r-, WRAK, a, Schoenwerk J. SCHAGER Kanaalweg. Veiling ?an leeieL Dames-Artikelen: Heeren-Artikelen: DE KLEINE WINST, De Witte Kous, J. J. BARNEVELD, DE TROMPETTER - MAJOOR. 11 Deirwaarfler H. KWART, Boelhuis lionvB TUIN- ei BLOEMZADEN, GRAS- 61 KLAVERZADEN. Firma Poppelman Co. Leyerii 01 maat ii den Kortst SLAB00NEN, traat. Tandarts BIERSTEKER, Eene Dame, J. W. VAN DER WAL Cz„ Denrwaarier J. W. VAN DER WAL Cz„ Notaris HATTINGA RAVEN, te Heliier, INBOEDEL, Bijde5pd.30Ct. Jn. ZANDER, Vleeschhouwer en Spekslager, Helder. HARINGVLET, 2 kopervaste Scheepsbooten, Openbare Verkooping. Notaris HATTINGA RAVEN, Zoolang de voorraad strekt. S. van Amesfoort. Bij S. MAKELAAR, Vischmartt No. 10, 6 beste Gelde Koeien, R. MAALSTEED. ONTVANGEN P. PUINBR0EK OPRUIMING Me Aardappelen, 20 Cent ie 5 kop, ianaraMpk in verschillende soorten van uitmuntende kwa liteit. MAATWERK en REPARATIE. A. ADRIAANSE, Koningstraat. Hoewel de prijzen der grondstoffen overal hooger zijn, kunnen wij door onzen vroegen inkoop die wij ge» daan hebben, nog tegen de békende lage prijzen verkoopen. Specialiteit in gemaakte Heeren- en Kinder- Eleedingstnkken. Ontvangen een groote sorteering Hamgarens en Bukskings. blijft steeds beneden alle concurrentie. Veeren en kapokken BEDDEN, DEKENS en MATRASSEN, BEDSPREIEN, enz. Prima kwa liteit en lage prijzen. Oudkerk Van Praag. LANGESTRAAT 110. Spekbokkings. iMeSpEUgmiilOGU.su, Maarte en Fraiscle BLOEMKOOL, J. HU IJS ING, Westgracht. is het goedkoopste adres voor solide Meubelen. Te vens worden reparatiën goedkoop en solied afge werkt. Bericht! A. GIJSBERTS, spoe r>. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAG S te Helder, Kerkgracht 47, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiënen het plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 123% uur. STADS-SCHOUWBURG. Koningstraat, tegenover „Nasis Sacrnm." Directie GEBB. A. VAN LIEB. WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890: Buitengewone Voorstelling door het Hol- landscli Tooneelgezelschap, Directie: A. VAN LIER, van Amsterdam. Eerste opvoering van Beroemd blijspel met zang, coupletten, enz. in 4 bedrijven. Muziek van S. Benavente. Nooit alhier, maar te Amsterdam en verder in geheel Nederland met het grootste succes opgevoerd. De hoofdrollen zullen vervuld worden door de Dames van Beem, André, Poons en van Rossum en de Heeren Isotjard van Lier, Lageman, Jurgens, Smith en Ver hagen. Orkest der Kon. Ned. Marine. Aanvang 8 nnr. Prijzen der plaatsenle Rang 99 ct., 2e Rang 75 ct., 3e Rang 50 ct., 4e Rang 30 cent. Voor het gebruik der stoe len wordt 25 ets. extra per stoel bere kend. Plaatsen zijn op den speeldag te bespreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, a 10 ets. extra per plaats. geëxamineerd in het Fransch, Engelsch en Duitsch, biedt zich aan tot het geven van Privaatlessen in die talen. De beste getuigen staan haar ten dienste. Adres: motto Talen", Bureau van dit blad. NT ©noren een zilveren KNIPJE met eenig Geld. De eerlijke vinder zal beloond worden. Adres: J. VADER, 2e Vroonstraat. op Vrijdag 7 Februari a.s., des voormiddags 10 uur, aan de Achter- binnenhaven te Nieuwediep, ten over staan van den Deurwaarder van een belangrijke partij Eiken en Grenen en hetgeen verder zal worden aan geboden. Alles daags te voren ter voorschreven plaatse behoorljjk gekaveld en genummerd te bezichtigen. op Donderdag den 6en Februari a.s., des namiddags ten 121/9 uur, in het Hotel »DE TOELAST", te Nieuwe diep, ten overstaan van den van het van het den 26en Jauuari jl. bij Callants- oog verongelukte Engelsche viermastschip „L0CH M0IDART", laatst gevoerd door Kapt. ANDREW, en deszelfs nog inhebbende lading, be staande uit SALPHTBB, met den zich nog aan boord bevindenden bijna geheelen Inventaris. Genoemd schip werd in 1881 te Glas- gow door de Heeren Barday Curle Co. gebouwd, groot 2000 register tons. Voorts nog eenige te bergen INVENTARIS, van bovengenoemd schip afkomstig. Informatiën te bekomen ten kantore van de Heeren DUINKER GOEDKOOP, Cargadoors te Nieuwediep en te Amster dam, en bij bovengenoemden Deurwaar der te Helder. De bekende en onbekende schuldeisehers in de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van den Heer JAN HONDIUS, in leven banketbakker, ge woond hebbende te Helder, en aldaar overleden den 30en Januari 1890, worden verzocht hunne vorderingen vóór of op 20 Februari 1890, in te dienen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. zal op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890, voormiddags 10 uur, fe Helder, in het lokaal TI VOLT' publiek verkoopen een netten en goed geconserveerden bestaande uitt Tafels, Stoelen, Canapé, Salon-ameuble ment, Bonheur du jour, Ledikant, Klee- den, Gordijnen, Kachels, goed gevulde veeren- en and«re Bedden, Koper-, Glas-, Tin-, Porcelein en Aardewerk, benevens eenig Goud- en Zilverwerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de Verkooping te bezichtigen. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. te DELDER, zal aldaar op DONDERDAG 6 FEBRU ARI 1890, des middags te 1 uur precies, op bet Havenplein pabliek verkoopen een zeer goed onderhouden met een stel Zeilen, Riemen en Mast. 1 stel Bootzeilen. 35 stuks Zegenlappen (vischwant). ld. Ansjovislappen id. Een partij Lappen, strnoken Want. 9 paar Hoezen. Kurken, 1 Kompas, Taanketel, Ankertjes, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Alles te zien ter plaatse van den ver koop, op den dag der verkooping van af 's morgens 10 uur. Voorts zullen nog worden verkocht afkomstig van bet gestrande S.S. »DRA- GONFLIJ", liggende in de Binnenhaven, langs zijde van den schoener Adelaar", tegenover de smederij van den beer W. TINKELENBERG, en aldaar te bezich tigen. te HELDER, zal op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1890, 's avonds 8 uur, in bet lokaal Tivoli publiek verkoopen 1. Een GEBOUW, waarin Koffiehuis met recht van verjcmniinjf", genaamd >POOLSCH KOFFIEHUISmet af zonderlijke BOVENWONING, grooten KELDER, SCHUUR, ERF, AANHOO- RIGHEDEN en afzonderlijken UITGANG naar de Achterstraat, te Helder, aan het Havenplein K 12 en 12a, groot 2 aren 60 centiaren. Het Koffiehuis is verhuurd voor f 12 per week en de Bovenwoning voor f 300 's jaars. 2. Een WOON- en WINKELHUIS, waarin Banketbakkerij, met ERF en AANHOORIGHEDEN te Helder, aan den Kanaal weg 32, uitkomende aan den Djjk- weg, groot 91 centiaren. 3. Een WOONHUIS met ERF en GROND te Helder, aan de Dirk Gorter straat, nabij de Middenstraat, B 1 en 2, groot 2 aren 31 centiaren. 4. Een WOONHUIS met ERF te Helder, aan de Molenstraat 66, groot 93 centiaren. 5. Een WOONHUIS en ERF te Hel der, aan de Oranjestraat 36, groot 69 centiaren. 6. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter het vorige, 4b, groot 34 centiaren. En ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN 7. Een WOONHUIS en ERF te Hel der, aan de Schagenstraat 39, groot 72 cen tiaren 8. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Schagenstraat 41, groot 72 cen tiaren. J. Een WOONHUIS, waarin Water en Vnnrnerlng, met ERF te Helder, Gas- straat 23, groot 50 centiaren. 10. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, Gasstraat 21, groot 54 centiaren. 11. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter de twee vorige 17a, groot 40 cen tiaren. 12. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 17b, groot 40 centiaren. 13. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 17c, groot 40 centiaren. 14. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 17d, groot 40 centiaren, Nadere informatiën ten kantore van den Makelaar OUDENHOVEN en van Notaris HATTINGA RAVEN. Fijne Hillegommer Snijboonen 10 ct. Fijne Hillegommer Spersiebonnen 8 ct. Fijne blanke Znurkeol 3 ct. Fijne gele Andijvie 8 ct. Alles per 5 ons. Ontvangen groote SPEKB0KKING 10 Cent per stuk. H1KKSTKEG. is eiken dag verkrijgbaar: dik vet KOEVLEESCH. Lapjes 35, Biefstuk 45 ct. Alles per 5 ons. in bet K o e g r a s, nabij W esteinde, op de plaats, bewoond door den Heer MAC DONALD, ten overstaan van den te Helder gevestigden Notaris P. S. HORDIJK, op Woensdag ,12 Februari 1890, voormiddags 10 uren, van: 41 Overhouders, ongeveer 100,000 Kilo's best gewonnen Hooi, Rijtuigen, waaron der een sterke Break voor 8 personen, Tentwagen, Zuidbollandsche Kar (zoo goed als nieuw), Sckapenruiven, Voerbakken Tobben, Melk- en Weivaten, Emmers, Karns, Kaasmakers en Zetters; voorts: Huisraad en Inboedel, Tafels, Stoelen, Spiegels, Linnen- en an dere Kasten, Canapé, Mahoniehouten Se cretaire, bouten- en ijzeren Ledikanten met en zonder Springveeren Matrassen, Vloerkleeden en Karpetten, Cylinderman- gel, Keukengereedschap en hetgeen meer teu verkoop zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. Schipper DEN DAS zal op den ver koopdag, 's morgens S1/^ uur varen van het Moleinplein alhier, naar de plaats der verkooping en na afloop van den verkoop, van daar terug. Is verkrijgbaar bij Alles extra kwaliteit en concur- reerende prijzen. JIOLEJiCRACHT. HELDER. Zuid- FAfrikaansch^ DRUIVENSAP, geïmporteerd door DflHAN M. PRILLEVITZ&Co.,^ Amsterdam. J. R. BUIS, Kanaalw. I 106, Helder. wegens verandering van zaken. UITVERKOOP van extra fijne Hillegommer Snijboonen, van 10 voor 7 Cent per 5 ons. Gele Andijvie, 5 Cent. Bp de 10 pond minder. A. GIJSBERTS, hoek Leliestraat. Opnieuw ontvangen uitmuntende Zan gers. Bekende prijzen. J. KUIPER, Binnenhaven 99 Mantels en KloeclermaliorlJenz. Ontvangen een uitgebreide keas in gekleurde en zwarte Japonstof- fen, zoowel gewone als fantaisie; benevens een zeer groote keus in Mantels en Mantelstoffen. Ook in Witte Goederen vindt men een grooten voorraad Kepers, Marseil- les, Diemet, enz. enz. Gras- en Halflinnen, in iedere breedte, Tafel lakens, Servetten, enz. Handdoe ken in diverse grootten en patro nen, Corsetten, Boezelaars, Tricot- Jacquets en Tricot-Ondergoederen en wat alzoo verder in het vak ge vraagd wordt, zooals wit Flanel, Baai, Bever, enz. Ontvangen een sorteering Lakens, Bukskings, Kamgarens, Demi-Saison- Stoffen. Voor Costumes, Pantalons en Demi-Saisons is de keuze zoo groot, als men zeer zeker moeie- lijk bij een ander zal vinden. Witte Overhemden in soorten, Fronts, Boorden, Manchetten, Cols, Dassen, Handschoenen, enz. Te vens voorradig een groote partij gemaakte Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleedingstukken en een ruime keus in gemaakte Broeken. De Hee- renkleedingstukken worden ten spoe digste en onder guarantie geleverd. Zooeven ontvangen Gezondheids hemden en Pantalons. ümiaalwos, Spoorgraolat, BLOEMIST en HOVENIER. MOLENGRACHT HELDER. B0UQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGEN, BLOEM- MANDJES, BLOEIENDE EN GR0EN- BLIJVENDE KAMERPLANTEN. KURKEN VOORWERPEN ENZ. Een mooie sorteering Dames en Kinder Corsetten, model 1890, in alle tailles en prijzen. Corsetbustes, Zijbaleinen, Koerd, elastieken en wollen veters. Weder ontvangen eenige kisten en SPROT. TEVENS EENIGE KISTEN 18 en 30 Cent per stak. Gemarineerde Haring, op Kruiden.Azijn, 5 Ct. per stuk. Spoorstraat, Ondergeteekende bericht dat hjj den handel in TUINZADEN, dit jaar voor eigen rekening zal voortzetten en dat hij in den verkoop beeft opgenomen ZADEN van de firma GROENEWEGEN Co., Hofleveranciers van Z. M. den Kóning; deze zaden manten uit door extra kwa liteit en billjjke prijzen. hoek Leliestraat. P.S. Beveelt ziek beleefd aan tot het opknappen van bnrgertninen, Wegens opruiming van een partij 5 Ct. het pond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3