KAAPSCHE WIJNEN en COGNAC C. TROOST, Spoorstr. 62. L. ROOG Margarine. RRRRR U Magazijn vai Glas- ai Aardewerk, Kristal ai PorcaMi. PHOTOGRAPHISCH ATELIER, SLABOONEN, nieuwe TÜIN- n BLOEMZADEN, GRAS- n KLAVERZADEN. IETBH Eene Dame, Te huur of te koop. verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. Infle SPOOR-, BREE WATER-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- en VERLENGDE- VROONSTRAAT. OPRUIMING Puike Aardappelen, 20 Cent 4e 5 kop. C. OOMES, W.C. Caltenbach, zijl fle le kwaliteit HOZEN thans Terkrïta voor 24 Gulden. van JOHAN M. PRILLEVITZ Co., Amsterdam. Ei Eros: Sunlicht-Zeep, per kist f 11,00, per floos, 4 stnks, 50 Cl. KOPPEN's VEEKOOPHUIS, Hoofdgracht. BontenMutsen,Cachenez pelten, Kindermutsen, enz. I aan de Hoofdgracht K 39, is dagelijks gelegenheid tot opname, ook voor vergrootingen. Photographie Artistique. W. V. Bruinvis. Gonfl- ei Zilversmid. 1 Vogelkooien, I Geen grijs haar meer I JAGQÜES TAN ROSENDAEL. tweemaal ten allen tijde a 70 Ct. p. kilo; Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat 50 procent voordeel! Eü. HEIJMANS, Wierinp. floor peeskondip aanDevolgni R. MAALSTEED. „AERD VAN NES", 50 CENTS. 55 CENTS. gcrWumt (Ik, ONTVANGEN P. PUINBROEK W. JAGER GERLINGS, DE ALPENHERDERIN. geëxamineerd in het Frausch, Engdscil en Huitsch, biedt zich aan tot het geven van Privaatlessen in die talen. De beste getuigen staan haar ten dienste. Adres: motto Talen", Bureau van dit blad. Een WOONHUIS, vooorzien van Voor-, Woon- en Slaapkamer, heele Gang, Ken- ken, Boven ingericht met Slaap- en Lo geerkamertje en vrij achteruit aan de Binnenhaven. Adres Weezenstraat No. 6. Uit de hand te koop: Te bevrageu bij J. BETHLEHEH, Kauaalw. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder. T© Koop bij H. KLEIN, Binnenhaven No. 37 zoolang de voorraad strekt zeer droog EIKEN BRAND HOUT, bij groote en kleine partijen. wegens verandering van zaken. UITVERKOOP van extra fijne Hillegommer Snijboonen, van 10 voor 7 Cent por 5 ons. Gele Andijvie, 5 Cent Bjj de 10 pond minder. A. GIJSBERTS, hoek Leliestraat. Mr. Timmerman en Aannemer, beveelt zich aan voor het maken en repareeren van PLAATSVERVANGERS EN NUMMERVERWISSELAARS kunnen zich direct aanmelden bij Djjkweg No. 37, bij de Koleusteeg. van N. DEKKER, Achter-Hoofdgr. 63, TAFEL- of AVONDWIJN f 0.85SHERRY f 1.10 MADEIRA - 1.10 WITTE PORT - 1.40 ROODE PORT - 1.50 CONSTANTIA MUSCADEL - 1.60 COGNAC f 1.55. Zie verder PRIJS-COURAAIT. Verkrijgbaar bij J. R. BUliS, Kanaalweg I 106, Helder. SPECIALITEIT IN: gedecoreerde en witte Waschstellen, de 5 stuks van af f 2,75, nieuw model. Grootste sorteering. Billijke prijzen.) In het bekende JEU. ZDTJUUUYEin. Petroleum-, Hang-,j iiymmT Gang- en Tafel- LAifiriLri Lampen-Kappen, Ballons, Oliehoudera, Branders en Glazen, in groote verscheidenheid 13 ONTVANGEN 2 een uitgebreide collectie 1X3 van af f 1,00 De nieuwe London is de beste der Pa r- fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleenverkrijgbaar bjj Prijs 85 Cent per flacon en fl,5® de dubbele flacon. Dekpapieren, volgens het wettelijke voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, waarop liet ivoord MARGARINE is gedrukt, verkrijgbaar, bij afname van minstens 10 kilo inhoudende per kilo, p. m. 1000 stuks, groot 15 bij 21 c.M.; van 1 tot 10 kilo is de prijs iets hooger, aan de van Opschriften voor vaten 5 Ct. p. st. Naar buiten tegen toezending van het bedrag, plus de frankeerkosten. die nog geen proef genomen hebben met mijne eerste soort C4CHOU, worden in hun eigen belang geradenalvorens elders te koopeneen proeforder op te geven. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Plompetorengracht H 655. Commissarissen de Heeren: J. W. SCHUBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utrecht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 's Gravenhag». Directie K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. Ds Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bjj «ver lijden, bij leren, tijdelijke verzekeringen, verzekeringen op twee lerens, enz. enz. Prospectussen en inlichtingen gratis verkrijgbaar bij den Agent C. J. ERNST. MAAGDENBURGER Opgericht in den jarel844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederlandde H,H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. 3COOTT. TRADE M ARK Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J, KOR VER, Spoorstraat; J. KORVER, Zuidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Midden straat P. DE GEUS, SpoorstraatT. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden- Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan boek PijlsteegJ. HONDIUS. Kanaalw.; E. LABOUT,Vroon»tr.;T. KIE SE WETTER, Keizerstr.; PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRUGGE, Kanaalw.; H. DITO, Weitstraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; te Ter schelling R. A. BAKKER; te 0est-T«r- schelling P. A. BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op S0UCHON THEE k fl.30 per 5 «ns. SPOED. Wegens opruiming van een partij 5 Ct. het pond. I. Is verkrijgbaar bij Het vergaan van het Nederlandsch Fregatschip benevens de Lotgevallen der bemanning, bij hun jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden, beschreven door den Kapitein F. M. CARSJENS, gezagvoerder van dien bodem. Uitgezeild 4 Augustus 1853 van Texel, kwam de schrijver met de Prins Fre- derik der Nederlanden" op 15 Mei 1855 te Nieuwediep binnen. Aan dit treffende verhaal schonk de Heer C. ADAMA VAN SCHELTEMA voor de derde maal een belangrijk voorwoord. De prtys van het Boek is slechts Na toezending franco alom BOEKHANDEL. Alles extra kwaliteit en concur- reerende prijzen. MOLESiCRACHT. HELDER. firma J. II. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM, Depót en Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER. bevslen bijzonder aan BAS MEDOC a f30.- per anker. St. EMILION a -34.— St. SEURIN MÉDOC a -36.— en COGNAC VIEUX a - 1.80 fleech. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minstens 5 jaar goarantle. Een geschiedenis oit Beieren. 4) „Zoo Niet meer met je spreken vroeg Vitus met inwendige gramschap. »Weet je nog meer? Het verwondert my, dat je mij niet verbiedt je aan te kijken. Nu, ik moet zeggen, je laat iemand de gal overloopen!" „Dat is dwaze praat!" zei Kuni. „Zeg mij kort en bondig wat je te zeggen hebt, dan komt er een einde aan de zaak!" „Ik zou al lang daarmee voor den dag ge komen zijn, als je mij niet dadelijk zoo van streek hadt gebracht. Maar de zaak is je zult me uitlachen, als ik je vertel, dat ik graag zou trouwen." „Jij? Trouwen?" .Ja, waarom verwondert je dat zoo? Is het zoo'n zeldzaamheid, dat een jonkman aan trou wen denkt?" „Dat niet! Maar dat jij aan trouwe* denkt Dat bad ik niet kunnen vermoeden." „Waarom niet? Ben ik dan zoo'n woest mcnsch, dat niemand mij zal willen hebben? Of denk je dat misschien, omdat ik geen huis of bof heb? Die kan ik wel krijgen, want ik heb een neef in Tirol wonen, die my met geld wil helpen, zoodra ik het hem vraag. Hij heeft reeds lang gewensclit, dat ik zou trouwen. Ik heb tot nog toe niet willen trou wen, omdat men veel vrijer is in zijn doen on laten. Ik ben ook nog nooit verliefd ge weest, al heb ik soms omgang gehad met een meisje. Sedert een half jaar ongeveer is dat veranderd; bij een danspartij in Valopp heb ik een meisje gezien, dat mijn aandacht trok en sedert dien tijd ben ik op baar verliefd". „Jij verliefd Het zal een liefdetje zijn „Ja, spot maar en toch is het de waarheid. Hoe het meisje heet, zal je spoedig weten, vooraf zeg ik alleen, dat zij het mooiste meisje is uit het heele gebergte. Ik heb haar dikwijls laten bemerken hoeveel ik van haar houd, maar tot nog toe heeft zij zich gehouden alsof zij er niets van bespeurde. Het kan ook zijn, dat slechte menschen mij bij baar belasterd hebben en zij daarom niets van my wil weten. Maar bet mag wezen zoo het wil, langer wil ik niet in onzekerheid blijven, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben naar hier gekomen om je te spreken". «Waarom met mij te spreken vroeg Kuni somber. „Wat gaat my jou liefde aan „Stel je niet zoo aan, Kuni", zei Vitus, terwijl hij onrustig op de bank heen en weer schoof. „Je weet wel, dat ik jou bedoel. Je bent bet mooist „Houd op met zulke praatjes", viel Kuni in, „dat helpt toch niemendal. Dus dan ben ik het meisje, waarop je verliefd bent? Maar voor een huwelijk worden twee perso nen vereiseht, en ik zeg je oprecht, dat ik je niet mag lijden. Je hebt een vergeefsche reis gemaakt en kunt onverrichter zake terug „Is dat nu jo antwoord vroeg Vitus met bevende lippen. „Dat je mij zoo zoudt af schepen, had ik waarlijk niet gedacht. Maar je moet me toch zeggen, waarom je mij niet mag lijden en waarom je mij niet tot man wilt hebben." „O, dat durf ik wel", antwoordde zij met flikkerende oogen. „Als je mij dat vraagt, zal ik je wel antwoorden Waarom ik je niet tot man wil Omdat ik ongelukkig zou worden als ik jo vrouw word, want je hebt geen lust in den arbeid, je bent een landlooper. Het smokkelen of het wildstroo- pen kost je zeker eenmaal het leven of brengt je in het tuchthuis. Vraag je nog waarom ik je niet lyden mag Omdat je een God vergeten, slecht mensch bent en «Kuniriep Vitus doodsbleek uit. „Ja, ik ben niet bang voor je", zei Kuni en naderde hem op een paar schreden, »al kijk je nog zoo woest rond. Ik herhaal het je bent een slecht mensch. Denk aan Ka- trien, de dochter uit de herberg, en aan haar arm kindje, wier dood jij op je geweten hebt. Ik weet al je slechtheden. Vitus je kunt mij geen rad voor de oogen draaien. Ik kan je nog wel meer verwijten, maar het is niet noodig. Op je aanzoek heb ik antwoord ge geven en daarbij blijft het, en nu doe je mij een groot pleizier, als je zoo gauw mogelijk mijn hut verlaat". Onder deze verpletterende woorden zat Vi tus voorovergebogen met de banden voor het gelaat. Hij bleef ook onbeweeglijk zitten, toen het meisje ophield met spreken. Koel en zonder medelyden keek zij een oogenblik naar hem en ging toen weer aan haar werk. Na eenige minuten van stilte richtte Vitus zich op. streek met de hand langs het voor hoofd en zeide „Nu is het uit, uit met alles! Dat zie ik duidelijk in. Als je zoo slecht over my denkt, behoef ik niet langer hoop te koesteren. Maar dat moet my van hot hartik kan niet ver dragen, Kuni, dat je zoo slecht van my denkt. Je moet mij aanhooren", sprak hij bewogen. „Je moet hooren, wat ik tot mijn rechtvaar diging te zeggen heb. Je verwijt mij, dat ik den dood van Katrien uit de herberg op mijn geweten heb. Dat is een ellendige leugen Kan ik er wat aan doen, dat zij in een vlaag van krankzinnigheid met haar kind in het meer springt „Omdat je haar ongeluk hebt bewerkt „Dat is niet waarriep Vitus uit. „Ik zou het onrecht hersteld hebben, zoo waar als God leeft. De menschen spreken slechter van mij dan ik ben en als men eenmaal een fout heeft begaan, brengen ze iemand liever ten ondergang dan hem weer op den goeden weg te helpen. Kuniriep hij hartstochtelijk uit en wierp zich voor het meisje op de knieën, met de hauden smee- kend opgeheven. „Kuni! ik bid je, om Gods wil, verstoot mij nietIk wil niet loochenen, dat ik lichtzinnig, misschien slecht geweest ben, maar je weet niet hoeveel berouw ik danrover gehad heb. Ik heb mij voorgeno men om een beter mensch te worden, en juist door mijn liefde ben ik tot dit goede voor nemen gebracht en daar is het mij ernst mee. Help mij slechts om mijn goede voor nemens ten uitvoer te brengen. Ik wensch ook niet, dat je mij dadelijk zult beminnen en het jawoord geven, als je maar beloven wilde, dat je wilt afwachten, hoe ik mij voortaan zal gedragen. Als ik dan een huishouden in een eigen huis had ingericht en om je hand kwam vragen, en je met mij trouwde dan zou ik de gelukkigste mensch ter wereld zijn". Door de hartstochtelijke woorden van den jonkman scheen bet meisje eenigszins bewo gen. Zij keek in gedachten verzonken voor zich en schudde het hoofd. „Ik geloof je", zeide zij langzaam, »ik wil gelooven, dat je berouw ernstig gemeend is, maar ik kan je geen hoop geven op .En waarom niet?" viel Vitus haar in de rede, terwijl hij nog altijd op de knieën lag. „Je gelooft aan mijn berouw en aan mijn goede voornemens en toch stel je geen ver trouwen in mij. Kuni", sprak hij dringend en greep haar hand, „bedenk je toch nog eens en laat mij niet zoo zonder hoop heen gaan. Ik ben een half verloren mensch, jij alleen kunt me op den goeden weg terug brengen, maar als jo mij aan miju lot over laat, ga ik ten gronde". Iu twijfel dacht het meisje eenige oogen- blikken na, toen trok zij haar hand terug uit de zijne, schudde treurig het hoofd en zeide »Ik heb medelijden met je, Vitus, maar ik kan je niet helpen, mijn hart is niet meer vry Met een woesten kreet sprong Vitus bij deze woorden op. Zijn oogen puilden hem uit het hoofd en zijn kleur werd van aschgrauw bloedrood en ging dan weer tot aschgrauw over. «Dus is het er zoo mee gelegen", liet hij eindelijk met moeite hooren, terwijl woede zijn stem bijna verstikte. „Dat is dus de ware reden, waarom je niets van mij weten wilt Ik, domkopDat ik mij zoo iets nog heb kunnen inbeelden, dat ik zoo dom en blind ben geweest! Het schoonste meisje zal niet wachten op zoo'n woesten roodharigen kerel, die niets is en niets heeft, zelfs geen eerlyken naamO, ik kan mijn hoofd wel te pletter loopen tegen een rots omdat ik zoo dom ben geweest mij zoo iets in te beelden". „Wat beteekent al dat woeste gezwets?" vroeg Kuni geërgerd. Liefde laat zich niet dwingen". „Je hebt gelijk", zei Vitus honend. „Maar spreken wij er niet verder over. Ik weet nu hoe het er mee staat en wil je niet lan ger van je werk houden". Hij greep zijn hoed en stok en keek het meisje met flikkerende oogen aan, toen hij vroeg: »Dat wou ik toch graag weten, voor ik heengawie is de ge lukkige, aan wien je je hart hebt geschonken „Op die vraag geef ik geen antwoord," sprak Kuni en keerde zich van hem af. „Dat maakt niets uit," beet hij haar toe. „Ik zal dat toch wel te weten komen en dan zal ik een hartig woordje met hem spreken." „Wat durf je daar te zeggen?" riep Kuni uit, maar Vitus antwoordde niet meer. Hy rende als een razende de hut uit en liep bij na eenige lieden omver, die juist de hut na derden. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukktrjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4