't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER NTEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1793. Woensdag 23 April 1890. Achttiende Jaargang. BEKENDMAKING. NIEUWSTIJDINGEN. ADonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderljjke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUID8TRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter open bare kennis, dat het Voljaarskohier der belasting op de honden, over het dienstjaar 1890, door Heeren Gede puteerde Staten dezer provincie is goed gekeurd en heden, in afsehrift, gedurende maanden op de Secretarie der Ge meente voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd. Helder18 April 1890. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder'. C. A. BEUKENKAMP. De Secretaris: C. BOON. HELDER, 22 April 1890. Wie een genoegelijken avond wil doorbrengen en tevens een goede instel ling ondersteunen, begeve zich morgen avond naar 't lokaal »Tivoli", om aldaar door eenige op 't tooneelgebied goed aan geschreven dillettanten te zien opvoeren Zonder Naam", door Rosier Faassen. De voorstelling zal door de welwillende medewerking van eenige leden van 't Stafmuziekkorps, onder leiding van den heer L. A. Schouten, worden opgeluisterd. De opbrengst zal ten goede komen aan 't Reddingsfonds, een instelling, die zich in veler sympathie mag verheugen. Zaterdagavond gaf de Zangvereeni- ging >Cecilia" eene uitvoering in Tivoli. 't Programma bevatte 10 nummers, waar onder vier koren, die goed waren inge studeerd en daardoor welluidend klonken. Ook de solo, duo's, etc., vielen in den smaak der toehoorders, zoodat meermalen de executanten teruggeroepen werden. Een paar komische voordrachten brachten een gewaardeerde afwisseling aan en ten slotte gat men een bljjspel Jozef in den bonten rok", dat den lachlust wist op te wekken. Yoor een goed bezette zaal voerde 't Holl. Tooneelgezelsehap, directie A. v.Lier, Zondagavond, in den Stadsschouwburg, Koningstraat, op't tooneelspel »De Bede laarster". Als volksstuk was 't goed op zjjn plaats. De hoofdrollen waren in goede handen, zooals we dat bjj genoemd gezelschap gewoon zijn. Dat de toeschou wers 't spel wisten te waardeeren, bleek uit de herhaalde applaus en 't terugroe pen na afloop van een bedrijf. Den da mes Westerhoven, van Rossum, van Kujjk en Tartaud, benevens den heeren van Kuijk, André en Tartaud kwam daar van wel 't leeuwendeel toe. De overige spelers brachten 't hunne bjj tot 't vor men van een goed geheel. De uitgever M. E. de Grauw, te Ouderkerk a/d Amstel, heeft alweer een nieuw werkje, namens de Maatschappij »Tot Nut van 't Algemeen" uitgegeven, getiteld: Arbeids-wetgeving", door G. A. M. Groen eveldt. 't Gewichtig vraag stuk van den dag, dat zoovele hoofden bezwaart en zoovele pennen reeds in be weging heeft gebracht, wordt hier op populaire wijze behandeld en duidelijk uiteengezet. We kunnen ieder, die be langstelt in hetgeen er rondom hem ge beurt, in ge moede aanraden met dit boekje kennis te maken, te meer daar de ge ringe prjjs geen beletsel is. Men meldt uit Leeuwarden: Wegens voortdurende werkstaking te Beets en Terwolde zjjn Zaterdagavond te 8 uren 40 man infanterie en 1 officier 1 naar Beesterzwaag vertrokken. Thans verneemt men dat het monu ment op het graf van Jacob Hobein op 8 Mei a. s. zal onthuld worden. De Scheveningsche haringvissche- rjj leverde in 1889 over het algemeen vrjj goede resultaten op het gevolg daarvan is, dat in 1890 reeds 5 schepen meer dan in 1889 aan die visscherjj zul len deelnemen, in tegenstelling met vo rige jaren, toen de haringvloot steeds verminderde. Per laatste mail hoorden wij, dat de zaken te Edi zich vrjj gunstig lieten aanzien en dat vermoedeljjk geen expedi tie derwaarts van Groot-Atjeh zal be hoeven te vertrekken. Overigens gelooven wij te mogen bljjven bij ons eenige dagen geleden geplaatst bericht, dat wanneer de toestand dit vor dert, één compagnie van het 14e batal jon of desnoods dat geheele korps naar Edi zal vertrekken. (Java-bode.) Sedert het midden der vorige week is een bediende bij een bankiershuis te 's Hage niet meer ten kantore verschenen. Daar hg en zijn gezin niet meer in hun woning verblijven, vermoedt men dat hg de stad heeft verlaten. Ten kantore waar hij werkzaam was is niet gebleken van eenige malversatie. Volgens gerucht moe ten hem toevertrouwde waarden door een elders woonachtige dame, die thans over leden is, verdwenen zijn, is de Justitie reeds in de zaak gemoeid en heeft deze reeds een onderzoek aangevangen. Van bena deeling van andere personen is tot dasver niets gebleken. Dezer dagen werd zooals reeds met een enkel woord vermeld is ten huize van een op een bovenhuis wonend ingezetene in den Haag een diefstal ge pleegd van zilveren eetlepels, ter waarde van f 1200. Het tafelgereedschap was geborgen in eene kist, die geledigd moet zijn tgdens de eigenaar voor korten tijd op reis was. Na zjjne terugkomst werd de diefstal ontdekt. De huishoudster van den bewo ner, een 70-jarige, die reeds bijna een halve eeuw de familie had gediend, kon niet rusten vóór dat van den diefstal aan gifte was gedaan bij de politie. Alzoo geschiedde, en een eerste gevolg van het onderzoek was de aanhouding van een jongeling, die nu en dan bood schappen voor den bewoner deed. Ook een gedeelte van de zilveren lepels werd in den winkel van een koopman terug gevonden. Bij een confrontatie met den koopman bleek de onschuld van den aan gehoudene, die toen in vrijheid werd ge steld. Aanwijzingen door den opkooper der voorwerpen omtrent den persoon, die het zilvergoed te koop had aangeboden, ge geven, fléden de verdenking onzer politie vallen op den man van de huishoudster, die, met zjjne vrouw, bjj den bestolene inwoonde. De argwaan bleek gegrond, daar tal van omstandigheden geen twjjfel lieten of niemand anders dan hjj was de bedrijver van den diefstal. Op grond van die zware vermoedens is jj naar het huis van bewaring overge bracht. De man had in het huis van den meéster zjjner huisvrouw een goed leven, en genoot vrjj kost en inwoning. Metselaar van zjjn beroep, was hjj door opheffing van de zaak zjjns vroegeren patroons buiten werk en moet hjj, het leegloopen niet gewoon, aan den drank zjjn geraakt, ten gevolge waarvan hjj van het eene kwaad in het andere viel en ten slotte zjjn heer en weldoener bestal. Op zjjn eerljjkheid en oppassendheid viel vroeger niets aan te merken. Uit Njjmegen schrjjft men Don derdag bjj het doen van de eerste H. Communie door een aantal Katholieke kinderen, reden de koetsiers als gewoon- ljjk bij znlke gelegenheden buitengewoon hard om in den kortst mogeljjken tijd een aantal vrachtjes naar de kerk te bren gen. Dientengevolge werd in de Zieken- straat door een rjjtuig, met twee paar den bespannen, een vrouw en een vier jarig meisje overreden. De vrouw werd bewusteloos opgenomen en het kind werd zoo ernstig gewond, dat het daardoor reeds is overleden. Te Arnhem is Vrjjdag op het ter rein van het buitengoed „Hulkestein", dat lang onbewoond was en nu wordt gesloopt, opgegraven het ljjk van een twee jaren geleden vermisten politieagent. Men heeft destjjds nabjj den Rijn wel om hulp hooren roepen, doch toen gedacht dat de man verdronken was. De uni form was nog duideljjk herkenbaar. In een koffiehuis te Maastricht vindt men een kellner, die de respectable lengte heeft van 2 meter en 15 centimeter. De reus verhuurt zich slechts tijdeljjk voor kellnerdiensten, en wel tegen f 10 daags. Men schrijft Veel is en wordt uitgevonden op het gebied van den landbouw om den boer gemak en voordeel te bezorgen. Onge- twjjfeld moet het een welkome tjjding zjjn te vernemen, dat er iets nieuws is uitgedacht, n. 1. een automatische karn- machine". Dit toestel munt uit door doeltreffend heid en is van een zeer eenvoudige con structie om zjjne bruikbaarheid en ge ringe kosten zal 't den landman zeker belangrjjke diensten kunnen bewjjzen. Voor het in werking stellen, wat een kind van zes jaar doen kan, is slechts 21/* minuut noodigvoorts werkt 't zon der hulp, gedurende den benoodigden tjjd om boter te vervaardigen van 1 tot 8 koeien. Het toestel, dat in volle werking thans bjj den uitvinder Johannes Matheus Wel- ters, werktuigkundige te Grave, is te be zichtigen, beslaat slechts in zjjn ware grootte 2 bg V/4 M. en neemt dus een geringe ruimte in. Men heeft derhalve een automatische karnmachine, waarbjj stoom-, paard- of handkracht geheel over bodig is. De uitvinder is ook genegen zjjn vinding aan een fabrikant te ver- koopen. De aanvoer van panharing was de zer dagen te Elburg zoo groot, dat men ze bij karren vol laadde om in de om streken te worden verkocht. De koopers betaalden slechts van 20 tot 12 cents per groot tal (ruim 200 stuks), een prjjs, zoo als die dit jaar nog niet is geweest. Het kamergeschut der vrouw. In de groote wapen- en rustkamers der vrouweljjke tuighuizen en arsenalen van de lichte lanseu, stokdegens en dol ken der woorden tot het zwaar geschut der tranen en de vier-en-twintig-ponders der flauwten en onmachten, is geen wa pen zoo verderfeljjk als die soort van ge schat, welke men in de vroegere oorlo gen kamergeschut noemde en thans in de tweegevechten van de liefde en het huweljjk pruilen heet. Schreien en met den voet stampen zjjn enkel klein- en zijdgeweren der vrouwen gillen, tieren, de haren uittrekken enz. zjjn het kleine belegeringsgeschut; flauwten, onmachten en migraines, dat zjjn de muurbrekers, veldslangen en kartouwen maar p r u i- len, dat is de uithongering van den vjj- and. Een pruilende vrouw is een altjjd lekkende dakgoot, die eindeljjk den hard- sten geduldssteen uitholt. Hoe goed het kan zjjn, dat brieven bestellers eenige kennis van vreemde talen bezitten, bleek onlangs in het zuidelijke provinciestadje H. Daar kwam een brief aan voor Onkruid," Steenweg, te H. Men informeerde overal, tot zelfs bjj den burgerljjken stand, doch de Heer Onkruid was een onbekend persoon. Een der bestellers, die wat Fransch ge leerd had, kwam op den inval het adres te vertalen. Onkruid is in 't Fransch Malherbe", en Malherbe is een te H. bekend persoon. En inderdaad bleek de brief bij den Heer Malherbe aan het juiste adres bezorgd te zjjn. Men meldt uit Enschedé van 18 dezerHeden hielden de fabrikanten een vergadering ter bespreking der werksta king en tot vaststelling van te nemen maatregelen om haar te doen ophouden. In die vergadering werd besloten 1. Wanneer op 5 Mei e. k. niet alle arbeiders bjj de heeren Ter Kuile Mors man den arbeid hebben hervat, van dien datum af alle fabrieken twee dagen in de week te laten stoppen en alzoo den arbeid op vier dagen in de week te bepalen. 2. Om de arbeiders, die op gemelden datum het werk niet hebben hervat, ge- dnrende een jaar tij de niet in dienst te nemen. Door onderteekening dezer besluiten heb ben de fabrikanten zich tot nakoming daar van verbonden en verder tot betaling eener boete van f4000, door dengen e te ver beuren, die deze overeenkomst niet na komt. Een slachtoffer der schoonmaak woede Iemand, die Donderdag als getuige bij een trouwplechtigheid zou optreden in de Jan van der Hejjdonstraat te Amster dam, en bij de buren beneden zou door gaan, werd ontvangen met het vooral in den schoon maakt jjd gezegde >u moet maar niet naar den rommel kjj- ken." Of hjj dit verzoek misschien op volgde door zijn oogen dicht te knjjpen weten wjj niet, maar wel, dat hjj bg het opgaan van een trap terechtkwam in een groote knip met zeepsop Niet alleen dat de plechtigheid hier door twee uur vertraagd werd, maar de moeder der bruid maakte zich over het ongeval zoo van streek, dat men genees kundige hulp moest ontbieden. Uit Katwjjk a/Zee wordt gemeld, dat Donderdagnacht, niet ver van de kust, de bomschuit K. W. 9, schipper I. Guit, reeder F. E. Meerburg, is aangezeild door een Vlaardinger logger. De bomschuit had hare seinlichten op, de Vlaardinger niet. Gelukkig zjjn de schipper en de 3 matrozen gered door op den logger over te springen, terwjjl de schuit door een ouden kok en twee jongens te Katwjjk is aangebracht. De schade is niet groot. De Chinees Tan Sin Leng is door het omgaand gerecht te Soekaboemi, wegens moord, gepleegd op den heer W. H. Mul der, veroordeeld tot de straf des doods. Levensmoeden. Uit den Rijn zjjn bij Keulen opgevischt de lijken van een jong meisje en een jongen man, aan de ruggen en halzen met een koord saam gebonden. Er werd geen herkennings- teeken op de ljjken gevonden, alleen een kaartje naar Frankfort a/M. Dr. Parke een man van 32 ja ren is, naar Stanley aan een bericht gever verhaalde, het eenige lid zjjner ex peditie, dat den tocht door Afrika te voet heeft gedaan. Sommigen legden een deel van den weg in vaartuigen af, of werden, als zij te ziek waren om te loo- pen, in hangmatten gedragen, maar lig gebruikte alleen zijn beenen en wandel de zoo 10,000 kilometer door de zoo moeieljjk begaanbare streken. Hjj heeft de geheele expeditie geneeskundig be handeld en daarbjj wonderen verricht. Tot driemalen toe een bjj den luitenant Stairs heeft hjj wonden, door vergif tige peilen veroorzaakt, met den mond uitgezogen. Ook heeft hg den inlanders bekend gemaakt met eenige geheimen zjjner wetenschappen, en „er zijn nu" zei Stanley, „in de bosschen aan de Aru- wimi heelkundigen, wien alleen nog maar een diploma ontbreekt." De Nederlandsche galjoot »Catha- rina," van Londen met eene lading mest naar Teigermouth, is 14 April namiddag, gedurende een sterke bries uit het oosten, op de baar van Teigermouth geloopen. Zoodra het schip vast zat, sloeg de zee er herhaaldeljjk over heen. De kustwacht bracht het vuurpjjltoestel uit en schoot drie vuurpjjlen af, zonder echter gemeen schap daar te stellen. Daarop werd de reddingsboot uitgezonden, die het schip naderde, doch de bemanning wilde dit niet verlaten. Te 8 uur des avonds stond het schip op het droge en was er gevaar, dat het een wrak zonde worden. Ingevolge art. 3 der wet van 17 Juli 1889 is in Frankrijk aan den vader en de moeder van 7 levende, wettige, of erkende kinderen ontheffing der per- soneele belasting (contribution personel- le mobilière) verleend. Uit de dienten gevolge opgemaakte staten is gebleken, dat het cjjfer der daarvoor vrijgestelden 148,808, het cjjfer hunner levende kin deren 1.157,547 en eea verlies voor de schatkist van 2,301,484 fres. bedroeg. In verband met de welgesteldheid der ouders bleek het, dat die ontheffiug door 5475 rijken (tres aisés), 29,697 welgestelden (aisés) en 113,636 behoeftigen (peu aisés) werd genoten. Te Pompei is het versteende ljjk van een man opgegraven, waaraan niet alleen de sporen van sandalen aan de voeten, maar ook, wat zeeT merkwaar dig is, van een broek te herkennen wa ren. Een oudheidkundige houdt de ver steening daarom voor afkomstig van ie mand uit Alexandrië, die tgdens de uit barsting te Pompei vertoefde. Een gierigaard, die een half millioen kronen bezat, is dezer dagen te Kopen hagen van honger gestorven. De man. Fleischer genaamd, was zeven jaren gele den uit Noorwegen gekomen en had in al die jaren bjjna met geen mensch ge sproken. Hjj woonde in een arbeidershuisje en leefde schraler dan de armste bedelaar, De Canadeesche kopergieter Chan- teloup heeft zjjn geheele vermogen f 1,250,000 aan zjjne bedienden en werklieden nagelaten. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij een klein plaatsje in uw blad. 't Is over de haven op Wieringen: Geheel en al verkeerd wórdt het echter begrepen, dat die haven zou moeten worden gemaakt aan het oosteinde van Wieringen. De Wieringers die voor dit denkbeeld den stoot gaven, verkeeren geheel en al onder den indruk van hun dorpsbelang, met voor bij zien der bevordering van alle andere belangen in dezen. Onmiskenbaar is de aangewezen plaats voor den aanleg van een haven op Wieringen, zal die haven aan haar doel beantwoorden, de gewone scheepvaartaanlegplaats de Haukes alhier. Tot staving dezer bewering moge strekken. 1. Dat op die plaats de meeste scheepvaart is. 2. Dat de posterij aldaar is gevestigd. 3. Dat die plaats gunstiger is gelegen tegen over het hoofddorp Hipolitushoef, dan het dorp den Oever. 4. Dat de communicatie met marktplaatsen aan den vastenwal, en de verbinding met 't spoorwegstation Anna Paulowna zich aldaar bevindt. 5. Dat aldaar zich bevindt het lioofdscheeps- vaarwater, de zoogenaamde Sloot. 6. Dat in de onmiddellijke nabijheid van meer gemelde plaats zich bevinden, de voornaamste Oesterbanken en Wiervelden. 7. Dat door den aanleg van de haven aan den Haukes aldaar, ook het handelsbelang in Oesters en Zeegras het meest zal worden bevorderd. 8. Dat op dikwerf gemelde plaats zich ook bevinden de rijksvuren. 9. Dat die plaats verder nog in verbinding staat met het vaarwater Jhet Amsteldiep, en het geheele vaarwater ten Zuiden, Zuid-Westen, Westen, Noord-Westen en Noorden van Wie ringen, door het Loodswezen netjes is betond, zoodat van de haven aldaar aangelegen, zelfs met stormachtig weder altijd gebruik kan worden gemaakt, een zeer gunstige omstan digheid voor den zeeman, die zich met storm op zee bevindt, hetgeen zeer twijfelachtig zou zijn of dit zou kunnen geschieden met een haven eventueel aan het dorp den Oever gemaakt, dewijl de kust aldaar rondom is omringd, door Zandbanken en Klippen. 10. Dat eindelijk wat de bewering omtrent de meerdere of mindere kosten betreft van den aanleg van de haven aan den Haukes of aan den Oever, dit natuurlijk geheel en al afhangt van de wijze, waarop de haven wordt ingericht. Uw bestendige lezer. Prograroma van het laatste Winter-Gencert, op Dinsdag 28 April 1890. Aanvang 8 uur. 1. Koningin Emma Marsch, H. Götz. 2. Concert Ouverture (c. mineur) Richard Hol. 3. Souvenir B. J. G. Volck. 4. a. Pilgerchor aus der Oper. b. Tannhauser, Lohengrin, ner Act (Zug der Franen) Richard Wagner. Pauze 5. Ouverture, La Muette de Portici D. F. E. Auber. 6. Aubade printaniere, Paul Lacombe. 7. Manoio Walzer, Emil Waldteufel. 8. Fan- taisie de 1'opera, Les Dragons de Villars, Aime Maillart. No. 3 en 7 eerste uitvoering. Marine en Leger. Naar men verneemt is de minister van marine, kapitein t. z. Dyserinck, bevorderd tot schout- bij nacht. Ook de adjudant des konings in gewonen dienst, de kapitein ter zee jhr. J. A. Roëll, is bevorderd tot schout-bij-nacht. De officier van gezondh. Ie kl. dr. A. J. Jel- gersma, met 1 dezer op non-activiteit gesteld van Zr. Ms. monitor „Cerberus," wordt 21 April geplaatst aan boord van het instructievaartuig voor adelborsten „Urania/' Ingevolge maehtiging des KoningB van den 18den dezer no. 45, wordt Zr. Ms. schroefstoom- schip 1ste kl. „Tromp" met 26 dezer uit dienst gesteld en de kapitein t. z. K. A. Stakman Bosse eervol van het bevel over dien bodem ontheven. Met ingang van 1 Mei a. s. bevorderd: tot kapitein-ter-zee de kapt.-luit.-ter-zee L. M. L. de Haan; tot kapt.-luit.-ter-zee, do luit.-ter-zee le kl. C. L. de Jong; tot luit.-ter-zee le kl., de luit.-ter-zee 2e kl. M. B. B. J. Kluit; tot id. 2e kl., de adelborsten le kl. C. Witsen Elias en H. de Booy.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1