Advertentie n. Ds. DE BOER, van Alkmaar. Aan de Leden der Herv. Kerk Zuiderkerk. BEKENDMAKING. OPENBARE VERGADERING VROEG IN DE WEI. TIVOLI. GROOT BAL. DANKBETUIGING. DIENSTBODE. Marine en Leger. De luit. t. z. 2e kl. jhr. W. F. van Spengler is, volgens hier te lande ontvangen bericht, aan zijne te Atjeh bekomen wonden overleden. De officier machinist 2e kl. C. F. Brust, geplaatst bij den marinetorpedodienst te Amsterdam, is naar Berlijn gecommitteerd, voor het keuren van twee boeglanceeriarichtingen voor groot model torpedobooten, welke inrichtingen ten behoeve van onze marine worden vervaardigd door de „Berliner Maschinenbau-Actien Gesellsohaft." Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. Van Galen, onder bevel van den kapt. t. z. C. A. le Bron de Vexela, laatst komende van Batavia den 8sten dezer te Kaapstad (Kaap de Goede Hoop) aangekomen. Aan boord was alles wel. Volgens uit Londen ontvangen bericht is het Nederl. Indische gouvernementsstoomschip Haaf, van Vlissingen naar Batavia, op 7 April te Co lombo aangekomen. De luit. t. z. le kl. A. C. Zeeman, behoorende tot de rol van Zr. Ms. torpedo instructieschip „Marnix," wordt met 1 Mei a. s. belast met hot onderwijs in het torpedowezen aan het Koninklijk Instituut voor de marine te Willemsoord. De machinist der 1ste klasse P. J. J. Kenp is geplaatst aan boord van de stoomkanonneer- boot Fret. Door den konstabel-majoor A. B. K. Vogel is op 4 April 1.1. een zeer voldoend examen afge legd voor opper-konstabel. De konstabels, v. c., H. Jenting en A. Flousse hebben met gunstig gevolg examen afgelegd voor konstabel-majoor. Naar men verneemt maakt het ook in den Haag een punt van overweging uit om het 76-jarig bestaan der instelling van de Militaire Willems orde op 30 Mei a.s. feestelijk te gedenken. Stoomvaartberichten. Het stoomschip »Conrad", van Batavia, ar riveerde den 9de April te Amsterdam. Het stoomschip /Prins Frederik," vertrok 9 April van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip //Prins van Oranje," van Amsterdam, arriveerde 10 April te Genua. Marktberichten. Purmerende, 8 April. Aangevoerd 238 Run deren, handel vlug, hoog in prijs, Stieren, 15 Paarden, 132 vette Kalveren f0,80 a 1,10 per kilo, handel matig, 572 nucht. dito f6 a 18, handel stug, 58 vette Varkens f0,36 a 0,55 per kilo, vlug, 289 Biggen f 9 a 12, vlug, 1636 Schapen en Lammeren, vette handel vlug, Schapen prijshoudend, Kipeieren f 2,50 a 3,50, Kivitseieren f 0,18 a 0,20 p. st. 1074 kilo Boter f 1,05 a 1,10 per kilo. Kleine Kaas f 33, aangevoerd 149 stapels. Sehagen, 10 April. 3 Paarden f 60 a 200, 69 Geldekoeien f 140 a 280, 40 Kalfkoeien f200 a 280, 6 Vaarzen f 100 a 160, 148 n. Kalveren f4 a 19, 376 Schapen f 20 a 35, 8 Bokken en Geiten f 0,25 a 5, 20 magere Varkens f19 a 23, 19 Biggen f 10 a 13, 10 Kippen f'0,60 a 1,20, 12 Eenden f80, Boter per kop f 0,65 a 0,70, Kaas porkilogr. f 0,20 a 0,35, Kipeieren p.- 100 f2,50 a 2,75, Een deneieren t'2,80 a 3. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Anierik. Petroleum f 8.70 per 100 K.G. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 811 April. Aangebracht door 3 Texelaars, te zamen 270 roggen p. st. 70 cent. 2 beugers, te zamen 75 schelv. per 100 f 24, 50 roggen p. st. 60 cent. 925-tal haring per tal f0,50 a 1,40. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 8 tot 11 April. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: P. van der Harst en S. Brakke. R. Maalsteed en A. van der Hulst. J. H. Jole en A. Schenk. W. Ran en J. Verberne. S. Svraen en J. Roosloot. W. C. Platvoet en M. Hoekstra. BEVALLEN: A. Giertsen, geb. Daalder, z. N. Rykeboer, geb. Roos, d. C. Thee wis, geb. Schotze, d. T. Hoving, geb. Tebbertman, d. A. Nonnekes, geb. Boon, d. S. S. Elte, geb. Beek, z. H. L. C. Ludwig, geb. Bizel, d. M. Bijl, geb. Fasol, z. J. Zwanenburg, geb. Klaasse, d. OVERLEDENC. J. Janzen, 1 m. P. Oden, 14 m. 1 levenloos aangegeven. Burgerlijke stand gemeente Texel van 2 tot 8 April. ONDERTROUWDJacob Breman en Mar- retje Gort. GETROUWDWillem Duinker en Trijntje Daalder. GEBORENPieter zoon van Jacob Koorn en Elisabeth Knol. Pieter zoon van Bernardus Dros en Trijntje Eelman. Pieter zoon van Simon Daalder Pz. en Doortje Bakker. Grietje dochter van Gerrit Kuiper Pz. en Jannetje Bakker. Baafje dochter van Frederik Slot en Foekje Duinmayer. OVERDEDENPieter Witte Jnz. 53 jaren geb. met Keetje Schraag. POLITIE. Gevonden voorwerpenAdres Bureau Raad huis, 1 ZILVEREN PENNING waarop een Vrouwenbeeld en een Adelaar. Vervolg der Berichten. Het contingent, door de gemeente Helder te leveren in de lichting der nationale militie dezes jaars, is bepaald op 44 man. De eerstaanwezend Ingenieur te den Helder zal, op Zaterdag 26 April a.s. onder goedkeuring van den Minister v. Oorlog, in 't openbaar, bij enkele inschrijving aanbesteden 1. Het doen van voorzieningen aan en bij militaire Gebouwen, in de stelling van den Helder. (Raming f 4230.) 2. Het doen van verbeteringen van onder geschikt belang aan het fort op de Harssens. (Raming f2400.) Door hot provinciaal bestuur van Noord- Holland is gisteren bij enkele inschrijving aanbesteed lo. Het maken van beplantingen, rietschut tingen en het plaatsen van verkenningspalen in de duinen op het eiland Terschelling, be hoorende tot de zeewerken in Noord-Hoiland. Raming f 10,000. Minste inschrijver P. A. Bos, te Terschelling voor f10,370. 2o. De uitvoering van eenige werken tot vei'betering en versterking der zeewering langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. Raming f20,100. Minste inschry ver A. Bos, te Helder voor f 17.140. De Minister van Waterstaat heeft zich niet kunnen vereenigen met de voor stellen der Directiën van de Holl. IJzeren-, de Ned. Rhijn- en de Ned. Centraal- spoorwegm. om, met ingang van 4 Mei a.s., den prijs van de retourbiljetten op sommige lijnen te verhoogeu. Texel, 10 April. Aan het strand achter den vuurtoren, is heden veel rondhout aangespoeld, z. g. „mijnstutten". Vermoedelijk is dit hout afkomstig van den deklast van een of ander schip. Texel, 10 April. Met het Ss. Amsterdam", 19 April vertrokken naar Noord-Amerika de familie Van Vliet en Cornelis Blom. Eerstgenoemde naar Chi- cago en laatstgenoemde naar Paterson, allen door bemiddelling van de agenten Koning Co., te Texel. Naar wij vernemen zal door den heer A. G. Pareau, predikant bij de Hervormde gemeente te Anna Paulowna, eneritaat worden aangevraagd. Tevens wordt ons verzekerd, dat de heer Perk, wegens vertrek naar elders zijne betrekking als Dijkgraaf van den Anna Paulowna-polder zal nederleggen. Bg den reciteer-wedstrijd te Scheem- da, op jl. Maandag, werd aan onzen vroe- geren plaatsgenoot, de heer H. J. Schat, de 3e prijs, J. P. de Keijser's »Neerl. Letterkunde in de 19e eeuw," in twee prachtbanden toegekend, voor de voor dracht »Een vers dat als een nachtkaars uitgaat". 12 heeren namen aan den wed strijd deel. Op het Noorderstrand van Vlieland is aangespoeld een in vergevorderden staat van ontbinding v^rkeerend lijk van een onbekend man, gekleed in gelen oliebroek, zwarten bovenbroek, bruin tricot onder broek, zwarte sokken, bruin tricot borst rok, grijs wollen boezeroen, gestreept fla nellen overhemd en lederen riem. Op het lijk werd slechts een knipmes gevonden. Te 's Hertogenbosch is sinds Zaterdag eene 36-jarige vrouw in een diepen slaap verzonken. De geneesheeren vreezen het ergste voor haar leven. De rechter te Roermond heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen A. v. d. L. uit Someren, te Venloo wegens kin dermoord aangehouden. De eisch was 2 jaren gevangenisstrafzij werd echter tot 5 jaren veroordeeld. Haar houding ter terechtzitting, zoo wel vóór als na de uitspraak, was zeer onverschillig. Dinsdag deed de Hooge Raad uit spraak in de volgende twee zaken. Vernietigd werd het vonnis van de rechtbank te Alkmaar in hooger beroep gewezen van een vonnis van den kan tonrechter te Helder, die een visscher veroordeeld had wegens het liggen op een verboden vischplaats in de Zuiderzee nabij Wieringen. Het hooger beroep was den veroordeelde beteeken d bg dagvaarding van 26 Juni 1889, zoodat toen nog niet geldende was de wet van 23 Juni 1889, waarbij tot vervolging van strafbare feiten op het niet tot het rechtsgebied van eenig kantongerecht behoorend watergebied, gerechtigd worden verklaard de ambtena ren van het O. M. bij de rechtbank of 't kantongerecht, onder wiens ressort de verdachte woont of gevonden wordt. Ten dage der dagvaarding nu behoorde de Zuiderzee nabij Wieringen niet tot eenig kanton. De kantonrechter te Helder was dus onbevoegd de zaak te berechten. Eveneens werd vernietigd een vonnis van dezelfde rechtbank, in appèl gewezen van een vonnis van den kantonrechter te Hoorn, mede in zake een visschergover treding op de Zuiderzee. Hier besliste de H. Raad, dat tijdens het plegen van het feit (5 Februari 1889) de kantonrechter te Hoorn nog niet was aangewezen om de zaak te berechten en dus onbevoegd was De toestand van het te 's-Graven- hage door kogels getroffen dienstmeisje was na de verwijdering der projectielen hoogst pijnlijk, maar minder gevaariijk. Nader meldt men ons uit Koog aan de Zaan dat het ongeluk aldaar is veroorzaakt door overlading van het schuitje met tim mermansgereedschappen. 's Nachts ten 12 ure waren reeds 4 der lijken opgevischt, waar onder dat van den baasden volgenden mor gen zijn de 3 anderen opgehaald. Vijf der personen belmoren thuis te Koog, een te Zaandijk en een te Zaandam. Deze laatste laat een weduwe met 10 kinderen achter. Ook verkeert men te Zaandam in onge rustheid over een jongeling van 27 jaren, die sedert den tweeden Paaschdag vermist wordt en tot heden nog geen spoor van ontdekt is Vermoedelijk is hij ook te water geraakt. Gisteren kwamen met de Staatspoor van 9. 13 u. te Utrecht, eenige door veldwach ters begeleiden gevangenen aan, die per gevangenwagen naar de strafgevangenis aldaar zouden worden overgebracht. Een hunner wist echter bij die gelegenheid te ontsnappen. Den op het stationplein aan wezigen politieagenten, die hem achter volgden, mocht het niet gelukken hem in te halenzij moesten de vervolging opgeven. Op Zondag den 13 April I 1890 hopen wij de Zilveren i Echtvereeniging te vieren van onzen geachten Oom en Tante JAN JONGMAN en JANNETJE HUISMAN, te Monnikendam. Den Helder, den 8 April '90. Namens de Familie, D. J. BART. J. BARTKuijper. IJ. A. KUIJPER. W. KUIJPER—Bonselaar.[; A. IJ. KUIJPER. H. KUIJPER—Duijts. H. KUIJPER. |j A. KUIJPER—Stoll. G. KUNST. J. M. C. KUNSTKuijper.| J. M. J. VADER. K 32? F. VADER—Rijkers. KgV Maandag 14 April hopen wij den dag te herdenken waarop onze geliefde Ouders C. WIJKER, (gep. Zeeloods en A. ZWART, veertig jaar geleden in den echt I werden vereenigd. Helder, 11 April 1890. Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. i Maandag, 14 April, hopen wij l door Gods goedheidde 40- Jarige Echtvereeniging te her- I denken van onzen geachten Zwa- ger en Zuster C. WIJKER en A. ZWART. Helder, 10 April 1890. 1 P. TOL. i D. TOL-ZWART, i Mede namens Kinderen. Getrouwd R. MAALSTEED en A. VAN DER HULST, die tevens, ook namens wederzijdsche fa milie hunnen dank betuigen voor de be langstelling hun betoond. Helder, 10 April 1890. Getrouwd PIETER VAN DER HARST en SIMONNETTE BRAKKE, die, mede namens wederzijdsche familie, hartelgk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Helder, 8 April 1890. Geboren CORNELÏS, zoon van J. BAAS en 0. W- F. D. BAAS— Van den Brink. Amsterdam, 6 April 1890. Geboren: CORNELIA JOH ANNA. Dochter van P. NONNEKES en A. NONNEKES-BOON. Helder, 9 April 1890. Bevallen van een dooden Zoon G. ADRIAANSE geb. KRIJNEN. Helder, 8 April 1890. Geboren Henriette Carroline Alberfina Amalia, Dochter van A. F. L. KOCH en H. L. C. KOCH geb. Bizel. Helder, 9 April 1890. Heden overleed zacht en kalm na een hevig lijden, onze jongste lieve ling PIETER, in den aanvalligen leeftijd van circa 15 maanden, diep betreurd door zijn Ouders, Broeders, Zusters en verdere Familie. Helder, 10 April 1890. M. ODEN, en Echtgenoote. Algemeene kennisgeving. Heden morgen ontvingen wij de treurige tijding van het overigden van onzen waarden broeder IIOUDEWIJN NIC0L44S DE HAAN, in den ouderdom van ruim 40 jaren, in leven Conducteur der Artillerie fort Asperen. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving zoowel binnen als bui ten deze gemeente. Helder, 10 April 1890. B. DE HAAN. L. DE HAAN—Klaassen. Op den lOen April overleed te Sehagen, na een korte ongesteldheid van twee dagen, na voorzien te zgn van de Heilige Sacramenten der Kerk, in den ouderdom van 82 jaren en 5 maanden, onze dierbare en be minde Moeder Maria Bakker, Wed. K. Vonk, diep betreurd door hare Kinderen en Kleinkinderen. Helder, 11 April 1890. H. VONK. G. DEN BOER. Wed. H. BAPTIST. CATHARINA VONK. C. VAN DIGNEM. A. VONK. Den 9n ontvingen wij het bericht dat te Steenbergen is overleden in den ouderdom van circa 78 jaar onze Vader en Behuwdvader JACOBUS THOMAS. Helder, 11 April 1890. G. J. PUTTERS. J. PUTTERS- Thomas. Door een langdurig en smartelgk lgden is den 5 Apiil overleden onze eenigste lieveling N EELT JE, in den aanvalligen leeftijd van 15 maanden. Wieringen, 10 April 1890. Hare diepbedroefde Ouders: M. HABERSTOCK. A. HABERSTOCK, geb. Knol, en verdere Familie. Den 11 April overleed zacht en kalm mijn geliefde Echtgenoote CATHARINA TROELSTRA, in den ouderdom van ruim 42 jaar. Zij juicht bij haar Heiland. Helder, 11 April 1890. W. KAMPF. Bij deze betuigen wg onzen hartelijken dank, voor de belangstelling, bij ons hu welijk ondervonden. E. VISSER. M. Ch. VISSER—de Vroom. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het over igden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder MARIA BEEKHUIZEN, betuigen wg onzen oprechten dank. B. B. BORGART, Kinderen en Behuwdkinderen. Helder, 11 April 1890. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overigden van mijne geliefde Echtgenoote JANNETJE KAB- BOORD, betuig ik mijnen oprechten dank. Oost-Souburg, 9 April 1890. W. BOLL. Doopsgezinde Gemeente. ZONDIG 13 APRIL, voorm. 10 uur: te HELDER (Palmstraat). D. V. Zondag 13 April 1800, voor middags 10 uur: Ds. SCHULLER TOT PEURSUM, van Amsterdam. D. V. ZONDAG 13 APRIL, voorm. 10 en 's avonds 6 uurde Eerw. Heer E. H. RULLMANN, van Amsterd. Nat. Clr. del. 0É.%eeitt van Alcoholischs Dranken. OPENBARE VERGADERING op Zon dag 13 April 1800, 6 uur 's avonds, bovenzaal Militair Tehuis". Toegang vrjj. De ONDERGETEEKENDEN, COMMIS SARISSEN van bet in de Zijpe, onder directie van den NOTARIS G. V A N O S, aldaar, bestaande BEGRAFENIS FONDS opgericht in den jare 1860, heb ben de rekening en verantwoording over het jaar 1889 nagezien en in orde be vonden en kunnen de deelneming daarin, iedereen aanbevelen. Het fonds bezit f8000. Iiiscliiïjïlns; op de grootboeken der N. W. S. benevens rnim f4300 aan con- tanten. H TaB CALCAR. G. C. HULST. Jb. BRAK. Jb. BLAAUBOER Jmz. M. BOSSEN. Dn Git. Joi»liis-V«iH Spreuken 910 a, alhier, hoopt D. V. den 13en APRIL a.s. des avonds ten 7 ure in 't gebouw voor Evangelisatie (Palmstraat) een tc houden, met medewerking der Chr. Zang-Vereeniging ZINGT DEN HEERE alhier. Een ieder wordt beleefd uitge- noodigd. HET BESTUUR. Vroeg in de wei en ook vroeg vet/ Klinkt mg zoo vreemd in d' ooren. Vroeg in de wei en toch laat vet, Is 't spreekwoord naar hehooren. P. A. HIJLKEMA. Zondag aas. BAT.. Utetaor den gans bij de Wed. S. ZWAAN, in de eerste en laatste aanleg te Huisduinen, waar tevens gelegenheid bestaat voor de wan delaars naar Huisduinen en 't Badhuis om uit te rusten, en ververschingen te gebruiken. Café Keffaaa, ZONDAG a. s. De firma L. A. F. L. KATTEN BURG Co. rekent het zich tot plicht, langs dezen weg haar openlijken dank te betuigen aan haar geëerde cliëntèle en begunstigers van Helder en omstreken voor het vertrouwen, haar weder dit jaar Het kolossaal debiet wat zij dezen keer hebben ondervonden, deels dankende aan de gunstige reputatie en de bekende soliditeit harer goederen, doch hoofdza kelijk aan de reclames, welke de Hel- dersche concurrentjes voor hem gemaakt hebben, heeft hem doen besluiten alhier een vast Magazijn te vestigen in den uitgebreidsten zin. Mocht zij het a.s. najaar nog niet ge klaagd zgn met het vinden van een zeer groot geschikt huis, dan toch zullen zij weder een groote najaarsaitpakking hou den in het lokaal »Musis Sacrum". Ten slotte een woord van oprechten dank aan JAAP en TIJS. We hebben de eer ze niet te kennen, maar nu ze ons een plaatsje hebben ingeruimd in hun rubriek praatjes zonder plaatjes", willen wi) gaarne onze erkentelijkheid be tuigen door hun ieder een Tricót pakje aan te bieden voor hun kleintjes, en wanneer zij wederom in ons belang werk zaam zullen zijn, bij onze terugkomst in het a.s. najaar, geven wg hun de ver zekering dat de kleintjes Jaap en Tijs ook op een mooi Winterjasje kunnen rekenen, daarenboven een flinke adver tentie in bun zooveel gelezen blad Extra Tijding Helder, 11 April 1890. L. A. F. L. KATTENBURG Co. Ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN wordt gevraagd een KLERK, een nette hand Zich aan te melden tusschen 9 en 3 uur. TER OVERMAME AANGEBODEN een Kruideniers-affaire, met Slijterij. Franco brieven lett. GadresBoek handel A. J. MAAS, Dijkstraat. Terstond een flinke DIENSTBODE ge vraagd die goed met de wasch kan om gaan. Adres BERKHOUT Co. Wegens huwelgk der tegenwoordige, wordt ten spoedigste gevraagd, een zinde lijke DIENSTBODE: Adres HOOFDGRACHT. K. 80. Een LOODGIETERSJONGEN, gevraagd, bg DE JONG, Zuidstraat. Wordt gevraagd een nette Loopjongen. Adres: BERKHOUT Oo. Een bekwame TIMMERMAN gevraagd. Adres A. NOBBES, Langestraat Helder. 3 a 4 TIMMERLIEDEN worden ten spoedigste gevraagd bg P. VISSER, Keizerstraat. Een flinke WERKMEID, van goede getuigen voorzien, wordt tegen hoog loon met 1 Mei gevraagd, bg A. L. VAN AME- RINGEN, Warmoesstraat 60, Amsterdam. 2e BROOD- en BESCHUITBAKKERS KNECHT gevraagd, P. G., bg G. BA KEN, Broodbakker te Callantsoog. Een HUIS te huur, in de Oranjestraat. Te bevragen bij J. MOLENMAN, Oranjestr. Te huur tegen billijken prgs, een zeer goed ingericht BOVENHUIS, met afzonderlijken opgang en voor zien van alle geriefelijkheden. Te bevragen bij H. Riesselmann Spoorstr. Een flink HUIS te huur, a f 1 per week. AdresJ. DE LIEFDE, Binnenhav. 94,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2