„ëntn Uüus". Advertentie n. MIJZERP0LDER, Tandarts BIERSTEKER, JAN, DE HUURKOETSIER. SUPPOOST. een mannelijk; inwonend SUPPOOST, terwijl ter vervanging van den lnlnit. W. G. Yennekool, de le-luit. G. Faassen met 1 April e. k. wordt geplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Helleroetsluis. Zr. Ms. schToefstoomschip 4de kl. „Bommels- dijk," liggende op 's rijks werf te Amsterdam, wordt aldaar gereed gemaakt, om in April a. s. in dienst te worden gesteld. De minister van marine heeft ter algemeene kennis gebracht, dat dit jaar bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord kun nen geplaatst worden: 30 jongelieden als adel borst voor den zeedienst en 3 jongelieden als adelborst voor de mariniers. Vóór of uiterlijk op 1 Mei a. s. moet een op zegel geschreven ver zoekschrift bij den Minister zijn ingediend. Dezelfde minister brengt ter kennis van be langhebbenden, dat dit jaar 6 jongelieden kunnen geplaatst worden als adspirant-administrateur bij de Ned. zeemacht. Aanmelding vdór of uiterlijk op 1 Juli a. s. bij aan den Minister te richten verzoekschrift. Men zie verder de „Staatscourant" van 15 Febr. Stoomvaartberichten. Het stoomschip //Prins Frederik", van Am sterdam, vertrok 13 Febr. van Genua. Het stoomschip //Sumatra" vertrok 15 Febr. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip //Prinses Marie", van Am sterdam, arriveerde 17 Febr. te Batavia. Het stoomschip Sumatra", van Amsterdam, arriveerde 16 Febr. te Southampton. Het stoomschip. //Prins van Oranje", van Batavia, arriveerde 17 Febr. te Genua. Marktberichten. Alkmaar, 14 Febr. Kleine Kaas f 30,50, Commissie f 33,50, Middelbare f 30,50, aan gevoerd 275 stapels, wegende 76471 K. G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 1432 mudden. Tarwe f 6,50 a 7, Kogge f 5 a 6, Gerst f4,75 a 5, dito Chev. f5,50 a 6,75, Haver f 3,25 a 3,90, Paardenboonen f 5,65 a 6, Bruine dito f6,50 a 9, Citroen dito fll a 12, Witte dito f 13 a 14, Duiven dito f 6,70, Kanariezaad f 6,50, Rood Mosterdzaad f 17,50, Karweizaad f9,50, Erwten: Groene f7,25 a 13,50, Grauwe fll a 12,50, Vale f9 a 13 per mud. 15 Febr. Aangevoerd 8 Paarden f 120 a 250, 7 Koeien en Ossen f 160 a 260, 61 nucht. Kalveren f5 a 16, 238 Schapen f22 a 28, 94 magere Varkens f 17 a 24, 141 Biggen f8 a 13, 9 Bokken en Geiten f6 a 12, Boter per kop f 0,80 a 0,90, Kipeieren f 3 a 4, Eenden dito f4,50 per 100. Hoorn, 15 Febr. Aangevoerd Tarwe f6,75 a 7,50 Gerst f4,75 a 5,25, Haver f 3,50 a 4, Er vten Witte f 9,50 a 11, Groene dito f 10,50 a 12, Grauwe dito f 11,50 a 13, Vale dito 111,25 a 14, Bruine boonen f 8,25 a 9,25, Karweizaad f 9,50 a 10, Mosterdzaad f 16 a 18,50, 2 Paarden f60 a 100,10 Schapen, f26 a 33, 197 Lammeren f20 a 26, 95 Kalveren f 7 a 20, 30 Varkens f 12 a 24, 4 Zeugen f 30 a 70,. 95 Biggen f8 a 13, 40 Kippen f 0,80 a 1,60, 900 Kipeieren f 3,50 a 4 per 100, 1450 koppen Boter f 0,60 a 0,62 per kop. Petroieum-Noteering van A. KLIK Amerik. Petroleum f 9.35 per 100 K. zonder verbinding. Visscherijberichten. 14 Febr. nm. 1 sloep, schipper J. Zwart- veld, 40 1. kabelj., per stuk fl.90, 40 d. id. p. st. fl.10, 1400 schelv., waarvan 600 lev., p. 100 f31.10 1. lengen, p. st. f3.65, 1 heilbot voor f34. 15 Febr. 7 Beugers, 7 tot 25 roggen, p. st. f 1.40 a f 1.50, 2 a 12 kabelj., p. st. f 1.65 a fl.90, 23 korders, 2 a 15 manden kl. schol, p. m. f 2.90 a f 3.50, 1 tot 4 manden schar ren, p. m. f 1.50, 15 tongen, p. st. fl.10. 6 tal haring, per tal f6.50. 17 Febr. 10 sloepen, te zamen: 1200 lev. kabelj., p. st. f 1.35 a f 2.25, 2040 d. kabelj., p. st. f0.65 a f 1.40, 5300 schelv., per 100 1 22.a f 33.50, 90 1. lengen, p. st. f 2.90 a f3.65, 27 d. lengen f 1.85 a f2.70, 8 ben roggen, per ben f23.50, 9 ben vleet, p. ben f 18.50 a f26.100 punten roggen, p. punt f8.50 a f9.5 heilbotten, p. st. f 17.a f26.50. 18 Febr. vm. 8 u. 1 sloep, schipper v. d. Hoek, 80 1. kabelj. p. st. f 1.60, 220 d. id., f 0.75 a 0.90. 860 schelv. in ijs, p. 100 f 27. 5 lengen, p. stuk f 1.95. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 14 tot 18 Februari. ONDERTROUWD: P. F. A. Kramer, visscher- man, en F. A. Snel. Getrouwd: Geene. BEVALLEN: P. M. Kort, geb. Meerens, z. A. J. A. Huber, geb. Goudschaal, d. M. F. J. Henrotte geb. Holtgreve, z. J. C. Meerens, geb. de la Fon- teijne, z. OVERLEDEN* C. de Boer, 1 maand. 8. C. Lut, 11 m. J. Daarnhouwer, 47 j. P. 8tam, 5 m POL.ITIE1. Gevonden voorwerpen: Adres Bureau II, 1 GRIJS BONTJE; 1 KIN DERBONTJE of KRAAGJE, 1 SLEUTEL; Bu- jeau 1, 1 KINDERSCHOEN, 1 SLEUTEL. Vervolg der Berichten. Reeds in het midden der vorige week kwamen ons geruchten ter oore, dat aan boord Zr. Ms. //Tromp" een ernstig conflict was uit gebroken, zelfs vertelde men van 7 dooden, gewonden enz. Die geruchten kwamen ons to onbetrouwbaar voor, om daarvan in ons blad melding te maken, ook om geen onnoodige ongerustheid to verwekken onder de talrijke familiën, welke betrekkingen op dien bodem hebben. De //Heldersche en Nieuwedieper Courant" schijnt evenwel uit betrouwbare bron een be richt te hebben ontvangen, waaruit men op maakt, dat het feit werkelijk heeft plaats gehad. In ons bezit is echter een schrijven vaneen der opvarenden, gedateerd Ensenado 6 Jan. Daarin wordt gemeld, dat de //Tromp" deu isten daaraanv. zou vertrekken naar Monte video, om kolen te laden en van daar naar Suriuame, om vermoedelijk 26 Februari al daar te arriveeren. Waar heeft nu het feit plaats gehad? Te Montevideo? Maar dan zou dit bij de Regee ring reeds lang bekend zijn. Op de reis van daar naar Suriname? Dan zou de //Tromp" gepraaid moeten zijn, en had men dit wel in de zeetijdingen vermeld gevonden. Het Handelsblad", ook melding makende van het bericht der H. en N. Ct., heeft echter gisterennamiddag van het Ministerie v. Marine een telegram ontvangen, meldende, dat bij de Regeering van dit ernstige feit niets bekend is. Men raake zich dus vooralsnog niet onge rust; veeleer gelooven we, dat het geheele verhaal een verzinsel is. De loodskotter No. 1 is Zondag in de buitenhaven te Ymuiden aan den grond geloopen, doch door twee sleepbooten vlot gesleept; is lek. Ter gelegenheid van den geboortedag van Z. M. den Koning zullen de volgende Onderofficiers - Vereenigingen feestelgke bijeenkomsten houden en wel hedenavond in »Tivoli" »0. V.", morgenavondVa derland en Oranje" in »Tivoli" en »Ad- miraal de Rugter" in vMusis Sacrum". Donderdagavond heeft het Groot As- saut, door de Infanterie en Artillerie te geven, in »Tivoli" plaats gehad. Naar wij vernemen zal de Muziek- Vereeniging Crescendo" den 5en Maart a. s. een concert geven in het lokaal »Tivoli". Het //Handelsblad" geeft het volgende verslag van het den 15n Februari op het Kon. Instiuut alhier gehouden Assaut en Bal De adelborsten van het Koninklgk Instituut der Marine te Willemsoord gaven ter eere van Zr. Ms. verjaardag Zaterdag een assaut en bal. In de zaal, waar de jonge gastheeren de hooge militaire autoriteiten, tal van officieren van zee- en landmacht en ouders en vrienden der adelborsten, die uit alle oorden van het land naar het Nieuwediep waren overgekomen, ontvingen, was tegenover den ingang een tropee van geweren aangebracht met het vaandel van het corps. Middenin stond het borstbeeld van Z. M. den Koning, te midden van bloemen en palmen. Achter het borstbeeld hing tegen den wand de afbeelding van Zr. Ms. //Urania," het in- struetieschip der adelborsten. De zeer ver dienstelijke waterverfteekening was van de hand van den leeraar in het handteekenen aan het Kon. Instituut, den heer A. T. de Graaf. Het gekroonde naamcijfer van Z. M. den Koning verlichtte met gasvlammen het midden der zaal. Groote bloembakken van kurkschors waren langs de wanden aangebracht. Aan het eene uiteinde der zaal waren twee huizen gebouwd, die met groen en vlaggen versierd een bijzonder aardig effect maakten, en waai'in later de adel borsten de gasten bedienden met wat ze wenschten. De jonge dames van Helder hadden kunst bloemen vervaardigd, welke ze hadden aan geboden voor de groene slingers langs wanden en deuren. Bijzonder fraai van kleur en blad waren de rozen. Een standbeeldje van Bestevaêr prijkte te midden van vlaggen en groen. De Ruyter keek de jonge zeelieden aan, staande tusschen twee modellen van schepen uit de 17e eeuw en bronzen kanonnen. De assaut-commissie, door het corps benoemd, bestond uit de heeren R. W. Boissevain, W. Moens, C. J. Canters en .Friederichs, bestuur, en de heeren B. Schreuders, C. F. Sluys, Ed. Rahder, Van Meerlandt, J. van Haaften, Van der Hegge Spies, Greeve en Van Santen. Om half acht klonk het //Wien Neêrlandseh Bloed;" iedereen stond op; de commandant, kolonel Uhlenbeck en mevrouw Uhlenbeck, opgeleid door den president der assaut-com missie, kwamen binnen. Twee prachtige ruikers werden mevrouw Uhlenbeck aangeboden door het corps adel borsten en door de scherm- en gyranastiek- vereenigingen van het Instituut. Door den president der feestcommissie werd ook een ruiker aangeboden aan mevrouw Cohen Stuart, echtgenoote van den luit. t. z. Cohen Stuart, die, welwillend, de adelborsten behulpzaam is geweest bij de versiering der zaal en de voorbereiding van het feest, en de adelborst J. A. Alberda, president van Aehil- les," de Gymnastiek-vereeniging, bood een bouquet aan mevr. Van Diggelen, echtgenoote van den luit. ter zee L. E. van Diggelen, beschermheer der Vereeniging. Het assaut wekte nu de belangstelling. Enkele adelborsten toonden zeer groote vaar digheid met bajonetschermen, met sabel en degen. Een tweegevecht tusschen den adel borst W. A. van Aken met geweer en W. H. de Waal met sabel, en het carrë geweer van de adelborsten jhr. J. E. O. von Schmidt auf Altenstadt, L. J. Moojen, Sachse en Van Aken werd vooral bijzonder toegejuicht door de tal rijke aanwezige officieren van de vloot. De gymnastiekvoorstelling, waarover wij beter oordeelen kunnen, was zoo goed al wij er ooit een zagen. Ze was boeiend van het begin tot het einde. In draf brengen een twintig adelborsten de toestellen binnen. Juist in 40 seconden worden al die zware toestellen met ringen, rekstokken enz. enz. geplaatst. Het is bij tooveren af. Binnen 30 seconden waren ze later weer buiten de zaal! De president van //Olympia," de adelborst L. J. Moojen, leidde de oefenin gen, die onder toezicht stonden van den be schermheer, luit. t/z Pinken. Betere bewijzen van vlugheid en geoefende kracht zagen we nooit leveren. Bijzonder onderscheidden zich de tweelingbroeders Al berda, beiden adelborsten van het oudste jaar. Na het assaut, het bal! Indien onze geneesheeren een recept wen- schen te hebben voor zwaartillende, droef geestige lieden, dan moeten ze hun aanraden eens te pogen zulk een adelborstenfeest bij te wonen. En aan anderen zou het ook goed kunnen doen. Wie b. v. weten wil wat strikte militaire tucht, hard werken met lichaam en ist, gezonde lucht en eenvoudige kost van Hollandsche jongens maken kunnen, moest eens te Willemsoord de toekomstige zeeofficie ren op het assaut en bal zienHet is te hopen dat militaire tucht weldra ook andere jongelieden eens al is het ook slechts ge durende een maand of wat vorme, denkt men onwillekeurig, ter wille van het vaderland verlangende naar het wetsontwerp tot invoe ring van dienstplicht. Het Nieuwediep bezit een vijftal toover- naars, die, evenals de toovernaar van Hamer- ling, de bevolking van een geheele stad, oud en jong, zouden kunnen dwingen om te dansen. Zij zijn de gebroeders Polak, die de beste, meest bezielende, meeslepende dansmuziek spelen, welke wij ooit hoorden. Muziek, ver borgen achter groen, is goed genoeg voor statige feesten, waar dansen bijzaak is, maar dëze kunstenaars moeten de dansers zien. Het best dansend paar wordt uitgekozen, dit geeft de tempo aan, en nu klinkt muziek van violen en violoncellen, en Nieuwediep, Helder en Willemsoord moeten dansen of ze willen of niet. Het eene air gaat in het andere over: een wals wordt dus een bouquet van walsen, en vele paren rustten niet, maar dansten elke wals geheel door. In die fraai versierde zaal zag men niets dan uniformen, velen bedekt met ordes; velen in herinnering brengende, hoe officieren in Indië voor land en Koning gestreden hadden moed, beleid en trouw getoond hadden op moeielijke expedities. En dan al die jongelingen en jonge mannen met een puik van lieve, be vallige vrouwen en meisjes uit vele oorden van het land! Voorwaar, het was een schoon feest ter eere van Z. M. den Koning, en me nigeen zong met zachte stem het Wien Neêr landseh bloed" mede, waarmede de militaire mu ziek het feest der jonge militairen besloot. Berichten door de „Stand." ont vangen, melden dat minister Mackay ver moedelijk de portefeuille van koloniën van mr. Keuehenius zal overnemen, ter wijl dan mr. A. F. de Savornin Lohman als minister van binnenlandsehe zaken zal optreden. Door de schooljongens van Cal- lantsoog zijn wel meer dan vier of vijf wagenvrachten met hei en ruigte ge sleept naar het allerhoogste duin, »de Seinpost", vlak voor het dorp, om die op 's Konings verjaardag als vreugdevuur te ontsteken. Wijd en verre zal dit tee lten van Vaderlandsliefde en liefde voor Oranje van de Callantsoogerjeugd, op dien avond bij donkere maan zichtbaar zijn. Oudeschild, 17 Feb. Gisteren ge raakte een knaapje al spelend in de ha ven. Een ander jongetje maakte daarop eenige personen opmerkzaam, die zich aanstonds ter redding spoedden, 't Geluk te aan T. R. de Waard den kleine te redden. In den Prins-Hendrikpolder op Texel is het dochtertje van eenen veld- arbeider van een vlonder in de sloot ge raakt. Eer het kind, dat slechts vier jaren telde, gered kon worden, was het reeds dood, De helft van cde honderdduizend uit de staatsloterij heeft vijf-en-dertig Gorcummers een buitenkansje bezorgd. Zeventien societeitsleden elk 500, veertien onderofficieren elk meer dan 600 pop, ter wijl nog enkelen een twintigje mochten verwerven voor het hun toekomend aan deel, Zondagnacht óm een uur verbrand de eerst de in de kom van het dorp Sint- Maarten staande boerenwoning, toebe- hoorende aan den hr. W. Schermerhorn en bewoond door J. Commandeur. Het vee, uitgezonderd twee varkens, werd met moeite gered. Huis en inboedel waren verzekerd. Oorzaak tot heden onbekend. Bij een minder gunstigen wind waren de onheilen niet te overzien geweest. Brutale dieven Onder de gemeente Halsteren komen in den laatsten tijd herhaaldelijk dief stallen voor. Bjj verschillende landbou wers werden aardappelen, peren, enz. ont vreemd, zelfs bij den bouwman A. Van Treijen ontzagen de dieven zich niet de hammen uit den schoorsteen te halen. ij een arme weduwe stallen zij een vet varken en zetten er een biggetje voor in de plaats, waarbij zij op de deur hadden »Vrouwke, maak dees verkentje vet, »Of ze smooren jou in bed. sZorg, dat hij krijgt een dikken rug, »Als hg vet is, komen we terug." Een der lotelingen in de gemeente Tietjerksteradeel een dienstplichtig num mer trekkende, trok zich dit geval zoo aan, dat hij te Bergum in de vaart liep. Hoewel hg niemand vooraf van zijn voor nemen had verwittigd, waren er toch spoedig genoeg menschen op de been om den drenkeling te redden, die er zonder die hulp gewis het leven bjj had inge schoten. Door de Board of Trade werd te New-Castle een onderzoek ingesteld naar de oorzaak der stranding van het stoom schip „Yoxford", op 28 Nov. 1889bij den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg. Het stoomschip verliet den 19en Nov. Reval met 2500 ton granen, bestemd naar Rotterdam en had op de reis veel slecht weder gehad, en vooral op den 25sten Nov., toen het bij Skagen door een zware zee werd getroffen, waardoor de lading overgeworpen werd en het schip slagzijde kreeg over bakboord. Den 28- sten, Nov. bevond het stoomschip zich bij den Hoek van Holland en dewijl op het sein van den gezagvoerder geen loods was gekomen, besloot deze het den Wa terweg instooinende schip Mascotte te volgen. Bij de Gasboei werd het door een zware zee getroffen, welke het roer af brak, zoodat het schip onbestuur baar werd. Men beproefde vruchteloos ten anker te komen, waarin men door de slagzijde belemmerd werd en raakte spoedig aan den grond. Ten 2 ure des namiddags werd de bemanning met veel moeite en gevaar gered en later werd het stoomschip afgebracht en naar Rot terdam gesleept. Aldaar werd bevonden dat het roer twee voet onder het henne- gat was afgebroken en de lading in het 3e en 4e onderruira was overgezeild. De uitspraak van het gerechtshof luid de als volgtDat de oorzaak der stran ding was het overgaan der lading en la ter het breken van het roer door de zee, waardoor het schip niet te besturen was. Den gezagvoerder werd ten laste gelegd, dat hij de noodige maatregelen verzuimd had om de onderste ruimen voortdurend vol graan te doen loopen. Het certificaat van den gezagvoerder bleef ongerept. Bij een gisteren te Berlijn gehou den internationalen schaatsen wedstrgd, heeft G. Jurrjens op de baan van 4000 den eersten prijs behaald in 8 min. 34 sec. De tweede aankomende was de Noor Olsen in 8 min. 34.35 sec. De wedstrgd vau 2000 meter werd ook door G. Jurrjens gewonnen, en wel in 4 min. 5 sec. Bij den laatsten „spurt" viel in dezen wedstrgd Olsen. De overwinnaar ontvangt geen medail les, maar kostbare kunstvoorwerpen. (Hbl.) Men begint in Engeland stalen scheepsbooten uit een stuk te maken. Door persing wordt uit een vlakke plaat de behoorlijke vorm aan het vaartuig ge geven, zoodat er geen enkele klink of schroefbout behoeft gebruikt te worden j behalve aan den achtersteven. Deze booten zijn buitengewoon licht, sterk en dicht. Door valproeven met blokken van 100 Kg. gietijzer van een hoogte van 21 Meter bleek, dat de dunne huid van het zachte staal wel groote vervormingen on dergaat, maar volkomen dicht blijft. Men verwacht, dat deze uitvinding de tot nog toe gebruikelijke houten boot voor de groote vaart geheel zal verdringen. 0p Konings Verjaardag. 't Is weer 't jaarfeest van den Koning, Dankbaarheid past in deez stond. Al klinkt luide eerbetooning Thans niet vroolijk in het rond. Neerlands volk heeft veel geleden In den pas vervlogen tijd; Maar toch wordt door 't feest van heden Zeker veler hart verblijd. Neerlands hoogvereerde Koning Met zijn Gade en dierbaar kind, Zelfs in de allerkleinste woning Door een dankbaar volk bemind. Mag het jaarfeest thans beleven, Drieënzeventig alreê Heeft Gods liefde hem gegeven, Dankbaar juich thans ieder mee. Leef voor Gade en kind, o Koning, En voor al uw volk te gaar, Zoo klink' het in aller woning Kan het zijn, nog menig jaar! Moge Neerlands Koning leven, Nog langen, schoonen tijd; Blijve levenslang zijn streven Aan het heil zijns volks gewijd! Den 21 en Februari a. s. hopen onze geliefde Ouders ADRIAAN MOLENAAR en MINKE SCHIERE, hunne 40-jarige Eehtvereeniglng te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. Vlieland, Helder, 17 Febr. 1890. IJmuiden, Ondertrouwd O. Mz. VLAS A. G. BROUWER. Oudeschild, Texel, 15 Feb. 1890. Geboren: Johannes Cornelis. f Zoon van J. J. HENROTTE en jj M. F. J. HENROTTE- HOLTGREVEN. Helder, 14 Febr. 1890 Heden verblijdde ons de Heere door de geboorte van eeu welgeschapen Zoon. Helder, 16 Februari 1890. Ds. W. DEN HENGST. J. H. DEN HENGST—BEIJER. Nog treurende over het verlies van mijn lieveling Jan, trof ons he den onverwachts de zware slag dat ons jongste dochtertje SARA CATHARINA, in den aauvalligen leeftijd van bijna 1 jaar, ons door den dood werd ontrukt. Helder, 17 Febr. 1890. J. G. LUT, en Echtgenoote. Heden overleed na een lang en smartelijk lijden mgn geliefde Echt genoot J. DAARNHOUWER in den ouderdom van 46 jaren. Wed. J. DAARNHOUWER- Bakker. Helder, 16 Februari 1890. Heden ontvingen wij de droevige tijding, dat onze beminde Zuster en Tante, Mejuffrouw CATHARINA HENDRIK! R00DERS. Echtgenoote van den heer A. L. BARONI, te Antwerpen is overleden, in den ouderdom van 48 jaren en 10 maanden. Helder, 15 Februari 1890. S. ROODERS Echtgenoote en Kinderen. Hartelijke dankbetuiging aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. MACKAY, officier van gezondheid, voor zijn onvermoeide hulp en bijstand, gedurende de ziekte en het overlijden aan onzen dierbaren lieveling bewezen. Helder, 13 Feb. 1890. D. SMIT. A. SMIT—VLAM. De ondergeteekende betuigt bij deze haar hartelgken dank aan HH. officieren en minderen van Zr. Ms. wachtschip en vooral aan de kameraden van den over ledene, voor de laatste eer, haren gelief den Echtgenoot bewezen. Helder, 17 Feb. 1890. Wed. BAKKER-OOM en Familie. WOENSDAG 19 FEBRUARI a. s. geen gewone Vergadering. Het Bestuur. Voorspoedig bevallen van een Dochter Mevr. HUBER—GOUDSCHAAL. Helder, 14 Feb. 1890. Rekening en Verantwoording DONDERDAGAVOND 81/» unr in .Musis Sacrum", voor leden van .HELDERS GEMENGD KOOR", »PRO PATRIA" en .MARS". Besprekingen, enz. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAGS te Helder, Kerkgracht 47, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiënen het plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 123Vs uur. STADS-SCHO UWB TIBG Koningstraat, tegenover Hnsls Sacrum, Directie: GEBR. A. VAN LIER. DINSDAG IS FEBRUARI 1890: buiten gewone voorstelling door het Hollandsch Tooncelgezelscbap, Directie: A. van LIER, van het Grand Théatre te Amsterdam. Drama in 5 bedrijven en een Voorspel in twee tafereelen „VOOR VROUW EN KIND", naar het Fransch „Jean le Cocher." De hoofdrollen in bovengenoemd stuk zullen vervuld worden door de Dames: Ellenberger, Tartaud en Boas, en de Heeren Veltman, Verhagen, Rentmeester, Samson en Stoel. Aanvang 8 nnr. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang 99 Ct., 2e Rang 75 Ct., 3e Rang 50 Ct., 4e Rang 30 Ct. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 Cts. extra per stoel berekend. Plaatsen zijn op den speeldag te be spreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, a 10 Cts. extra per plaats. In het ALGEMEEN WEESHUIS te Helder wordt verlangd op een salaris van f150 'sjaars. Kennis van schoenmaken of kleerma ken strekt tot aanbeveling. Sollicitatiëa in te zenden vóór 28 Februari 1890 aan het Bestuur van het Algemeen Weeshuis te Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2