't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1773. Woensdag 12 Februari 1890. Achttiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels«25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 11 Febr. 1890. Donderdag 13 dezer zal 't Tooneel- gezelschap, directie Alex. Faassen Co., zijne vierde en laatste abonnements-voor- stelling geven in den stads-schouwburg Tivoli. Zie verder de in dit blad voor komende annonce. Het Nederlandscbe schip „Neer- lands Vlag", kapitein Brouwer, van Sunderland naar Rio Janeiro, hier als t>ijlegger binnen, is bezig de lading steen kolen en cokes te lossen en zal alhier repareereu. De »Vereeniging tot behandeling van op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen" alhier, zal 21 Februari a.s. een algemeene vergadering houden, waarin aan de orde gesteld zijnverkiezing van een bestuurslid, in plaats van den luit. t. z. Ie kl. D. J. Boom; voorstel van het bestuur tot verandering der statuten lezing van den kapt. der mariniers J. R. J. P. Cambier, over het onderwerp »De mariniers te Atjeh van 26 Decenjber 1875 tot 7 Februari 1876. Hunne deel neming aan de verovering der VI, IV en EX Moekims door het Indische leger, onder aanvoering van generaal-majoor Pel. Den 25 Febr. a.s. zal te Amsterdam de 3e algem. vergadering gehouden worden van de Vereeniging van onderofficierenen minderen der zeemacht:» het Marinefonds," in het lokaal »Plancius," des namiddags te 1 uur, om die zoo noodig den volgenden dag voort te zetten. Naar aanleiding eener beschikking van den Minister van Marine wordt de fourier van het korps mariniers H. D. Koen den len Maart a. s. gedetacheerd te 's-Gravenhage, teneinde administratief werkzaam te zijn ten bureele van den militairen intendant van dat korps. Op het strand te Callantsoog is aan gespoeld een kistje, alleen inhoudende brieven met het volgende adres: Mr. E. V. Butchers, Sailmaker Ship Rohilla, Capt. Sunter Dalgethg en Co. Newcastle. N. S. W. Naar aanleiding van het feit, dat van het bij Callantsoog verongelukte schip »Loch Moidart" (waarbij 30 man verdronken) behalve 2 personen, ook een hond zich het leven heeft gered door naar den wal te zwemmen, geeft de heer N. van Albada te Valkoog in de Nieuwe Alkmaarsche Courant in overweging, op- elk schip een hond aan boord te nemen. Hij zegt o. a.Dat beest heeft dus branding, wind en weder getrotseerd. Had het slechts een lijn van boord mee genomen, wie weet hoe velen er nog ge red waren geworden Zeker is er geen dier, dat zooveel scherpzinnigheid, moed en volharding bezit als een hond. Men wil hem in het leger gebruiken, waarom zou ieder schip niet een of meer honden aan boord kunnen nemen en voor dat doel dresseeren Aan elke reede, landingsplaats of ha ven zouden proeven kunnen genomen worden, door het beest met een touw in den bek of om den hals naar den oever te laten zwemmen, een touw of ljjntje, dat door een licht beweegbare spil van boordzijde kon afloopen. Overal waar reddingstations zijn, zou men eveneens eenige dezer dieren er op na kunnen houden, om in geval van nood een tocht naar het geteisterde schip te ondernemen. Geen dier toch laat zich beter africhten dan een hond". Te Amsterdam heeft zich een maat schappij gevormd, waartoe een der groot ste brouwerijen behoort, om met Engelsch en Hollandsch kapitaal in Londen en Parijs groote Café's te stichten. In Londen wordt op een der groote verkeerspunten van het Westend in Ox- fordstreet een inrichting geopend, die, nadat de plannen door den architect Jan Springer ontworpen waren, de goedkeu ring van den heer Krasnapolsky mochten wegdragen, zoodat hij zijn toestemming gaf aan de nieuwe inrichting zgn naam te schenken. Ook in Parijs in de rue Montmartre zal, zooals men weet, een Krasnapolsky verrjjzen. Uit den Haag wordt gemeld, dat van de verwerping der begrooting van den minister van koloniën geen kabinets- questie zal worden gemaakt. Harddraverij met sinaasappelwagens. Dinsdagavond II. waren op den Steen weg te Utrecht een twaalftal aankomende sinaasappelventsters met haarwagens, die liefst zooveel mogelijk bij elkaar zgn, bezig haar waren te koop aan te bieden. Doch de politie wil die opstopping in de drukke straten niet gedoogen, en had daarop reeds vroeger opmerkzaam ge maakt. Zoodra nu een der straatmade lieven een blinkenden helm in 't gezicht kreeg, waarschuwde zij haar gezellinnen en onder het schreeuwen van »daor hè jum dien leelijke roaje vosmaakten zij, dat ze zoo spoedig mogelijk met heur voertuig in een der zijstraten, de Bakker- of Donkerstraat, kwamen, om een bekeu ring te ontgaan. Onder algemeen gelach der toeschouwers werd dan een wedstrijd gehouden, waarbij de koopwaar over den Steenweg rolde en door de twistende straatjeugd grabbelend en over elkaar vallend werd opgeraapt. Omtrent den schilder J., te Utrecht, die vermoedelijk zgn vrouw heeft gedood, verneemt het Utr. Dbld. dat hg groote onverschilligheid aan den dag heeft ge legd bij zijn verhoor door de politie en de meest onverschillige en brutale hou ding aannam tegenover het bij het poli tiebureau verzamelde publiek, toen hij Donderdag met een celwagen van dat bureau naar de gevangenis werd overge bracht. Door den raad der gemeente Haar lem is, na een geheime zitting, die van half 2 tot 5 uur duurde, Zaterdag jl. beslo ten, naar aanleiding van de aanhouden de klachten over de onvoldoende licht sterkte van het gas, de daarvoor aange wezen commissie bijeen te roepen. Het gas kost te Haarlem 9 cents per kub. meter en moet erbarmelijk slecht zijn. Te Nieuwe Pekela hebben twee mannen uit Stadskanaal zekeren Graver aldaar een gevaarlijke snede aan het hoofd toegebracht en hem bovendien in het Hoofddiep geworpen. G. werd met moeite gered en verkeert in levensgevaar. De daders, K. S en H. S., zgn geboeid naar Winschoten overgebracht. Bij Zr. Ms, besluit is benoemd tot commissaris van politie te Alkmaar en commissaris van Rijkspolitie F. G. C. J. Fundter, thans hoofdinspecteur van poli tie te Zwolle. Aan de „Java-bode" wordt geseind uit Padang, 10 Jan.Den zesden Jan. hebben onze troepen te Atjeh de vijan delijke bentings Kota Toeankoe en Ha- goe bij verrassing genomen. Van weers zijden is geen schot gelost. De bentings zullen gedurende veertien dagen bezet blijven en worden dan geslecht. Een dergelijke, alleen wat minder uit voerige mededeeling der Bataviasche bla den van de algemeene secretarie. De twee genomen bentings liggen te genover elkander aan beide zijden van jee- lagune, niet ver van Pakan Kraeng Tou- Kota Toeankoe Baroe en werden op 26 Jan. jl. genomen, maar Kota Hagoe niet; het eerste werk toen na de inneming werd door de onzen verlaten, zonder tot het tweede door te dringen. Tusschen bei den in ligt in de lagune, een eiland van waar de onzen toen beschoten wer den. Kota Hagoe is een eigenlgke ver sterking, een vechtbenting, Kata Toear- koe Baroe een benting die voortdurend bewoond werd. Een treurige geschiedenis valt uit Ooststellingwerf te vermelden. Toen J. B. te Veneburen ontwaakte Zaterdagmorgen, bemerkte hij tot zgn grooten schrik, dat zgn echtgenoote, die hem de vorige week een meisje had geschonken, niet meer naast hem lag. Onmiddellijk stelt hg een onderzoek in en komt tot de treurige ontdekking, dat zgn vrouw de woning heeft verlaten. Op korten afstand vindt hg haar in een sloot verdronken. Men vermoedt, dat de jonge moeder in een vlaag van waanzin het bed heeft verlaten en op zoo'n treurige wijze den dood moest vinden. De oplichters schgnen in het beden ken van middelen om hun plannen uit te voeren, nooit uitgestudeerd. Bij een winkelier in de St. Janstraat te Amster dam kwam Zaterdagavond omstreeks UP/g uur e9n manspersoon, die voorgaf een lid van de recherche te zgn en vriend van een anderen rechercheur. Hg vroeg den naam en de woonplaats van een jongen, die aldaar een ons worst kocht, tegelgk den winkelier waarschu wende voor twee verdachte knapen, die buiten stonden te wachten. Na deze va derlijke bezorgdheid bestelde de quasi- rechercheur den winkelier een pond worst en een pond spek. De kooper tastte in den zak, maar o spijthij had zijn por- temonnaie vergeten. Nu, zoo dacht de winkelier, een man van de politie, dus dat komt wel terecht en liet hem gaan. Buiten gekomen, werd de man door de drie knapen, waarvoor hg gewaarschuwd had, aangehoudeu, waardoor een volksop loop ontstond. Bij de woordenwisseling werden den winkelier de oogen geopend en hg maakte van de verwarring gebruik, om de van hem gekochte worst en het spek terug te nemen. De rechercheur koos het hazenpad, Naar men verneemt, bestaat er plan om het 600jarig bestaan der stad Sluis feestelijk te herdenken en daarvoor bijtijds de noodige toebereidselen te maken. Dat Sluis den dag herdenkt waarop het in 1290 zijn stadsrechten kreeg van den vlaamschen graaf Guy van Dampierre wie zal 't wraken? Maar dat het fees telijk" dien dag gedenken zal, dit kunnen wij bijna niet gelooven. Met zgn 2700 inwoners, zgn tuinen weiden en akkers op de plaats waar een maal straten lagen, is het een schim van de bloeiende, welvarende stad met haar zeven markten, twee parochiekerken en tal van kloosters en liefdadige gestichten, terwijl in de nu verzande haven soms vgf honderd schepen tegelgk lagen. Het is een flauwe schaduw van het Sluis, waar in het begin der vijftiende eeuw Charles VI de groote oorlogsvloot uitrustte tegen de Engelschen, en in 1429 het huwelgk ge sloten werd tusschen Filips van Bour- gondië en Isabella van Portugal. Wij zullen van andere groote gebeurte nissen uit de geschiedenis der stad sedert de sluiting van het Zwin krachtens den vrede van Munster geen gewag maken, maar met zulk een roemrgk verleden en zulk een heden nog feest te vieren, zie, dat is toch den feestzin geweld aan doen. (A. Ct.) Een aap als paardentemmer. Een landman had een aap, die er bij zonder veel genoegen in schepte als Joc key op de zwgnen van zgn meester te rijden. Hij koos wanneer hg 's mor gens buiten kwam, een van de zwijnen voor een toertje uit, sprong op den rug van het uitverkoren dier, sloeg het on barmhartig en joeg het zoo lang voort, tot het van vermoeidheid neerviel. De aap was natuurlijk niet erg gezien in den zwijnenstal en werd daar altijd met een luid gebrom en geknor ontvan gen. Een landheer die niet ver van de hoe ve woonde, had een paard gekocht, dat zoo wild en ontembaar was, dat niemand het durfde bergden. Men gaf hem den raad den aap van zgn buurman op het paard te zetten, want men dacht, die ervaren jockey zal het paard wel op de zelfde wgze behandelen als hij de zwg nen dresseert. Men zadelde het weer spannige paard, plaatste den aap daar op en gaf hem een rijzweep in de hand. Dadelgk maakte hg hiervan gebruik en begon zoo hard te slaan, dat het paard woedend werd, steigerde en alles deed, wat bet kon, om zgn berijder uit het za del te lichten. Deze echter behield zgn evenwicht en sloeg er maar dapper op los. Het verbitterde paard wierp zich nu plat op den grond en rolde zich heen en weer, maar wanneer het paard op de rechterzijde lag, sprong de aap op de linker en omgekeerd, zoodat het paard, dol van woede, opvloog en met zijn last het bosch inrende. Telkens, wanneer tak of struik den aap dreigde te won den, greep hg het paard stevig beet en wist zoo alle gevaren om afgeworpen te worden, te ontkomen. Eindelijk werd het paard zoo mak en gewillig, dat het uit eigen beweging naar huis liep en in den stal verlossing zocht. De aap steeeg af en een boerenjongen nam zijn plaats in. Het paard deed nu niet de minste poging om zgn berijder af të werpen, maar betoonde zich zeer Men kan er op rekenen Dr. Fabb de natuurvorscher bg uitnemendheid, die den storm van 19 en 20 Januari voor speld had, geeft als kritieke dagen in 1890 op de volgende datums 10 Februari, 20 Maart, 31 Juli, 30 Augustus, 28 Sep tember en 27 October. Het oogenblik waarop geen aard bewoner meer dan een vierkanten meter grond ter beschikking zal hebben, schijnt nog niet zoo nabij als sommigen wil len doen gelooven. In verscheidene lan den bljjkt in de laatste jaren, dat het verschil tusschen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen langzamer kleiner wordt. Ook in Engeland is dit zoo, en het verschil dat in verhouding met an dere jaren in 1889 389.423 had moeten wezen, bedroeg in dat jaar niet meer dan 367.224, dus zoowat 22000 minder. Het geboortecijfer bleef 2l/z p. m. beneden dat in het voorafgaande tjjdperk, en het sterftecijfer was sedert 1888 met 0.1 per duizend gestegen. Voor de civiele rechtbank te Pa rijs is een proces aanhangig, waarvan de afloop met veel belangstelling wordt te gemoet gezien. 33 jaar geleden besteedde een moeder, Pages, haar kind bij een min op 't land uit. Onlangs stierf de vader, en de zoon meen de nu gerechtigd te zgn de nalatenschap van zgn vader in bezit te nemen. De moeder verzette zich echter hiertegen, daar zij beweerde, dat hg, die meende de wettige erfgenaam te zgn, niet haar zoon, doch de zoon der min was. Haar kind zoo zegt zij was gestorven, en de min had dit geheim gehouden om zoodoende het loon niet te verliezen. Het slagveld vau Tarapaca, waar den 17en November 1879 de legers van Chili en Peru een verwoeden strijd voer den, moet, naar een Amerikaansch rei ziger verhaalt, thans nog in denzelfden staat zijn als onmiddellgk na den veld slag. Van de gesneuvelden bleven onge veer 2000 Peruanen onbegraven liggen en hunne lichamen moeten onder den in vloed van de salpeterzure soda, waarmee de grond daar als doortrokken is, uitge droogd en tot mummiën geworden zijn. De 2000 dooden, die bijna onveranderd gebleven zgn, liggen daar door elkander met overblijfselen van paarden en leve ren een treurig, vooral bg maanlicht, spookachtig schouwspel op. - Nu men zich gereed maakt, den j te herdenken, waarop Amerika vóór 400 jaren ontdekt werd, komt uit de Vereenigde Staten een tamelijk ontnuch terend bericht. De Heer Melvil Dewez, directeur van de Bibliotheek te New- York, beweert namelijk op geheel toe vallige wgze te Parijs een manuscript te hebben gevonden, waaruit zonneklaar" blijkt, dat Columbus niet de eerste Euro peaan is geweest, die de Nieuwe Wereld in de 15e eeuw heeft bezocht. De Heer Dewez is van plan zijne brochure te pn- bliceeren op den dag, waarvan wij hier boven spraken. Ze kregen heel wat verdronken dubbeltjes terug. In het Duitsche stadje Apolda stierf onlangs de weduwe Kast- ner, eigenaarster van een druk bezochte restauratie, die aan twee personen, die trouwe gasten van haar inrichting waren en haar na den dood van haar man met raad en daad hadden bijgestaan, ieder een legaat van zeshonderd gulden vermaakte. Een jongmensch die vroeger bg haar inwoonde, werd zelfs de geluk kige erfgenaam van twaalfduizend gul den. Ook voor liefdadige instellingen had de overledene zeer milde bgdrageu bestemd. De mynontploffing in Engeland. In de Llauerch-mgn bg Pontypool i~ Monmouth heeft een ontploffing plaats gehad. Twee honderdvgftig mannen daal den te 6 uur in de mgn en omstreeks 3 uren later werden in een deel daarvan alle werklieden gedood, terwijl een an dere schacht versperd werd. Dientenge volge ondervonden zg, die des ongeluk- kigen te hnlp kwamen, omstreeks een uur oponthoud. Zoodra het puin was weggeruimd, werd het reddingswerk aan gevangen en werden de lijken naar bo ven gebracht. Omstreeks 80 man, die in een ander deel van den mgn aan het werk waren, ontkwamen ongedeerd, terwijl 20 ge kwetst werden, sommigen doodelgk. On geveer 112 man worden nog gemist. Eenige uren nadat de werklieden in de schacht waren gedaald, werd een vree- selijke losbarsting vernomen, die de groot ste ontsteltenis teweeg bracht. Van alle richtingen snelde men naar de opening der schacht. Vrouwen en kinderen liepen dooreen in den grootsten angst over het lot van man en vader. Zoo hevig was de schok, door de ontploffing veroor zaakt, dat het bovenwerk der mijn ver plaatst werd. Dadelgk ging men aan het werk om den toegang vrij te maken en weldra daalden hulppartgen in de mgn. Spoedig kwamen de eerste lijken som migen afschuwelijk verminkt. Uit de buurt werden ziekenbaren gehaald voor de gewonden, waarvan er enkelen stier ven toen ze den bovengrond bereikten. De ontploffing schijnt te zgn geschied in de zoogenaamde Cook's Slope, een 1000 el langs kruisgalerg. Eenige man nen waren daar aan het werk, toen plot seling een groote hoeveelheid gas uit eeu gehakte opening stroomde en door de on beveiligde lampen werd aangestoken. Zoo stelt men zich althans voor, dat het on geluk moet zijn veroorzaakt. Er werden geen Davieslampen gebruikt, omdat men dit niet noodig oordeelde wegens de voortdurende luchtverversching. Men is er in geslaagd tot Cook's Slope en aangrenzende gangen door te drin gen. De verminkte lijken leveren een vreeselijk schouwspel. Er zgn 49 lgken omhoog gebracht. Ze zgn wegens verminking uiterst moeilgk te herkennen. In 't geheel waren 4 tot 500 mannen en jongens aan het mgn- werk verbonden, die in 2 groepen, een dag- en een nachtploeg, werkten. De schade, aan de mgn toegebracht, is betrekkelijk niet groot. Een 26-tal paar den, die beneden stalden, kwam om het leven. Den geheelen nacht na de ontplof fing is het reddingswerk in de Llanerch- mijn voortgezet. In 't geheel zgn 124 lijken gevonden, zoodat nog een 30-tal jersonen gemist wordt. Een aantal lij- een toonde geen brandwonden, en de dood moet daar dus door verstikking zgn veroorzaakt. Een der opzichters verhaalt aangaande het ongeluk: »De ontploffing wierpons tegen den grond en bluschte onze lampen uit. Wg staken ze weder aan engingen naar de plaats waar de meeste mannen werkten. Toen we den bodem der op gaande schacht bereikten, heerschte er volkomen duisternis. Er was een ver stikkende lucht. De geheele bekleeding van het onderste deel der schacht was vernield en het duurde geruimen tgd eer het puin in zoover was opgeruimd, dat men ons kon bevrijden". Wat de jongste stormen op den Atlantischen Oceaan op hunne rekening hebben, blijkt bij elke boot die aankomt. De »Thanemore," die dezer dagen Bos ton bereikte, had 7 schipbreukelingen aan boord, de helft van de bemanning der Josephine," een Noorsch schip dat op Januari uit New-York was vertrokken, met een lading van 5400 ton petroleum. Reeds dadelgk had zg zwaar weer. Een zeeman viel over boord en bij zeer hevi- gen orkaan werden 5 anderen door een geweldige golf medegesleept. Toen het schip op het punt was, naar de diepte te gaan, verscheen de Thanemore, die de schipbreukelingen redde. Een andere stoomboot, de »Mineola," ontmoette een ijsberg van 700 voet hoogte. Zoo lang werd de boot door den storm opgehouden, dat de steenkool begon op te raken, terwgl men nog 1000 mijlen van de dichtst bijzijnde haven was. De orkaan was verschrikkelijk. Eenige jaren geleden was de kapitein in een tornado

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1