7e Winter-Concert, De Bloedraad. 600.000 VEERENBEDDEN. DE VLIJT. Naaisters- en Kleedermakers- Fournituren. in De Kleine Winst. MagazijnTheeboom J. J. BARNEVELO, Lees dit! Stafls-Bank fan Laeniuo. Aan de Leden der Herv. Kerk Ds. A. VAN HASELEN, QfM ElJElltl. Klit. J. A. KLINKENBERG, Werklieden-Vereeniging. Jaarlische Alpeene yerpfleriDE Concertzaal TTVOLI. op Dinsdag 11 Feb. 1890. Heeren Doktoren DE BLOEMEN MAAKSTERS. GROOT BAL een knappe DIENSTBODE, Een knappe DIENSTBODE Een zMele DIENSTBODE ipaajil, een nette Dienstbode, een flinke DIENSTBODE, een fatsoenlijke Dienstbode, Terstond praaii een Mianie Diénst- Ma en Kindermeisje. Gtfflti lil KEUKBMD. een net DIENSTMEISJE P. G., Huishoudster, Privaatlessen. Te tar ii ie Spoorstraat, Twee lemeoMlEorfle KAMERS ie hoer Een Achter-Kamer te huur, 10 jonge KIPPEN (aan de leg), met HOK en LOOP. li Ml Wlii WAALSTEEN, oude Metselsleenen. VOORJAARS- ei ZOMERSTOFFEN, Bericht aan geabonneerden op het Nieuws v. d, Dag. Eflifi jeifl van Fraipis Mo, Bij de 5 pd.30Ct. Jn. ZANDER, f0.90. Boojboterü fü.90. iriinn Het jongste Feuilleton BERKHOUT Co., BoetbMerij. Net w ert eo coecerreereifle prijzen. Kapok Bed (2-slaaps) I peluw en 2 kus sens, van af 18 Gulden. Bjj J. W. KAMPER, Bineolavei 47. Alleen solide artikelen, tegen uiterst lage maar vaste prijzen. Koster's Praoiische Komieke Scheurkalender BERKHOUT Co., Zuidstraat. TIEN PROCENT RABAT. OUDKERK VAN PRAAG. PAABDEVLEESCH. F. DE GEUS. Prima malsche tater 40 Ct. per 5 ois. Lnie potjes 55 is bet goedkoopste adres voor solide Meubelen. Te vens worden reparatiën goedkoop en solied afge werkt. Kennisgeving. TUINZADEN opgeneven. J. S1T Nz„ le Vroonstraat, Heiier. Bij A. BLIKKENH0RST, te HELDER (Palmstraat). Zondag; 9 Feb. 1890, voormiddags 10 ure tan Alkmaar Zondag 9 Feb. a. s. zal, D. V., voor de gemeente optredende Eerw. Heer Luth. Godsdienstonderwijzer te Amsterdam. DE KERKERAAD. der NAT. CHR. GEHEEL ONTHOUDERS- VEREENIGING op Maandag den lOn Februari, 's avonds 7Ys uur, in het» MI LITAIR TEHUIS". Jongelingen, belang stellende in het streven der Vereeniging, worden beleefd uitgenoodigd deze verga dering bij te wonen. Toegang vr(j. HET BESTUUR. op VRIJDAG 14 en ZATERDAG 15 FE BRUARI. Leden geen kennisgeving ont vangen hebbende, worden verzocht Zater dagavond 8 Febr., na 7 unr daarvan ken nis te geven aan den winkel. HET BESTUUR. te geven door het SYMPHONIE-ORCHEST VAN HET STAFMUZIEKKORPS DER KON. NED. MARINE, onder directie van den Kapelmeester J. KON INC, AANVANG 8 nar. Voor niet-leden is de Entrée-prijs: HEERENf 0.50. DAMES en KINDEREN, ieder -0.85. Namens de Commissie van beheer voor 't Stafmuziekkorps der K. N. Marine de Kapelmeester, J. KONING. UW" Het is verboden in de zaal te rooken. Lokaal TIVOLI. Den Helder. DONDERDAG 13 FEBRUARI: vierde en laatste Abonnements - Voorstellingdoor het Tooneelgezelschap der Nieuwe Rotterd. Schouwburg-Maatschappij. Directie ALEX. FAA88EN Co. Blijspel in 3 bedrjjven naar het Fransch van E. Brissebarre et Eugène Nus. Verta ling van M. Heyblom. Voorafgegaan door Drama in een bedrijf, naar het Fransch van Jules Sandeau en Decourcelle. Vertaling van W. K. AANVANG TEN ACHT UREN. Prijzen der plaatsenaan het Bureau le Bang f 1,49. 2e Bang f 0,99. Abon nementsprijzen le Bang f 1.de persoon 2e Bang p. 4 kaarten f 2,50. „8 - 4.—. De Abonnementskaarten liggen voor HH. inschrjjvers, op den speeldag, ten lOYs ure, aan het Bureau gereed. Plaatsbe spreking tegen 10 Cents extra. Voor geabonneerden, na loting, van 11 tot 12 uur. Voor niet-geabonneerden van 12 tot 3 uur. De Intekenlijsten voor Abonnements kaarten liggen aan het gebouw, bij de HH. STADERMANN en BERKHOUT Co., tot Woensdagavond den 12n dezer. Stads-Schoawburg en Concertzaal „TIVOLI". TOONEEL - VOORSTELLING op ZONDAG 9 FEBRUARI, onder leiding en met medewerking van H. W. NIEUW ENHUIS. Drama in vier Bedrijven, le Bedrjjf De Spion. 2e Bedrijf De Valstrik. 3e Bedrijf Fierheid en laagheid. 4e Bedrijf Het afscheid aan het Schavot. gevolgd door Blijspel met zang en dans in een bedrijf. Ka afloop Besloten Bul, voor diegenen welke de Voorstelling hebben bijgewoond CNTBGC T00r een Heer f 0,40 iJMÜISfi- Dame -0,35 AANVANG 71/, UUR. Kaarten te verkrijgen bjj H. W. NIEU- WENHUIS, Keizerstraat. ZONDAC a. s. Visscherij-Maatschappij „den Helder." Heeren aandeelhouders wordt bericht dat het dividend over 1889 is vastgesteld voor elk aandeel 15, voor elk onder aandeel f 3, betaalbaar van af heden ondergeteekende, S. W. STOOKER, Directeur. Een ieder wordt ge waarschuwd iets te bergen of af te halen van het nabij Callantsoog gestrande viermastschip „LOCH MOIDART", zonder schrif telijke toestemming van den onder geteekende. Namens de koopers, L. W. F. OUDENHOVEN. Mevrouw HOEK—VAN HASSELT verlangt met 1 Mei: die netjes werken en goed koken kan, en die van zeer goede getuigen voorzien is. Nadere inlichtingen geeft Mej, VAN WOERDEN, Hotel de Toelast alhier. Oevraaga een fatsoenlijk DIENSTMEISJE, niet boven de 15 jaar P. G. Adres: STADERMANN, Dijkstr. Helder. gevraagd, door Mej. J. R. BUIJS, Kanaalweg I 106. P. G., niet beneden 20 jaar en die goed met de wasch kan omgaan. AdresAdv.-Bur. STADERMANN. GrovraagdL die met de wasch kan omgaan. Adres Mej. BELS, Keizerstraat. Gevraagd tegen half Feb. of 1 Haart die een burgerpot kan koken. Wasch buiten's huis. AdresKANAALWEG I 168. Terstond gevraagd net huiswerk kunnende verrichten en van goede getuigen voorzien. Adres onder lett. J. G., aan het Bureau dezer Courant. Van goede getuigen voorzien. Adres in persoon Verkoophuis »de Roode Kous", Hoofdgracht. Hotel Bellevue Helder. Wordt gevraagd 1 Hei te Amsterdam bjj jongelui, niet beneden de 18 jaar. Zich te vervoegen Hoofdgracht K. 35 a. alhier. gevraagd voor vast werk, bij J. W. KAMPER, Binnenhaven 47. Een alleenwonend Heer vraagt een nette degelijke Meid-Huishoudster, Jongedochter of Weduwe, van P. G. Men adresseere zich onder motto Huis houdster aan het Bureau dezer Courant, met inlichting omtrent ouderdom, enz. N. OOSTERBAAN JR., Hoofdonderwijzer, le MOLENSTRAAT 64. Voor den verkoop van de geurige 8-Cents Sigaar „HOLLAND" (eigen merk), worden in verschillende gemeenten van Nederland ALLEEN-VERKOOPERS gevraagd door Wm. ALDERSHOFF, Sigarenfabrikant, Groningen. een ruim Winkel- en Woonhuis, Erf en aparte Werkplaats. Te bevragen bjj C. B. SCHULMAIJER. XT erloren een Kinderhalsslootje. Die het vindt zal goed beloond worden. Adres VAN HOUTEN, Schagenstr. 5. AdreB: BERKHOUT Co. aan de Ach tergracht-Westzij de, a 90 cent per week. Adres: J. KAAN, Zuidstraat M 78. Te Itoop AdresBERKHOUT Co. Te ls.oop ver beneden fabrieksprijs. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder, T© Koop J. SPRUIT Pz. Nieuwediep, Febr. 1890. M! De ondergeteekende heeft de eer U te berichtende ontvangst zijner bestaande in KAMGAREN {Blauw en Zwart)\ BUKSKINGS in alle kleuren; Zcnart en Marine-Blauw LAKEN, enz. enz. De Stalen liggen ten allen tijden ter aan vraag tot bezichtiging bij UEDw. dienaar J. W. KAMPER, Binnenhaven, Nienwediep. PS. Ook worden de Stalen op aanvraag te huis bezorgd en kunnen ook op maat de pakken gemaakt en gele verd worden. CROOTE VOORRAAD Het extra Feuilleton wordt spoedig, net en goedkoop INGEBONDEN bij A. J. MAAS, Boekbinderij. Bjjkstraat 16. Vleeschhonwer en Spekslager, Helder. Zuivere droge Natuurboter, In vaatjes van II en 33 Kilo'g, a 0.90 per Kilo. Levert franco. A. BRUNSTING Rz., Bellen. |P|I|b|I van bet Nieuwe v. d. Dag J mUUI#.wordt door ons ln fraaie band gebonden voor 59 Ct. BLOEMIST en HOVESIEB. .MOLENGRACHT HELDER. BOUQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGEN, BLOEM- MANDJES, BLOEIENDE EN GROEN- BLIJVENDE KAMERPLANTEN. KURKEN VOORWERPEN, ENZ. Ontvangen een zending in Indigoblauwe gedrukte SA TI NS, mooie patronen, vaste kleuren. Een ruime sorteering in witte Goederen, Amersfoorts, Kepers en Marseilles, een bijzonder voordeelige partij. Graslinnens, Halflinnen, witte Katoenen alle breedten, in diverse kwaliteiten. Bazijns, Oogjes-, Blokjes- en Servetgoederen, afgepaste Tafellakens, Servettenen Handdoeken, in katoen, heel en half garen, Voorspelders, Zakdoeken, enz. enz. Gr. DS BARDAJVSOJV. voor net Volli door liet Volli. VOOB HET JAAB 1890. PHITS SO CENTS. Elke Scheurkalender draagt buiten op het schild een nommer hetwelk wij gratis afstaan. Iedere klasse der 334ste Staatsloterij hoeft een hoogsten prijs en ook een aantal andere prijzen, welke minder hoog zijn. Wanneer nu het nummer, op den kalender voorkomende, volkomen hetzelfde is als dat waarop de hoogste prijs in een der 5 klassen wordt getrokken, dan krijgt de bezitter van dien kalender op vertoon daarvan van ons cadeau Voor de 1ste klasseeen fraaie AMERIKAANSCHE HANGKLOK. Voor de 2de klasseeen zilveren VORK en LEPEL. Voor de 3de klasseeen gouden DAMES REMONTOIR HORLOGE. Voor de éde klasse een prachtvolle zwarte genre Ebbenhout BUFFET ÉTAGERE met KAST en LADEN, en Voor de 5de klasseeen prachtvol gladhouten LEDIKANT met springveeren MA TRASSEN, uitmuntend BED met toebehooren. Voorts nog een aantal fraaie Boekwerken, Oleographiën en Staalgravures, welke wy cadeau maken aan diegenen wier nummers gelijk staan met die nummers, waarop in boven genoemde 334ste 8taatsloterij een prijs van 100 gulden of daarenboven valt, zoodat wij in het geheel voor 5 seriën 2560 prijzen uitloven. De kans om een cadean te krijgen is voor alle koopers precies dezelfde. Verkrijgbaar in den Boekhandel van Naar buiten tegen toezending van het bedrag franco. Bij A. LENGERS, Koning dwarsstraat, is verkrijgbaar: LapjesI2Y21 Rollade 15, Biefstuk 22Ya cent. Alles per 5 ons. Confiseur. Spoorstraat. tevens verkrijgbaar: Groenewoud's Tafelbeschuit, extra f(jn. 13 ik tien Cents. DROP JUJUBES 20 Ct. j ZOUTE 20 GOMBALLEN 25 g DROP nit den blikken trommel30 Ruim gesorteerd in fijne Rook worst, gerookte en ongerookte Ham men, Spek, Reuzel, enz. Botervellen a 50 Ct. per kilo. Spoorstraat, Wegens sterfgeval is mijn handel in Hillegommer SNIJBOONEN 8 Ct. SPERSIEBOONEN 8 Ct. ZUURKOOL 3 Ct. per 5 ons. Puik bette blauwe AARD APPELEN en bette Friesche 18 Ct. Bette Wolkammen 15 Ct. Kleintjes 10 Ct. per 5 kop. Ook nog SPERSIEBOONEN 5 Ct. en ZUURKOOL 5 pond a 10 Ct. BOETLSUMS Oranjestraat, nabjj de Zusterschool. Bij S. MAKELAAR, Vischmarkt 10, is verkrijgbaardik vet KOE- VLEESCH. Lapjes 35, Bief- stuk 45. Tevens verkrijgbaar best Varkensvleesch. Carbo- nade 372/s, Lapjes 40 Ct. Alles per 5 ons. Van af 1 Januari verplaatst van de Hoofdgracht naar de L00DS- GRACHT 51, beleent alle goederen van af een waarde van f 0.50 tot de hoogste bedragen. Geopend 's morgens van 9 tot 12, 's nam. van 2 tot 4 uur en 's avonds van 6 tot 10 uur. Ingang Loodsgracht en Brandsteeg. Langesiraat Beider, is verkrijgbaar: LAPJES 40 Cent) BIEFSTUK 50 - VARKENSVLEESCH 40 (per ons- Vet SCHAPEN 25 J Bij de Wed. P. Moor, 2eVroon- str., isverkrjjg- b. dik vet Paar- devleesch, Lap jes 15, Rollade 17è, Biefstuk 25 ct. alles p. 5 ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3