KLEINE COURANT voor M Helder, Nieuwediep en Texel. De familie Nolen. 'T VLIECEND BLAADJE. 3) Dit Bijvoegsel behoort bij het nommer van Woensdag 2 April 1890. Uitgevers: BERKHOUT Co. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde Abonnementsgeld, Vliegend Blaadje", le kwartaal, te willen overmaken per post wissel of in postzegels, vóór 5 APRIL 1890. zullende anders daarover met 10 Cent verhooging per post worden beschikt. DE UITGEVERS. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 1 April 1890. De Minister van Oorlog heeft be paald, dat voor de bij het korps torpe- disten in te lijven miliciens bij voorkeur varensgezellen, schippers en visschers be stemd zullen worden, en in de eerste plaats die hun verblgf houden te Helle- voetsluis, Willemstad en Den Helder. Aan de koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amster dam zijn honderd werklieden ontslagen. Er bestaat naar het schijnt geen gebrek aan werk, maar aan kasgeld. Door het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland is aan ds. B. Jelgers- ma Gz., predikant bij de Hervormde ge meente te Heenvliet, op diens verzoek, uithoofde van voortdurende ongesteldheid tegen 1 Mei a. s. eervol emeritaat ver leend. Door den boekhandelaar M. E. de Grauw, te Ouderkerk a/d Amstel is uitge geven »Waar de dubbeltjes van daan komen," «door D. Stigter. Dit boekje, behoorende tot de reeks der geschriften die door de Mij. T. N. v. t. A. goedkoop worden verspreid, bevat een uitvoerige en tevens populaire beschrijving van ons belastingstelsel. Duidelijk toont de schryver aan, waar om de belastingen op de verschillende grondslagen dienen te rusten en wijst tevens op de leemten, die er bij worden gevon den. Daar de herziening onzer belastin gen reeds lang een punt van overweging uitmaakt, vermeenen we dat dit 't boekje op zijn tijd verschijnt en door velen gaarne zal worden geraadpleegd. - Vrijdagnamiddag heeft men het op de reede te Vlissingen gezonken Duitsche stoomschip »Germania" met goed gevolg doen springen. De ontploffing was zoo hevig, dat er een waterkolom ter hoogte van een scheepsmast werd opgeworpen. Op het in het begin dezer maand uit den Rijn naby Renen opgevischt lijk, hetwelk, na te zijn ter aarde besteld op last van den burgemeester aldaar ten verzoeke der familie, van T. J. A. B., 64 jaar, makelaar, laatst wonende te Weesperzjjde (gem. Nieuwer-Amstel), se dert 7 Jan. spoorloos verdwenen, opge graven en voor dat van den vermiste herkend is, werden vermist een blauw duffelschen ratiné winterjas, een blauw kamgaren zomerjas, een gouden anker horloge, twee gouden trouwringen en een zwart verlakte brieventasch. Bovendien wordt beweerd, dat sedert zijn verdwijnen verloren geraakt of ontvreemd zijn effec ten tot een vry aanzien lijk bedrag. De commissaris van politie in de le sectie te Amsterdam verzoekt opsporing en be richt. Bjj den burgemeester te Nieuwe- Schans heeft zich aangemeld en vrywillig in arrest begeven: zekere A. Katotsky, oud 24 jaren, Rus van geboorte, die 2ys jaar geleden als korporaal bij het 8e reg. infanterie te Deveuter is gedeserteerd. Deze persoon heeft in dien tijd een leven vol afwisseling geleid. In 1887 in het bezit gekomen van een niet onaan zienlijk fortuin, besloot hij, op aanraden van vrienden, den militairen dienst vaar wel te zeggen en te deserteeren. Hij doorreisde bijna al de Staten van Europa, bezocht de badplaatsën, bracht een zomer door te Rome, was later, naarmate zijn vermogen verminderde, achtereenvolgens koffiehuishouder, kellner, clown in een paardenspel, vrachtrijder, enz., totdat hij in geheel haveloozen toestand verkeerde en besloot zich vrijwillig als deserteur aan te geven. Van Nieuwe-Schans is hij naar Gronin gen en vandaar, onder militaire geleide, naar Leeuwarden overgebracht, teneinde aldaar, wegens desertie in tijd van vrede, voor een krijgsraad te worden terecht- Met ingang van 1 Mei ontstaat voor de hulpkantoren der postergen, ge legen tnsschen Alkmaar en Schagen, een belangrijke wgziging. De bodeloop Alk maar—Burger brug wordt opgeheven, en in de plaats daarvan komen een bodeloop SchoorldamNoordscharwoude en Bur- gerbrug Schagen. De paketten voor Schoorldam en Warmenhuizen zullen van Koedijk moeten worden gehaald, over te nemen van den bode Alkmaar Bergen. De geheele gemeente Zype komt onder het kantoor Schagen. Als een bewijs, dat alle verandering geen verbetering is, kan dienen, dat de bezoldiging van een der betrokken brievengaarders met f 100 's jaars is verminderd. De Singer-Maatschappij van New- York heeft een nieuw stelsel van naai machine in den handel gebracht. De stand van den naald wordt daarbij door de machine zelf geregeld, zoo, dat het on mogelijk is een naald verkeerd in te zet ten. Het schuitje der nieuwe machine is niet meer van gaatjes voorzien, want het lastige inrijgen van den draad is af geschaft, het heeft een trillende beweging en ronden vorm, ten einde het naaldbre- ken te voorkomen. Buitendien werkt de machine bijna onhoorbaar, daar de kam raden zijn vervangen door toepassing van een as. Te Weerdingermond kregen twee veenarbeiders, Bosma en Eekhof, die dea vorigen dag in kameraadschappelijke eens gezindheid hunne messen geslepen had den, om daarvan een der aanstaande feest dagen, als wanneer drink-, vecht- en moordtooneelen in die streek traditioneel zijn, gebruik te maken, onverwachts ruzie, en gingen nu de kracht hunner wapenen op elkanders gelaat beproeven, zeer ze ker tegen de bedoeling van den vorigen dag, en wel met zooveel verwoedheid, dat een van hen, naar gezegd wordt, er wel niet van zal opkomen, daar hij be halve dat zijn oor nog slechts aan een draad schijnt te hangen, een diepen houw door den hals nabij den strot heeft be komen, terwijl de ander onkenbaar is door talryke steken en sneden over het gelaat. Landverhuizing naar de Argentijnsche Republiek. Ónze consul te Buenos-Ayres, de heer L. Yan Riet, deelt in de Staats-Courant" een en ander mede in verband met de landverhuizing naar de Argentijn sche Republiek, waaruit o. a blykt, dat de goede kansen voor landverhuizers daar in den laatsten tijd aanmerkelyk vermin derd zijns, deels tengevolge van den groo- ten toevoer van landverhuizers (in het vo rige jaar 280.000), deels tengevolge van de financiëele crisis, waarin de Republiek met een goudagio van ver over de 200 percent zich bevindt. Voor ambachtslieden zy hier in 't bij zonder opgemerkt, dat als een gevolg der Uit het dagboek van een Chef der geheime politie te New York. «Dat zou ik hem met genoegen geven,riep mevrouw Nolen uit. wDaar twijfel ik niet aan, lieve," antwoordde de rechter glimlachend. «Maar er is één ding dat ik u byzonder op het hart druk. Voor zijn eigen bestwil, om van het uwe nog niet eens te spreken zeg ik ugeef hem geen geld zonder mij eerst te raadplegen. Als gij deze voorzorg niet ter harte neemt, kunt gij er ze ker van zijn in moeilijkheden te geraken. Ik ken de jongelui, en ik weet waarvoor zij hun moeders houden voor toegevend en week hartig genoeg om er hun voordeel mee te doen. Neen, dit is geen cynisme het is de waarheid, dat zult gij bemerken. Wat Percy noodig heeft is de overtuiging, dat er hem geen keus overblijft dan werken. Zoolang hij denkt dat hij er zonder werken kan komen, zal hij lui blijven. Het zal u misschien hard vallen hem iets te weigeren, maar als gij het niet doet is het tot zijn eigen nadeel. Gij zijt volstrekt niet rijk, bedenk dat wel. Bartemus verloor een groot gedeelte van zijn fortuin door ver keerde beleggingals gij van het restant aftrekt de som die als bruidsschat voor Pauline werd vastgezet en gelukkig kunt gy, noch zij, dat geld in de eerste drie jaren losmaken dan blijft er nog juist genoeg over om fatsoen lijk van te leven. Wat die twintig duizend van Percy betreft, die zyn al zoo goed als naar de maanhet is slechts een kwestie van tijd, en heel lang zal het niet duren. Zoolang het geld nog niet weg is, behoeven wij geen moeite te doen om hem te veranderen. z/Doch nu genoeg hiervan. En nu, beste Mary," ging de rechter op een anderen toon voort, //wensch ik u te spreken over eene an dere zaak, voor u en voor mijzelf en voor Pauline van groot gewicht." H. Huwelijkscandidaten. Mevrouw Nolen's gelaat, dat een uitdruk king van stil verdriet had gekregenhelderde eensklaps op, toen zij den naam harer dochter hoorde, en zij zag den rechter verrast aan. //Pauline is nu achttien jaar," zeide deze. »Als ik een jaar of wat terugga, kan ik het mij niet voorstellen, en toch is het zoo. Ik zie haar nog als een klein kind op uw armen, en ik verbeeld me, dat ik zelf sinds dien tyd niet veel veranderd ben. En toch is Pauline nu eene vrouw, en zij heeft meer karakter en flinkheid dan menige vrouw van dubbel haar leeftyd." wZij is het beste meisje dat er is," zeide mevrouw Nolen teeder. z/Ik ben het geheel met u eens." z/Zij is zoo flink, zoo verstandig, zoo trouw en oprecht," vervolgde de moeder. «En toch is zij volstrekt niet koud of onsympathiek. Als er iets is, dat haar treft, schijnt ze een en al vuur en geest. Er is stellig geen zuster, die zooveel van haar broeder en geen dochter, die zooveel van haar moeder houdt, als Pauline van Percy en mij." «Ik geloof u graag. En hebt gij in haar nooit iets van eene andere liefde bemerkt, be halve voor haar broeder of moeder *0, ik ben bang om er aan te denken," zeide mevrouw Nolen, terwijl zij haar witte handen zenuwachtig tegen elkaar drukte. «Een meisje kan zich zoo licht vergissen, en voor haar zou een vergissing noodlottig zijn." «Me dunkt dat zij te verstandig is om zich ernstig te vergissen," zei de rechter«maar aan den anderen kant ben ik ook weer over tuigd, dat, als zij een man beminde, die harer waardig was, zy zich niet door overwegingen van zelfzuchtige voorzichtigheid zou laten weerhouden om met hem te trouwen. Maar ik wilde u vragen," ging hij voort, terwijl hij moeite had een zekere onrust in zyn stem te verbergen, «of gij ook soms bemerkt hebt of gij eenige reden hebt om te denken dat zij reeds iemand ontmoet heeft wien zij de voorkeur zou geven boven iemand anders «Ik heb er niet over gedacht het is mij niet opgevallen zeide mevrouw Nolen, ter wijl zij den rechter met groote oogen aanzag, alsof zij iets vermoedde. «Het is volstrekt niet te vroeg om de moge lijkheid van zoo iets aan te nemen," hernam hij. «Pauline is zeer ontwikkeld voor haar leeftyd, en men mag gerust zeggen, dat zij een der schoonste jonge vrouwen in Ncw- York is. Zij komt veel met u in gezelschap, en het kan niet missen of zij heeft reeds be wonderaars gevonden." «Ja, ja, gij hebt gelijk," zeide de moeder. «Nu gij er van spreekt, begrijp ik dat zoo iets kan gebeuren. Maar zy heeft mij nog van niemand gesproken, en ik ben zeker dat zij er mij over gesproken zou hebben, als «Reken daar niet te veel op," viel hij haar in de rede. «Een jong meisje, met een geest zoo gezond en rein als de hare, vraagt zich- zelve niet zoo dadelijk af of zij bemintzy is misschien verliefd vóór zij het bemerkt, en eerst de declaratie van den beminde zal haar de oogen openen. Vóór dien tijd kunt gij niet verwachten dat zij er over zal spreken. En dan, als zij reeds haar besluit genomen heeft, zon het te laat zijn om te spreken." «Maar zoudt gij mij raden er haar naar te vragen Zou zij daardoor zich niet dingen in. het hoofd gaan halen, waarover zij anders niet zou gedacht hebben?" t Dat is niet onwaarschijnlijk. Maar waar om de zaak niet van den anderen kant te bezien Is er onder de jongelui die haar kennen, niet een die bijzonder veel belang in haar blijkt te stellen «Zy schijnen haar allen te bewonderen," zeide mevrouw Nolen. Maar ik kan het van niemand in 't bijzonder denken tenzy van Percy's vriend, Mr. Martin." ifYaletin Martin, de jonge Engekchman «Ja. Percy brengt hem soms mêe. Maar daar hij een vriend van Percy is, maakt hij een onderscheid met anderen." «Hoe zoo «Wel, dat hij vaker bij ons komt. Ik meen, als hij Percy's vriend niet was, zou ik denken dat zijn bezoeken nog een andere bedoeling hadden." iïNu dat kan toch wel het geval zijn, zelfs al is hij een vriend van Percy," zeide de rechter met overtuiging. «Men kan bij voor beeld aannemen, dat hij vriendschap met Per cy heeft gesloten om gemakkelijker in aanra king te komen met Pauline." «Hij lijkt my zulk een open, oprecht jong- mensch, niet iemand van wien men zou ver onderstellen dat hij iets met bijbedoelingen doet." De rechter lachtehet was een welluiden de, aangename lach, die iedereen dadelijk voor hem moest innemen. «Gij lijkt meer op een non, in uw argeloos heid en onbekendheid met de wereld, dan op een getrouwde vrouw, die altijd in de New- Yorksche kringen heeft verkeerd," zeide hij. Laat ik u eens even zeggen, beste Mary, dat men een man die verliefd is, niet behoeft te beschouwen als een misdadiger, of zelfs maar als een huichelaar, wanneer hij de een of an dere krygslist te baat neemt om met het voor werp zijner genegenheid in aanraking te ko men. Ik zou het Mr. Martin vergeven als hij voor Percy een vriendschap veinsde, die hij in werkelijkheid niet gevoelde, alleen om daardoor op intiemen voet in uw huis te wor den ontvangen. Maar weet gij iets van zijn vroeger leven of van zijn maatschappelijke po sitie in zijn eigen land?" «Ik geloof dat hy een goede positie heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 5