't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. De familie Nolen. No. 1790. Zaterdag 12 April 1890. Achttiende Jaargang. EALENDEB DEB WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. i APRIL, Grasmaand. 30 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 3 m. Onderg. 6 u. 58 m. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 13 14 15 16 17 18 19 Nieuwe Maan. overige officieren van dezen bodem ondervin den de dillettanten de meeste bereidwillige medewerking. Tegelijk ontleenen wij aan een particulier schrijven het bericht dat aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip „Johan Willen Friso" thans vertoevende in de wateren van West- Indië, tot de oprichting van een muziekkorps besloten is. Ter aanmoediging heeft de com mandant een premie, uitgeloofd aan dengene die zich in een bepaalden tijd het best heeft HELDER, 11 April 1890. Naar wij vernemen, zal de feestelij ke opening van het Stedelijk Badhuis te Huisduinen in het begin der maand Mei plaats hebben. De Christelijke Gereformeerde ge meente alhier bereidt zich voor op de viering van het halve eeuwfeest van haar bestaan, in het begin van Juni a. s. Zij wil niet trouwen en Talent en ge boortewaren de titels der beide tooneelstuk- ken, die jl. Dinsdag avond in den Stads-Schouw- burg alhier, door het Hollandsch Tooneelge- zelschap, onder directie van den heer Van Lier, werden opgevoerd. Het publiek was weinig talrijk. De opvoering der beide stuk ken mocht hoogst verdienstelijk heeten. Het eerste stukje, eene épisode uit het leven van een jong meisje, dat wèl trouwen wil, doch zonder dwang van de zijde der ouders, werd heel aardig weêrgegeven door mevr. Róssing en den heer Malherbe. Deze eigenaardige dramatische schets verwierf, door hare natuur lijke opvoerin?, een levendigen bijval. Een levendigen bijval viel mede ten deel aan de vertolking van het tooneelspel Talent en ge boorteeen stuk, dat wel wat veel herinnerde aan de lichtzinnigheid der Fransc'ne zeden, doch een schoon tafereel te aanschouwen gaf van den worstelstrijd tusschen den adel, die op hooge geboorte roemt en den derden stand, die hare aanspraken grond op adeldom des geestes. 't Waren interessante tooneelen, die ons te zien werden gegeven, waarin een man uit lageren stand, doch met uitmuntende gaven toegerust, zich aangordde om, toen hij dong naar de hand van een meisje uit adellijken stand, den kamp te aanvaarden tegen het voor oordeel, dat zoodanige verbintenis voor geheel onmogelijk hield. De strijd werd door den vertegenwoordiger van den burgerstand, glans rijk gewonnen, want hij wist zijne hooggebo rene tegenstanders te overtuigen, dat de adel van onzen tijd zich niet beroept op geboorte, doch op deugd, talent, innerlijke beschaving. De dames Van Westerhoven, Róssing en Albregt en de heeren André, Malherbe en Van Kuijk traden als hoofdpersonen in dit tooneelspel op, en handhaafden op voortreffe lijke wijze hun reeds verworven gunstige naam. De Minister van Marine brengt, ter kennis van belanghebbenden, dat in dit jaar bij het koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, na afgelegd vergelijkend exa men, kunnen geplaatst worden 30 jongelieden als adelborst voor den zeedienst. 3 jongelieden als adelborst voor de mariniers. 6 jongelieden als adspirant-administrateur bij de Kon. Ned. Marine. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de „St. Ct." van heden. Onder directie van den torpedist Fabe ling zal binnenkort aan boord van Zr. Ms. logementschip voor torpedisten „Amstel", te Hellevoetsluis, een muziekkorps worden opge richt. Vau den commandant, den luitenant ter zee le kl. W. Römer, zoowel als van de Ds. A. Gelderman, predikant bij de Herv. Gemeente te Burg op Texel, is beroepen te Brandwijk c.a. Naar wij vernenen, zal in den loop dezer week bij de firma Wed. J. R. Van Rossum, te Utrecht, een belangrijke bro chure van dr. Schaepman verschijnen, ge titeld „De Rechterzijde en de persoon lijke dienstplicht. Z. M. de Koning heeft f 1000 ge schonken voor den bouw eener nieuwe Hervormde Kerk te Apeldoorn. Met het stoomschip „Conrad'', dat gisteren te Amsterdam aan de Handelska de arriveerde, repatrieeren 46 militairen, allen op vijf na gepensioneerd, 't groot ste gedeelte ten gevolge van bekomen wonden, bij gelegenheid van het ten vo- rigen jare geleden „échec" bij Kotta Po- hama, waarin de kapitein van den gene- ralen staf Von Geusau en de luitenants Veerman en Hageman sneuvelden. Op de beide Paaschdagen hielden de af gevaardigden van verschillende typografen-ver- eenigingen des lands te Utrecht een congres onder leiding van den „Algemeenen Neder- landschen Typografenbond, voornamelijk met het doel te Utrecht een afdeeling op te rich ten en voorts vakbelangen te bespreken. Er werd besloten, aan te dringen op de in voering van een algemeenen arbeidsdag van of 10 uren, met een van staatswege vast gesteld laagste loon van f14 per week. Tot de Regeering zal een adres worden gericht tot spoedige invoering van het leerlingstelsel van verplicht onderwijs aan alle kinderen tot hun 14e jaar en kosteloos onderwijs in alle takken tevens zal worden aangedrongen op een fabriekswetgeving tot betere regeling van de inrichting der werkplaatsen. De oprichting van een afdeeling van den „Typografenbond" voor Utrecht mislukte, daar zich niet meer dan zeven leden bereid ver klaarden toe te treden. Ten slotte werd be sloten, in het volgend jaar weder een congres te houden. Dinsdagavond heeft op de Poel tusschen Koog a/d Zaan en 't Kalf een vreeselijk on geluk plaats gehad. Zeven molenmakers er hun patroon de heer Honig, alle te Koog a/d Zaan woonachtig, hadden zich, na afloop der werkzaamheden, aan den molen het Windei" staande aan den Kalverdgk, in een schuitje begeven, om daarmede huiswaarts te keeren. Door een windvlaag sloeg het vaartuig om en zonkzes der molenmakers en de patroon verdronken. Vier van de omgekomenen waren hoofden van een talrijk gezin. Een bloedig drama is in den nacht van Maandag op Dinsdag te Groningen in de Rui- terstraat afgespeeld. Aldaar woont zekere G. Westerveld, wiens woning eene verzamelplaats is van lieden van het laagste allooi van bei derlei kunne. Toen in genoemden nacht te ongeveer 2 uren een tweetal pakjesdragers, van welke een Jan Zuidema heet, die woning wilden bezoeken, wenschte Westerveld hen niet te ontvangen op grond dat ander bezoek te zijnen huize aanwezig was. De pakjesdragers verwijderden zich echter niet, waarop Westerveld een schop greep en Jan Zuidema daarmede hevige slagen toebracht, totdat de steel van de schop brak. Daarop haalde hij een mes uit zijne woning en sneed en stak zijn slachtoffer waar hij maar kon. Plotseling zakte Zuidema onder het uiten van een gil ineen, en de inmiddels toegesnel de agenten van politie bemerkten dat hij vree selijk verwond was. Zij vervoerden hem daar om naar het politiebureau, alwaar de politie- dokter, de heer Reijenga, de eerste hulp ver leende. Deze geneesheer constateerde dat 2 ribben gebroken waren nabij de ruggewervel, die ook beschadigd wasvoorts dat zich eén diepe wonde vertoonde tusschen de 7e en 8e rib, welke wond tot in de borstholte was door gedrongen, terwijl alle rugspieren waren door gesneden. Op het hoofd had Zuidema twee wonden van 8 en - 5 centimeter lengte, terwijl twee slagaders waren doorgesneden. Vermoedelijk zal Zuidema, die in het Aca demisch ziekenhuis is opgenomen, het leven er niet afbrengen. Westerveld werd nog dien zelfden nacht gearresteerd. Naar men verneemt, worden bij een van onze groote spoorwegmaatschappijen berekeningen gemaakt, ten einde te kun nen nagaan of en in hoever de invoering van een zoogenaamd sZonentarief" voor bet personenverkeer bier te lande goede uitkomsten zou opleveren. Een zoodanig tarief is, naar men weet, op de Hon- gaarspbe lijnen toegepast en zal thans ook in Oostenrijk worden ingevoerd. (N. R. c.t; Zondagavond is te Jorwerd (aan de spoorlijn LeeuwardenStavoren) eene jonge vrouw bij bet uitstappen onder den trein geraakt, waardoor baar de beide beenen zijn afgereden. Met denzelfden trein is zij naar Sneek vervoerd, alwaar zij onmiddellijk onder geneeskundige be handeling is gekomen, die de stationchef inmiddels per telegraaf ontboden bad. Zij is echter na een hevig lijden overleden. Geen voorlezers meer in de kerk Een commissie bestaande uit leden der Ned. Herv. gemeente in den Haag beeft aan den kerkeraad aldaar voorgesteld bet afschaffen der voorlezers, omdat daardoor tusschen de f1000 en f1500 zou worden bespaard, dat voor godsdienstonderwijs zou kunnen worden besteed. De com missie is tevens van oordeel, dat bet voor lezersambt verouderd is en alleen uit ge woonte wordt gehandhaafd. Een vreemde geschiedenis Zondag 16 Maart jl. begaf zich de no taris Clercx te Weert tot regeling van familie-aangelegenheden naar Rotterdam. Ofschoon sedert geruimen tijd vandaar weer afgereisd, is hg, volgens verklaring zijner huisgenooten tot heden niet terug gekeerd en verkeeren zijn huisgenooten evenals tal van belanghebbenden, daar door in de grootste ongerustheid. Men verdiept zich in gissingen. (Volksvr.) Zaterdagmiddag is, in een veewa gen van den lokaaltrein, waar tien kal veren in werden vervoerd, tusschen Wa- penvelde en Heerde brand ontstaan, die zoo spoedig toenam, dat te Heerde de kalveren moesten worden afgemaakt, daar ze reeds allen erg door den brand had den geleden. In de „Staatscourant van 10 dezer is opgenomen een staat van nalaten schappen van personen, die bij de Ko ninklijke Nederlandsche zeemacht zgn in dienst geweest, in den loop der jaren 1888 en 1889 beschikbaar geworden, doch nog niet door de erfgenamen opgeëischt. De rechthebbenden kunnen zich bij gezegeld adres wenden tot het departement van Marine, onder overlegging van eene door een bevoegde autoriteit opgemaakte „ak te van erfrecht." Bg het doen van boringen voor het plan om een tunnel onder het fanaal tusschen Engeland en Frankrijk te graven, is bg Dover een steenkolenlaag ontdekt, welke volgens prof. Boyd Dawkins ver moedelijk van groote beteekenis is. Hij gelooft dat zich een reeks van beddingen uitstrekt onder het Kanaal van België en Noord-Frankrijk tot de Engelscbe gewes ten Somerset en Zuid-Wales. De ont ginning kan die graafschappen een eerste plaats doeu innemen onder de steenkool streken. tot een vierkant wordt gemaakt, de duiker, die het Kanaal met de polderslooten verbindt, dan ongeveer aan het einde van de vaart zou ko men. 't Gedeelte, dat door aanplemping ge dicht zou worden, is een groote verzamel- plaats van stoffen, die in den zomer de zoo lastige en onaangename geuren verspreiden. Iemand welke nu en dan begrafenisplechtig heden bijwoont zou HU. aansprekers wel in over weging willen geven het bij huu steeds in gebruik komend „bedanken aan vrienden" af te schaffen. Gewoonlijk verhoogt dit de plechtigheid niet. TOT WEERZIEN. Tot weerzien! zij hij teeder, Als laatste afscheidsgroet; Tot weerzien! sprak zij fluisterend, Maar toch welluidend zoet. Hij toog naar verre streken, Zijn bruid bleef droevig thuis; Maar 't denken aan elkander Verrlichtte beider kruis. Hij hoorde staag de winden, En werd nooit luisterensmoe 't Was dan als riep zijn bruidje Hem een «tot weerzien!" toe. Liep zij aan 't strand te dwalen, Te droomen ook misschien, Dan hoorde ze uit de golven Maar steeds: tot wederzien! Tot weerzien! werd gefluisterd Door golf op golf, die brak Aan 't strand, 't Was telkens weder Of dan haar bruigom sprak. Tot weerzien! droeg de zeewind Op zijnen adem aan, En 't was als kwam die stemme Uit 't hart van d' Oceaan. Tot weerzienriep zij hoopvol Dan over 't wijde meer. Helaas! het mocht niet baten: De zeeman kwam nooit weer. W. M. Tz. Burgerlijke stand Wieringen, maand Maart. ONDERTROUWD: G GEHUWD: ^eene' GEBOREN: Petrus Leonardus zoon van J. Vrone en E. de Wit. Johanna Elisabeth dochter van G. Sterk en A. M. Weber. Dirkje Catliarina Titia dochter van A. M. Bakker en M. de Vries. Cornelis zoon van M. Tijsen en P. Tijsen. Dirk zoon van S. Dovis en A. Mostert. OVERLEDENNeeltje Kaan oud 49 jaren, echtgenoote van Cornelis Lont. Trgntje Duin- ker oud 12 jaren. Grietje Bakker oud 74 jaren, weduwe van Simon Kaleveld. Correspondentie. B. vraagt of het, uit het oogpunt der bevor dering van volksgezondheid, niet wenschelijk zou zijn, het oude plan tot demping van het uiteinde van 't Heldersche kanaal opnieuw ter hand te nemen. Hij heeft opgemerkt, dat, als het Westplein door de voorgestelde demping Irigczoiicion. Een dwarsstraat. Bij het verkavelen van het weiland, waarop thans de Verlengde Vroonstraat te vinden is, werd, ter bevordering van het verkeer met andere straten en wegen, een dwarsstraat afgebakend, in de richting naar de Hoogstraat. Geruimen tjjd nadat de woningen in de nieuw aangelegde straat gebouwd waren, bleef, door de aanwezigheid van een schutting, de nieuwe dwarsstraat voor de oogen der wandelaars verborgen. In den laatsten tijd is het echter vergund een blik te slaan in den fraaien (P) verkeerweg. 't Loont de moeite, om daar eens een kijkje te nemen Behalve dat de dwarsstraat bij regenaehtig weder een modderpoel zal zijn, geeft zij aan de eene zijde een onbelemmerd uitzicht op de erven der bewoners van de beide genoemde straten. Verder kan men er een blik slaan op een vuile, vieze brandsteeg en eindelijk op een in erbarmelijken toestand verkeerende moddersloot langs den tuin van Tivoli. Men ga er eens zien en oordeele. Wellicht geeft het openbaar maken van den slech ten toestand, aldaar, waardoor in den a.s. zomer heel licht ongewenschte gevolgen kannen geboren worden, aanleiding, dat eigenaars en bewoners van perceelen in den omtrek, den nood met be hulp van het Gemeente-bestuur, zullen trachten samentewerken om verbetering aan te brengen en gevaar afteweren. Helder, 5 April 1890. D. Texel, April 1890. Mijnheer de Redacteur! Gij znlt toch ook Van hier wel eens wat willen weten niet waav? Uw courautje wordt hier zoo veel gelezen, dat als er wat nieuws in staat het in n oogenblik als 'n loopend vuurtje over Texel (met 'n X hoorver spreid is. Telkens keek ik al eens ol 't Vliegend Blaadje niets over de havenquestie te lezen gaf; maar neen hoor! Aan 't Nieuwcdiep willen ze flink „over de brug"' komen zie ik, en nu zal mij 't eens benieuwen of zc ook hier in de «buul" tasten willen. Je weet, hier is er wat aan vast. Texel krijgt behoefte aan meer ligplaats voor de blazers, de haven is te klein, daarin dient dus voor zien. Maar hoe? Ja juist. Oudeschild zegt: dadelijk de haven vergrootten, Rijk. provincie en gemeente elk wat, en wij zijn all right: Oosterend beweert, dat juist door hun blazers de haven te kleiu is geworden, daar toch is de grootste helft vau de vloot, en wenschte niets liever dan een nieuwe haven hij de Kaap. Een ander plan wordt ontworpen door de Heereu Dros C. S. nl. om een kanaal te graven van de haven naar de Burg. Dit plan schijnt veel vóór te hebben, eu zoji ook dienstig kunneu worden voor de ligplaats der schuiten, en bovendien baten voor de gemeentekas kunnen afwerpen. Zie je, nu geloof ik wel, als deze firma het meent, dan kunnen ze wel wat doen, moge lijk wordt dit dus nog iets. Want begrijpt ge, ook anderen dan de varenslui, kijken wel eens naar de ge- mceutekas en vragen wie zal dat betalenals ze hooren van al die havenwerken, die nota-beuc ten slotte niemand bevredigen. Waarom niet! Wel omdat het niemand zal baten, al verwerken ze die 40 duizend gul den aan do oude haven. Je hoort wie je hoort! ze zeggen allen, als die hoofden verlengd worden, wordt het voor de schipperij lastiger, en als ze er dan zoo'u klein bijhaventje bij maken waar je dadelijk vlotteloos zit geeft niks als onderhoud. Nu vat je wel dat 't onplezierig is om voor zoo'u twijfelachtig nut geld tc verspillen; van daar zooveel geharrewar; en 't zal heel wat houden eer dit scheepje in behouden haven is. Elk zet 't beste voor; de tijd zal 't leereu, ca hopen we dat het haveuzaakje zoodanig zijn beslag krijgt dat blijk van onpartijdigheid bestaat Nu tot later. Keksie van Texel. Uit het dagboek van een Chef der geheime politie te New York. 6) Na bet tweede bedrijf kwam Percy bij baar in de loge. Zij groette hem koel, maar bij ging naast haar zitten en begon haar weer het hof te maken. Zij verzette er zich tegen, maar niet zeer sterk. Eindelijk fluisterde zij «Je moet wezenlijk voorzichtiger zijn! De menschen beginnen op ons te letten. Als er iets gebeurde, zou ik het je nooit vergeven." «Ik zal voorzichtiger zijn, maar ik heb je lief J" fluisterde hij haar in. Zoover was hg nooit gegaan zg werd bleek en wierp hem ©en langen blik toe. Het gordgn ging op voor het volgende be drijf, waarin men zag hoe de held van het stnk, door een samenloop van omstandigheden, gearresteerd en naar het bureau van politie gebracht werd. IV. Ten einde raad. De voorspelling van rechter Ketelle kwam, al duurde hot wat lang, eindelgk uit, en me vrouw Nolen hield hare belofte aan hem niet. Op zekeren morgen kwam Percy thuis en begaf zich naar het boudoir van zijne moeder, die een godsdienstigen roman zat te lezen. Percy kuste haar en ging op een stoel tegen over haar zitten. Na een kort gesprek over en kalfjes, zeide hij «Moeder, ik zit er leelijk in." De schrik sloeg haar om het hart. Zij deed haar boek dicht en vouwde haar han den. «O, mijn jongenbracht zij stamelend uit. «Nu, 't is niet zoo verschrikkelijk!" hernam hij, met een gedwongen glimlach. »Ik was laatst naar Monmouth Park gegaan en heb daar een beetje geld verloren ofschoon, voor mij is het een heele som. Ik ben geen Croesus, zooals u weet, en een paar duizend dollars zijn mij niet onverschillig." «Monmouth Park? Wat is dat?" «Wel, daar houden ze wedrennen?" «Percy, je hebt toch geen weddenschappen aangegaan. «Mijn hemel, moeder, 'tis geen misdaad! Al mijn kennissen doen het. 'tZou al heel raar zijn, als ik niet meedeed met de rest. Maar dezen keer ging het nogal om grof geld, en daar alle favoriets geslagen werden, liet ik er heel wat bij zitten. «Bedoelt gij, dat gij al het geld verloort dat gij verwed hadt?" «Tot den laatsten centik ben nooit in mijn leven zoo ongelukkig geweest. Ik had mij nu eenmaal voorgenomen om stellig te winnendus telkens als ik verloor zette ik weer op de volgende race, om terug te krg- gen wat ik verloren had en nog iets meer. Het was zoo goed als zeker, dat ik toch niet ie dere race zou verliezen, begrijpt uten slotte bouwde ik nog al mgn hoop op de laatste, maar 't was weer misik geloof dat het de schuld van den jockey was. Als ik geen retourtje had gehad, zou ik naar huis hebben moeten loopen." Al je geld wegMaar jongen, als je het uitgezet hadt, zou je wel van de reDten heb ben kunnen leven. En je vader gaf het je nog wel in de hoop, dat je daarmee zaken zoudt beginnen. Wat nu te doen?" «Wel, moeder, ik moet er mij zoo goed mogelijk zien uit te redden. Het was verkeerd van mij, en het spijt mij zeer, maar gebeurde zaken nemen geen keer. Ik zit er nu in, en ik moet er op de een of andere manier uit geholpen worden." «Ik zal er met Ketelle over spreken." «Neen, wat u ook doet, spreek er niet met rechter Ketelle over. Hij kan mij geen goed, maar misschien wel een boel kwaad doen. Wat heeft rechter Ketelle er mee te maken B" «Hij was executeur-testamentair, en «Nu, dat is al lang afgeloopen, moeder; toon mijn vaderlijk erfdeel mg was uitbetaald, had ik niets meer met het testament te maken. Mijnheer Ketelle heeft geen recht mij te hel pen, en hu zou het zeker ook niet willen." «Mijn zoon, hij is de beste vriend dien ik heb «Lieve moeder, ik verzeker u dat u 't niet doen moet. Ik weet wat de rechter zou zeg gen. Ik ben een beetje trotsch, en zou niet graag willen dat iedereen wist dat ik een bedelaar ben." «Percy, je weet dat ik slechts je wolzijn op het oog heb, maar «Om kort te gaan, de kwestie is dat ik zonder uitstel geld moet hebben, wil ik mij niet onmogelijk maken. Ik heb nog wat te betalen, en verder moet ik ook wat op zak hebben. Met duizend dollars ben ik klaar. Die kan u mij wel geven, niet waar «Duizend dollars Maar dan, Percy Je zult me steeds om geld komen vragen." «Neen, dat zal ik waarlijk niet. Dit is de eerste keer dat ik u ooit een cent gevraagd heb, en het zal ook de laatste keer zijn. Ik vond het al akelig genoeg om tot u te moeten komen, maar ik had niet verwacht dat u het mij nog onaangenamer zou maken door er te gen te gaan redeneeren." «Mijn beste jongen, je moogt alles hebben wat ik bezit, voor zoover mij betreft «Wien betreft het anders Duizend dollars zullen u niet ongelukkig maken, moeder, maar het is mijn ongeluk als ik ze niet heb. En wees niet bang dat ik u weer zal komen lastig vallen. Er zal nu een einde komen aan de levenswijs zooals ik die het laatste jaar heb geleid, en ik wil nu wat beters beginnen. Ik heb verscheiden dingen op het oog om een goede positie te krijgen in de stad, en ik zal er nu dadelijk werk van maken en zien wat het beste voor mij is. Zoodra ik iets heb dat ik mij zelf kan bedruipen, zal ik in mijn vrijen tijd doorgaan met mijne studiën voor het in- genieursexamen, en binnen het jaar heb ik mijne aanstelling in den zak. Ik kan even goed den kost verdienen als anderen en nog een fortuin maken op den koop toe. Maar ik veronderstel dat u mijn kansen niet onmo gelijk zal maken om een ongelukkige duizend dollars Het einde was, dat mevrouw Nolen hem het geld gaf. Zij wilde hem overhalen om te beloven dat hij bij haar in huis zou komen wonen maar hg stelde dat nog uit en be weerde, niet zeer logisch, dat hg haar niet tot last wilde zijn maar als hij een betrek king had en voor zijn kost en inwoning kon betalen, zou hij met plezier komen. Zijn moeder kon daaruit de gevolgtrekking maken, dat het vinden van een betrekking tijd kostte. Het feit was dat Percy een gedeelte betaalde aan zijn lastige schuldeipchers, waar onder huisbaas, en overigens zijn levenswijs voortzetteom zijn geweten te paaien infor meerde hij naar eene betrekking, maar niet zoo dat hij er eenig practisch resultaat van kon verwachten. Slechts één onderwerp hield zijn geest bezig, en dat was mevrovw Tun- stall. Zijn bekoring werd nog grooter door Sylvia's beschroomheid en terughouding. In zulke zake gebruikt een maD zijn hersenen niet. PerGy leefde in de begeerte van hot oogenblikaan de onvermijdelijke gevolgen dacht hij niet. Als hij haar vandaag maar kon zien, of morgen, dan kon het hem niet schelen wat er den volgenden dag gebeurde, en of de samenkomst gevaarlijk was voor haar en voor hem. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1