De grijzen tan het Broed GE 881 irdfltfi prtij WAALSTEEN, Advertentie n. HOOFDELIJKE OMSLAG. Generale Repetitie. Mevrouw OORVER, Binnenliaven No. 18, DIENSTBODE, Dienstbode, Een MEUBELMAKERS-JONGMAATJE, en een MEUBELMAKERSLEERLING, een DIENSTBODE, Een TeielsGhe DIENSTBODE, P.G., Gevraagd in een Burgergezin, een MEISJE, en flinke DIENSTBODE, Een Achter-Kamer te huur, 10 joip KIPPEN (aai ie lei), net HOK ei LOOP, x Te huur aevraacd tenen 1 of 15 April, een Woonhuis Fiji pMi TarweDrooH 1 Kilo 15 Ct. iel. \i 0,75 12 \i id. 0,50 8 KropM 1 12 ifl. 0,75 8 Roiehrood 1,50 14 Fiji Bosscher 1 9 P. VERFAILLE, mariniers, per mailboot „Prins Frederik," van Amsterdam naar Oost-Indië. Zr. Ms. pautserdekkorvet „Sumatra" zal, bij gereedheid, in dienst worden gesteld onder het hevel van den kap-luit. t. z. P. G. Bruch, thans geplaatst aan de Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam bij den bouw en verdere inrichting van dien bodem. De verdere état-major van de „Sumatra" zal, naar men verneemt bestaan uit: le luit. t. z. Ie kl. als le offic., 4 luits. t. z. 2e kl., 4 adelbor sten le kl., 1 offic. van gezondheid le kl., en 1 offic. van administratie le klasse. Z. M. heeft met ingang van 1 Mei a. s. lo. de schout-bij-nacht J. P. Van Rossum eer vol ontheven van de waarneming der betrekkingen van directeur en commandant der marine te tiel- levoetsluis, en bevelhebber in de stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet; 2o. die vlagofficier, ter zake van langdurigen dienst, op pensioen gesteld, en zulks onder dank betuiging voor de vele goede en langdurige aan den lande bewezen diensten en onder toekenning; a. van een jaarl. pensioen van f 2700b. van een jaarlijksche verhooging van dat pensioen, voor werkerlijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen, ten bedrage van f 1200. 3o. bevorderd tot schout-bij-nacht, de kapt. ter zee N. Mac Leod. Z. M. heeft den heer P. J. Fey, gewezen dok- meester op het ijzeren drijvend droogdok bij het marine-etablissement te Soerabaija, laatstelijk met verlof hier te lande, op zijn verzoek, eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. Benoemd tot viee-commandeur voor het vak van scheepsbouw bij het Marine-etablissement te Soerabaija, J. C. Roggeveen. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Conrad," van Amsterdam, arriveerde 31 Jan. te Padang. Het stoomschip //Prinses Wilhelraina," van Amsterdam, arriveerde 2 Febr. te Genua. Het stoomschip Prins Frederik," van Am sterdam, arriveerde 2 Febr. te Southampton. Het stoomschip «Prins Alexander," van Ba tavia, vertok 1 Febr. van Genna. Het stoomschip «Prinses Amalia," van Ba tavia, passeerde 1 Febr. Dungeness. Het stoomschip «Soenda," van Amsterdam, passeerde 31 Jan. Carvoeiro. Marktberichten. Alkmaar, 31 Jan. Kleine kaas f 30, Com missie f33,50, Middelbare f30, aangevoerd 227 stapels, wegende 73647 K. G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 446 muddon, Tarwe f 7,25, Gerst f 4,50 a 5,20, dito Chev. f 5,30 a 5,35, Haver f' 3,25 a 3,70, Paardenboonea f 5,75, bruine dito f8,50, grau we Erwten f 13 per mud. 1 Februari. Aangevoerd 1 Paard f 80, 3 Koeien en Ossen f175 a 280, 29 nucht. Kal veren f6 a 16, 128 Schapen f 16 a 28, .35 magere "Varkens f16 a 20,-251 Biggén f8 a 15, 9 Bokken en Geitén f4 a 12, Boter per kop f 0,85 a 0,35',"Kipeieren f 4 a 4,50 per 100. Höbrn, 1 Feb. Aangevoerd 40 Schapen f 34 a 39, per stuk, handel stug. 1 Feb. Aangevoerd Ta-iwe f 6,50 a 7,75, Gerst f 4,50 a 5, Haver f 3,25 a 4, Erwten Witte f8,75 a 10, Groene dito f 10 a 12, Grauwe dito f 10,50 a 13,50 Vale dito f8,50 a 13, Bruine Boonen f7,50 a 9,25, Karweizaad f9,50 a 10, Mosterdzaad f 15 a 19, 5 Paarden f 60 a 275, 20 Schapen f28 a 36, 125 Lam meren f 18 a 26, 18 Kalveren f 8 a 20, 56 Varkens f 14 a 20, 10 Zeugen f 30 a 60,120 Biggen f8 a 12, 80 Kippen f0,60 a l,r~_ 1200 Kipeieren f'4 a 4,50 per 100, 1256 kop pen Boter f0,55 a 0,62 per kop. Petroleum-Noteering van A. KLIK Amerik. Petroleum f 9.45 per 100 K. G zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 1 Febr v-m. Aangebracht door 2 sloepen te zamen 340 lev. kabelj. per stuk f 2,40 a 3,10, 230 doode kabelj. per stuk f 1,20 a 1,45, 11 lev. lengen p. st. f3,05 a 4,35, 1900 schelv. per 100 f 25,60 a 26. 50 korders met 8 tot 25 mand kleine p. m. f 3,50 a 3, 2 tot 7 mand schar p. m. f 1,50 a 1,60, 5 tot 30 tongen p. st. f 1 a 1,10, 60 roggen per stuk f1,20. 10 beugers met 6 tot 30 schelv. p. 100 stuks f65 u 57, 3 tot 10 kabelj. p. st. 2,45 2,60, 3 tot 30 roggen p. st. 1,30 a 1,35. 3 Febr. 1 bom, schipper Dijkhuizen met 58 tongen, 3 tarbotten, 330 groote schol, besom ming f 110. V-m. 5 sloepen, te zamen 425 lev. kabelj. p. stuk f 1,85 a 2,20, 460 doode kabelj. p. st. f 1,10 a 1,40, 7300 schelv. per 100 f 24 a 38, 2 heilbotten p. st. f 17 a 30, 35 lev. lengen p. st. f 3,40 a 3,65, 2 punten rog, voor f 13,50, 26 vleeten p. st. f 2,65. N.m. 1 sloep schipper H. Zwartveld met 1200 schelv., waarvan 250 lev., per 100 f25.50, 20 lev. kabelj. p. st. f 1,90, 55 doode kabelj. p. st. f 1,10 a 1,15, 9 lev. Leng p. st. f 4. 1 heilbot, ▼oor f19' 4 Febr. 1 sloep schipper Valk, met 100 lev. kabelj. p. st. f 1,85, 110 doode kabelj. p. st. f 1,15 a fl,30, 1000 schelv., waarvan 200 lev. p. 100 f 25,50, 6 lev. lengen p. st. f 3,90. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 31 Jan. tot 4 Febr. ONDERTROUWD: ronno GETROUWD: ^eene* BEVALLEN: M. Dely. geb. Muller, z. S. C. van Driessen, geb. Wenneker, d. J. J. D. Kater, geb. Tismeer, z. en d. J. Botter, geb. Pruimenboom, d. K. Jongstra, geb. Abbenes, d. E.W. de Bruin, geb. Leewens, z. P. T. Gras, geb. van der Kuijl, z. C. van Wingaarden, geb. Leeuw, d. J. E. Stecher, geb. Kramer, d. M. G. Looman, geb. Mennes, z. N. Kok, geb. Hoek, d. A. Bleijendaal, geb. Schilder, d. G. de Wijn, geb. Rijst, d. M. J. G. Meijer, geb. dc Rooij, d. OVERLEDENE. van der Hulst, geb. Lon- don, 71 j. T. Snip, 2 j. 332*' Staats-Loterij. 5e klasse12 lijst. No. 779, 2077, 2498, 8712, 15042 f1000. No. 1489,12959, 17399, 18508 f400. No. 3537, 6287, 9127, 14730, 14742, 16721,17050 f 200. No. 2630, 3431, 4194, 4580, 8218, 8677, 10498, 11051, 11539, 12890, 13849, 13952, 14676, 20898 flOO. POLITIE. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau H: een VLOFRMAT; een SLEUTEL. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 1 Febr. 1890. Voorzitter, de Burgemeester. Een aantal toehoorders. De Voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing goedgekeurd. Ingekomen stukken: De voordracht voor een zetter der belastingen, met opmerking, dat nog eene vroegere voor dracht aanwezig is en nitnoodiging om den heer D. Duijnker, die toen het eerst genoemd was, te vragen of hij genegen is m het collegie van zet ters zitting te nemen, aan welke uitnoodiging is gevolg gegeven en heeft de heer D. Duijnker zich bereid verklaard om de betrekking te aan vaarden. Een schrijven van don benoemden Armvoogd, den heer Jb. N. Keijzer, dat hij die benoeming aanneemt. Een schrijven van den Armvoogd den heer J. 8. Bakker, dat hij een eervol ontslag verzoekt op grond van zijn hoogen leeftijd. Dit eervol ontslag wordt met algemeene stem men verleend. Eene voordracht van het collegie van Arm voogden tot voorziening in de alsnu opengeval len plaats. Overeenkomstig die voordracht wordt met al gemeene stemmen tot Armvoogd benoemd de heer Simon Janszoon Rotgans- Rekening van ontvaDg en uitgaaf der Be waarschool over 1889 sluitende met een voor- deelig saldo. Een schrijven van 't Bestuur van 'tHeem raadschap Wieringen, dat de jaarlijksche verhu ring zal worden gehouden-op 28 Februari a. s., des voormiddag8 elf ure in het logement van den heer A. de Haan. De Raad besluit om de verhuring voor de gemeente dan ook te doen plaats hebben. Een verzoek van den heer M. Koorn om de boomen aan de Noordzijde van het kerkhof te Hypolitushoef als naar gewoonte te mogen doen opsnoeien en één boom door een nieuwen te vervangen. Toegestaan met voorbehoud dat hieruit geene rechten voor het vervolg zullen worden afgeleid. Omtrent het nog aanhangig verzoek van den heer M. Kourn om teruggaaf van gelden, hem naar zijne meening van de gemeente toekomende, wordt besloten hem een bedrag van fl,83j uit te betalen. Een verzoekschrift van dén heer J. Blaauboer, koffiehnishouder aan de Haukes, om te worden aangesteld tot makelaar in alle vakken. Met algemeene stemmen wordt besloten dit verzoek niet in te willigen, daar van de be hoefte aan een makelaar voor den handel die te Wieringen wordt gedreven niet is gebleken. Een schrijven van Heeren Gedeputeerde Sta ten, betreffende eene nieuwe verordening omtrent het heffen van schoolgeld, welke alsnu wordt vastgesteld als volgt: 1 kind 50 cent per maand, 2 kinderen 70 cent per maand, 3 kinderen 75 cent, elk kind meer 20 cent per maand, minvermogenden het halve be drag, onvermogenden vrijgesteld. Deze verordening treedt in werking zoodra de koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen. Na bespreking van een paar rekeningen, welke ten laste der gemeente zijn ingekomen, vraagt de Voorzitter of een der leden nog iets te be handelen heeft. De heer Bais vestigt er de aandacht op, dat op Westerland geene brandspuit is. De Raad besluit om van het Dagelijksch Be stuur een advies in deze aangelegenheid in te wachten. De heer P. P. Tijsen bespreekt den toestand van de kleedkamer der school te Westerland, waarin de Voorzitter belooft te zullen voorzien, De heer Mostert acht het wenschelijk, dat de honden in het voorjaar vroeger vastgelegd wor den dan hier gewoonlijk geschiedt. De Voorzitter zegt, dat deze aangelegenheid tot het politietoezicht behoort, en dat hij de maatregelen zal nemen, welke hem in het be lang gewenscht voorkomen. Daarop sluit de Voorzitter de vergadering. Vervolg der Berichten. Drietal bij de Ned. Herv. Kerk. Te TielJ. L. Bommezijn, te HelderH. A, Van der Meulen, te Haastrecht, en J, Heldersche, te Franeker. Uit eenige gegevens maakt men op dat het op Zondag 26 Jan. jl. op den Amerikaanschen bol gestrande schip tehuis behoort in Amerika en ook van Pisagua naar Hamburg was bestemd, ge laden met salpeter. Op de jl. Zondag gehouden biljart wedstrijd bij J. Smit, Langestraat alhier, is de prijs en premie behaald door P. Lengers. Als een bijzonderheid kan gemeld worden dat bjj de wekelijksche schiet oefeningen der G. E.-Ver. »Pro Patria" in >Musis Sacrum" jl. Zondag door het lid E., de vjjf schoten alle vijf rozen waren. Wel een bewgs, dat die persoon een vaste hand heeft. Naar aanleiding der in dit nornmer voorkomende advertentie, vestigen we de aandacht onzer lezers op de tooneelyoor- stelling,Woensdagavond door't gezelschap, onder directie A. van Lier, in den Stads schouwburg, Koningstraat te geven. De »Trompetter-Majoor" is met succes te Amsterdam meermalen opgevoerd. Zie verder annonce. Zondag 11. had in Tivoli een opvoe ring plaats van het bekende Tooneelspel Don Cesar de Bazan, of de Straatzange res van Madrid." De heer Nieuwenhuis, die de titelrol voerde, vervulde die op een wgze welke de tevredenheid van het vrij tal rijk publiek opwektegoed werd hij bij gestaan door den hr. K. Rijper in de rol van Karei II, Koning van Spanje. Het herhaald applaus bewees, dat de opvoering naar den smaak van de aanwe zigen werd uitgevoerd. De Rederijkerskamer >Anna en Maria Tesselscbade" te Koegras, opge richt in 1868, verkeert nog steeds in bloei. Hare leden vergaderen nu en dan om het doel, bjj de oprichting beoogd, tot volmaking te brengen. Zondag 1.1. gaf zij een openbare uitvoering iu het welbekende lokaal »De Blauwe Keet". Door het schoone weer begunstigd, waren talrgke bezoekers opgekomen, die de ruime zaal vulden. Een drietal blijspelen werd opgevoerd, die de applaus der menigte ia ruime mate verwierven. De dames T. Grin en A. Grin verwekten door haar goed spel aller tevredenheid. Door den heer J. C. Maters werden ze op verdien stelijke wijze bijgestaan en de overige vertooners deden door hun spel het ge heel goed slagen. Het was een genoe- gelijke avond, die met een hoogst ge zellige danspartij werd besloten. De opzichter van het rundvee te Delft is door den Minister van W., H. en N. overgeplaatst naar Texel. Wat lang gevreesd of verwacht werd is geschied. De Eerste Kamer heeft een einde gemaakt aan 't politiek leven van den Minister van Koloniën, den hr. Keuchenius, door verwerping zijner begrooting met 20 tegen 19 stemmen. Het is tot heden nog onzeker of 't ge- heele Ministerie dan wel de heer Keuche nius alleen daarom zijn ontslag aan den Koning zal aanbieden. Naar men verneemt, heeft de heer Keuchenius, Minister van Koloniën, zijn ontslag aan Z. M. den Koning gevraagd. (Dagbl. v. Z. Holl.) Op plechtige wijze is Zaterdag in de feestelijk versierde zaal van „Diligen- tia" te 's Gravenhage te midden van een talrijk gezelschap dames en heeren aan schipper L. Nieman met zijn gezellen Laurens Spui, Johannes van Drimmelen, en Johannes Brandenburg, zoodmede asn den kapitein van sleepboot „Zuid-Hol land" Thijs Klop, een aandenken vereerd voor hun manmoedig gedrag bij de red ding van 23 schipbreukelingen van het stoomschip „Yoxford op 28 Nov. jl. Door den heer E. van Heemskerck van Beest, die het initiatief tot deze hulde had genomen, werden de wakkere man nen hartelgk toegesproken. Het aanden ken bestaat in een tabaksdoos met op schrift, zoomede een enveloppe met kost baren inhoud. Het publiek bracht den wakkeren red ders herhaaldelijk warme hulde. De burgemeester van Maassluis bedank te namens de varensgezellen. Met genoegen vernemen wij dat Z. M. de Koning, schipper Nieman heden be noemd heeft, tot Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Uit Utrecht ontving men gisteren het treurig bericht, dat prof. C. H. D. Buys Ballot, in 1888 afgetreden als hoog leeraar in de faculteit der wis en natnur- kunde aan 's Rijks Universiteit te U- trecht, en sinds nog werkzaamals hoofd directeur van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut aldaaraan de ge volgen van een bronchitis overleden is. Het zal velen nog niet vergeten zijn, wat urnen" ten vorige jaren in ons blad ter ken nis van het publiek bracht, hetwelk zoo al gemeen als waarheid de ronde deed, omtrent het vinden van een portefeuille van p. m. f6000 «Men" verhaalde aldus: een meisje van 't platte land had bewuste 'portefeuille gevonden en teruggebracht aan den eigenaar in 'thótel «DenBurg", alhier gelogeerd.; deze, getroffen door haar eenvoud en de wijze, waarop hy zijn eigendom terugkreeg, van welks waarde zij onbewust was, gaf haar aanvankelijk f 2.— aan fooi, maar liet zich niet verder onbetuigd, Hij schonk het meisje vele nuttige zaken, sie raden en een geldsom en dacht haar een week geld toe en een uitzet bij een huwelyk. Dit zeldzaam voorbeeld van erkentelijkheid, bracht velen in verrukking en anderen ge voelden spijt, dat niet hun zelve dit geluk ten deel was gevallen. Raadselachtig kwam het ieder voor, die nadacht, niet over het verlies eener portefeuille, maar over het feit van een zoo zeldzame be looning en er werd naar verband gezocht tusschen deze en den, ongetwijfeld rijken schen ker, naar wiens naam vergeefs gezocht werd, wat hem tot die grootsche belooning bewoog. Zoover het verhaal van 1889. Thans zyn er eenige maanden verloopen en die zegsman »men" heeft meer vorm aange nomen. Het gelukkige? meisje verhaalt nu zelf: «De heer heet J. Kwoont te Zwolle, heeft een villa in de omstreken van Purmer- ende, is veel in Duitschland en vertrekt in 't voorjaar, dat is 1890, naar Amerika. Omtrent dit edel echtpaar, zonder kinderen, deelt ze het volgende mede: [Ze is bij die familie ontvangen en by zulk een bezoek werden haar vele gouden sieraden ten geschenke gegeven en een som, waarvoor zy zelve mocht koopen wat ze verlangde. De echtgenoote van den heer K. is een dochter van een prins, die pas dood was en waarover zy groote droefheid hadde begra fenis bad nog niet plaats gehad, omdat het lijk van haar doorluchtigen vader nog gebalsemd moest worden. Aan haar echtgenoot gaf zij haar blijdschap te kennen, dat ze nu in dit edel meisje een erfgenaam hadden gevonden. Een broche en twee knopjes, die 't meisje van het land droeg, werden door mevrouw afgenomen, en ze gaf daarvoor in plaats ter gedachtenis terug, voorwerpen, welke aan haar overledene kinderen hadden toebehoord, met welken ruil het meisje zeer was ingenomen. Het haar toegedachte weekgeld, hetwelk zij per maand of drie maanden ontving, was ge plaatst op de Rijkspostspaarbank. De sieraden en andere voorwerpen, die een groote waarde vertegenwoordigen, zijn werke lijk in baar bezit en door verschillende per sonen gezien. Op 17 Januari 11. ging het meisje reeds vroeg in den morgen op weg naar 't Nieu- liep, om, naar ze zeide, een bezoek te brengen aan 't hótel «Den Burg", alwaar de heer K., haar weldoener, op nieuw zijn intrek genomen had en welke haar op dien morgen bij zich had laten ontbieden. Niet onvoordeelig scheen het bezoek geweest te zijn, want er volgde in hare woning een linnenkast, een servies en eenige andere zaken. Het verzoek aan haar, om den heer K. in den Burg te bezoeken, ontving ze uit Anna Paulowna, waar de familie K. toen gelogeerd was. Het hierboven verhaalde is een opsomming van zaken, die de verwondering op het eerste bericht van 't gebeurde teweeg gebracht, in grooten twyfel hebben doen overgaan, welke niet verminderen zal, nu 't bekend is, dat ten vorige jaar geen heer in den Burg gelogeerd heeft, die een portefeuille zou verloren hebben en ook niet, dat een familie K. zou gelogeerd hebben bij den heer W. of R te Anna Pau lowna en ten laatste, dat op 17 Januari 11. niet iemand in den Burg zijn intrek had, die zich K. noemde en dat op dien dag ook geen meisje aldaar een bezoek gebracht heeft. Afgaande op dit, de verwonderlijk groote belooning, haar toegekend en het zonderlinge verhaal omtrent den heer K., die niemand kent en diens echtgenoote, die een dochter van een prins is, maakt, dat het verhaal van een verloren portefeuille in de verbeelding van het landmeisje moet hebben bestaan, hetwelk zich echter te luidruchtig geopenbaard heeft. Heden overleed tot diepe droef heid van mij en mijne 3 kinderen, na een langdurig ljjden, mijn ge liefde Echtgenoot AKTHOKIE DtLMEIJER Jb.zoon, in den ouderdom van ruim 57 jaren. Yelsen, 31 Jan. 1890. Wed. A. DALMEIJER— Boll. Den len Februari ontvingen wij het bericht uit Medemblik van het overigden van onzen Broeder BAREND, in den ovderdoin van 47 jaren. Helder, 3 Febr. '89. Uit naam van Broeder en Zuster, A. J. BOHLEN. Vele ingezetenen onzer gemeente hebben gister zeker tot hun groot leedwezen de tijding ontvangen, dat Dr. P. G F. VOGELPOEL, Officier van Gezondheid 1ste kl. bij de K. N. M., te Soerabaja is over leden. Gedurende zijn verblijf alhier heeft hij door zijne kunde, gepaard aan zijne bekende humaniteit, velen aan zich verplicht. Dat zijn naam in dankbare her innering zal blijven, is zeker. Namens vele ingezetenen van Helder LEO W. F. OUDENHOVEN. Helder, 1 Februari 1890. De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank aan den heer A. G. J. DE VRIES, President, en de Leden van de Vereeniging Ontwaakt bij Tijds", voor de laatste eer, die ze ziju geliefde Echtgenoote bewezen hebben, door haar grafwaarts te brengen. Ook mijn Buren ben ik dank schuldig voor de deelneming, die ze ons betoond hebben. J. BLOKHOFF. Mede namens Kinderen en Behuwdzoon. ijn harteiyken dank be tuig ik aan de WelEd. Heeren Dr. P. BAKKER, en H. BITTER Sr., voor hunne zorgen, die zij mg gedurende mijne ziekte hebben be toond. Door hunne hulp en toewijding ben ik van een ernstige ziekte gelukkig hersteld. J. C. SMIT. Mede namens mijne Echtgenoote. Bij vonnis der Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 2 Januari 1890, is het namens CORNELIS GORTER Janszoon, koopman te Helder, aan zijne gezamen lijke schuldeischers aaugeboden aceoord, GEHOMOLOGEERD. Alkmaar, Mr. W. F. A. VERHOEFF, 30 Jan. 1890. Advocaat-Procureur. Predikbeurten te HUISDUINEN, gedurende de maand Februari. 9 FebruariDs BOMMEZIJN. 23 FebruariDs. TE GEMPT, Predikant te Callantsoog. Ter voorkoming van 7ervolgingskosten, worden aehterstalligen in de betaling van HOOFDELIJK EK OMSLAG, over het afge- loopen dienstjaar 1889, uifgenoodigd het verschuldigde binnen acht dagen na heden te betalen. Helder, 4 Feb. 1890. De Gemeente-Ontvanger, A. J. DE JONGH. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen Mej. de Wed. C. SCHMIDT, eerder Wed. F. L. van der HAAGEN, worden verzocht hiervan op gave of betaling te doen vóór den Oen Februari a. s., ten huize van den Heer C. W. HARBRECHT, Keizerstraat 65, te Helder. DONDERDAGA VOND vraagt een fatsoenlijke niet beneden 20 jaar, die goed kan ko ken en van goede getuigen voorzien is. Spreekuur tusschen 8 en 9 uur, 's avonds Oevraagd. een flinke DAG MEID, van de R. C. godsdienst, die goed met de wasch kan omgaan. Adres BERKHOUT Co. Een Smids- of Kopersl.-Jongen GEVRAAGD, ongeveer 17 jaar oud. Adres Bureau van dit blad. Om dadelijk in dienst te treden wordt gevraagd een goed kunnende werken en met de droge wasch omgaan. Adres met franco brieven of in persoon, Hótel Kommer éen, IJMUIDEN. Gevraagd, een nette JONGEN, in een Bierbottelarij Adres: BERKHOUT Co. kunnen geplaatst worden bij J. BARNE- VELD, Spoorstraat. Oevraagd in een burgergezin. Adres: BERKHOUT Co. zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing te Kienwedlep. Adres franco brieven Let ter A., aan W. C. REIJ, Texel. Adres: BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: die goed met de wasch kan omgaan, AdresMevr. de JONG, Dgkstraat. in de MOLENSTRAAT, a fl per week. Te bevragen PALMSTRAAT Q 12. T© koop AdresBERKHOUT Co. T© koop ver beneden fabrlekprijs. Adres: H. WIJKER, Weezenstr. Helder. in den omtrek yan Kanaalweg of Spoor straat. Huurprijs circa f 200. Fr. Brieven letter M. adres Boekh. A. J. MAAS, Dgkstraat. z(jn ran af heden als velfft: Keizerstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2