gekwetste majesteit bij B. en W. komt de heer Maalsteed met nadruk op. Hij verzekert, dat om trent het toestaan van hetgeen de heer Verfaille wenscht in den boezem van het Dag. Best. geene eenstemmigheid heerscht. Om deze reden ook is de zaak aanhangig gemaakt bij den Baad. De heer Oudenhoven stelt eene motie voor, waarin de Raad zou verklaren, dat de behandeling der zaak wordt uitgesteld. Deze motie wordt niet gesteund wèl het voorstel van den heer Van Neck om een rechtskundig advies in te winnen. En ofschoon de heer over de Linden zijn voorstel wenscht gehand haafd te zien om te verklaren, dat de weg naar de begraafplaats is een openbare weg, wordt het voor stel-Van Neck ten slotte met 11 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Hoogen- bosch, Hordijk, Vos, Oudenhoven en over de Linden. Voor kennisgeving worden aangenomen deze me- dedeelingen a. dat bij de op 26 Maart 11. gehoudene verifi catie van de boeken en de kas des gemeente ontvangers een en ander in volkomen orde is bevonden, in kas zijnde de som van f 51 38.955 b. dat de gemeente, volgens schrijven van HH. Gedep. Staten, als toelage van wege het Rijk in de kosten van het Lager Onderwijs over het jaar 1888 te veel heeft genoten de som van f 543.48, welk bedrag zal worden ingehou den bij de uitkeering der vergoeding over het tegenwoordige dienstjaar; c. dat het bedrag der vergoeding in de kosten van het Lager Onderwijs over 1890, bere kend naar de raming van f43,300, is bepaald op f 12,990, en d. dat de gemeenteraad van Roozendaal en Nispen den wensch heeft geuit, dat ook de Raad dezer gemeente zich zal aansluiten bij hen, die hun stem laten liooren tegen het bij de Volksvertegenwoordiging in te dienen wets ontwerp, waarin de verplichte persoonlijke dienstplicht wordt gehuldigd. Bij de gewone rondvraag merkt de heer Korver op, dat het jaarverslag omtrent den staat der scho len nog niet bij de Raad schijnt ingekomen te zijn. Hij bekomt de inlichting, dat het bedoelde verslag reeds in handen is van B. en W. De heer Verfaille vraagt of de Vosstraat is een openbare weg of particulier eigendom. De heer Van Wijngaarden geeft als zijn gevoelen te kennen, dat, wanneer B. en W. meenen, dat bedoeld terrein, privaat eigendom van de gemeente is, zulks zal moeten worden te kennen gegeven. De heer Verfaille doet uitkomen, dat het vroe gere weiland indertijd verkaveld en verkocht is, met het uitzicht, dat de Breewaterstraat aldaar een dwarsstraat zoude hebben. In afwachting van een advies van het Dag. Best., wordt de verdere behandeling dezer zaak, op voorstel van den heer Oudenhoven, tot eene volgende zitting verdaagd. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. Handelsdrukkerij van C. de Boer Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 6