WINTERMANTELS, r RRRRR""" Vertoop tm onfl Spoorliont. KAAPSGHE WIJNEN en COGNAC f0.90. Boojger!! f0.90. Koster's Fractische Komieie SctaitaMer G. TROOST, Spoorstr. 62. Golflijnen S. J. fflANHEMI, 435 jarllld oë SPOORBOM1, W. V. BRUINVIS. JACQUES VAN ROSENDAEL. Kennisgeving. J. SMIT Nz., Ie Vroonstr. in Diamanten, Goud- en Zilver Werken, NIEUWE ROTTERD. COURANT. Paardenstraat loei Smidstraat, H. KILJAN. verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. Inde SPOOR-, BREEWATER-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- ei VERLENGDE- VROONSTRAAT. HARINGVLET, 2 Eopervaste Scleepslootei, van JOHAN M. PRILLEVITZ Co. Amsterdam. OPRUIMING der nog voorradige Porcelein-, Kristal-, Glas- si AarSeweri, ®ïtMratt<l§ramfcrora BERKHOUT Co., Zuidstraat. BontenMutsen,Cachenez MM pelten, Kindermutsen, enz. I W. JAGER GERLINGS, 1 zijn Ie le kwaliteit HOZEN fas verkrÜEta voor 24 Gulden. ED. HEIJMANS, Wieriup. DE ALPENHERDERIN. Wegens sterfgeval is mijn HAN DEL IN TUINZADEN opgeliovon. HELDE R. bericht zijnen geachten begunstigers, dat by Dinsdag en Woensdag (4 en 5 Februari) te spreken is ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat, Helder. In den omtrek van SPOOR- of KONINGSTRAAT wordt voor des avonds een HEDELEZER ge vraagd voor de De oudergeteekende bericht dat hij zijn WINKEL in KRUIDENIERSWAREN, grof en fijn AARDEWERK, enz., heden heeit GEOPEND in de en beveelt zich bij deze minzaam bij het geachte publiek aan. Uit de hand te koop: Te bevragen by J. BETHLEHEH, Kanaalw. Te üoop bij H. KLEIN, Binnenhaven No. 37 zoolang do voorraad strekt zeer droog EIKEN BRAND HOUT, bij groote en kleine partijen. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder. HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. By publieke inschrijvingen zullen wor den verkocht liggende op stapels langs de spnarbaan. De voorwaarden voor den verkoop lig gen ter lezing aan alle stations der Maatschappij, alwaar ook de gesloten in- schryvingsbiljetten vóór of op den 12en Februari 1890 moeten ingeleverd zyn. De partyen zyn dagelyks te bezichtigen van 10 tot 3 uur. Amsterdam, 30 Januari 1890. DE ADMINISTRATEUR. te HELDER, zal aldaar op DONDERDAG 6 FEBRU ARI 1890, des middags te 1 uur precies, op het Havenplein publiek verkoopen een zeer goed onderhouden met een stel Zeilen, Riemen en Mast. I stel Bentzeilen. 35 stuks Zegenlappen (vischwant). B id. Ansjnvislappen id. Een partij Lappen, strnnken Want. 9 paar Hanzen. Kurken, 1 Kompas, Taanketel, Ankertjes, en hetgeen meer ten verkoop zal voorden aangeboden. Alles te zien ter plaatse van den ver koop, op den dag der verkooping vau af 's morgens 10 uur. Voorts zullen nog worden verkocht afkomstig van het gestrande S.S. »DRA- GONFLIJ", liggende in de Binnenhaven, langs zijde van den schoener Adelaar", tegenover de smederij van den heer W. TINKELENBERG, en aldaar te bezich tigen. TAFEL- of AVONDWIJN 0.85 MADEIRA - 1.10 ROODE PORT - 1.50 COGNAC Zie verder PRMS-COUBANT. SHERRY WITTE PORT CONSTANTIA MUSCADEL 1.55. Verkrijgbaar b(j 1.10 - 140 - 1 60 i. R. BUIJS, Kanaalweg 106 I., Helder. tot SPOTPRIJZEN. P. TH. LUIJCKX. Zuivere droge Natuurboter, ia vaatjes van 11 en 22 Kilo's, a f 0.90 per Kilo. Levert franco. A. BRUNSTING Rz., Beilen. Grootste sorteering TRADE MARK Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder by J, KORVER, SpoorstraatJ. KORVER, Zuidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Midden straat P. DE GEUS, SpoorstraatT. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pylsteeg; J. HONDIUS. Kanaalw.; E. LABOUT, Vroonstr.;T. KTE- SEWETTER, Keizerstr PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRÜGGE, Kanaalw. H. DITO, Weststraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; te Ter schelling; R. A. BAKKER; te Oost-Ter schelling P. A. BAKKER. In het byzonder wordt de aandacht ge vestigd op 90UCH0N THEE f 1.30 per 6 ons. voor liet VolK door liet "V olls- VOOR HET JAAR 1890. PHHS 30 CENTS. Elke Scheurkalender draagt buiten op het schild een nommer hetwelk wij gratis afstaan. Iedere klasse der 334ste Staatsloterij heeft een hoogsten prijs en ook een aantal andere prijzen, welke minder hoog zyn. Wanneer nu het nummer, op den kalender voorkomende, volkomen hetzelfde is als dat waarop de hoogste prijs in een der 5 klassen wordt getrokken, dan krijgt de bezittor van dien kalender op vertoon daarvan van ons cadeau Voor de 1ste klasse een fraaie AMERIKAANSCHE HANGKLOK. Voor de 2de klasse: een zilveren VORK en LEPEL. Voor de 3de klasseeen gouden DAMES REMONTOIR HORLOGE. Voor de 4de klasse: een prachtvolle zwarte genre Ebbenhout BUFFET ÉT AGERE met KAST en LADEN, en Voor de 5de klasseeen prachtvol gladhouten LEDIKANT met springveeren MA TRASSEN, uitmuntend BED met toebehooren. Voorts nog een aantal fraaie Boekwerken, Oleographiën en Staalgravures, welke wy cadeau maken aan diegenen wier nummers gelijk staan met die nummers, waarop in hoven- genoemde 334ste Staatsloterij een prys van 100 gulden of daarenboven valt, zoodat wij in het geheel voor 5 seriën 2560 prijzen uitloven. De kans om een cadean te krygen is voor alle koopers precies dezelfde. Verkrijgbaar in den Boekhandel van 0T Naar buiten tegen toezending van het bedrag franco. Grootste sorteering. Billijke prijzen. MAAGDENBURGER Opgericht io den jare 1844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. Oeneraal-Agenten voor Nederlandde 3%H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. MOOT. firma J. H. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM, Depót en Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER. bevelen bijzonder aan BAS MÉDOC a f30.- per anker. St. EMILION a -34.— S^-SEDRIN MÉDOC a -36.— en COSNAC VIEUX a - 1.80 flesch. van N. DEKKER, Achter-Hoofdgr. 63, Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Plompetorengracht H 655. Commissarissen de Heeren: J. W. SCHUBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utrecht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 'e Gravenhage. Directie: K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bjj over ijlden, bij leven, tjjdelUke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. Prospectussen en inlichtingen gratis verkrijgbaar bjj den Agent C. J. ERNST. 50 procent voordeel! die nog geen proef genomen hebben met mijne eerste soort C.4CHOU, worden in hun eigen belang geradenalvorens elders te koopeneen proeforder op te geven. Qocf. RALP's BAARD-TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug, droogt spoedig op en wascht niet af. PrUs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar teNieu- wediep alleen by CQ worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minsten» 5 jaar goarantie. Een geschiedenis nit Beieren. 2) r. Toen wij de school verlieten, moest hy bij z§n vader als boerenknecht werken, maar daar deugde hij niet voor; hy wilde studee- ren, doch zijn vader had daar geen ooren voor. Ik ben ook bij myn vader gebleven, om hem bij zijn werk te helpen. Zoo zyn wij zeventien, achttien jaar geworden en hadden elkander in het laatst weinig meer gezien. Naas was langzamerhand menschenschuw ge worden en sloop moederziel alleen in het bosch of op de bergen rond. In dien tyd kwam op een mooien zomeravond een reiswagen met komedianten naar Tegern en hield bij het posthuis stil. De postmeester gaf aan die lie den vergunning, om in de danszaal een too- neel op te slaan en voorstellingen te geven. Zy maakten goede zaken, want de vreemde zo- merreizigers kwamen er dikwyls er werd veel gelachen en de boeren uit den omtrek kwamen er ook- Naas kwam ook eenskyken en hy kwam toen telkens meer en speelde eindelyk met de komedianten mee. Daar werd toen onder de boeren veel over gesproken men wist te vertellen, dat Naas verliefd was op de dochter van den directeur en nog veel meer. De vader van Naas hoorde er ten laatste ook van spreken en dit gaf aanleiding tot een zwaar huiselijk onweer. De oude man wilde met een spade op den jongeling inhakken, doch Naas ontkwam en liet sedert dien dag niets van zich hooren. De komedianten ver trokken denzelfden dag en -men heeft ze niet weer teruggezien." Bartel zweeg hier eenige oogenblikken en veegde het zweel van zijn voorhoofd af. Toen bood hij den ouden heer een snuifje aan, nam er zelf ook een en vervolgde: «Na verloop van verscheidene jaren is Naas onverwacht te huis gekomen. Zyn vader was dood en zijn moeder krankzinnig. Kort voor haar sterven is haar hoofd weer helder ge worden en lieeft zij haar zoon weer herkend. Maar het was een korte vreugd, zij stierf heel spoedig daarna. Hij kwam alzoo in het bezit van de hofstede, waarop hij bleef wonen. Daar kwam hij op zekeren dag met een zak aard appelen in den kelder en wilde dien op een verhoogd houten vloertje uitstorten. Dat vloertje was heel oud en vermolmd, het viel uit elkaar en daarbij kwamen uit een hoek twee zware ronde dingen rollen. Naas bekeek ze eens nauwkeurig en zag dat het twee oude kousen waren, die bleken gevuld te zyn met oude goud- eu zilverstukkeu. Hij was nu eensklaps een welgesteld man, want het geld was daar weggestopt door zijn vader, die algemeen als een gierigaard bekend stond." Hier hield de spraakzame Bartel weder op, om zyn voorhoofd af te vegen. De drie gasten keken intusschen nieuwsgierig naar den ouden gryzen Naas, en de oude heer zeide eindelijk tot den kastelein: Wat ge ons verhaald hebt, boezemt my zooveel belangstelling in, dat ik gaarne eens met den ouden man zou spreken. Kunt ge ons niet met hem in kennis brengen?" «O, dat is gemakkelijk genoeg. Ik behoef slechts aan Naas te zeggen, dat u belang stelt in zijn schouwburg voorstellingen, dan zal hy wel spoedig bij u komen." «Ja, doe dat," zei de oude heer en Bartel stond dadelijk op en trad aan het bedoelde tafeltje, waar Naas met eenige mannen in ge sprek was. Hij nam Naas terzijde, fluisterde eenige oogenblikken met hem en wees op de vreemden, die met gespannen aandacht hem aankeken. De oude Naas verliet daarop zijn plaats, naderde zonder eenige verlegenheid de vreemden en groette hen beleefd. «Goedendag samen," zeide hy. «Bartel, de kastelein, heeft mij gezegd, dat u mij wenscht te spreken. Ik ben tot uw dienst; wat is er van uw verlangen? Als ik u een dienst kan bewyzen, van harte gaarne." De oude heer was opgestaan om eveneens te groeten en zeide nu met een vriendelijken lach «Ik dank u en neem uw aanbod gaarne aan. Wij hadden reeds zooveel over u hoo ren spreken, dat wij u nader wilden leeren kennen; wij verzochten daarom de tusschen- komst van den kastelein Maar, wil u niet een oogenblik bij ons plaats nemen?" «Met genoegen," antwoordde Naas en ging tegenover den ouden heer zitten. «Dus u heeft over my hooren spreken! Zeker heeft de kas telein u het een en ander Natuurlijk, maar laat ik mij eren bekend maken, opdat ge weet met wien ge eigenlijk spreekt. Ik heet Felix Wolfram en bezit fa brieken in de nabijheid van mijn vaderstad, Keulen. Dit is mijn dochter Agnes en deze heer is myn aanstaande schoonzoon. Edgar Halm, koopman." «Het doet mij genoegen u te leeren kennen," sprak Naas met een hoffelyke .buiging, die volstrekt niet boersch was. »En laat ik thans mijzelvcn bekendmaken. Ik heet eigenlyk Ig- natius Bichler, maar de menschen noemen mij hier gewoonlijk de komediant. En nu wilde ik u vragen, of u pleizier heeft om ons schouw burglokaal te bezichtigen?" «Een schouwburglokaal?" vroeg Wolfram verwonderd. «Is hier dan een schouwburglo kaal ook?" «Welzeker," antwoordde Naas, ook eenigs- zins verwonderd, fik dacht, dat Bartel u daar wel over gesproken zou hebben. Wij spelen om de viertien dagen komedie «Werkelijk waar?" vroeg de oude heer Wol fram verbaasd. «Zyn er dan hier tooneel- spelers in de buurt?" «Tooneelspeelers? Weineen, volstrekt niet! Hier spelen alleen boeren op het tooneel." «Boeren? En spelen die komedie?" vroeg Wolfram, wiens verbazing haar toppunt be reikt had. «Vindt u dat zoo buitengewoon vreemd?" vroeg Naas Bichler. «Spelen dan de Ober- Ammergauers niet ds Passie? Wij kunnen die niet spelen, omdat wij er de geschikte per sonen en de benoodigdheden niet voor hebben. Door ons worden alleen kleinere stukken van wereldlijke strekking gespeeld, bij voorbeeld »Rosa Van Dennenburg", «Genoveva", «Eu- stachius" en «Hiesel de wildstrooper". «Nu, dat had ik waarlijk uist verwacht," bekende de oude heer Wolfram en stak zijn sigaar weder aan, die onder het praten was uitgegaan. »En wie zyn hier de directeur en de regisseur!" «Nu, wie zou dat zijn? Niemand anders dan ik," zei Naas Bichler met een glimlach, terwijl hij zich vergenoegd de handen wreef. «Ja, juist, dat had ik wel kunoen denken, wel natuurlykl" «Aanstaanden Zondag over acht dagen spe len wy: «Hiesel de wildstrooper". Ik hoop, dat u ons dan met een bezoek vereert." «O, zeker! Ge kunt vast op ons rekenen! Hoe laat begint de voorstelling?" «*s Middags om vier ure. De voorstelling duurt slechts twee uren." «Flink, wy komen stellig," verzekerde Wol fram. «Ik ben nieuwsgierig naar die boeren- tooneelspelers." »Twee ervan kunt u op dit oogenblik reeds zien," zei Naas lachend. «De een ben ik en de andere is die roodharige jonkman ginds, Vitus heet hy. Hy speelt in Hiesel de wild strooper" de rol van den arbeider Röthling, en hij speelt heel natuurlijk." «Die knaap heeft een woest voorkomen," merkte Wolfram aan. «Ja, het is ook een ruwe kerel, hy leeft in voortdurenden strijd met de jachtopzieners en de grenskommiezen." «Wat is hij van beroep?" «Wat hy is? Hij is houthakker, boeren knecht, vrachtrijder, smokkelaar en wildstroo per." «Dat is nogal veel! En wat doet hij 't liefst?" «Dat is moeielijk te zeggen. Ik denk, dat hy grootendeels leeft van het smokkelen en stroopen." «Wordt hem dat dan niet belet?" «Ja, als hij niet zoo'n slimme vos was en de jachtopzieners of de grenskommiezen hem konden betrappen! De drommel weet, hoeveel wijn, tabak en andere waren hij reeds uit Tyrol heeft binnengesmokkeld dat zal wel eenige wagens vol zijn. De kommiezen hebben nacht aan nacht op hem geloerd, zij hebben hem omringd en toen zij hem wilden gevan gennemen, was hij verdwenen. Het scheen of hij in den grond gekropen wasDe jachtopzie ner van Valopp en zijn ondergeschikten hebben hem in den maneschijn een hert zien vervol gen. Zij schoten op hem, maar de kerel ldek wel kogelvrij te wezen." «En laat ge dan op uw tooneel iemand meespelen, die zoo kwaad ter naam en faam bekend staat «Waarde heer! neem me niet kwalyk, maar dat begrijpt u niet goed," antwoordde de oude Naas kalmpjes. «Vitus is zeker een woeste, vermetele kerel, een wildstrooper, een smok kelaar, dat is niet tegon te spreken. Maar zoolang hy niet betrapt wordt, zal niemand hem minachten; smokkelen en wildstroopen worden hier niet voor zulke groote misdaden gehouden. Maar wordt hij betrapt en in het tuchthuis gevangengezet, dan wil niemand meer met hem te doen hebben, als hy er uit komt, ieder vermijdt hem dan. Daar hebt ge bij voorbeeld nog een anderen jonkman, hy wordt Sepp genoemd en is ook houthakker. Hij speelt de rol van Giesel, de wildstrooper. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukkerjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4