kaarten te verkrijgen bij H. W. NIEU WENHUIS, Keizerstraat. EERSTE DEBUT VAN Artiste Traversie et Dancer van bet Theatre des Families. Directeur, I. G. D. TISMEER. uit de Prov. Groningen, oud 17 jaar, P. G., wenscht zich door fami lieomstandigheden gaarne geplaatst te zien als WINKEL- of KINDERJUFFROUW. Franco brieven, lett. A", adres Boekh. A. J. MAAS, Helder. Wordt gevraagd die goed met de wasch kan omgaan. Adres: Adv.-Bur. STADERMANN. om loopwerk te verrichten. Adres: BERKHOUT Co. CSr ©vraagd die in het vak wenscht opgeleid te wDrden. Adres JOH. HUBBELING, Oostslootstr: AdresMANIKUS, Kanaalweg. geëxamineerd in het Fransch, Engelsch en Duitsch, biedt zich aan tot bet geven van Privaatlessen in die talen. De beste getuigen staan baar ten dienste. Adres: motto Talen", Bureau van dit blad. een geheel nieuw gerestaureerd BOVEN HUIS, bevattende 4 Kamers waarvan 2 en Suite, groote Keuken, Zolder met vrij gebruik van de Waterleiding, en ver dere gemakken; geheel vrije opgang. Adres: Adv.-Bur. Stadermann, Helder. Adres Weezenstraat No. 6. verzoekt beleefd om WASCH- en MAN- GELGOED en is ook niet ongenegen om voor menschen van de Marine te wasschen. Adres Hoogstraat No. 4. huurprijs 75 cent. Adres T. MENS, Jonkerstraat. Te huur of te koop Adres: J. DIJKSHOORN, Zuidstr. M. 61. V ©rloren en voor den vinder van geene waarde, een KRUIDENIERS BOEKJE van H. DITO. Vriendelijk wordt den vinder ver zocht het aan den eigenaar of bureau van politie terug te bezorgen. Adres Bureau van dit blad. in de Vijzelstraat. Huurprijs 90 Ct. per week. Adres Mej. RICHTER, Zuidstraat. T© KOOP tegelijk of bij wekelijksche aflevering. Te bevragen bij K. THOMASSEN, Eierland, Texel. zal op WOENSDAG S FEBRUARI 1890, voormiddags 10 uur, fe Hbldïe, in het lokaal TIVOLF' publiek verknopen een netten en goed geconserveerden bestaande uit: Tafels, Stoelen, Canapé, Salon-ameuble ment, Bonheur du jour, Ledikant, Klee- den, Gordijnen, Kachels, goed gevulde veeren- en andere Bedden, Koper-, Glas-, Tin-, Porcelein en Aardewerk, benevens eenig Goud- en Zilverwerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de verkooping te bezichtigen. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVFN. 1 v - - uuuii uuiuaciiiiatcu «fsf. Ter overname aangeboden wegens aanhoudende ziekte der vrouw, Adres: BERKHOUT Co. aan de Achtergracht-Westzijde, a 90 cent per week. Adres J. KAAN, Zuidstraat M 78. Puik soort Aardappelen: BLAUWE en FRIESCHE 18 Ct., WOL KAMMERS 14 Ct.. Kleine FRIESCHE 12 Ct. de 5 kop. SNIJBOONEN en SPER- SIEBOONEN 8 Ct., ZUUKKOOL 3 Ct. B OEL S UMS, Oranjestraat, nabij de Zusterschool. Puike, Puikste f 1.30 de zak, 25 Cent de 5 kop, 8 Cent per kop, bjj C. STEEMAN, Kanaalweg. zoolang de voorraad strekt. Binder-Klompen van af 15 Ct. Jongens- Klompen van af 20 Ct. Vrouwen-Klompen van af 25 Ct. .llans-Schoenklompen 35 Ct. Hans-Elzen 50 Ct. het paar. J. KUIPER, Binnenhoven 99. Ontvangen een zending in Indigoblauwe gedrukte SA T1NS, mooie patronen, vaste kleuren. Een ruime sorteering in witte Goederen, Amersfoorts, Kepers en Marseilles, een bijzonder voordeélige partij. Graslinnens, Halflinnen, witte Katoenen alle breedten, in diverse kwaliteiten. Bazijns, Oogjes-, Blokjes- en Servetgoederen, afgepaste Tafellakens, Servettenen Handdoeken, in katoen, heel en half garen, Voorspelders, Zakdoeken, enz. enz. Gr. DS BARBAJVSOKT. GRUNWALD. <D "G Voetkussens en Voetzakken, o Embrassen, Behangsellinnen c Ruim gesorteerd in Karpetten, Vloerkleeden, Tafelkleeden, .22, Wollen- en Zeil-, Gang- en Traploopers, Gang-, Canapé-, Spart-. Rand-, Cocos-, Gutta Percha- en ijzeren Tuindeurmatten, Ma- hony-, en Notenhouten Raamgarnituren en Gordijnknoppen, koperen Traproeden, metalen en -Spijkers, Behangersgaren, 1/5 Deorzink, Behangselpapier en Randen, Springveeren, Matrassen, Singels, Gordijnkwasten, Koord, Knoppen, Ringen, Roeden, enz. q_ jsi Specialiteit in Vloerzeilen. cr=: Oï Alles tot uiterst concurreerende prijzen ver- cd krijgbaar bij Weststraat 34. 130 cd" cd 3 O O go Weststraat 34. geëmailleerde IJZERWAREN. PORCELEIN- en GLASWERK, SPIEGELS en SCHILDERIJEN, SPOORMANDEN en KINDERMANDEN, EMMERS, AKERS, KOEKPANNEN, PETROLEUMSTELLEN, ZEIL, KARPETTEN, STOFFERS, BOENDERS, LAMPEN en alle bnlsbondeljjke artikelen. Veel verminderde prijzen in Dames-, Heeren en Kinder-Schoenwerk. De AUemansgadLlng. VAN Speciaal adres voor Spoedige aflevering. Lage prijzen. op ZONDAG 2 FEBRUARI 1890 om een ZILVEREN HORLOCE als PRIJS en een KISTJE SICAREN als PREMIE, ten huize van J. SMIT, Langestr. Helder. De onhoudbare lage prijzen van het brood, welke sedert negen maanden het bestaan der bakkerij hebben bedreigd, zijn, door onder ling beraad terug gebracht tot hunnen voormaligen toestand. Hierdoor zij aan onze geachte cliëntelle medegedeeld, dat met 3 Februari a. s. de prijzen zullen zijn als volgt Het brood van 0.75 kilo 12 Cts. ii ii ii 0.50 8 Fijne Kadetjes per stuk 2 en Roggebrood I1/» kilo 14 HET BESTUUR. Mr. Timmerman en Aannemer, beveelt zich aan voor het maken en repareeren vau Adres Werkplaats: TORENSTEEG. Zie de uitstalling. Zjjn MAANDAG 3 FEBRUARI a.s, als volgt ii. KEIZERSTRAAT. Anne 1813. Havonpleln. Ook alle varleerende soorten zijn bij mij voorhanden. voorheen W. C. M. v. BRUGGEN. PUDDINGPOEDER, in verscb. smaken, a 10 Ct. p. pakje. VANILLESUIKER (in de plaats van stokjes Vanille te gebruiken), a 5 Ct. p. pakje. Verkrjjgb. in de voorn, kruiden.- en comest.-winkels. Het nieuwe De Advocaatde Klerkde Burgemees ter, de Veldwachterde Rijksont vanger, de Boeren. 2 Werpsteenen en sierlijke doos, maken dit vermaarde spel aantrekkelijker. Boekhandel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3