IS DE ALLEMANSGADING D E VLIJ T. Modes! DeBazar L. KLEEDERMAKERIJ. W. BEEHAERTS, A R. Hoedemakers, Bassingracht 5. nieuwste Nouveautés en Modelhoeden, Zie ie keuze en lage prijzen ier KINDER WAGENS. Figuurzaag-Hout P. F. MARMELSTEIN, P8 VISSER, Opruiming W. V. BRUINVIS. Het Etablissement voor Scheren en Haarsnijden is geopend van 's m. 7 tot 'sav. 10 uur, des Zaterdags 12 uur. Heeren-Rijgbottines I* W, KAMPER Jr93 Maandelijksch Boelhuis. De VeMnmeester B. B. BORGART, MEUBELEN, HUISRAAD, INBOEDEL, BANK VAN LEENING. GEMEENTE HELDER. Openbare Aanbesteding Herstelling van het Maga zijn voor Eikenhout. BILLART. Boelsums, Openbare Verkooping. NotarisHATTINGA RAVEN, te Helder, P. F. MARMELSTEIN, KruideniersGrutters en Vetwaren, hij H RIESSELMANN. Aardappelen. Puike FriescheJammen. Schipper J. LÏÏIDINGA, Molenstraat. Keizerstraat 97, is voor 't aanstaande aannemen rnim voor zien van alle puilen en zilveren SIERABEN. J. SPRUIT Pz. Puik, puik best zijn de AARDAPPELEN van C. POSTMA Jr., Vlamingstraat No. 2. weder de geheele week geopend. De grootste keuze in Vitrages, Gordijnkatoenen alle breedtens in drie kwaliteiten, witte en crème Koord- en Balfranjes, Kwasten en Embrasses, Gordijnkanten en Bin nenwerk, Gordijnkoord Ringetjes, Irlandaises Kwasten. Meubelchitsen, Beddebonten, Matraslinnens, Loostijken, wollen Boezels, Vries- en Kettingbonten, enz. enz. Alle artikelen in de meeste verscheidenheid, solide kwaliteiten, uiterst lage maar vaste prijzen. Bil F. VISSER, Ylamincstraaat No. 64, ATTENTIE! R. BOUMA, Hoef- ei Grofsmifl. A. Adriaanse, Koningstraat. A. DEKKER--SCHUIJT, B Engelsche Kinder-Wagens KOPPEN's VERKOOPHUIS, Hoofdgracht. P. TH. LUIJCKX. Binnenhaven No. 10. HUISHOUDELIJKE ARTI KELEN EN KEUKENBE- N00DIGDHEDEN. Kleedermakerij Gebr. Nas. Neteldoek van af 5 Cts. tot f 1.10. Beste blanke Haverdoppen en Bedstroo, iij T.: J. JOH. BARNEVELD, in alle kleuren en grootten. L. VERBOOM. Zijstraat 33. Barnes- en KMerloeflee en verdere s L. HOOG, f e KRISTAL, GLAS en FORGELEIN. Weststraat 33. Kanaalweg 18. R. MAALSTEED. Zomer- en Regenmantels en Jacquets, Bij A. BLIKKENHORST, Lanpstraat, Men lette vooral «P de voor- deelen voor koopers aan dit Magazijn verbonden. Best werk. Bille prijzen. Te koop aangeboden een goed onderhou den MACHINEMANBEL. Adres Wed. VISSER, flchtergracht Zuidzijde. Te lauur Tegen 1 Mei a. s. aan de Hoofdgracht No. 62; een logeabel HEERENHUIS, bevattende 5 KAMERS, KEUKEN, ZOL DER met MEIDENKAKER, en verdere Te bevragen bij F. VANTWISK, Oost- slootstraat 79, of bij den bewoner. TE KOOP: twee GEEPZEGENS, zoo goed als nieuw, groot en klein. Adres: BERKHOUT Co. Een BOVENHUIS te huur aan het HAVENPLEIN. Te bevragen Havenplein K 11. T© Huur een gemeubeleerde VOORKAMER. AdresBassingracht No. 26. Een ruim HUIS en ERF t© huur, in de Verlengde Hoogstraat. Te bevragen in de Verlengde 2e Vroon straat No. 99. zal op DONDERDAG 17 APRIL a. s., des namiddags ten 2 ure, in het Vendu lokaal in de Wagenstraat publiek doen verkoopen, ten overstaan van den Deur waarder H. KWANT: en verschillende andere Artikelen, nader te annonceeren. Degenen welke nog Goederen wen- schen bij te voegen, vervoegen zich in tijds bjj genoemde Vendumeester of Deur waarder. Hoofdgracht, Louizesteeg. Men zal op WOENSDAG 30 APRIL 1890, voormiddags ten 10 ure, in de Bank van Leening OPENBARE VERKOOPING houden van de onafgeloste panden, in die Bank, welke beleend zijn in de maanden, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, No vember en December 1888, bestaande in: GOUD, ZILVER, MANS- en VROU WENKLEEDEREN. Daags vóór den verkoopdag zijn de goe deren te zien van 2 tot 5 uur. De laatste dag van aflossing is Donder dag 24 April e. k. MARINE. bij de Directie der Marine te Willemsoord, op WOENSDAG 23 APRIL 1890, des voormiddags ten 11 ure, van: De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Wil lemsoord, Amsterdam, Hellevoetsluis, als mede bij de Provinciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zijn de bestekken a f 1 per exemplaar te verkrij gen ter Griffie der Marine te Willemsoord. De noodige aanwijzing in loco zal ge schieden op de twee de aanbesteding voorafgaande werkdagen, 's morgens ten 10 ure. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten Bureele van den Uoofd-Inge- nieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens art. 5 der Algemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst iu het Directiegebouw. Willemsoord, den 10 April 1890. De Vice-Admiraal, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG. Vlamingstraat No. 64-, beveelt zich minzaam aan als Aanspreker en Bediende van Begrafenissen. Daar hij gedurende 12 jaren in de gunst van deze gemeente genoten heefthoopt hij verder de gunst te mogen blijven genieten. De ondergeteekende bericht bij deze dat hjj een nieaw welloopcnd Billart heeft ontvangen, en noodigt spelers be leefd uit eens te komen kjjken. Aanbevelend, T. KIKKERT, Zwaanstraat hoek Hartesteeg. van een partij beste groote WOLKAM MERS geen kleine 12 Ct. de 5 kop. Oranjestraat nabij de Zusterschool. zal, op WOENSDAG 16 APRIL 1890, '8 avonds 8 uur, in het lokaal »Musis Sacrum", publiek verkoopen: 1. Een WOONHUIS en ERF te Helder, aan de Langestraat 14, groot 32 centiaren. 2. Een WOONHUIS en ERF, in tweeën bewoond, aldaar, aan de Dijksbraat 23, groot 1 are 80 centiaren. 3. Een WOONHUIS met Schilders werkplaats en ERF aldaar, aan de Vloot- straat, hoek Wachtstraat, 38 en 40, groot 1 are 4 centiaren. 4 en 5. Twee perceelen BOUWTER REIN aldaar, aan de Gravenstraat, tus- schen Nos. 12 en 14, ieder groot 1 are 7 centiaren. 6. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Binnenhaven 65, groot 1 are 5 centiaren. 7. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Achterbinnenhaven 44, groot 45 centiaren. 8. Een WOONHUIS en ERF, in tweeën bewoond, aldaar, aan de Langestraat, Nos. 103, 103a en 1036, groot 1 are 94 centiaren. 9. Een WOONHUIS en ERF te Helder aan de Vlootstraat 10, groot 1 are. Voorts zal nog ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN worden geveild: 10. Een WOONHUIS en ERF te Helder Langestraat 111, groot 78 centiaren. 11. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Achtergracht-Westzijde L 136, groot 44 centiaren. 12. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige 136, groot 44 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. SPOORSTRAAT. Tegen de LAAGSTE PRIJZEN worden Heeren- en Jongeheeren- Kleedingstukken door mij afgeleverd. Groote voorraad Stoffen. Prach tige collectie Pantalons. lij de Wed. P. MOOR, in de 2e Vroonstraat, is ver krijgbaar best SCHAPEN- VLEESCH 25, KALFS- VLEESCH 15, GEHAKT 25 cent. Alles per 5 ons. Lage prtjzen van Puik vet en doorregen ^gerookt SPEK tot laagste prijs verkrijgbaar. Sponsen, Zeemlappen, Boenders, Stoffers, Vuilnisblikken, Vloer- en Straatbezems, Karpet- en Stoelschuiers, Luiwagens, Raagbollen, Plafonddragers, Wit-, Verf- en Capsulekwasten, Closet- en Sprenkelborstels, Oude Metselsteenen. Monsters voorhanden. TE OOP drie nieuwe Amerikaansche Orgels in prachtige notenhouten kasten, lief model, uit de beroemde fabriek van the Qak Leaf Co., Chicago. Een met tien registers en knieverzet voor f 170.00. idem vijf idem -120.00. idem zonder idem slechts f 90.00. Betaling met goede conditiën. Deze orgels zijn ook te huur. Te bezichtigen bij J. P. RADIUS, Nieuwstraat No. 43, Nieuwediep. FRIESCHE JAMMEN f0.25 de 5 kop, f 1.50 de zak. DUITSCHE ROODE -0 20 -1.25 ZANDAARDAPPELEN -0,20 -1.00 Mooie kleiue -0.10 -0,65 en alle soorten GROENTEN, tegen de laagste prijzen. Gr. DB BARBAKTSOKT. is verkrijgbaarK00LTEER, Bruine TEER en BLACKVARNISCH, ook een Schoonmaakstelling te huur. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen tot het weghalen en be waren van KAGHELS| alsmede voor alles wat tot het HOEF- en GROFSMIDS- VAK behoort, belovende een nette e billijke bediening. HOOGSTRAAT. worden van de gewone tot in de fijnste soorten zeer solide en elegant gemaakt door De ondergeteekende bericht hare geëerde cliëntèlle de ontvangst der voor Dames en BLLnd.eren. UEd. Dw. Dienaresse Kanaalweg 35. P.S. Circulaires wordenter voorkoming van abuizenniet meer verzonden. De grootste sorteering Outta Percha banden, van af f 16.5O. gewone ijzeren en manden Kinder- Wagens van af f 7-OO. Reparatie spoedig en netjes Kappen van af f 2.5 O. Ontvangen de nieuwe gekleurde en zwarte MODESTOFFEN. MagazU ii van alle Volgens de nieuwste en laatste con- structie. tegen concurreerenden prijs. Drill-Jasjes f 1.60 Lustre f 2.25, f 4.50, - 6.50 Gekleurde Jasjes - 5.00, - 6.50 Demi-Saisons f5.50, f 10.00, -15.00, -17.50. Kinder-Pakjes in alle prijzen. Groote keuze Buksking per el, 8/4 breed, van af 50 Ct. tot f 7.00 p. el. m Fijne Gervelaat Worst Per geheele Rookvleesch Cibilsvleesch Extrakt Cecemfijte Gember a f 0.50 Ct. 10.40 f 0.20 f 0.90 f 0.38 Spoorstraat SI. Ontvangen een groote partij Matten in alle soortenook alle soorten Karpetten en Denrkleedjes, Behangselpapier in alle keuze; olies spotgoedkoop. DdfJL De onderget8ekenden berichten de ont vangst eener nette kenze in GOUD- es ZILVEKSMID. g 5= -s Q- -3 Uitgebreide eoüectie 1 Neg enkele VOGELKOOIEN, -2 van af f 1 J2. Alle soorten gedroogde Appelen, Peren, Pruimen, Pruimedanten, Abri kozen, versche Groenten in blik, Essences voor Pudding, enz. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het wasschen van OPHAAL GORDIJNEN. Mej. J. VENNIK, Leliestraat 22. Zich minzaam aanbevelende, Gez. Moorman, Weststraat 60. in ruime keuze voorhanden, voor Dames en Kinderen. PRIJZEN BENEDEN ELKE CONCURRENTIE. Spoorstraat. Grootste voorraad Stoffen en gekleurde Katoenen. Helder, iB verkrijgbaar RUNDVLEESCH 40, BIEFSTUK 50, VARKENSVLEESCH 40, SCHAPENVLEESCH 25, KALFS- VLEESCH 15, GEHAKT 25,cent; alles per vjjf ons. Spoorstraat 37. Frlesche Heerenbaai, 221/, Cl. perKilo. Friesche blanke Tabak, 14 KONINGSTRAAT. Droge en bereide Verfwaren, Olie, Lak ken en Vernissen, Blackvarnich, Spiegel en Vensterglas. Die zich tevens voortdu rend bij het geachte publiek voor het doen van alle in zijn |vak voorkomende werken als SCHILDER en KANIERBEHANGER, be leefd aanbeveelt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3