Margarine. STOUT. C. ADRIflflHSE, Keizerstraat. Kunst- Gementsteen Eoster's Practischa Komieke ScHeiider ZWAKKEN EN HERSTELLENDEN W. J. BLITZ, VAN VOLLENHOVEN's yan roofle ei blauwe Baai, Zeemansflnffel, Ratim f0.90. Roomboter!! fOJfl. De nog voorhanden zijnde VETLEDEREN LOOPLAARZEN, worden a f 5.00 p. paar verkocht. verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. Te huur ofte koop. GOUD en ZILVER. C. COMES, alle voorkomende Timmerwerken. Binnenhaven 47, Nieuwediep. Graf van af f 6.50 tol f 15.1. Graf zerken raat handen en nenten f 28.00. Verder alle voorkomende Cementwerken. GEBRs. BOMHOFF, Breestraat, Helder. No. 33, Proheer het merk „De Vlinder," 2-Ct. Sicaar IC. THEEWIS--SCHOLTZE. tweemaal ten allen tijde a 70 Ct. p. kilo; Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat J. W. KAMPER Sr., Photografie-lnstantanée. BOELSUMS, Bmwaterstr. Helder. BERKHOUT Co., Zuidstraat. DRINKT Bij i. W. KAMPER Sr., J. W. KAMPER Sr., P. VISSER, H00FD-EAU DE COLOGNE, van J. BIJLOOS, Coiffeur, Altmaar. P. PUINBR0EK, Bloemisterij, DE ALPENHERDERIN. 3) Tandarts, Amerikaanscho eu Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag van 12 tot 1 uur, in het Hótel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Amsterdam, Nieuwendijk b. d. Dam No. 241- Uit de hand te koop: Te bevragen bij J. BETIILEHCJI, Kanaalw. Een WOONHUIS, vooorzien van Voor-, Woon- en Slaapkamer, heele Gang, Keu ken, Boven ingericht met Slaap- en Le geerkamertje en vrij achteruit aan de Binnenhaven. Adres Weezenstraat No. 6. Reparatiëu van Goud en Zilver worden zeer solied in orde gebracht, en tevens alle andere voorwerpen van Porcelein en Kristal, door J. DE GROOT, Kouingst. N°. 46. Mr. Timmerman en Aannemer, beveelt zich aan voor het maken en repareeren van Adres Werkplaats: TORENSTEEG. Dames REGENMANTELSTOFFEN nieuwste keuze, prachtige kleuren, per el en naar maat, bij J. W. KAMPER Sr., Alles deugdzaam en net afgewerkt, Depots: te Helder bij den Heer W. CORPORAAL, Boekbinder, Spoorstraat; Burg Texel, Mej. de Wed. GERRITSEN. Oostslootstraat, geeft bij iedere 10-Cent SIGAREN een BON. 25 Bonnen hebben het recht op een CADEAU van 25 goede SICAREN. Hekpapieren, volgens het wettelijke voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, waarop het woord MARGARINE is gedrukt, verkrijgbaarbij afname van minstens 10 kilo inhoudende per kilo, p. m. 1000 stuks, groot 15 bij 21 c.M.; van 1 tot 10 kilo is de prijs iets hooger, aan de van Opschriften voor vaten 5 Ct. p. st. Naar buiten tegen toezending van het bedrag, plus de frankeerkosten. Springveeren-, Houtwol- en Zeegras-Ma trassen, veeren Bedden, kapokken Bedden, ijzeren en houten Ledikanten, Wiegen, Vuur manden, Luiermandjes, Wieg-Matrasjes, wollen, gewatteerde en moltonnen Dekens, prachtige Bedspreien, Hospitaaldoek, veeren en kapok per kilo en vele andere artikelen het beddenvak betredende, bij Binnenhaven No. 47, Nieuwediep. Het Atelier is dagelijks geopend Zes nette Album-Portretten 1 Gulden. voor Het Volli door Het VoUi. VOOR HET JAAR 1890. PRITS 3 O CENTS. Elke Scheurkalender draagt buiten op het schild een noramer hetwelk wij gratis afstaan. Iedere klasse der 334ste Staatsloterij heeft een hoogsten prijs en ook een aantal andere prijzen, welke minder hoog zijn. Wanneer nu het nummer, op den kalender voorkomende, volkomen hetzelfde is als dat waarop de hoogste prijs in een der 5 klassen wordt getrokken, dan krijgt de bezitter van dien kalender op vertoon daarvan van ons cadeau Voor de lste klasseeen fraaie AMERIKAANSCHE HANGKLOK. Voor de 2de klasse: een zilveren VORK en LEPEL. Voor de 3de klasseeen gouden DAMES REMONTOIR HORLOGE. Voor de 4de klasseeen prachtvolle zwarte genre Ebbenhout BUFFET ÉTAGERE met KAST en LADEN, en Voor de 5de klasseeen prachtvol gladhouten LEDIKANT met springveeren MA TRASSEN, uitmuntend BED met toebohooren. Voorts nog een aantal fraaie Boekwerken, Oleographiën en Staalgravures, welke wij cadeau maken aan diegenen wier nummers gelijk staan met die nummers, waarop in boven genoemde 334ste Staatsloterij een prijs van 100 gulden of daarenboven valt, zoodat wij in het geheel voor 5 seriën 2560 prijzen uitloven. De kans om een cadean te krijgen is voor alle koopers precies dezelfde. Verkrijgbaar in den Boekhandel van tT Naar buiten tegen toezending van het bedrag franco. Opruiming en meer andere Winterartikelen. Binnenhaven 47, Nieuwediep. U#r Een algemeen als goed er kend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende SALMIAK-PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten io Q fleschjes a 20 Ct., te Helder bij de firma P. BOON, Apo theker. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Plompetorengracht H 655. Commissarissen de lleeren: J. W. SCHUBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utrecht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 's Gravenhage. Directie K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen b(j .ver lijden, bij leven, tijdelijke verzekeringen, verzekeringen op twee lerens, enz. enz. Prospectussen en inlichtingen gratis verkrggbaar bij den Agent C. J. ERNST. Op nieuw ontvangen een prachtige collectie LAKEN BUKSKING, KAMGA- REN en meer Heer en MODE-ARTIKE LEN, welke per El en naar raaat tegen uiterst billijke prijzen worden geleverddoor Binnenhaven 47, Nieuwediep. Mr. Timmerman, Keizerstraat, recommandeert zich speciaal voor het ma- ken en reperareeren van Ophaal-Jalousiën. Prijs voor nieuwe Jalousiën f 2,75 per vierkanten Meter. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prijs. Onovertref baar. Prijs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bij i. N. QUERELLE, Kanaal weg 139. „KWEEKLUST", Molengracht. Specialiteit ia BLOEIENDE PLANTEN, als: AZALIAS, CAMELIAS, PRIMU- LAS, ERICAN, LOÜRATINUS, TULPEN, HYACINTHEN, enz. enz. Levert BOUQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGEN en BLOEMENMANDEN. Beveelt zich aan tot bet aanleggen, opknappen en onder henden van TUINEN. Nog voorhanden diverse VRUCHT- BOOMEN, HEESTERS, ROZEN, KLIM- PLANTEN, groen blijvende HULSTEN, VASTE PLANTEN, enz. enz. Netwerk, concnrreercnde prijzen. MAAGDENBURGER Opgericht in den jare 1844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederlandde H,H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. TNCOOTT. Zuivere droge Natuurboter, in vaatjes van 11 en 22 Kilo's, a f 0.90 per Kilo. Lsvert franco. A. BRUNSTING Rz., Beilen. Een geschiedenis nit Beieren. Eigenlijk heet hij Jozef Fahrer; hy is een nog vermeteler wildstrooper dan de roode Vitus en heeft al de jagers uit den omtrek radeloos gemaakt. Het zou jammer wezen als de knappe borst te eeniger tijd doodgeschoten of gevan gengenomen werd, en toch zal het gebeuren, als bij het wildstroopen niet laat. Voor het overige is er geen flinker en werkzamer jonk man te vinden en 's Zondags is hij trouw in de kerk. Vitus komt daar nooit, die zit liever in de herberg en heeft waarschijnlijk het Onze-Vader reeds lang vergeten." wMet de levensgeschiedenis van uw voor naamste tooneellisten hebt ge ons nu bekend gemaakt," zei de heer Wolfram met een te vreden glimlach. //Als ge ons van uw dames- personeel even zulke belangwekkende dingen kunt vertellen Daar is niet veel bijzonders van te zeggen," viel Naas in. //Een paar meisjes uit Tegern- see spelen bij ons mee. De eene speelt de rol vau Moni en de andere de dochter van den schoolmeester de rol van Adries een boerenknaap. Een koehoedster van den Kreuz- Alm zij heet Kuni speelt de rol van Gonda, de dochter van den kastelein uit de herberg in het boscb. Gonda is verliefd op Hicscl en wordt ten laatste uit jaloerschheid door den arbeider Röthling vermoord. Kuni is een braaf meisje en niemand kan beter zingen en jodelen dan zij lederen nacht sluipen er jonge mannen op den Kreuz-Alm naar hare hut, om haar van liefde te spreken, maar zij houdt zich doof aan dat oor." «Is zij dau zoo mooi?" vroeg Agnes. j/Dat geloof ik," riep Naas uit. «Zy is een wonder mooi meisje, gezond en sterk, met ro zen op de wangen. „Zy heeft koolzwarte oogen, zwart haar en een stem, die klinkt als engelengezang." «Ge schildert ons het meisje zoo schoon af, dat ik begin te denken ffDat ik op haar verliefd ben, niet waar? Half hebt u het ook geraden, want ik moet bekennen, dat ik veel van haar houd. Telkens als ik haar aankijk, herinnert ze mij aan een vrouwelijk wezen, dat ik vroeger heb liefge had." Hier zweeg hy en keek somber voor zich. Wolfram zweeg ook en keek Naas met deel neming aan; hij wist, welke herinneringen in het gemoed van den ouden Bichler opleefden, en vermeed daarom iedere vraag en toespe ling die hem nog meer konden bedroeven. Eerder wilde hy Naas wat vroolyker stemmen en vroeg: z/Ge maakt mij werkelijk nieuwsgierig om het meisje te zien. Wat denkt ge er van, jongelui, als wij morgen eens den Kreuz-Alm bestegen om bij die koehoedster een bezoek te brengen?" #Ik ga mee," riep Agnes vroolyk. «En jij, mijn jongen?" vroeg Wolfram schertsend aan zijn toekomstigen schoonzoon. //Natuurlijk ga ik ook mee," antwoordde Edgar Halm//alleen wilde ik vragen, of de weg lang en moeielijk is." Wolfram keek Naas Bichler vragend aan en deze antwoordde: z/Niet bijzonder lang of moeielijk. Erloopen een paar fraaie wegen daarheen en in twee uren kan men er zijn. Als u lust. hebt, om morgenmiddag bij mij aan te komen, dan ma ken wij den tocht samen, want ik moet Kuni spreken over onze tooncelvoorstelling. U zult er geen spijt van hebben, want van den Kreuz- Alm, heeft men een prachtig gezicht op de omringende bergen en op de Schliersee." z/Dat aanbod nomen wij gaarne aan. Met zulk een gids moet het een gonot zyn, een uitstapje in de bergen te maken. Wij komen dus morgenmiddag by u. Welk uur wilt ge daarvoor bepalen?" z/U kan komen, wanneer u wil. Ik ben toch thuis, maar komt niet te laat, want stede lingen zijn het beklimmen van bergen niet gswoon en moeten zich daarom altoos eenigs- zins inspannen." *Dan zullen wij komen na het koffiedrinken, om twee of drie uur. Is dat vroeg genoeg i,0ja!" zeide Naas. .Zoo'n zomerdag is lang genoeg. Overigens kunnen wij ook wel koffiedrinken op den Kreuz-Alm, maar dan moet u de gemalen koffie en de suiker zelf meêbrengen." «Hè ja, papa, laten we dat doen," riep Agnes lachend uit, terwijl zij in de handen klapte. //Dat zal aardig zijn, zoo'n koffie- kransje op den Kreuz-Alm." ffWat is er? Wilt ge ons nu reeds verla ten?" vroeg nu de heer Wolfram, terwijl hij Naas Bichler aankeek, die intusschen was op gestaan. wNu, ik geloof reeds genoeg gebabbeld te hebben,'' luidde het antwoord. *Ik zou ten lange leste vervelen en dan ik moet naar huis; wij moeten daar een repetitie houden van //Hiesel de Wildstrooper". Ik mag mijn spelers niet laten wachten, ze zouden onge duldig worden en naar huis terugkeeren. Tot morgen dus, ik reken op u, zooals afgespro ken is!" Daarop drukte hij den heer Wolfram de hand, knikte de jongelieden vriendelijk toe en voegde zich toen weer bij den roodharigen jonkman, met wisn hij weldra vertrok. Toen hij vertrokken was, kwam Bartel, de kastelein, weder naar het tafeltje van den heer Wulfram en vroeg hoe de oude Naas hem be vallen was. De fabrikant was over de kennis making zeer tevreden en vroeg nog nadere bijzonderheden omtrent den komediant. Na nog een geruimen tijd met den spraak- zamen kastelein gepraat te hebben, braken zij op en keerden in tevreden stemming naar huis terug. Bartel deed hun uitgeleide tot het tuin hek, waar hij met vele linksche buigingen afscheid nam en spoedig de eer van een her haald bezoek verzocht. De drie wandelden toen naar het veer, waar zij in een boot plaats namen, om het meer over te steken. Aan den overkant gekomen, hadden zij weldra hun hö- tel bereikt. II. Het was drukkend warm in de hut op den Kreuz-Alm. Geen koeltje bewoog de takken der dennen, in wier schaduw de koeien be scherming hadden gezocht tegen de brandende zonnestralen. Het geluid der koeklokken klonk in de hut als een wiegelied, om de hoedster te doen inslapen, die by den haard zat te staroogen met een schotel melk bij haar. Het meisje had geen schoeisel aan de roeten, geen hoed op het hoofd, zij had haar halsdoek af gedaan en haar kleeding een weinig losge maakt. Haar koolzwart hoofdhaar had zij in vlechten om haar hoofd gewonden, haar spits- hoed lag naast haar. Droomerig zat zij daar. Haar oogen sloten zich en zij zou ingeslapen zijn, ware de lepel niet uit haar hand gevallen. Het geluid van den vallenden lepel deed haar ontwaken; zij stond op om de slaperigheid te verdrijven en keek door het venstor naar buiten. Droom ik nog of heb ik goed gezien?" vroeg zij halfluid en hield daarbij de hand, boven de oogen om het verblindende zonne licht af te weren, terwijl zij scherp uitkeek. Ja, hij is het! Hè, dien man kan ik niet uitstaan en nu komt hij op klaarlichten dag nog naar den Alm ook. Hij heeft zeker wat bijzonders in den zin, maar ik zal my niet met hem bemoeien." «Goeden dag, hoedster!" klonk daar plotse ling een grove stem aan de deur der hut. Hoe gaat het op den Kreuz-Alm?" z/Gocden dagantwoordde het meisje kort en begaf zich aan haar werk. De man, die nog voor de deur stond, wierp een toornigen blik op het meisje, maar hy zeide niets, nam zijn spitshoed ai eu veegde met zyn mouw het zweet van zijn voorhoofd. Hij was een stevige kerel, met rood haar, ge kleed als een houthakker, doch voorzien van een bergstok in plaats van een byl. Zijn gelaat was gebruind, de neus scherp gekromd en zijn mond groot en leelyk. Zijn oogen loerden immer rusteloos in het rond. Zwij gend trad hij de hut binnen, zette zijn stok in een hoek en nam plaats op een bank. Wel, wel, wat is het heet vandaag," zeide hij met een mislukte poging om vriendelijk te glimlachen. wHet is om te versmachten, myn keel is zoo droog als kurk en daarom zou je mij een groot pleizier doen met een dronk melk." Die kun je wel van my krijgen," ant woordde Kuni, ging naar de melkkamer en keerde met den begeerden dronk terug, dien zij naast den jonkman op de bank zette. On middellijk keerde zij zich om en ging weder aan haar bezigheden. De man balde zijn vnist, maar hij bedwong zich, greep naar de melk en dronk die tot den laatsten druppel op. Hij veegde nu zijn mond af met zyn mouw eu begon toen z/Kuni! ik heb iets met je te bepraten!" //Spreek op dan," zei het meisje, «maar gauw wat, ik wil en kan mij niet lang met je be moeien." Je wilt je niet met my bemoeien?" vroeg de jonkman met fonkelende oogen. «Hoe moet ik dat verstaan?" wik zal je wat zeggen, Vitus!" sprak Kuni en zag den jonkman flink in de oogen, „en je doet mij een pleizier als je het ëéns voor altijd onthoudt. Ik wil niets met je te doen hebben, en daar heb ik goede reden voor. Het liefst had ik, dat je mij nooit weer aan sprak, en je volstrekt niet om mij bekom merde." "Wordt vervolgd- Boek-, Courant- en Handels-dr akker jj van C. Dl BOIK Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4