Advertentie n. in en slaagde er gelukkig eindelijk in het woedende dier met een langen stok te verdreven. De kamer leverde een schouwspel van verwoesting en verwarring. Tot nu toe is het paard nog niet teruggevonden. Marine en Leger. De luitenant ter zee 2e kl. A. H. C. Heyde- man, dienende aanboord Zr. Ms. ramscbip „Stier" wordt met den 6en dezer overgeplaatst in de rol van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord en met gelijken datum vervangen door den luitenant ter zee 2e kl. G. H. Luyten, terwijl met den 11 den d. a. v. aan boord van meergemeld wachtschip wordt geplaatst de luitenant ter zee tweede kl. A. Merkus. De tot schout-bij-naoht bevorderde kapt. t. z. Mac Leod blijft in afwachting dat nader omtrent hem zal worden beschikt, voorloopig nog non- actief. Tengevolge van deze bevordering staat de mi nister van marine zelf als kapitein 1.z. het eerst op de ranglijst. Bij beschikking vun den minister van marine zijn geplaatst te Willemsoord om dienst te doen bij den torpedodienst, de luits. ter zee le klasse B. I. G. Yolck, J. P. van Rossum, fl. P. Net- scher, en de luit. ter zee 2e kl. W. D. EL ba ron Van Asbeck. Op de rol Marnix en gede tacheerd aan boord van het torpedo-logement schip Amstel de luit. ter zee lste kl. F. M. van Gelsdorp, en id. 2e kl. I. N. de Bruyne. Op de rol Marnix en gedetacheerd aan boord van 't torpedo-logementschip Vulkaan, de luit. ter zee 2e klasse F. E. baron Mnlert. Op het wacht schip te Willemsoord, de luits. ter zee le klasse J. W. F. van Maren Bentz van den Berg en F- C* V. Zwaanshals. Op het wachtschip te Amsterdam, de luit. ter zee 2e kl. J. 11. Hum mel. Een en ander met ingang van 16 dezer' Zr. Ms* torpedoboot (groot model) „Krakatsm de vorige week in de directie der marine Wil lemsoord. van Hellevoetsluis aangekomen, zal spoedig ter reede van Texel een proeftocht op gemeten mijl ondernemen. Stoomvaartberichten. Het stoomschip //Burgemeester den Tex," van Batavia, vertrok 4 Febr. van Padang. Hot stoomschip *Conrad" arriveerde 3 Febr. van Amsterdam te Batavia. Het stoomschip «Prinses Wilhelmina," van Amsterdam, vertrok 3 Febr. van Genua. Het stoomschip //Prins Frederik," van Am sterdam, vertrok 4 Febr. van Southampton. Het stoomschip //Prins Alexander," van Ba tavia, passeerde 5 Febr. Vincent. Marktberichten. Purmerend, 4 Febr. Aangevoerd 28 Paarden, 108 Melk- en Vette Koeien, de le hoog, vlugge handel, de 2e handel stug, 89 vette Kalveren f0,90 a 1 per K. G., handel vlug, 176 nucht. dito f8 a 22, handel matig, 751 vette Schapen en Lammeren, hooger prijs, vlugge handel, 162 Vette Varkens f0,36 a 0,50 per pond, 162 Biggen f8al3, beiden handel vlug, Kipeieren f 4 a 4,50, Eendeieren f 4 per 100, 794 pond Boter, f 1,35 a 1,40 per K. G. Kleine Kaas f30,50, Middelbare f25,50, aangevoerd 124 stapels. Schagen, 6 Febr. 6 Paarden f 60 a 160, 4 Geldekoeien f218 a 270, 3 Kalfkoeien f 1Ö5 a 240, 28 nncht. Kalveren f8 a 23, 480 Schapen f 20 a 28, 30 magere Varkens f 14 a 18, 10 Biggen f10 a 12, 30 Kipeieren f40 a 100, 60 Eenden f 80 a 100, Boter per kop f 90 a 95, Kaas per K. G. f 20 a 25, Kipei eren per 100 f300 a 350. Petroieum-Noteering van A. KLIK Amerik. Petroleum f 9.45 per 100 K. G zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 5 Febr. v.m. Aangebracht door 1 korder, schipper Smit, 100 tongen, 160 gr. schol, roggen en kabelj., besomming f 145. 25 korders met 2 tot 13 mand kleine schol per mand f 3,25 a 3,50,1 tot 3 mand schar per mand f 1,50. 2 beugers te zaraen 35 roggen per stuk f 1,35, 5 kabelj. per stuk f 2,25. 6 Febr. 34 korders met 3 tot 20 mand kleine schol per mand f 3,30 a 3,70, 1 tot 3 mand schar per mand f 1,50, 26 roggen per stuk f 1,30, 160 tongen per stuk f 1, 2 tarbotten per stuk f 10,50 a 11. 2 beugers te zaraen 70 schelv. per 100 f87, 35 kabelj. per stuk f 1,90. 6-tal haring per tal f 3. 1 sloep met 130 lev. kabelj. per stuk f 1,80, 40 doode kabelj. per stuk 11,15, 750 schelv. in ijs per 100 f24. 332ste Staats-Loterij. 5e klasse13 lyst. No. 1458, 2394,4110,16997,20788 f1000. No. 3130, 3475,16241 f400. No. 511 5, 9052, 14746, 16775 f200. No. 536, 1691, 2847, 2872, 3460, 4695, 6323, 7847, 8183, 8769, 10750, 17414 f100. 5e klasse14e lijst. No. 1398, 5459 f1000. No. 5037, 11129 f400. No. 6787, 15853 f200. No. 958, 1688, 1919, 2477, 13813, 14210, 14238, 14351, 15391, 16584, 17209, 17980, 18396, 20041 f100. 5e klasse15 lyst. No. 1544, 4472, 8628, 16798 f1000. No. 1975, 2546, 2680, 4138, 5468, 18494, 19018, 20657 f400. No. 17121,17798,18404,19648, 20115 f200. No. 1570, 3087, 5912, 6085, 9280, 11568, 14142, 15643, 15681, 17036, 17546, f17598 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 4 tot 7 Februari. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: L. van der Heiden en A. Schryver. C. Wardenaar en A. C. de Groot. I. de Groote en A. Smits. M. Routing en J. Schouten. BEVALLEN: A. van Ooijen, geb. Bruin, H. M. Zaal, geb. Makelaar, z. C. Schenk, geb. Prins, d. J. van de Put, geb. van Eijken, z. G. de Goede, geb, Doekes, d. OVERLEDENH. P. A. Visser, geb. Netler, 4 1 j. N. de Vries, geb. Quak, 82 j. D. Kuik, geb. Duinker, 53 j. Burgerlijke stand gemeente Texel. van 29 Jan. tot 4 Feb. ONDERTROUWD: GETROUWDt*eeDe' GEBOREN: Pieter zoon van Jan Wuisen Grietje Brouwer. Marijtje dochter van Aaltje Schaap. OVERLEDENCornelis Witte 84 jaren, weduwnaar van Cornelia Spee. Catharina Gieles ljaar, dochter van Pieter Gieles en Immetje Slot. Catharina Gieles 56 jaren, we duwe van Cornelis de Porto. Burgerlijke Stand Wieringen, Maand Januari 1889. ONDERTROUWDAldert Dekker en Grietje Tijsen. GEHUWD: Jacobus Doesburg en Trijntje Visser. GEBOREN: Trijntje Marie dochter van A. Dijkshoorn en R. de Haan. Jacob zoon van J. ten Bokkel en M. Braven. Trijntje dochter van P. Smit en A. Dykshoorn. Guurtje dochter van D. Bekcndam en M. Klein. Hielkje dochter van F. Keulen en A. E. van de Wint. Tettje dochter van Jb. Bakker en E. de Wit. Jannetje dochter van V. de Wit en M. Rotgans. Hendrik zoon van C. Glim en G. Sprenkeling. OVERLEDENSijtje Hellingman 77 jaar, echtgenoote van Meijert Heijblok. Pieter Gerard Cornelis Alexander van der Speek Obreen, 3 maanden, zoon van Hendrik Adriaan Jacobus van der Speek Obreen en Neeltje de Jong. Geertje Kuit, 1 week, dochter van Jan Kuit en Geertje Wagemaker. Eldert Halfweeg 46 jaar, zoon van Pieter Halfweeg en Trijntje Bais. Geertje Wagemaker 19 jaar dochter van Nan Wagemaker en wijle Trijntje Doves. Alida Numeijer 3 maanden dochter van Simon Numeijer en Antje ter Keurst. Jacob ten Bok kel, 10 dagen, zoon van Jan ten Bokkel en Maartje Braven. Jan Kuit 60 jaar, echtgenoot van Maartje Smit. Programma van het 7de Winter-Goncert, op Dinsdag 11 Febraari 1890. Aanvang 8 uur. 1. Grosser Festmarsch über den Choral wNun danket alle Gott", Joh. Resch. (Op ver zoek). 2. //Preis-Symphonie" (F Dur), Ri- chard Wuërst. a. Allegro con moto. b. Ada gio, non troppo lento. c. Scherzo, Allegro moderato, d. Finale, Allegro animato. Pau ze. 3. Ouverture from Oper: „Maritana", William V. Wallace. 4. //Flirtation", Scène du Bal, P. A. Steek. 5. Grande Fantaisie sur des motifs de 1'Opera;/Les Huguenots", Musique de G. Meijerbeer, J. H. Bekker. 6. »Sommernachtstraume", Walzer, Jos. Gung'1. POLITX1S3. Gevonden voorwerpenAdres Bureau I. 1 SLEUTEL met Ring. Vervolg der Berichten. In het natte dok van 's Rjjks werf alhier, zjjn in Dec. 11. proeven genomen met een duikertoestel der firma Denay- rouse. Zjj beoogden hoofdzakelijk een onderzoek naar een nieuwe, vereenvou digde, vernuftig uitgedachte helmsluiting en het beproeven eener telefoon bij het werken onder water. Beiden vindingen voldeden uitstekend. Naar het Marineblad" thans verneemt, bestaat het voornemen enkele exemplaren aan te schaffen, ten einde de werking een langdurige proef te ondergaan. Op 1 Feb. jl. was het laboratorium der ernstvuurwerkers op 's Rjjks werf feestelijk getooid. De baas, de heer A. van Dam, herdacht op dien dag zijn 25e dienstjaar bij de Directie der Marine. Zijn chefs waren in de versierde werk plaats tegenwoordig, toen het hoofd van het vak van Uitrusting den feesteling toesprak en hem in woorden hulde bracht voor zjjn betoonden dienstijver. Van hen ontving hij een fraaie» regulateur} en van zijn werklieden (vuurwerkers) een canapé en een album, bevattende 4e namen der schenkers. Over die blijken van belang stelling was de jubilaris zichtbaar aan gedaan, toen bij in woorden daarvoor zjjn dank betoonde. Aan den commandeur der vuurwerkmakers J. Henkes, welke juist 25 jaren bij hem in dienst was, vereerde hjj op dat oogenblik als een herinnering aan dit feit een fraaie pen dule. Van vele andere zijden ontving de heer A. van Dam zeer vele bljjken van sympathie deze hem juist op zjjn 60ste levensjaar toegebracht, zullen den waardigen man voorzeker als een der aangenaamste in herinnering blijven. Schipper H. de Graaf, van de visch- schuit H. D. 60, rapporteert den 4en dezer, in de peiling Eierland ZO. yaZ., Ys Eng. mijl buiten de gronden, op 12yg vadem water te zijn gepasseerd een ge broken witgeverfden scheepsmast, die on geveer 6 voet boven water uitstak en zeer gevaarlijk is voor de scheepvaart. Het wrak van het te Callantsoog verongelukte Engelsche schip Loch Moi- dairt" heeft bij openbaren verkoop in het Hotel Toelast opgebracht f 271,50. Koo- per de hr. L. W. F. Oudenhovenen eeni- ge van gemeld schip geborgen goederen aan diverse koopers f 168,80. Voor de- betrekking van klerk bjj de directie der marine te Wüemsoord, waarvoor één plaats opengevallen is, zal bjj de marine te Amsterdam in de volgende maand een vergelijkend examen worden gehouden. Door den minister van oorlog is be paald, dat van het le reg. infanterie na 30 April a. s. niet meer dan 370 miliciens van de lichting 1889 onder de wapenen zullen worden gehouden, als: bij de drie bataljons te Leeuwarden 216, bij het bataljon te Gro ningen 69 en bjj het bataljon te Helder 89. Opnieuw zijn heden door de Rijks po litie geboeid naar Alkmaar overgebracht twee knapen, die zich aan diefstal schuldig maakten. Ze behooren vermoedelijk tot het complot, welke hun werk er van maken op de visschers- vaartuigen hun slag te slaau. Van dergelijke feiten werd hier vroeger zelden iets vernomen. Strenge straffen zullen zeker het middel zijn om hieraan paal en perk te stellen. Texel, 6 Feb. De uitvoer van vee in 1889 van hier naar elders, was als volgt447 stuks rundvee, 104 paarden en veulens, 19.806 lammeren, 5229 schapen en 120 varkens. Voorts werden uitgevoerd ongeveer 3000 kippen. Het Ned. stoomschip Voorwaarts" is by het binnenkomen te IJmuiden by de Semaphore door den dikken mist aan den grond gevaren. Men hoopt dat het bjj hoog water weder vlot zal worden. Stranding en redding De heer A. Van Rhjjn, reeder te Kat wijk aan Zee, doet in het »Leidsch Dag blad" een denkbeeld aan de hand om, bjj stranding gemeenschap te krijgen tus- schen de schipbreukelingen en de kust. »Zou men niet een soort vlieger kunnen vervaardigen, vraagt hij, niet zooals wij die in onze jengd maakten van papier, maar een, die tegen een stootje en te gen water kan, dus van linnen of zeil doek, sterk genoeg samen te stellen, met een krachtigen staart? Wanneer men dan aan boord een lijn heeft van vol doende lengte, zal deze bjj uitviering met één streek van den wind stellig op den wal neerkomen* Groote kosten zullen daar zeker niet aan verbonden zjjn. Wellicht is het een hoogst geschikt middel. Nu wjj in de laatste jaren zooveel hooren van vlieger-wed- strjjden voor de kinderen, kunnen oude ren ook zich deze zaak aantrekken en onderzoeken of beproeven, welk model en welke qualiteit het meest doelmatig wordt bevonden. Men meldt uit Terschelling 6 Febr. Op den Noordvaarder alhier is gevonden een photographie van een heer, een dame en een kleinen jongen in een lijstje van snij werk, die in zeer goeden staat was en blijk baar nog niet lang had rondgedrevenwel licht afkomstig van een der bjj het Nieuwe diep verongelukte schepen. Als een bijzonderheid kan dienen, dat Dinsdag na den middag aan het strand te Scheveningen is verkocht een mandje garna len, die in den regel fl.25 per mand golden, voor den prjjs van f 10.30. Thans is men te Amsterdam druk bezig om het Oude Centraalstation te sloopen. Reeds zjjn er al vele bijge bouwtjes weggeruimd en van het station zelve is de geheele kap afgenomen; ook is men bezig de keisteenen uit te breken uit de straat, welke allen worden weg gereden. Na de door de 2 artsen, de heeren Bolle en Berdenis van Beukelom gehou den schouwing van het te Terneuzen in een regenbak gevonden kinderlijkje, is als vermoedeljjke daderes van kinderdood slag naar het huis van bewaring overge bracht te Middelburg de 17-jarige, te 's- Heer Abtskerke geboren en te Terneu- wonende dienstbode C. Z. By een binnenbrand, welke Dins dagnacht te Amsterdam in de Korte Leid- schedwarsstraat uitbrak, ontdekte men, terwijl de brandwachts aan het blusschen waren, dat de bewoners H. Ekker, vrouw en kind, in de slaapkamer nog in die pe rust waren. De officier en de hoofd- brandwachts H. de Herder, Kok en Stein- metz, drongen met levensgevaar het bran dende winkelhuis binnea, en konden de in gevaar zijnde familie nog door een achterraam in veiligheid brengen. Man en vrouw waren door den rook bedwelmd, en werden bjj buren ingebracht. De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft uitspraak gedaan op den eisch te gen Wilhelmus Stoeldraaiers, uit Luiks gestel, die terechtstond wegens den moord, gepleegd den 15en December, op zjjne bjj hem inwonende 26-jarige nicht, ten einde geljjk reeds is medegedeeld haar voorgenomen huweljjk te beletten, en te voorkomen dat hij hare gelden, die hij als voogd onder zich had, uit moest keeren. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Meer dan een jaar geleden speelde te Montfoort een jongetje van nauwe- lyks 3 jaar met een stopnaald zonder oog. Door een hevigen val drong het scherpe voorwerp zoo diep in het borst been, dat de ouders bjj onderzoek niets anders konden ontdekken dan een lichte verwondiug. Deze genas vry spoedig, doch het kind bleef voortdurend klagen over pjjn, zonder dat iemand de ware oorzaak van zjjn ljjden kon gissen. Eenige weken geleden kreeg het een dikte ter zjjde van den buik, waaruit voor een paar dagen, dus ruim een jaar nadat het noodlottige voorwerp in het lichaam was geraakt de stopnaald te voorschjjn kwam. Te Utrecht heeft Dinsdagmiddag in een slop aan de Bilstraat, een treurig voooval plaats gehad, tengevol ge van voortdurende oneenigheid tus- schen man en vrouw. Zekere Jansen, een schildersknecht zonder werk, zocht zjjne vrouw in een nieuwe door haar ge huurde woning op en bracht haar onder hare bezigheden tal van messteken toe, zoodat, na hevig bloedverlies en niette genstaande onmiddelljjk ingeroepen ge neeskundige hulp, de dood schielijk volg de. De politie arresteerde den dader en bracht hem naar het hoofdbureau, met het mes, waarmede hjj den moord pleegde. Wijlen mevr. Cremers, overleden te Arnhem, moet een legaat van f 100,000 vermaakt hebben aan de R.-K. scholen aldaar. In het dorpje Win de gemeen te Idaarderadeel, heeft zich het volgende curieus geval voorgedaan. Een oud man was sedert eenigen tjjd ongesteld, totdat op zekeren dag de huisgenooten verklaar den dat de zieke was overleden. Een paar mannen begaven zich naar het sterfhuis, om hun buurplicht te vervullen en den overledene te ontkleeden. Doch toen een hunner ^ich aan de sterfsponde plaatste en het gordjjn verschoof, keer de de doodgewaande zich eensklaps om, en liet den blik op zjjn bezoeker rusten, die zich daarop naar zjjn metgezellen spoedde met de mededeeling, dat hunne hulp nog niet vereischt werd tot het doel waarvoor zij gekomen waren. Dat men van het voorgevallene vreerad ophoorde laat zich begrjjpen. Een paar dagen later stierf de man echter in wer- kelykheid. Bjj een ontploffing in de Plymouth Nottingham-mijn in Pennsylvania zjjn 7 werklieden gedood en 6 gewond. Twee politiebeambten zjjn met de noodige bescheiden voor uitlevering, ver eischt uit Parjjs naar de Vereenigde Sta ten, vertrokken om Eyraud te halen, den moordenaar van den deurwaarder Gouffé, die volgens de Figaro" zou zjjn aange houden. De juiste plaats waar en hoe die aanhonding is bewerkstelligd, wordt niet medegedeeld. De zaak van Corvilain, den onder nemer der kardoezenfabriek", welke den 6n Sept. zulk een vreeselijke ramp over Antwerpen gebracht heeft, is Maandag in hooger beroep voor het Brusselsche hof van appèl voor geweest. Corvilain is door de Antwerpsche rechtbank, geljjk bekend, veroordeeld tot straffe», te zaaien bedra gende 4 jaar en 7 maanden gevangenis straf en 476 frs. boete, behalve de bur gerrechtelijke schadevergoeding. De zaak trok te Brussel bljjkbaar weinig belangstelling; hoogstens een twintigtal belangstellenden woonden de zitting bjj. In Londen loopt het gerucht in de wereld van ingenieurs en werktuigkundi gen, dat binnen enkele dagen een nieu we uitvinding zal bekend worden gemaakt. Na tallooze proefnemingen zou een inge nieur ontdekt hebben, op welke wjj ze e- lectriciteit gebotteld kan worden in lich te, gemakkelijk vervoerbare bussen. In deze zou de electriciteit gedeelteljjk scheikundig worden voortgebracht. Als uit een flesch zou men er zooveel uit- tappen kunnen als men noodig heeft. Al le bjj zonderheden ontbreken nog, doch we deelen het gerucht mede, omdat het in vollen ernst door zeer kundige man nen wordt verteld. De politie te Turijn is zoo geluk kig geweest een groote bende valsche mun ters gevangen te nemen. De bende had hare vertakkingen in alle steden van Italië en zelfs in Marseille, en de gevangennemingen hadden dan ook tegelijkertijd in verschillende steden plaats. In 't geheel werden 50 leden der bende onschadelijk gemaakt. Tevens werd een groot aantal werktuigen en instrumenten voor de fabricatie van 't geld in beslag ge nomen, en wat van meer belang is, verschei dene pakken met bankbiljetten, welke gereed waren om aan den man te worden gebracht. Verscheidene medeplichtigen waren der politie reeds lang bekend, doch om het kwaad geheel uit te roeien was het noodig tegelij kertijd, zoo niet de geheele bende, dan toch het grootste deel onschadeljjk te maken, waarin men thans gelukkig geslaagd is. Ons Badhuis. Gisteren hadden we het genoegen, ken nis te maken met het gebouw, bestemd tot Stedelijk Badhuis, te plaatsen op het duin nabij het dorp Huisduinen, 't Gebouw was opgesteld op het erf van den aannemer, den heer P. de Waard, in de verlengde 2de Vroon straat, hoek Oostslootstraat. 't Voldoet aan 't oog door een netten, sierlijken vorm en, bljjkens bestek en teekening, zal het, als 't geheel is afgewerkt, zeer geschikt bevon den worden voor het aangewezen doel. Naar wij vernemen, zal weldra een begin gemaakt worden met den bouw op de bestemde plaats, waar het primo April zal gereed komen. Is het voorjaar gunstig, dan zal men dus al vroeg kunnen beginnen met aldaar, na eene wan deling langs het strand, een zitje te nemen. 't Gebouw, dat door den heer de Waard voor rekening van de heeren Terra Co. wordt vervaardigd, is ontworpen door den heer Munter, bouwkundige alhier, aan wien, voor zjjn door bevoegden gunstig beoordeeld ont werp, een woord van hulde toekomt. Ondertrouwd PIETER BUIJS Helder, IJ muiden, ELISABETH DUINKER. 6 Feb. 1890. Geboren: JACOB JACOBSZ. Zoon van JACOB VAN DE PUT. en JENTJE VAN EIJKEN Helder, 5 Febr. 1890. Heden overleed in de R. C. Zie kenverpleging, na voorzien te zyn van de H.H. Sacramenten, mjjn ge liefde Echtgenoot PIETER CORNELIS DE WAARD, in den ouderdom van 42 jaren. Amsterdam, 3 Febr. 1890. Wed. P. C. DE WAARD, geb. Klbberg Verbebwe. Den len Februari ontvingen wjj het bericht uit Medemblik, van het overlijden van onzen Broeder BAREND BOHLEN, in den ouderdom van 47 jaren. Helder, 3 Febr. 1890. Uit naam van Broeders en Zusters. Den 5en Februari jl. trof mjj en mjjne kinderen een gevoelige slag, door het overlyden van mjjne Echt genoote D. DUINKER. W. KÜIJK. Algemeene kennisgeving. Den 31 Jan. overleed na een smartelyk doch geduldig lijden, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, de Wed. C. DE PORTO geb. GIELIS, in den ouderdom van 57 jaar. Helder, 7 Feb. 1890. Uit aller naam, P. HEN. F. HEN geb. de Poeto. Heden ontvingeB wjj het treurig bericht, dat onze Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Martje C. Kooijman, Weduwe D. GREEUW, den 4en Februari te Meerenberg is overleden, in den ouderdom van 76 jaren. Helder, 6 Febr. 1890. Wed. C. VAN DER MADE- GREEUW. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Bjj deze betuigen wjj onzen kartelij- ken dank voor de vele bljjken van belang stelling, bjj de geboorte van onze Dochter ondervonden. L. J. HOES. A. C. HOES—de Gboot. Gevoelig voor de vele bljjken van be langstelling en waardeering, ondervonden op 1 Febr. jl., betuigt de ondergeteekende, ook namens familie, zjjnen welgemeenden dank. A. VAN DAM, Baas der Ernstvuurwerkers. Niet in de gelegenheid aan ieder per- soonlyk zyn dank te brengen, gelieve bo venstaande als algemeene kennisgeving aan te nemen. Voor de vele bljjken van deelneming, mjj betoond bjj het overlyden van mjjne geliefde Echtgenoote ELISABETH LON- DON, betuig ik aan familie, vrienden en bekenden myn harteijjken dank. Helder, 7 Feb. 1890. J. VAN DER HULST. Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen. Voor de vele bljjken van belangstelling van vrienden en bekenden, zoowel van hier als elders, bjj ons 35-jarig Huwe- ljjksfeest ondervonden, betuigen wjj door deze onzen harteljjken dank. Texel, 7 Februari 1890. E. SLAMAN. L. SLAMAN-MUL. Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen De bekende en onbekende schuldeischers in de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van den Heer JAN HONDIUS, in leven banketbakker, ge woond hebbende te Helder, en aldaar overleden den 30en Januari 1890, worden verzocht hunne vorderingen vóór of op 20 Februari 1890, in te dienen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. ZUIDERKERK. D. V. Zondag 9 Febraari a.s., gens 10 en 's avonds 6 uur: Ds. W. DEN HENGST.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2