't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL No. 1771. Woensdag 5 Februari 1890. Achttiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente 50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers 2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 4 Febr. 1890. De afdeeling Helder, van den kortgeleden opgerichten Nederlnndschen Bond Maatschappe lijk belang, hield Vrijdagavond in Tivoli een vergadering, waarin de heer J. J. Grootendorst als spreker optrad. 't Doel van den Bond werd door hem in vijf punten blootgelegd lo. Bestrijding van verkeerde toepassing der coöperatie 2o. Betere waarborgen voor den verkooper te verkrijgen bij faillissementen 80. 't Uitschrijven eener prijsvraag omtrent de kwestie vrijhandel of protectie; 4o. Aan de kamers van koophandel voorlich ting te verstrekken in zake den kleinhandel 5o. 't Vestigen van een centraal-bureau voor 't indienen van klachten over bestaande verkeerdheden, ten einde de regeering daar omtrent in te lichten. Hoewel spreker 't oprichten van winkelvereeni- gingen ten behoeve van den werkman niet af keurde, was de oprichting van Eigen Hulp in zijn oog een grieve, daar de leden van E. 5. bestaan uit ambtenaren, die een hoogere positie in de maatschappij innemen alsmede omdat de winkeliers, die in niet geringe mate aan de belastingen betalen, daardoor in hun bestaan merkelijk worden benadeelden ook omdat de schatkist op die wijze een niét onaanzienlijk verlies lijdt. Als voorbeeld werd aangevoerd, dat in de residentie E. H. jaarlijks meer dan zeven ton gouds omzet. Spreker gaf ook den wensch te kennen, dat in failliete boedels de zaken zonder bijstand van een ourator dienden afgedaan te worden, daar vooral in kleinere zaken de gerechtelijke hulp een niet gering deel van 't actief verslindt. Ook werden voorbeelden aangehaald, dat auto riteiten meermalen, om E. H. te bevoordeelen, gebruik maken van middelen, die z. i. afkeuring verdienen. De heer W. J. Harms trad als verdediger van E. H. op en voerde aan, dat ook de bezoldiging van 't gros der ambtenaren niet zoo ruim was en hun een besparing van uitgaven zeer ten goede kwamalsmede dat men, waar misbruiken zich vertoonden, die kon doen eindigen door beklag in te brengen bij bevoegde autoriteiten. Ook werd door hem aangevoerd, dat de prijzen van E. H. niet beneden de concurrentie gaan. De heer G. wees daarop een leemte in de pa tentwet aan, diegeen belasting beft van een om zet boven de 125000 gulden en richtte een krasse beschuldiging daaromtrent aan 't adres van Mr. Elias, die, naar zijne meeniiig, den minister van financiën daarop had behooren te wijzen. Ook werd aangetoond dat 't onmogelijk was produ cent en consument met elkander in directe aan raking te brengen. Uit een artikel, voorkomen de in de Arnhemsche Courant van 16 Ootobar jl., werd aangetoond, dat, na scheikundig onder zoek, de waren van E. H., vergeleken met die van enkele anderen handelaars, dikwijls in kwa liteit moesten achterstaan en vaak te dunr wer den berekend, zoodat 't motief, als zoude die winkelvereeniging bij uitstek goede waar leveren, daarmede vervalt. De heer Klik uitte den wensch, dat E. H. de prijzen der waren zou verlagen, opdat de deel hebbers niet zonden verlokt worden door de hooge dividenden. Nadat ook nog de heer L. W. F. Oudenhoven t woord had gevoerd en de heer B. L. Vries enkele opmerkingen had gemaakt, stond de heer J. Korver op en stelde in een vloeiend voorge dragen redevoering 't doel van den Bond nog eens duidelijk in 't licht. Na rondvraag werd de vergadering door den voorzitter der afdeeling, den heer A. Klik, ge sloten, waarbij een woord van welgemeenden dank aan den spreker, den heer Grootendorst, werd toegevoegd. Door het Kiescollege der Hervorm de Gemeente alhier is, op Vrgdag jl. het navolgende 12 tal geformeerd. J. C. Benit, pred. te BovenkarspelJ. L. Boonacker, pred. te OterleekPh. H. Edling, pred. te Limmen A. F. Ei- lert® de Haan, pred. te Benningbroek A. h etter, pred. te WieringerwaardTh. Granpè Molière, pred. in O. I. m. verl; Dr. J. Helderschee, pred. te Franeker J. Kutsch Lojenga, pred. te Enkhuizen J. A F. van der Meer van Kuffer, pred. te Moordrecht; J. H. Müring, pred. te St. Maarten en ValkoogA. J. Onnekes, pred. te Winkel en W. de Vries, pred. te Noord- Wolde. Van de twee aangespoelde Inken, afkomstig van 't Zondag j.1. te Callantsoog vergane yiermastschip „Loch Moidart is het eene, volgens verklaring van een der geredden, gebleken te zijn van een stuur mansleerling, genaamd, Charlie Maxon, van Great Yarmoutk, het andere dat van den hofmeester. Door iemand die onbekend wenscht te big ven. is aan gecommitteerden der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam honderdduizend gulden aan geboden, teneinde daarvan een fonds in het leven te roepen, waaruit de vermeer derde kosten zouden kunnen bestreden worden, die zouden ontstaan door het brengen van de predikantstraktementen op f 3000, Te Amsterdam zgn in bewaring ge bracht twee vróuwen, die in de Nes bg de Pieter Jacobstraat een man een por tefeuille met f 260 hadden ontrold. Den agenten werd, toen zij een huiszoeking wilden instellen, f100 beloofd, indien zij geen gevolg aan de zaak wilden geven. Na weigering is hun de portefeuille ter hand gesteld, waarin zich twee bankbil jetten van f 100 bevonden het bankbiljet van f 60 lag onder de tafel. De >Catharina" sleepte, met vier schepen achter zich, van Rotterdam uit stroomopwaarts. Op de hoogte van Göt- terswickerhamm gaf de kapitein wegens den zwaren stroom bevel om de ankers te laten vallen en kalmer weer af te wachten. Toen aan dit bevel was vol daan, gelastte hg den eigenaar van bet eerste schip, dat achter de boot ging, zgn schip los te maken, terwijl hijzelf zich met het ophalen van het touw belastte. Tijdens deze bezigheid kreeg de kapitein van het losgeworpen touw zoo'n vreese- lgken slag in den rug, dat hg dood over boord geslingerd werd. Terstond werd de overboord gevallene uit het water ge haald, maar, helaas! slechts als lijk. De geneesheer, die met lijkschouwing belast was, constateerde, dat de kapitein door den slag terstond gedood was. Zgn lgk werd naar Duisburg overgebracht. De influenza te Groningen! Te Groningen is door de diaconie ten behoeve van de armen der Ned. Herv. gemeente, die lijdende zgn aan de thans heerschende ziekte (griep), een buitenge wone collecte gehouden. Gaat men de verschillende stegen en sloppen door en treedt men buis aan buis binnen, dan wordt men getroffen bij den aanblik van zooveel ellende en totaal gebrek aan alles. Ganscbe huisgezinnen zgn door deze ziekte aangetast, en waar anders nog iets verdiend kon worden, is dit nu totaal onmogelgk. De diaconie is dan ook geheel machte loos zonder buitengewone hulp. Ook van het armbestuur vrorden vele offers ge vraagd. Uit Almeloo wordt aan de Zw. Ct. gemeldIn het begin van de vorige week vervoegde zich alhier aan het postkantoor een zekere D. uit Vriezenveen met een postspaarbankboekje, ten bedrage van ruim f 380 en ten name van J. D. wonende te Gulpen, met verzoek dit geld te mogen ontvangen. Volgens de voorschriften toe kende hij de aanvrage tot uitbetaling met een kruisje, waarop hem gezegd werd na verloop van acht dagen terug te komen. In den loop van dien tijd kwam er bericht uit Gulpen, dat de ware eigenaar van het boekje zich aldaar bevond en men voor zichtig moest zgn met de uitbetaling. Dinsdagochtend vervoegde zich D. uit Vriezenveen weder ten postkantore om de gelden te ontvangen, doch in plaat» daarvan werd hg door de zorg van den directeur in hechtenis genomen. Kort te voren had hg in een herberg nog zitten bluffen, dat hg spoedig een rijk man zou zgn. Het heeft den Koning behaagd den heer G. Basroger, kapt. van het Fransche stoomschip Emma, te huis behoorende te Havre, te benoemen tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, wegens de redding van passagiers en bemanning van het stoomschip »Leerdam". Een weduwnaar te Hoogland vierde dezer dagen lustig zgn zilveren bruiloft, hoewel zgn wederhelft ongeveer ander half jaar geleden overleden is. Ruim twintig paartjes namen aan deze zonder linge feestviering deel. Bg de jongste veranderingen in bet perioneel der Rjjks veld wacht, is verplaatst met 7 Maart a. s. de rijksveldwachter der 3e kl. (jachtopziener) E. Bosch, van Scbagen naar Zgpe. Op 't verslag der Commissie, belast met een onderzoek naar den toestand van 't red dingwezen hier te lande, maakte de Arnhem sche Courant dezer dagen eenige kantteeke- ningen. Zij betreurt het, dat de opdracht der Commissie beperkt is geweest door de voor waarde, dat het brengen van het reddingswe zen onder de Staatsbemoeiing in iets meer dan ffzoo beperkt mogelijken zin" verboden terrein moest wezen. De Commissie heeft dientengevolge een belangrijke vraag voorbij gezien, welke alles beheerscht, en welker ver- waarloozing tot eenzijdigheid heeft geleid. Moet de redding van schipbreukelingen niet worden beschouwd en georganiseerd als een tak van den algemeenen dienst al» een voor werp van Staatszorg? Ofschoon de Arnh. Crt. in vele opzichten geneigd is, den bemoeizieken Staat, welk on aantastbaar en ontastbaar lichaam zich in het dagelyksche leven uitsluitend voordoet in de gestalte van neuswijze ambtenaren, zoo lang mogelijk buiten het privaat leven van den Staatsburger te houden, is zij verklaarde voor standster van het optreden van den Staat daar, waar 's lands plicht het vordert. Dat de Nederlandsche Regeering onder audere de zorg voor de oud-gedienden goedmoedig overlaat aan het toeval der particuliere liefdadigheid, heeft haar altoos geërgerd als een onloochenbaar plichtvenuim. In denzelfden gedachtengang is d» onthouding van den Staat ten aanzien van de redding van schipbreukelingen, naar haar oordeel, bedenkelijk. Niet om de mensch- lievendheid van dit werk, want die verwijst het inderdaad naar het particulier initiatief, doch wegens de internationale verplichtingen. Een zeestaat is in zedelijkea zin jegens andere zeemogendheden verantwoordelijk voor de vei ligheid van zijn kust. Op het preventief ge bied wordt die verplichting niet ontkend. Alle aan zee gelegen Staten zorgen voor loodswe zen, kustverlichting, betonning, bebakening doch diezelfde verplichting houdt op, zoodra de vroede der elementen de preventieve mid delen krachteloos maakt. Waar de Staat strandgoederen bergt en voor de rechtheb benden bewaart, mag men hem tenminste verplicht achten schipbreukelingen af te bren gen en iu het leven te behouden. Over den invloed van koud water op hoofdpijn, zgn door dr. Thielsch eenige mededeelingen gedaan. In 200 gevallen had hij zgn patiënten koud water tegen hoofdpijn laten gebruiken. Bg de mees ten was de hoofdpijn er van overgegaan, bg enkele echter niet, ja zelfs was zg bg sommigen na het gebruik van koud water verergerd. Deze afwijkingen zgn een gevolg van de verschillende gestellen der patiënten, vooral wat betreft de snelheid van het bloed. Bg een proef, die men nam, zag men de werking van het koude water reeds zoodra het gedronken werd, daar de pols terstond sneller begon te klop pen. Toen het water echter ingeslikt was, hield de werking er terstond van op, en werd de pols weder normaal. Vooral met het oog op den geringen prijs en het onschadelijke van het genees middel, kunnen wij een ieder, die wel eens hoofdpijn heeft, de koud waterproef aan raden. In het Stadsbestedelingenhuis te Amsterdam worden de opgenomen vonde lingen nu eens Katholiek, dan weder Pro- testantsch gedoopt, daar natuurlijk niet aan de kinderen gezien kan worden, tot welk geloof de ouders behooren. Onlangs kwam het volgende eigenaar dige geval voor: Een jong kindje, waarschijnlijk niet ouder dan enkele dagen, werd gevonden voor het Stadsbestedelingenhuis en lief derijk opgenomen. Nadat het eenige we ken in het gesticht was, werd het Pro- testantsch gedoopt. Hoe 't mogelijk is, blijft een raadsel, maar 't is een onomstootbaar feit, dat de moeders van de vondelingen bijna altjjd de middelen weten te vinden om er achter te komen wat het lot is hunner kinde ren. De arme schepsels, die dikwijls in wanhoop van hun teeder kroost scheiden, blijven toch innig gehecht aan de verla ten wichtjes. Zoo ook in dit geval. De moeder van het kindje woonde te Leiden en hoorde, hoewel zij Katholiek was, dat het kind Protestant zou worden. Dit kon zg onmogelgk verkroppen. Met groote moeite haalde zg 't noodige bgeen voor een reis naar Amsterdam en meldde zich aan het bestedelingenhuis om haar kind op te eischen. »Ja, heel goed, vrouwtje", kreeg zg ten antwoord, >maar wie kan zeggen dat 't jou kind is. De kleine was slechts enkele dagen, toen zg hier werd opgenomen". >0, laat mij de kinderen eens zien", zeide het arme mensch, »ik verzeker u, dat ik mijn kind nit allen zal herkennen". En werkelijk zoo was het. Hoewel de moeder het slechts enkele dagen bg zich had gehad en het nu reeds maanden van haar weg was, herkende zg het dadelijk door het moederlijk instinct. Nadat een nader onderzoek was ingesteld naar de waarheid van de beweringen der vrouw, kreeg zg 't kind terug, dat zij thans dubbel lief heeft, Het Russische Keizerlijke hof is te genwoordig als volgt2 ren, 5 opper-hofmeesters, 2 opperschen kers, 2 opperjagermeesters, 1 opper-hof- maarschalk, 2 opper-ceremoniemeesters, 1 oppervoorsnijder, 13 hofmeesters 1 hof maarschalk, 25 stalmeesters, 13 jagers, 20 ceremoniemeesters, 176 kamerheeren en 268 kamerjonkers. De czaar bezit 44 uniformen, die hij draagt naar de etiquette der verschillen- receptiesche plechtigheden, die hij bij woont. Eéu uniform heeft hg nog nooit aangehad, het is die van veldmaarschalk, hoewel hij, als hoofd van het Russische leger, tot het dragen van gerechtigd is. Hg heeft echter besloten haar niet aan te trekken dan in tijd van oorlog en na een overwinning, in tegenwoordigheid en met toestemming der overige veldmaar schalken. Donderdagmorgen liep de visschers- boot N.-Dame-de-Lourdes, van Gravelines, de haven van Duinkerken binnen, met vijf man aan boord, deel makende van de bemanning van een Hollandschen drie master, die in zee vergaan was. Deze driemaster is de Jantje, van de haven van Delfzjjl, 400 ton metende, kapitein Doompaul. Dat schip was op reis naar Cardiff met een lading hout. De bemanning bestond uit 11 koppen. Om 5 uur 's morgens bevond zich de Jantje op eenige mijlen ten noordwesten van Duinkerkenals een speelbal der woedende golven werd het schip heen en weer geslingerd, toen opeens een mon sterachtige golf de brug wegsloeg, en de stukken op de bakboordzijde geslingerd, het schip geheel op zijde deden hellen. Geen kans ziende het schip weer recht te brengen, gaf de kapitein bevel de booten in zee te laten. Dat ging niet zonder de grootste moeite en verscheidene matro zen werden door de golven in zee geslagen, en verdwenen De kapitein, die op de plaats stond, waar vroeger de brug was, werd door een golf in zee geslagen, welke tevens het schip geheel deed kan telen. Slechts 5 mannen hadden in de booten kunnen plaats nemen: de overigen, de kapitein, de eerste en tweede stuurman, de kok, de zoon van den kapitein en de zoon van eenen zeeman waren verdwenen. Meer dan eens meenden de schipbreu kelingen op hunne beurt door de zee te zullen verzwolgen worden. Eindelijk, om 8 uur 's morgens, bemerkten zij een zeil; zij deden noodsignalen en weldra kwam de »N.-Dame-de-Lourdes" hun ter hulp. Met veel moeite konden zij de van koude verstgf e schipbreukelingen opne men en zij waren gered. Tot hiertoe zgn nog geene lgken op het strand gevonden. (Hdbl. v. A.) De maand Januari was voor de Britsche scheepvaart buitengewoon ongun stig. Niet minder dan 10 le-klasse sche pen met een inhoud van bijna 20,000 ton en een waarde van 250,000 p.st. (behalve de lading) verongelukten. ~ij vele dezer schipbreuken strandde het schip. De »Blagdon" verdween in de Oostzee, zonder eenig spoor na te laten. De >Tunbridge," die in de golf van Biscaye en de »Norsa," die nabjj Galle verging, waren beide op hare eerste reis. In het Bristolkanaal zonk de stoomboot »Aberdare," door aanvaring. Deze boot werd gelicht, maar de andere zgn waar schijnlijk verloren. Vooral zijn er veel zeilschepen vergaan. Aan het veronge lukken der »Erin," die zoolang over haar tijd was, valt, gelijk men weet, niet meer te twijfelen. Onlangs werd uit Parjjs gemeld, dat een groot perceel op het drukste gedeelte der Fransche hoofdstad, hoek Boulevard Poissonnière en Rue Montmartre, door een Nederlandsche onderneming aangekocht was. Thans bljjkt uit een brief in de Haarl. Ct., dat de Kon. Ned. Beiersch- bierbrouwerg, te Amsterdam, voornemens is op dat punt een inrichting te vestigen in den trant van Café Krasnapolsky maar op groote schaal. Bij de loting voor de militie te Dijon heeft een loteling, toen het zgn beurt was, een paar handen vol loten uit de bus door de zaal geworpen. »Weg met de grenzenriep de jonkman en hg stak zgn hand uit om een derden greep te doen, toen een gendarme hem vasthield. In zgn zak vond men een fiesch met zwavelzuur. Bij zgn ondervraging in het politie-bureel verklaarde hij, dat hij anar chist was en de loting dwaas vond. Hg had daarom die fiesch zwavelzuur gekocht met het voornemen daarmee de registers te verbranden. De loting kon eerst voortgezet worden nadat de verstrooide loten opgeraapt en geteld waren. Een zonderlinge Amerikaansche dame, de weduwe Hiller, te Wilmington (Massachusetts), besteedt groote sommen gelds om door pracht het begraven minder stuitend te maken Haar man, die voor een jaar overleed, werd begraven in een kist van 50,000 dollars, welke werd bij gezet in een voorloopig graf te Wilming ton, dat 5000 dollars kostte. Zij laat nu te Winchester een praalgraf bouwen, dat 100,000 dollars kosten zal, waar zg eeDS naast haar echtgenoot hoopt te rusten in fraai bewerkte steenen praalkisten van 50,000 dollars. Haar eigenlijke kist zal ook 50,000 dollars kosten, en op haar doodskleed, van zeldzame zijde en kant, met zilveren haken en oogen, zgn kost bare versierselen ter waarde van 22,000 dollars. Het graf en de sarcophagen worden versierd met beeldhouwwerk, voorstellende personen uit den Bjjbel, Shakespeare's werken en Bnnyan's Pelgrimsreis," als ook met talrijke opschriften. Mevrouw Hiller is een ontwikkelde vrouw, die veel gereisd heeft. Zij is moe der geweest van 23 kinderen (waaronder 14 tweelingen), maar geen van allen is meer in leven. In 1889 zgn 4356 schepen, waar onder 3608 stoombooten met een inhoud van 4,050,549, ton de haven van Ant werpen binnengekomen. Er vertrokken 4345 schepen met 4,033,532 tons inhoud. Uit het binnenland kwamen en gingen omstreeks 60,000 schepen te zamen. Heldersche Moppen. Anna«Neen, neen, ik vertrouw geen rei ziger meereen andere stad een ander meisje". Daniël»Ik verzeker u, lieve Anna, dat ik u werkelijk lief heb, Gij kunt mij op mijn woord gelooven. Zeg mij, wat ik doen moet om u een bewijs mijner waarachtige liefde te geven". Anna»Nu, verklaar dan op uw woord van eer, dat gij nog niet gehuwd rijt". «Daniël: //Dat ja dat Anna-lief,kan ik niet doen". o Huisvrouw. //Grietje, weet jy ook, hoe laat mijnheer van nacht thuis gekomen is. Dienstmeisje. rNeen, mevrouw; maar van morgen om 7 uur waren zijn laarzen nog Marine en Leger. Z. M. fregat Evertsen, bestemd voor huisves ting en opleiding der zeemiliciens, zal 16 April a. s. aan 'b rijks werf te Willemsoord worden in dienst gesteld, onder commando van kapitein luit. t. z. L. M. L. de Haan. Blijkens een bij het departement van Marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. Atjeh, onder bevel van den kapt. t. z. J. P. Mercier, den 31en Januari te Batavia aange komen. GednTende de zomermaanden zullen de pant serforten te IJmniden, Hoek van Holland en Hel der door een geheele compagnie veBting-artillerie bezet worden. De dirig. off. van gez. der 2e kl. L. P. Gija- berti Hodenpijl is opgetreden als chef over den geneeskundigen dienst in de marine-directie Hel- levoetsluis, ter vervanging vnn den dirig. off. van gez. 2e kl. D. Matak Fontein, die in gelijke be trekking is overgeplaatst naar de marine-directie te Amsterdam. Onder bevel van den luitenant ter zee le kl. C. J. de Vriesc en onder medegeleide van de adelborsten le kl. W. F. van Erp Taalman Kip en H. J. Boldingb vertrokken Zaterdag 8 machi nisten, 28 onder-officieren, 4 torpedisten en 34

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1