Floralia. Firma Poppelman Co. Adverteeren. NATUURBOTER!!! ffoisiaa 19 Februari. BEKENDMAKING. rin-laals S. K. LOIJTZEN, SLAB00NEN, YERN1GKELDË METALEN F. DE GEUS, L. ff. F. HM HOU In Hllr, BANKETBAKKERS - INVENTARIS. Bovril KANAAL WEG, GROOT BAL. J. H. HOFFMAN. Een nette DIENSTBODE, een knap net Dagmeisje. Een flinke DIENSTBODE gevraagd., die met de w a s c h kan omgaan. Winkeljuffrouw een DIENSTBODE, Een NOODHULP gevraagd. Bekwame DIENSTBODE Een SCHILDERSJONGEN TREKMANGEL. 7 morgen WEILAND, verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. Eenige perceelen BOUW TERREIN te koop in de Nieuwstad, nabij de nieuwe R.C. kerk. C-Trombonne, Openbare Verkooping. Veiling van Inboedel. Meubelen, Huisraad, Goederen NAAB MAAT worden ten spoe- jjg £5 digste tegen zeer billijken prijs S afgeleverd. m Groote voorraad der nieuwste Stoffen. Bekendmaking. Oprechte Haarlemmer-Olie, J. R00DERS. A. J. MAAS, Cibils-, Morris-, Kemme- richs-, Liebigs-, Bovril- Vleeschextract. Comestibles, Cornedbeef uitgesneden. R. MAALSTEED. Kanaalweg 33. t. UITSTEKEND POETSMIDDEL Tltajhil JE BOODE KOUS", Geabonneerden van „Het Nieuws van den Dag". BERKHOUT k Co JoelËffli. M. Th. DE HAAS, AGENTSCHAP bericht den geachten bezoekers van bo vengenoemd Café, dat bg het Jubilé aan Z. M. onzen geachten en ge eerbiedigden Koning, Woensdagmiddag, evenals 's avonds eenige aangename nummers zullen worden gespeeld op de Piano, als De Parade-9farsch. Onze kleine Prinses (populaire marsch). D' Bonda kom rat fox marsch, enz. Hopende met een druk bezoek ver eerd te worden. Achtend, A. E. m KOUD. De verjaardag van Z. M. onzen geëerbiedigden Koning, zal op de daarvoor net ingerichte Boven zaal FEESTELIJK gevierd worden, door het geven van een ENT1ÈE VRIJ. Aanbevelend, van de P. G., wordt gevraagd. Spreekuur 's avonds na 6 uur. Adres Bureau van dit blad. Grevraagd. Adres: BERKHOUT Co. Adres: Mevrouw GRAAT, Weststraat 74. Een Mwaie Dverliemfleii-Strütster verlangt Overhemden en fijn Goed aan huis. Adres: BERKHOUT Co. gevraagd tegen Maart. Adres in persoon Hoofdgracht K 58 54. Een DIENSTBODE praa[[d, B.C., niet beneden 22 jaar. Adres Bureau "Vliegend Blaadje. Wordt gevraagd tegen I Mei of vroeger goed kunnende koken en genegen ook eenig huiswerk te verrichten. Men adresseere zich aan het adv.-Bur. STADERMANN, Helder. Adres BERKHOUT Co. terstond gevraagd. In persoon zich te vervoegen, van goede getuigen voorzien, Verkoophuis »DE - Hoofdgracht voorzien, ROODE KOUS' Om direct In dienst te treden wordt gevraagd: ©en Dienstbod.©, goed kunnende werken, tegen hoog loon en verval. Franco brieven, lett. »B" of in persoon, bg den Boekh. W. K. NIEBORG, IJmuiden. gevraagd.. AdresJ. DE YRIES, Zuidstraat. WEGGELOOPEN den 21 Januari 1.1., een WIT LANGHA RIG HONDJE. Daar echter gedurende dien tijd te vergeefs gewacht is op aan gifte, zoo wordt de ophouder in zijn eigen belang verzocht, wil hij niet met de politie in aanraking komen, hem los te laten of kennis te geven. Bassingracht 22. "V erloren jl. Vrijdag een zilveren KNIP, met eenig geld er in. Tegen belooning terug te bezorgen KERKGRACHT 37. Verloren, Zondagachtermiddag, een Kinder-bloed- koralen Kettinkje, met gouden Slootje en Steentje. De eerljjke vinder, die het terugbezorgt, zal beloond worden. B. A. STRANG, Molenstraat No. 29. Te huur aan de Dijkstraat te Helder, een geheel nieuw gerestaureerd BOVEN HUIS, bevattende 4 Kamers waarvan 2 en Suite, groote Keuken, Zolder met vrjj gebruik van de Waterleiding, en verdere gemakkengeheel vrije opgang. Adres: STADERMANN, Dijkstr. Helder. Te lioop een in goeden staat zijnde Compleet met vier ROLLEN. Adres HULPKANTOOR, Anna-Paulowna. Uit de hand te huur: gelegen in den Lagenhoek te Callantsoog, belend met P. de Wit en W. Goovbrs. Te bevragen aldaar. )ij de Wed. A. J. VOS, Een HUIS te tor ii de Vijzelstraat voor 90 Ct. per week. Adres: Mejuffr. RICHTER, Zuidstraat. Uit de hand te koop: Te bevragen bj J. BETRLEHEM, Kanaalw. Adres C. POOL, Aannemer, Brouwer straat. jV.B. Voor alle voorkomende Timmer en Metselwerken concnrreerend aanbe velend. Ter overname aangeboden, een zoo goed als nieuwe MET KIST. Adres Bureau van dit blad. V erloren een GOUDEN OORKNOPJE met ZWART STEENTJE. Adres Oostslootstraat No. 40. "V erloren Tegen belooning terug te bezorgen bg A. J. MAAS, Boekh. Djjkstraat. Die iets te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan- ol borgtochten onder zich heeft ten laste van mejuflrouw WILHELMINA WIGMAN, weduwe van den heer KLAAS VAN DER BEN, in leven handelares, gewoond hebbende te Helder en aldaar den len Januari jl. overleden, worden verzocht daarvan vóór 1 Maart a. s. op gave te doen ten kantore van den No taris HORDIJK. Notaris HATTÏN&A RAVEN, te HELDER, zal op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal Tivolx publiek verkoopen 1. Een GEBOUW, waarin Koffiehois met recht van vergunning", genaamd *POOLSCH KOFFIEHUISmet af zonderlijke BOVENWONING, grooten KELDER, SCHUUR, ERF, AANHOO- RIGHEDEN en afzonderlijken UITGANG naar de Achterstraat, te Helder, aan het Havenplein K 12 en 12a, groot 2 aren 60 centiaren. Het Koffiehuis is verhuurd voor f 12 per week en de Bovenwoning voor f300 'sjaars. 2. Een WOON- en WINKELHUIS, waarin Banketbakkerij, met ERF en AANHOORIGHEDEN te Helder, aan den Kanaalweg 32, uitkomende aan den Dijk weg, groot 91 centiaren. 3. Een WOONHUIS met ERF en GROND te Helder, aan de Dirk Gorter straat, nabij de Middenstraat, B 1 en 2, groot 2 aren 31 centiaren. 4. Een WOONHUIS met ERF te Helder, aan de Molenstraat 66, groot 98 centiaren. 5. Een WOONHUIS en ERF te Hel der, aan de Oranjestraat 36, groot 69 centiaren. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter het vorige, 4b, groot 34 centiaren, En ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN 7. Een WOONHUIS en ERF te Hel der, aan de Schagenstraat 39, groot 72 cen tiaren. 8. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Schagenstraat 41, groot 72 cen tiaren. i. Een WOONHUIS, waarin Water en Vnurnering, met ERF te Helder, Gas- straat 23, groot 50 centiaren. 10. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, Gasstraat 21, groot 54 centiaren. 11. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter de twee vorige 17a, groot 40 cen tiaren. 12. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 17b, groot 40 centiaren. 13. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 17c, groot 40 centiaren. 14. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 17d, groot 40 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van den Makelaar OUDENHOVEN en van Notaris HATTINGA RAVEN. tl, op Weensdag 5 Maart 1890, 's avonds 7 uur, in het lokaal >Musis Sacrum" aldaar, publiek verkoopen: 1. Een WINKELHUIS met BOET en ERF, aan de Jonkerstraat te Helder, Nos, 15 en 13, groot 1 are 4 centiaren. 2. Een HUIS en ERF achter het vo rige perceel, aan de Brandsteeg, no. 13a, groot 15 centiaren. 3. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, no. 13b, groot 11 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, no. 13c, groot 16 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, aan de Oranje straat, hoek Gasstraat, aldaar, no. 18, groot 80 centiaren. 6. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, no. 20, groot 80 centiaren. 7. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, no. 22, groot 92 centiaren. 8. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, no. 24, groot 1 are 27 centiaren. 9. Een HUIS met twee WONINGEN en ERF, aan de Oranjestraat aldaar, nos. 30 en 32, groot 1 are 22 centiaren. 10. Een HUIS met twee WONINGEN en ERF, naast het vorige perceel, nos. 34 en 32, groot 80 centiaren. 11—30. 20 Perceelen BOUWTERREIN aan het Groenepad, aldaar, zjjnde kavels 40 tot en met 59 der vroeger verspreide schetsteekeningen. 31. Een WINKELHUIS, waarin sedert ruim 30 jaren met het beste succes de Krnideniersaffaire en Siyterfj ig uitge oefend met vergunning tot verkoop van sterken drank en ERF, aan de Spoor- gracht hoek Gasstraat, aldaar, no. groot 72 centiaren. 32. Een PAKHUIS en ERF, aan de Gasstraat aldaar, achter het vorige per ceel, no. 1, groot 1 are 27 centiaren. 33. Een HUIS en ERF aan de Spoor- gracht aldaar, naast het vorige perceel 31, no. 24, groot 72 centiaren. 34. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, no. 25, groot 77 centiaren. 35. Een HUIS en ERF naast het vo- rige perceel, no. 26, groot 67 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder, zal op Vrijdag 28 Februari 1890, voor middags 10 ure, aan het Winkelhuis KANAALWEG 32, publiek verkoopen: een netten en goed onderhouden Kisten, Trommels, Balansen, Platen, Bakkerswagenvoorts KOOPMANSGOE DEREN, Boter, enz. Bedden met toebehooren, Bed- en Tafel linnen, eenig GOUD- en ZILVERWERK, en hetgeen verder ten verkoop zal wor den aangeboden. Daags vóór de verkooping te bezichtigen. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. wegens Sterfgeval. De Vendumeester B. B. BORG ART zal op Donderdag 20 Februari a. s., en zoo noodig den volgenden dag, telkens des namiddags ten 2 ure, in het Ver kooplokaal aan de Wagenstraat, publiek doen verkoopen, ten overstaan van den Deurwaarder H. KWANT cc Ut 33 Ondergeteekende maakt door deze be kend, dat hij met goedvinden van de familie, zoowel als van Mej. de Wed. C. TILLY, te Haarlem, de verkoop van de sedert ruim 50 jaren door de familie KRUL verkocht, zal voortzetten. Onder beleefde aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, Voor alle couranten wor den advertentiën aangeno men en zonder prijsverhoo- ging geplaatst door De geurige waterhoudende THEEËN ven de firma Gebr. SNEL, zijn bij ondergeteekende in diverse soorten en hoeveelheden verkrijgbaar. Zich minzaam aanbevelend, 156. MU.UIjm De ondergeteekende maakt zijn ge achten plaatsgenooten bekend, dat hg zich te Hypolitushoef op Wieringen gevestigd heeft als Belovende een nette en solide bedie ning. Hopende zich een ieders gunst en recommandatie waardig te maken. M. HABERST0CK. Wieringen, 18 Februari 1890. 9 bestaande in Kasten, ronde en andere Tafels, Weener en Brusselsche Stoelen, Spiegels, Schilde rgen, Glas- en Aardewerk, een Regula teur, een Staart- en andere Klokken, Karpetten, Vloer- en Voetmatten, goed gevulde kapok- en Veeren Bedden, Wol len en watten Dekens, een in goeden staat zijnde Trapnaaimachine, Koperwerk, Kookfornuis en Kachels, Keukenbenoo- digdheden, en daarnaeenige MANU FACTUREN, enz. enz. Te zien op den Verkoopdag van des voormidd. 10 tot des namidd. 1 ure. BQ S. MAKELAAR JisclnMt No. 10, is alle dagen verkrijgbaar dik vet KOEVLEESCH.^WHK Lapjes 35, Rollade 37y3, Biefstuk 45 ct. Alles p. 5 ons.^®3*ö* BPOEID. MAAGDENBURGER Opgericht in den jarel844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billgke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederlandde H,H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. MOOY. Wegens opruiming van een partij 5 Ct. hei pond. voor alle alsook voor zilver en fijnpoRjst Koper. Bovenstaand overtreft alle tot beden bekende poetsmiddelen, daar men er in een oogenblik glans door verkrjjgt, zonder bet metaal te doen afslijten. Te bekomen in dozen van 25 Cts. met gebruiksaanwijzing. HOOFDGRACHT K 53 54. Het Feuilleton „EEN JEUGD", wordt door ons in fraaien band gebonden voor 50 Ct. Confiseur. Spoorstraat. PrialniaMfi Gember: 40 Ct. per 5 ons. Loie potjes 55 tevens verkrijgbaar: Groenewoud's Tafelbeschuit, eitra f()n. 13 tien Cents. DROP JUJUBES 20 Ct. 1 ZOUTE 20 <3 GOMBALLEN 25 n DROP uit den blikken tromrnel30 ran 5% 1864 oi 1866 (Eoplscl-Hollaiscle Leeiiii) eo van 5% OOliptiën Roslaifl bij Stioïlitz, zesde Serie, worden attent gemaakt op de aanstaande aflossing en conversie van bovenge noemde leeningen. Voor conversie, die alleen betrekking heeft op de Obligatiën Stieglitz zesde Serie, is inlevering vóór 20 dezer ver plichtend. Met de bezorging van een en ander belast zich de Makelaar in Effecten P. OR.OEBNT. Zuivere Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), din Helder, bij wien prgzen en condi tiën te bekomen zgn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. Kaïaalies 169. Dijkstraat 13. Beëedigd Makelaar, Taxateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke veilingen. der West-Friesche Bank te Schagen, der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Grédit-Foncier de Belgiqoe te Brussel enz. AGENTSCHAP der Alpeeae Maalschappü van Levens- Agentschap der Brandmaatschap- pij van 1790, te Amsterdam. AGENTSCHAP der Eerste Xederlandsche Verzekering- Maatschappij op het Leven tegen In validiteit en Ongelukken, te 's firavenhage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3