PANORAMA. Café HOFFMAN. Café Haakenhout. Firma Poppelman Co. Goedkoopst 3 Vloerkleedengoed, KOPERVERF, Texel. Texel TexeL De Allemansgading is de goedkoopste Winkel, BEHANGSELPAPIER. IJZERWAREN, Notaris HORDIJK te Helder, .irS-lIN DE KLEINE WINST, A. VAN WILLIGEN, Voelt- ei MerlM mlfldil I.VMMUUDEII, TARR WONSON'S L F. Deurwaarder H. KWANT, Openbare Verkooping. Deurwaarder H. KWAKT, te Helder, Meubelen en Huisraad, KANAALWEG 33 Opschuif- d Lampen, jj Voor den Bloementuin. ATTENTIE H. RIESSELMANN Groot Bal. Een netten en goed onderhouden Inboedel, D. VAN PEURSEN. BOELHUIS 3 tóe Kalftoeien, 1 beste HeMoe, 1 Pinl, 4 Schapen met Lammeren, 1 Paarfl, m. 30000 v, kilo's Hooi, oei stuit est, Jechtwap, Driewielskar, Top, ei verHere Boerei- ei Boifjereelscha] Den. G. VAN OS, Be Rotterlanscbe Braoiassiraitie J. LEEFLANG Czn., D E V L IJ T. De grootste kenze ii Vitrages, Gorflijnkatoenen alle breedten in Brie kwaliteiten, witte oo crème Koorfl- ei Balfranjes, Kwasten oi Enïrasses, Gorflünkanten en Bin nenwerk, Gordijnkoord Ringetjes Irlandaises Kwasten, libeicliitson, Befldebon- ten, Matraslinnens, Loostjjken, wollen boezels, Vries- enKettingbonten, enz. enz. Alle artikelen In de meeste verscheidenheid, solide kwaliteiten, niterst lage maar Ontvangen een groote sorteering Heeren- en Jonge- heeren Costumes en Demi-Saisons, alsmede de nieuwste Kamgarens, Lakens,& Bukskings voor kleeding naar maat. Buksking en Tricot-Kinderpakjes van af f 1.00. A. VAN WILLIGEN, Molengracht. Bovenzaal „MTJSIS SACRUM", Koningstraat, Helder. Entree 25 Cents. Kinderen 15 Cents. Abonnement 10 kaarten f 2.00. Fijne Groninger Matten. Binnenhaven 76. Beste Karpetten iï alle toen, rood, grijs, broes, streepee ee effeo, Zwaar dubbel geschilderde Vloerzeilen. atOLENOBACHT. Extra aanbod. Kamgarens van af f 1.50, Pakjes- van af 50 Ct, Boksiing, geheel wol, van af 95 Ct. Zwarte Thibets, Cachemire, gekleurde Japonstoffen, gekleurde Katoen- Vitrage, neteldoek, Franje, Kanten, Carbolineum - Anthracin alle zaken aanwezig. Binnenhaven No. 10. HUISHOUDELIJKE ARTI KELEN EN KEUKENBE- N00DIGDHEDEN. is het eenigste en beproefde middel, hetwelk het aan groeien van vaartuigen be let. BANK VAN LEENING. GEMEENTE HELDER. CONCÜRRENTIE ONMOGELIJK. NO, 33. Oostslootstraat. NO, 33, Thans voorhanden voor de Schoonmaak: Parkstraat. J.J.KUIJPER. Bü P. VISSER, Vlaminestraaat No. 64, Wordt, gevraagd, een R. C. DIENST BODE, die netjes kan werken. Adres: BERKHOUT Co. 4 bekwame Timmerlieden gevraagd, die aan schoeiïngwerk enz, kunnen werken. AdresH. WIJKER. 3 a 4 TIMMERLIEDEN en, METSELAARS, kunnen dade lijk geplaatst worden voor geruimen bij C. VAN No. 25 Helder. DER PLAS, Achtergracht Een flink HUIS te huur, voor één gulden per week. Adres J. DE LIEFDE, Binnenhaven No. 94 T© Huur een gemeubeleerde Voorkamer. AdresBASSINGRACHT No. 26. SOOIABLE3 wordt tegen zeer billijken prijs te koop aangeboden. Adres Bureau van dit blad. te Helder, zal aldaar, op DINSDAG 22 APRIL 1890, des namiddags te 2 ure, in het Hotel »de Toelast," aan de Binnenhaven aldaar, ten verzoeke van Kapt. C. LIGNITZ, voerende het gestrande doch sedert afge brachte Duitsche S.S. sAscania," publiek verkoopen De van genoemd stoomschip geborgen Inventaris, bestaande in Trossen, Zeilen, Sein- en andere Lantaarns, Compassen, Redding boot, Kettingwerk, loopend Touwwerk, Blokken, Kajuits- en Kombuisgoederen en wat verder zal worden aangeboden. Alles daags voor den verkoop te zien zooals hetzelve gekaveld en genummerd ligt op de Scheepswerf »de Hoop" aan de Buitenhaven. zal aldaar, op Donderdag 24 April a.8., des namiddags te 2 uren, in het lokaal van A. J. BOHLEN, aan de Wagenstraat, pnbliek verkoopen: als: Chiffonière, Penantkast, ronde- en andere Tafels, Springveeren-, Rietgaas- en Stroomatstoelen, veeren Bed, 2 Kus sens, Dekens en 1 Matras; eenig Glas- eu Aardewerk; Kachels, Keuken gerief Karpet, Mans-Onder- en Bovenkleeren een prachtige collectie Heeren- en Dames- Schoenwerk; een partjjtje nieuwe en ge bruikte Vischmanden; voorts 1 IJsmolen, 1 Kuip, 1 Ton, 1 Ijsdrager, Bascule, eenig Koper- en Ijzerwerk, Blokken, Bussen, Scharnieren en hetgeen meer zal worden aangeboden. Alles te zien op den verkoopdag, van af 10 uur 's morgens. Ruime keuze T Rage prijzen. 4 KONINGSTRAAT N TeveDS gelegenheid tot |T| het opnieuw bronzen en inrichten voor de nieuwste constructie Branders. Voorhanden prachtige PLANTEN van Muurbloemen, Duizendschoonen, groot- bloemige Engelsche Violen, Vergeet-mij- nietjes en prachtige dubbele Strokrozen, alsmede zware Rabarberplanten, tegen zeer billijke prijzen. Voorts een schoone keuze BLOEMZADEN. JAN VAN AMESF00RT, Helder. In de Salon, waar de Scheermessen het fjjnst worden aangezet, wordt te koop aangeboden: de echte KLIT WORTEL OLIE, ter verdrijving van de roos en om het uitvallen van het haar te beletten. Per flacon 30, per halve flacon 15 ct. C. G. Landmeter, Kruisweg. Slijters genieten rabat. Ontvangen mooie, dikke, magere Bankethammen, we gende van 9 tot 12 pond, tot den billijken prijs van 28 Et. per 9 ons. Gekookt uitgesneden verkrijgbaar tot 14 et. per ons, bij Ook Cornedbeet, gerookt Vleesch en Boterhammenworst verkrijgbaar. Ondergeteekende beveelt zijn nette, op nieuw iDgeriehte BOVENZAAL ten zeerste bij het publiek aan. De zaal geeft een prachtig Zee- en Landzicht. Hoopt gedurende den Zomer, vooral des ZONDAGS, met een druk bezoek vereerd te worden. Een uitstekend BILJART is aan wezig. Eiken Zondagavond, 8 uur: A anbevelend J. H. HOFFMAN. zal in het lokaal »Tivoli," aldaar, op WOENSDAG 30 APRIL 1890, 's morgens 10 uren, publiek verkoopen: bestaande inronde-, vierkante-, Canapé-, Wasch-, Speel-, Dien-, en Rooktafels, Stoelen, Canapé's Mahoniekasten, Buffet en Secretaire. Spiegels, Klokken, Schil dergen, Oleographiën, Lampen, Pianino, Japansche Dameswerkdoos, Ledikanten met springveeren matrassen, Bedden met toebehooren, Vloerkleeden, Karpetten, Gordijnen, Tafellinnen, Kachels met toe behooren, Glas-, Blik- en Aardewerk en Keukengereedschap; voorts Gond en Zilver en eenig Porcelelo, en hetgeeo meer ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen in genoemd lokaal, daags vóór den verkoopdag van 10—4 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. Het geachte publiek wordt bekend ge maakt, dat zich een nieuwe Piaaist heeft geëngageerd, waarvan men Piano-Muzick in alle genres kan verwachten, en die ZATERDAG- en ZONDAGAVOND bui tengewone nummers ten gehoore zal bren gen, zoowel fantastisch als van beroemde componisten. Zich voortdurend aanbevelende, op DINSDAG 22 APRIL 1890, 's morgens ten 10 uur, bij den heer Jb. Thomasz, nabij de Keinsmerbrug, iu de ZIJPE, om coutant geld, van: Notaris te Zjjpe. „DB gevestigd te Botterdam, heeft als AGENT voor DEN HELDER en Omstreken aangesteldden Heer te Nieuwediep. Bovengenoemde Maatschappij verzekert tegen vaste en biliyke preraieën, roe rende en onroerende Goederen. Rotterdam. 15 April 1890. K. WIJNTJEDirecteur. Gr. XXE2 BARBAKTSON. Gloccilioopsto MagazUn van Groote voorjaarsopruiming gedurende de maanden April, Mei en Juni, van een overgroote leeuze in de nieuwste patronen van Behangselpapier. Deze zullen verkocht worden tegen fabrieksprijzen. Zwaar papier p. rol 6 Ct., fijne patronen, Goudpapier per rol 22 Ct. Voortzetting der Tentoonstelling van Parijs 1889. Van af Zondag 20 April tot en met Woensdag 23 April nieuwe serie gezichten in Zwitserland, onder anderen munten uitgezicht op de »St. Gothard- Tunnel", Welthorn' en de Wetter- hornT>Jungfrauen Silberhorn"Hospitaal van de St. BernardPanorama van GénèveBestijging van de Mont Blanc»St. Gotharden Duivelsbrug"Spoor weg op de Rigi"enz. enz. Geopend van 11 tot ft en van 6 tot 10 ure. ten, Karpet ten en Vloerzeilen. PRIJSNOTEERING gedurende de maanden APRIL, MEI en JUNI, tegen veel vermindering in prijs. 11/8 n II - 3.80, ii 19 5/4 9/8 v II - 3.20, 16 - 2.90, V 14 4/4 II II - 2.20, n ii 12 3/4 II II - 1.90, ii i, 10 Ontvangen een belangrijke partij van een voornaam Magazgn, bestaande in: Spjjkers, Draadnagels, Bochtscharnieren, Kamerdeur-, Kast- en Loopsloten, Opleg gers, Kruis- en Duimhengsels, jjzeren, koperen-, pokhouten-, palmhouten- en hoornen Deurkrukken en Knoppen. Voorts TIMMERMANS-GEREEDSCHAP: alle soorten Schaven met en zonder Beitels, Dissels, Gudsen, Boorijzers, Hand-, Trek en Kraanzagen, Zaagbladen, Zaagrijlen en meer andere Artikelen. Deze Goede ren worden beneden fabrieksprijs uitver kocht. Een partij IJZERDRAAD, om te hekken. 20-Els f 7.50. 16-Els f 6.12-Els f4.50. 9-Els f3,25, 6-Els f2.30. 7/8 X H BEDKLEEDJES f 0.50. 7/8 X 5/2 id- - 0,40. Prima prima kwaliteit in alle kleuren: 20-Els f 11.—. 16-Els f9.—. 12-Els f7.— 9-Els f 5.25. 6-Els f 3.50. 23/, El breed 70 Cent. 2 El breed 52 Cent, 1% 44 l1/,,, 36 LOOPERZEIL van af 8 Cent per El. Verzending naar bulten tegen toezen ding van postwissel ef tegen rembours. Yan af heden verkrijgbaar eerste kwaliteit vet Kalfsvlooscli, a 65 cent de vjjf ons. J. A. KORYER, Keizerstraat' Lonlugstraat RUIME KEUZE. LAGE PRIJZEN. XLanaalweg 33 Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan tot het BEWAREN VAN KACHELS, enz. enz. Zeer I geschikte gelegenheid en concurreerend. Kanaalweg 114. J. KIKKERT. ongelooflijk goedkoop. bij Oudkerk Van Praag, ELLelnê Wlnst.1 Kanaalweg. Spoorgracht. is het uit de fabriek van CA RL ROKAHR fy Co., te Hannover, hetwelk bij ondervinding uit stekend voldoet en waarvan de gedrukte ge- bruiksaanwijzingen gratis te verkrijgen zijn bij den verkooper H. WIJKER, Aannemer, Helder. Porcelein, Glas-, Lakwerk en vele Huishoudelijke artikelen. Complete WASCHSTELLEN, TAFEL- en THEESERVIEZEN. Groote voorraad in gewone en fijne WIJN-, PUNCH- en GROCGLAZEN enz. Voor de schoonmaak zjjn in 't Magazijn aan de Znidstraat 76, De ondergeteekende beveelt zich be- leefd aan. Wed_ Ci OVER. MagazJJ ijl van alle Volgens de nieuwste en laatste con- structie, tegen concurreerenden prijs. Eenige Agenten voor Ne derland en zijne Koloniën: Hoofdgracht, Louizesteog. Men zal op WOENSDAG 30 APRIL 1890, voormiddags ten 10 ure, in de Bank van Leening Openbare Verkooping houden van de onafgeloste panden, in die Bank, welke beleend zijn in de maanden, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, No vember en December 1888, bestaande in: GOUD, ZILVER, MANS- en VROU- WENKLEEDEREN. Daags vóór den verkoopdag zijn de goederen te zien van 2 tot 5 uur. De laatste dag van aflossing is Don derdag 24 April e. k. Bjj S. MAKELAAR, Vischmarkt No. 10, is alle dagen verkrijgbaardik vet Rundvleesch, Lapjes 35, Rollade 371/n, Biefstuk 45 ct. Tevens verkrijgbaar: dik vet Schapenvleesch 25, nuchter Kalfsvleesch, Carbonade 15, Lap jes en Gehakt 25 ct. Alles per 5 ons. HET TABAK* EN SIGAREN-MAGAZIJN geeft thans voor 10 BONNEN 10 heer- Ijjke SIGAREN. Men neme de proef. Heeft voorradigvoor liefhebbers van een geurige pt)p TABAK: PORTORICO 5 Ct. V« om. HEERENBAAI 5 V, MARYLAND 5 KORT 8 V« Levert op bestelling enz., Bruidegoms- Sigaren. Aanbevelend C. THEEWIS-SCHOLTZE. Boenders, Stoffers, Bezems, Witkwas ten, Luiwagens, Zeemleer, Sponsen, Tapijtbezems, Wrijfwas, Adam's Meu- belpolitoer, Terpetljn, Was, Lijnolie, Poetspommade. VerderWaschborden, Wasohtobbes, Emmers, Akers, Halsjuk ken, Melkzeeften, Melkmaten, Melk- kommen, Melkemmers, alsmede breede, volle, fijne Matten, f 6,60, Deurmatjes en Kleedjes, zware Cocos- Voordeurmatten, Vloerzeil, wollen- en zeilLoopers, Karpetten, Bloemt&fels, rieten fauteuils, Raamhorren, ruime keuze in Spiegels,Theebladen, Trommels, Presenteerstellen, Kookmaohines, Pannen en Ketels, Lepels, Vorken, Mes sen, Scharen, Photografielijsten, Poësie- en Portret-Albums, Keukenstoelen, 600 Brusselsohe Stroomat-Stoelen, flO de 6 stuks, enz. Alle prijzen zoo laag mogelijk h contant. Aanbevelend, UEd. Dienaar Leverancier van alle soorten MEUBE LEN enz., volgens fabrieksprijs. Cou ranten met teekeningen. Bjj de Wed. P. MOOR,^. in de 2e Vroonstraat, is ver- krijgbaarbest SCHAPEN VLEESCH 25, KALFS- VLEESCH 15, GEHAKT 25 cent. Alles per 5 ons. is verkrijgbaarK00LTEER, Bruine TEER en BLACKVARNISCH, ook een Schoonmaakstelling te huur. van Karpetten,Vloerzeil, Loopers, Kleed jes, Matjes, Emmers, Waschborden 25 ctStoffers 12 et., Tobbes, Strijkbouten, Bezems 27 ct., Spoormanden, Spiegels, Boenders 11 ct. Porcelein en Glaswerk, Witkwasten 23 ct., Vazen 50 ct. p. paar, Kleerbor stels, Glazenwasschers 327a ct. Groote voorraad en spotprijzen in Kinder-Stroohoeden, Dames- Laarzen, Heeren-Bottines, Stoffen en Leeren Pantoffels, Kinderschoenwerk, enz. enz. Extra goedlioop. VRXESSLuSJVDER. Spotprldzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3