't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1775. Woensdag 19 Februari 1890. Achttiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversBERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AdLvertentiën van 1 tot 5 regels 25 Cent Elke regel meer 5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn JAARVERSLAG DER Ned. Nat. Werklieden-Vereeniglng. „D. O. en S. t. W.t" te Helder. Vrijdag- en Zaterdagavond had de jaarlijk- sche algeraeene vergadering van bovenge noemde vereeniging in Tivoli plaats. Beide keeren was de zaal propvol. De heer P. H. Bos, president, opende de bijeenkomst en deed in een kort verslag uitko men, dat de vereeniging redenen had tot te vredenheid en op vooruitgang mocht roemen. Na hem bracht de heer J. Groene veld, le secretaris, 't jaarverslag uit, waaraan we 't volgende ontleen en: 't Ledental bedraagt thans 581. 't Hoofdbestuur bestaat uit de hh. P. H. Bos, president, J. Meskes, vice-president, J. Groeneveld le en M. H. Klerk 2e secretaris, C. Wondergem le en D. de Vries 2e pen- ningm., verder uit de leden H. D. v. d. Laag, J. Roukens, A. J. Meeuwse, J. van Dalen, H. Vonk en P. 3. Berkhout. De bestuurs- en gewone vergaderingen heb ben dit jaar geregeld plaats gehad en boeken en bescheiden zijn elk kwartaal door de Com missie van Toezicht nagazien, waarna daarvan op de gewone vergaderingen verslag is uit gebracht. De afdeeling Spaar- en Voorschot- kas werkt steeds gunstig. Ingebracht door 125 leden f2030,86; door 13 kinderen f63,90. Teruggehaald door le den f 195,39 en door kinderen f2,65. Uitge keerd aan leden £1835,47, aan kinderen f61,25. Aan 69 leden werden voorschotten verstrekt ten bedrage van f1912,50, waar van is terugbetaald f 1887,50, zoodat de kas nog te vorderen heeft f 25. Rente, boete en oude schuld f86,21, on kosten f50,20, winst f36,01 2%. 't Begrafenisfonds telde op 18 Jan. 1890 2360 contribuëerende leden, terwijl nog 508 kinderen, voor wie geen contributie wordt gestort, waren ingeschreven. Overledenen boven 15 jaar 15 beneden 8 jaar 23. Gezamenlijke uitkeering f 1557. De totale ontvangst was f 7650,395, de uitgaven beliepen f 4737,07°, zoodat een voordeelig saldo van f2913,32 of 55 °/0 kon worden uit gekeerd. De afdeeling Dragersfonds kan op 't verblijdend verschijnsel wijzen, dat geen der leden of hunne vrouwen zijn overleden. Op 1 Januari 1890 bedroeg 't aantal leden 169. De ontvangst was f 101.91, uitgaaf f 0.75, zoodat er overbleef om te verdeelen f 101.16. De reservekas bedraagt f 29.10. Op 30 December 1889 telde 't Kraam vrouwenfonds 57 leden, alsmede 21 donateurs en donatrices. Ontvangst £444.70, uitgaaf f412.80, batig saldo f31.90. Een woord van dank werd gewijd aan de leden van 't zangkoor „Oefening baart Voor uitgang", die vier malen een uitvoering gaven van zangstukjes, besloten met 't opvoeren van blijspelen. Van de bibliotheek, die uit 336 num mers bestaat, werd door 85 leden gebruik gemaakt. Daarna trad de heer C. Wondergem, pen ningmeester, op en deed verantwoording van zijn gehouden beheer. Kas der Vereeniging: Ontvangst f 8907.52, uitgaaf f 4901.335. Batig slot f 4006.185. Winkel. Ontvangst f25399.465, uitgaaf f 24053,16. Aanwezige winkelvoorr. f 1346.305, Winst f 1651.22. Bakkerij. Ontvangst f27595.71, uitgaaf f23377.015. Aanwezige voorraad f 1287.15. Loopende schuld f3169.37. Winst f23 36.475. Steenkolen. Ontvangst f7014.965, uit gaaf f6122.47. Winst f892.495. Schoenmakers. Uitgaaf f4381.25, Winst, 6%, f262.865. De geheele omzet heeft bedragen f64391.39 De geheele winst f 5143.055 De Commissie van Toezicht rapporteerde Vrijdag bij^ monde van den heer Hartog en Zaterdag bij monde van den heer J. Lumke- man, dat de boeken en bescheiden steeds de beste orde waren bevonden en bracht daarvoor 't bestuur een woord van dank toe. De uitslag der gehouden stemming wees aan dat de heeren J. Groeneveld, D. de Vries, J. van Dalen en H. J. Meeuwse als leden van 't hoofdbestuur waren herkozen en als leden van de Commissie van Toezicht de heeren P. Meyneke, W. Burger en H. A. Stadermann. Nadat door den heer P. D. de cómische scène was voorgedragen «Art. 161 van het burgerlijk wetboek" en door den heer K. M. 't dichtstuk „Het Doodshoofd", was de eerste afdeeling afgeloopen. Na de pauze werd opgevoerd „Akema, de koetsier", tooneelspol in 5 bedrijven. Tot laat in den nacht bleef men gezellig bijeen. HELDER, 18 Febr. 1890. De bevolking der gemeente Helder bedroeg op 31 December 1888: 12137 m., 10579 v.totaal 22716. Vermeerdering door geboorten 436 m., 404 v.totaal 840. Vestiging 2259 m., 789 v.; totaal 3048. 2695 m., 1193 v.; totaal 3888. Vermindering door overlijden: 249 m., 174 v.; totaal 423. Vertrek: 3011 m., 740 v.; totaal 3751. 3260 m., 914 v. totaal 4174. Af: 565 m., bg279 v., af: 286. Bevolking op 31 December 1889 11572 m., 10858 v.totaal 22430. Bevolking aan boord der schepen 1685. Bevolking in de militaire gebouwen 500, reeds begrepen in het eindcijfer. In 1889 geboren 436 in., 404 v. totaal 840. Levenloos aangegeven: 11 ra., 20 v.totaal 31. Gehuwd: Jongmans en jongedochters 161, id. en weduwen 11, id. en gesch. vrouwen 2, weduwnaars en jongedochters 10, id. en weduwen 5, gescheiden man- men en jongedochters 4, id. en weduwen 1totaal 194. Overledengehuwden 71 m., 40 v. ongehuwden 169 m., 106 v.in weduw. staat 14 m., 25 v. Totaal 254 m. en 171 vr. Voor de loting der nationale mili tie, welke op a. s. Donderdag alhier zal plaats hebben, zijn ingeschreven 214 jon gelingen uit de gemeente Helder. Den volgenden dag zal alhier de lo ting gehouden worden voor de ingeschre venen uit de gemeenten Texel, Wierin- gen en Vlieland, 't Aantal lotelingen bedraagt respectievelijk 67, 25 en 11. We vestigen de aandacht onzer lezers op de tooneelvoorstelling, hedenavond in den Stads-Schouwburg Koningstraat, door 't gezelschap onder directie van den heer Van Lier te geven. Zie verder annonce. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland hebben bepaald: lo dat de jacht op eenden in die pro vincie zal worden gesloten met 28 Febr. e. k. met zonsondergang. 2o. dat de jacht op ander waterwild zal worden gesloten met 15 April e. k. mede met zonsondergang. 3 o dat het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 15 Juli e. k.; 4o dat de visscherij, met uitzondering van die met den hengel in de hand, van die met aalkorven, aaldobbers en palmgfuiken, van die met het schepnet of gebbe, om kleine vischjes te vangen voor de aaldobbers, en van die op snoek in de gemeente Texel zal worden geslo ten van 15 Maart tot 1 Juni e. k. Aan den oud-strijder 1830/32 G. Doves, te Wieringen, zal op den a. s. verjaardag van Z. M. den Koning, namens het Hoofdbestuur der ^Vereeniging van gepensiouneerde Onderofficieren en Min deren," van het Nederlandsche leger" een gouden Willem worden uitgereikt. Niettegenstaande zijn hoogen ouderdom (bijna 82 jaar) is Doves nog zeer kranig en neemt hij geregeld aan de bijeenkom sten der oud-strijders, zelfs te Oisterwijk en te Breda deelHg is niet alleen Ridder van het Metalen Kruis," maar ook bezitter van de Citadel-medaille. Bij de verdediging van de Citadel te Ant werpen was hg fuselier van de 10de af deeling. Een hoogst droevig ongeval heeft te Leiden plaats gehad. Een zeer geacht onderwijzer, de heer W. F. Oostveen, ge huwd en vader, heeft na zjjn herstel van de influenza reeds eenigen tijd aan ze nuwkoortsen geleden, die hem vaak wan hopig deden worden en krenking zijner geestvermogens deden vreezen. Donderdagmorgen wilde de heer O. naar Amsterdam vertrekken om iemand over zijn ongesteldheid te raadplegen. Hg schijnt den overweg van den spoorweg gepasseerd te zijn en den weg te hebben ingeslagen naar Oestgeest. Hij is daar ten minste Zaterdagochtend in een sloot voorover liggende en gestikt gevonden. Hij was een knap onderwijzer en schrijver van onderscheidene bekende kinderwerkjes. Op een der donkerste hoeken van Amsterdam staat sinds onheugelgken tijd een arme, oude, bedelaar geposteerd, een achterneef van Hildebrand's onsterfelijken vioolman uit het Haarlemmerhout. Wachtend op de milden van harte, die hem zullen naderen, hangt hij geduldig op zijn krukken, zich in een hoekje te rugtrekkend zoo lang er niets te verdie nen valt, langzaam en behoedzaam als een slak uit zijn huisje naar voren krui pend, als de kans schoon wordt. Tegen beurstijd, stond vóór eenige da gen de arme drommel zich ouder gewoonte te koesteren in het schrale Februari-zon- netje, mismoedig en treurig zgn pruim verschuivend van rechts naar links en vice versa het scheen er vandaag bij de menschen niet aan te zitten. Zij waren allen vol van de herstemming, maar de beurs uithalen deed niemand. Daar nadert eindelijk een eerbiedwaar dige grijsaard, met langen, zilverwitten baard, plechtig van houding, maar bijster schamel in de kleeren, een vrek of een type van vervallen grootheid, een Jan zonder Land of een Harpagon. De man met de krukken dacht mis schien het laatste en hoopte op een paar eenten. De slak begon uit zgn huisje te kruipen. De deftige grijsaard staat stil en haalt met indrukwekkende deftigheid zijn por- temonnaie te voorschijn. De oogen van den krukkeman glin sterden en hij kwam met zgn mageren arm zoo ver mogelgk vooruit als hij kon. De andere blijft eenige minuten in zijn beurs staren, steekt haar vervolgens weer in den zak enwandelt met opge heven hoofd en een genadig knikje voor den krukkeman verder. Bedelaar no. 2 had zich voor een paar minuten ook eens mijnheer" willen ge voelen. (Nbl. v. Ned.) Yoor de rechtbank te Alkmaar heeft terecht gestaan K. Kramer, geschorst ge meente- ontvanger op Urk, wegens ver duistering en vervalsching van een dag register gedurende 1889, Het O. M. eischte 2 jaar en 6 maan den gevangenisstraf en in de kosten, be nevens 5 jaar verlies van burgerrecht, na aftrek van vier maanden voorloopige hechtenis. De agenten der verschillende mili tieverzekering-maatschappijen in ons va derland besteden thans in Friesland voor een plaatsvervanger f 325 a f 350, voor een nummerverwisselaar f170 a f190. Deze prijzen zijn laag, doch het getal liefhebbers om zich te verkoopen, is zeer groot, vooral onder de boereknechts. Nu de loting begonnen is, wordt de mededinging grooter, ten bate der aan staande plaatsvervangers en nummerver- wisselaars, die daardoor hoogere sommen kunnen bedingen. Ook de veenstreken leveren een aanzienlijk contingent plaats vervangers. De zaak van den Dordrechtschen zoutzieder schijnt nu voor goed van de baan. Immers ingevolge van het twee de arrest, door den Hoogen Raad daarin den 6en Jan. jl. gewezen, is nu 's mans veroordeeling tot een boete van f401.863 de centen passeeren wij onherroepe lijk geworden. Wel waarschijnlijk is het, dat hij om in den f raaien stijl der fiskale wet ten te blgven zich nu maar zal laten corrigeeren door de subsidiaire hechte nis van zes maanden, daar zeer wei nig belastingschuldigen de kleinigheid van ruim 4tou gouds zoo maar ter hun ner beschikking hebben. Het openbaar ministerie bij den Hoogen Raad bracht bij de laatste behandeling dezer zaak in herinnering het woord der Regeering, gesproken ter „rechtvaardiging" van het „stelsel van behoud" waarop art. 7 der invoeringswet gegrond is, namelijk dat zij, „hoewel geenszins de volmaaktheid van ons fiskaal repressierecht bewerende evenwel na rijp beraad begrepen heeft, dat de invoering van het Strafwetboek niet het geschiktste oogenblik was, om in het fiskaal recht verandering te ma ken. Wel mogelgk, maar wg zouden toch met alle bescheidenheid meenen dat elk oogenblik geschikt is om de draco nische strafbepalingen, die de rechter in deze zaak moest toepassen, met alle an dere van dien aard aan een herziening te onderwerpen. De eer van onze wetge ving is daar mede gemoeid. (Weekbl. v. h. recht.) Naar men wil, zullen verschillende reeders van Vlaardingen en Maassluis dit jaar geeu Duitschers (of, zooals zij door de zeelieden genoemd worden, boven landers") op hun loggers voor de haring- visscherij doen aanmonsteren. Zg zgn voor nemens de benoodigde zeelieden te laten komen van Scheveningen, hetgeen te min der bezwaar zal opleveren, omdat door het niet varen van een belangrijk deel der Scheveningsche vloot gedurende de schrobnetvisscherg van dit jaar, nog een aanzienlijk aantal matrozen zonder plaats is. Een allerdroevigste gebeurtenis heeft Zaterdagmorgen te Amsterdam plaats gehad. Yoor den bouw van de nieuwe „aula" in het Universiteits-gebouw in de „Oudemanhuis- poort", welke, gelijk men weet, tegen de ach terzijde van de Slijkstraat wordt aangebouwd, heeft de aannemer J. J. van Greuningen op den Oudezijds Achterburgwal waarop de Slijkstraat uitloopt een houten loods doen opslaan ter berging van bet benoodigde met- selzand. Deze loods rustte met de voorzyde op den walkant en stak verder ter lengte van ongeveer vier meter over het water, steunen de daar op een aan den walkant evenredige rij palen. Een ander steunsel dan die palen- rij en de straat had het gebouwtje niet. De schipper Arie Keiler, van Aalsmeer, was Donderdag met een schip met zand aan gekomen en sedert Vrijdag bezig met het o- verstorten van de lading in de loods. Het zand lag Vrijdagmorgen ongeveer tien uur in in de eene helft vrn de loods reeds 1 Meter hoog, en terwijl door den vader, die in het schip stond, werd voortgegaan met het over- storten, waren twee zoontjes, Arie en Wil lem, 10 en 8 jaar oud, in de loods bij den aangroeienden zandhoop aan 't spelen. Plotseling braken de dwarsbalken, waarop de vloer rustte, door midden en de beide kin deren verdwenen onder schier den geheelen zandvoorraad, in het water. Na eenige oogenblikken van radeloosheid onder de verschrikte en steeds aangroeiende toeschouwers, liep men naar den naastbijzijn- de brandschel en alarmeerde de brandweer, die na verloop van eenige minuten aanwezig was en dadelijk pogingen tot redding instelde. Met een touw om het lijf daalde een der brandwachts in het borrelende zanderige wa ter af, doch kon, wat hij wroette en poogde, niets van de kleinen bespeuren. Toen toog men met haken aan het werk, terwijl midde lerwijl op een door de politie naar het gast huis gezonden verzoek, de daar aanwezige of ficier van gezondheid Keijzcr in allerijl naar de plek des onheils was gekomen om dadelyk geneeskundige hulp te kunnen verleenen. Na verloop van een 15-tal pijnlijke minu ten kwam het eerst het lichaampje van den acht-jarigen Wiilem te voorschijn en vijf mi nuten later ook dat van zijn broertje. Met den meesten spoed werden zij door burgers en po- litie-agenten naar het gasthuis gebracht, wer- waarts men reeds den jammerenden vader, wiens smart hartverscheurend was om aan te zien, had medegelokt. Hoewel in het gasthuis alles beproefd werd om het loven te doen wederkeeren, is dit niet mogen gelukken. De ongelukkige vader heeft door dit vreeselijk voorval twee van zijn vier kinderen voor altijd verloren. Het zal nog een punt van onderzoek uitma ken of misschien liet ongeval aan onvoorzich tigheid moet worden toegeschreven. De aan wezige commissaris van politie, de Heer Stork heeft beslag gelegd op eenige van de gebruik te dwarsbalken en de overige uit het water doen opvisschen, Uit Parijs wordt bericht, dat een bruiloftspartij van 10 personen tePonty- vi met een rijtuig in de rivier is gereden, zoodat allen verdronken. De heer Krupp, te Essen, werd iu het afgeloopen jaar in de belastingen aan geslagen voor een inkomen van f3,348,000 In het jaar 1888 werd zgn inkomen op f2,628,000 bereden gymnasium" geschonken, en, hoewel het eerst kort bestaat, mag het zich toch reeds in den bijval van alle gymnasiasten verheugen, die viermaal per week op stadskosten een rjjtoer mogen maken. De nog tamelijk jeugdige directeur voert bg de rijtoeren zijn leerlingen aan - Te Boston heeft men het Tremont- Théatre thans voorzien van electrische deuren, dat wil zeggen, van deuren, die open gaan bij het drukken op een der acht knoppen, welke in den schouwburg verspreid, doch zeer in het oog loopend zgn. Bg het geringste alarm kan men oogenblikkelijk en tegelijkertijd zeventien dubbele deuren door middel van den e- lectrischen stroom openen, hetgeen in hooge mate bijdraagt tot geruststelling der toeschouwers, wanneer brand uitbreekt. Het dansseizoen in Petersburg is in vollen gang. Dansen is bg de Russische dames een ware hartstocht, die aangemoe digd wordt, doordien de balzalen in Rus land buitengewoon groot zgn. In de zaal van het Winterpaleis" kunnen 3000 per sonen zich met gemak bewegen. Ook de witte zaal", waar het laatste hofbal ge geven werd, kan evenveel dansers be vatten. Op het jongste bal waren alle dames zonder onderscheid in 't wit ge kleed, zonder andere versierselen dan paarlen of diamanten. De keizerin deed aan bijna eiken dans mede. In een dorpskerk, in een kleine Duit- scke gemeente, had onlangs bet volgende plaats De geestelijke stond op den preekstoel en was bijna aan het einde zyner preek, die een weinig langer duurde dan gewoonlijk, gekomen. Plotseling hoorde hij achter zich het kraken van een deur, dat slechts door het openen van de deur der consistoriekamer kon veroor zaakt worden. En terwijl hij nu het slot van zijn goedbestudeerde preek uitsprak, kruisten hem een reeks wereldsche gedachten door het hoofdaan een der invloedrijke leden der ge meente had hij toegestaan diens hond gedu rende de godsdienstoefening in de consistorie kamer op- te sluiten, opdat het beest niet, wanneer het buiten voor de deur bleef staan, door zijn gehuil en geblaf den dienst zou storen. Nu was het reeds tweemaal ge beurd, dat de hond uit de overjas van den do- mine de boterham had gestolen, die zijne vrouw voor hem daarin had gepakt. Om zich tegen de teleurstelling, die een dergelyke dief stal bezorgde, te vrijwaren had hij nu den boterham in den achterzak van zijn rok ge borgen. En daar gaat nu de deur van de sacristie open en hoort hij de hond duide lijk de trappen achter hem opklimmen. Hij is nu aan het einde van zijn preek ge komen, nog een oogenblik en dan zal het te laat zijn. Met de eene hand leunt hij op den ïkstoel, de andere steekt hij uit over de gemeente en terwijl hij met den linkervoet herhaaldelijk achteruit schopt, zegt hij de slotwoordenen zoo dreef hij den duivel uit. Hij moest goed geraakt hebben, want na een onderdrukt gekerm, hoorde hij hoe het beest langzaam de trap weer afging. Toen na ver loop van de godsdienstoefening de dominé in de consistoriekamer kwam, lag de hond rus tig bij het vuur, maar de koster hield zijn gebloemden zakdoek aan zijn gezwollen wang en bloedende neus De arme man had den dominé zachtjes willen waarschuwen dat hij zich een weinig moest haasten, daar het rij tuig waarmede hij ter vervulling van ambte lijke plichten naar een andere gemeente zou rijden, reeds klaar stond. Hij was .in zijn ijver op handen en voeten de trappen opge klommen om niet gezien te worden en had tot loon de straf ontvangen, die voor Pluto bestemd was. Ook een schoolhervormingTerwijl in de meeste staten tegenwoordig ellen lange verhandelingen worden gehouden over de overvoering der scholieren met leerstof, doch van verandering in dien door een ieder afgekeurden toestand geen sprake is, heeft Bern in dit geval aan alle naburen een lesje gegeven. Men heeft daar namelgk het aanzijn aan een Heldersche Moppen. De slachters eener kleine stad beklaagden zich, dat de markt achteruit ging, tengevolge van allerlei bepalingen, die het bestuur had gemaakt en dat er bijna geen ossen meer kwamen. «Houdt je bedaard tot den volgen den marktdag," sprak de burgervader„ik zal dan zelf eens op de markt komen." o - Keukenmeid„Zeg eens, Frits, onze linnen meid zou ook graag een vrijer hebben; kan jij haar dien niet bezorgen Grenadier: „Dank je wel, wat bij jelui in de keuken overblijft, kan ik alleen wel op." Marine en Leger. Voor de opleiding der zeemiliciens worden ge plaatst aan boord van Zr. Ms. fregat „Evert- sen"de kapt. der mariniers J. H. van Wely en de le-luits. van dat korps J. P. A. Termaat, J. M. Ente van Gils, W. G. Vennekool, K. G. baron van Asbeck en de Sïe-lnit.- P. S, Groen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1