Marktberichten. Advertentie n. Dankbetuiging. DANKBETUIGING DANKBETUIGING. Tandarts BIERSTEKER, een Broodbakkersknecht. een Broodbakkersknecht. een WATER- ei VÜÜR-INVENTARIS. een fatsoenlijke Jongen, Mevrouw LOMBAARD, Hooflpclit 23, eenige Trappen en Ladders. een groote IJ S K I S T, De machinist der 3e klasse bij de Kon. Marine J. tan Onwerkerk heeft met goed gevolg examen voor de Se klasse afgelegd. Zr. Ms. instructie-korvet Urania werd gisteren aan 's rijks werf alhier in dienst gesteld, onder commando van den luit. t. z. Ie kl. M. C. van Doorn, voor oefeningstochten met adelborsten. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Prinses Wilhelmina," van Batavia, vertrok 18 April van Port-Said. Het stoomschip //Prins van Oranje," van Amsterdam, vertrok 17 April van Suez. Het stoomschip //Burgemeester Den Tcx," van Amsterdam, pass. 19 April Kaap Rocca. Het stoomschip ,/Soenda," van Batavia, ver trok 20 April van Aden. Alkmaar, 18 April. Kleine kaas f33, Com missie f27, Middelbare f26,50, aangevoerd 182 stapels, wegende 56507 K. G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 836 mudden. Tarwe f6,75 a 7,25, Rogge f'6,25, Gerst f5,50 a 6, id. Chev. f6 a 6,75, Haver f 3,50 a 4,50, Paardenboonen f 5,75 a 6, Bruine dito f 7 a 8,50, Citroen dito til a 12, Witte dito fll a 13, Duiven dito f6, Karweizaad f9,25, Erwten: Groene fll a 14, Grauwe f 12,50 a 14, Vale f 11. 19 April, Aangevoerd 8 Paarden f200 a 300, 14 Koeien en Ossen f 100 a 250, 175 nucht. Kalveren f8 a 16, 356 Schapen f20 a 36, 10 Lammeren f10 a 16, 119 magere Varkens f 18 a 25, 236 Biggen f9 a 12,75, 15 Bokken en Geiten f4 a 12, 30 Kleine Bokjes f 0,30 a 0,35, Boter per kop f 0,60 a 0,70, Kipeieren f2,50 a 3, Eendeneieren f3p. 100. Hoorn, 19 April. Aangevoerd Tarwe f6,75 a 7,75, Rogge f5 a 5,50, Gerst f5 a 5,75, Haver f3,75 a 4,75, Erwten: Witte f9,50 a 11, Groene dito f9 a 12, Grauwe dito f 11,50 13,50, Vale dito f 10 a 13, Bruine boonen f 7,25 a 9, Karweizaad 9,75 a 10,25, Mosterdzaad f16 a 18, 10 Paarden f70 a 230,40 Schapen f 36 a 40, 864 Lammeren t 26 a 36, 81 Kal veren f 10 a 25, 46 Varkens f10 a 24, 2 Zeugen f30 a 50. 130 Biggen f8 a 12, 6000 Kipeieren f 2,75 a 3 per 100, 1955 koppen Boter f0,50 a 0,52£ per kop. Petroieum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f9. 00 per 100 K.G zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 1922 April. Aangebracht door 25 korders 10 tot 40 tongen per stuk 60 tot 75 ct., 3 tot 5 mand kleine schol p. f m. 2.50, 1 tot 2 mand schar p. ra. f 1.25. 9 beugers te zamen met 300 schelv. per 100 f23, 120 roggen p. st. 70 ct., 60 kabelj. p. st. f 1.10 a 1.20. Door vletten 320 roggen p. st. 70 ct. 50-tal haring per tal 60 ct. Er wordt al geep gevangen. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 18 tot 22 April. ONDERTROUWD: W. Hendrikse, koop man, en T. Rol. GETROUWD: Geene. BEVALLEN: G. J. Blankers, geb. Kwin- kelenberg, d. G. Schillemans, geb. van de Brink, d. W. van Os, geb. Zwaan, d. E. Bremer, geb. Sloot, d. A. M. van Gunst, geb. Ligteringen, z. A. Luidinga, geb. Greiner, z. A. J. Kramer, geb. Kramer, z. A. A. Sleutel, geb. Munter, z. M. C. Schriel, geb. van Schieke, d. J. A. Klin- kert, geb. Polderman, z. A. M. de Pagter, geb. van der Mculen, d. I. Kikkert, geb. Boon, d. OVERLEDEN: G. P. Vliek, 54 j. D. van der Kuijl, 4 m. 2 levenloos aangegeven. POLITIia. Gevonden voorwerpen: Adres Bureau I, 1 GOUDEN OORBELLETJE; Bureau II, 1 MANCHETKNOOP. Vervolg der Berichten. De aflevering en indeeling van mili ciens der lichting van 1890 zal voor de noordelgke gemeenten dezer procincie plaats hebben in het lokaal Tivoli te Helder, op Vrgdag, den 2 Mei e. k. Naar wij vernemen, is door vrienden en vereerders, van wjjlen den heer dr. Vogel poel op zgn graf te Soerabaia een passend herinneringsteeken opgericht. Het zal voorzeker door de vrienden en bekenden, die de overledene hier ter plaatse achter liet, met genoegen worden vernomen, dat hg ook in Indië, waar hg reeds zoo spoedig na zijn aankomst nit het leven werd weggerukt, in zoo groote mate geacht en bemind werd, dat men op zjjne laatste rustplaats een grafteeken stichtte. De Commissie, die zich indertgd tot hetzelfde doel alhier had gevormd, ziet zich echter door het handelend optreden dernaaste omgeving in Indië buiten de mo gelijkheid gesteld, om hare taak gelijk zij zich die had voorgesteld te vervullen. Zij heeft gelden verzameld, waaraan zij nu gaarn een bestemming wil geven, eenigs- zins overeenkomstig het doel, waartoe ze zgn gegeven, nl. om hulde te brengen aan de nagedachtenis van den kundigen geneesheer, veler vriend, veler raadsman en helper. Mag het de goedkeuring weg dragen van Z. Exc. den Minister van Marine, dan bestaat het plan om in den tuin vóór het Marine Hospitaal alhier een herinneringsteeken te plaatsen, dat de gedachtenis levendig zal houden aan den man, die jaren lang naar dat gebouw zijne schreden richtte om lijdenden te helpen en bg te staan, en die bij zgn heengaan van deze aarde door velen werd betreurd. Hedenavond zal door de Sociëteit »Mars" een Soiree Littéraire et Musicale in 't lokaal Musis Sacrum alhier gegeven worden, tot sluiting van de reeks der buitengewone wintervergaderingen. Be halve een drietal muzikale nommers, te geven door eenige leden en vrienden der Vereeniging, zal de heer Abr. de Winter, van Breda eenige komische voordrachten houden. De heer de Winter is hier door zgn vroeger optreden allergunstigst bekend. Zaterdag j.1. arriveerde alhier een detachement van het korps Torpedisten te Brielle, onder commando van den ka pitein J. D. N. Fremerij en medegeleide van de ln luit. de Bruijne en Kollewgn tot het nemen van springproeven met schietkatoen geladen electro schoktorpe- do's, in het schulpengat bij het fort Kijk duin. Een stoomvaartuig en schokker, behoo- rende bg genoemd detachement, zgn Vrij dagavond hier aangekomen. De commissie van beheer van het „Adderfonds" hield Zaterdag te dezer stede hare jaarlgksche vergadering. Ter vervanging van den overleden vice-admi- raal jhr. M. W. van Reuselaar Bowier, werd tot voorzitter benoemd de schout- bg-nacht W. F. H. Cramer, directeur en commandant der marine te Amsterdam. De memorie van antwoord op het verslag over het wetsontwerp betreffende het verleenen van pensioen aan mindere geëmployeerden, enz. bg de inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht, is bg de Tweede Kamer. Texel, 21 April. Sommige visschers van de Cocksdorp houden zich sinds ee- nigen tgd bezig met het visschen van mosselen, die naar Engeland worden ge zonden, om daar als aas te dienen voor de zeevisscherijAangezien dit werk een behoorlijk weekgeld geeft, hoopt men er den geheelen zomer mede te kunnen voort gaan. De heer L. P. D. Op ten Noort, die. per stoomboot „Burgemeester Den Tex" via Genua naar Indië vertrekt om daar de belangrijke positie van Hoofdagent van de „Nederl.-Indische Pakketvaart" te gaan bekleeden, en die reeds zoo veel bewgzen van hartelijke sympathie en waardeering van het personeel der Stoomvaart- Maatschappij „Nederland", waarbij hij zooveel jaren als inspecteur werkzaam was, mocht ondervinden, nam Zaterdag 11. afscheid van het personeel aan de Handelskade. Nadat hg van de kantoorbeambten had afscheid genomen en daarna het vaste werkvolk evenzeer wilde toespreken, werd namens die werk lieden door den heer Baas, employé der maatschappij, daartoe aangezocht, den be minden chef een hartelgken afscheids groet op rijm gebracht, waarin met ge voelvolle woorden het werkpersoneel had neergelegd de algemeene achting niet alleen, maar de liefde die het hem toe draagt. Te Voorburg werd een negenjarige schoolknaap, bg het verlaten der school, zoodanig door een zijner medescholieren met een klomp op het hoofd geslagen, dat hg gevaarlijk ziek werd en na eenige dagen lgdens aan hersenschudding is over leden. De aanvoer van kievitseieren op Vrgdag, te Leeuwarden, bedroeg 5 a 6000 stuks, tegen ruim het dubbele getal in dezen tgd in vorige jaren. Deze geringe aanvoer en de nog hooge prijzen zijn toe te schrijven aan het gure weder en de nachtvorsten. De gemiddelde prijs per stuk is 17 ct., tegen 20 cent een week te voren. Vrijdag is voor de rechtbank te Utrecht behandeld de zaak tegen J. Jansen, oud 36 jaar, schildersknecht, wonende aldaar, beklaagd dat hij op 4 Februari 1890 zijn echtgenoote Berredina Molenkamp gewelddadig heeft aan gegrepen en met een knipmes verwondingen heeft toegebracht, waarvan de dood der vrouw het gevolg is geweest. Een aantal getuigen werd gehoord, voor namelijk buurvrouwen en politieagenten, die tijdens het ongeval te hulp werden geroepen. Beschuldigde, had na het plegen der daad aan een adj.-hoofdinspecteur op de vraag: Waarom hebt ge het toch gedaan geant woord «Mijne vrouw en ik konden reeds lang niet goed met elkander overweg. Toen in ons nieuwe huis mijne vrouw zei: «ik kan niet langer met je samenwonen, steek me maar liever doodheb ik mijn mes ge grepen en heb ik 't maar gedaan;" hg tracht te voor den rechter het te doen voorkomen, alsof de vrouw uit wanhoop zichzelve had ge stoken, terwijl hij op de onmogelijkheid daar van en op andere feiten gewezen zijnde, maar bleef volhouden van niets meer te weten, zich niets te herinneren enz. In zijn eindverhoor bleef hij er bij, dat hij gezien heeft dat zijne vrouw zich in de keel stak met een mes, zoo als hij ook aan den rechtercommissaris had verklaard. Hij bleef ontkennen zelf een mes tegen haar te hebben gebruikt. Getuigen verklaren hem op zgn vrouw te hebben zien liggen, zijne knie op haar buik en zijn eene hand op haar schouder, terwijl hij met de andere hand bewegingen maakte als van steken en snijden; de deur was daar bij gesloten. Het requisitoir van het O. M. strekte tot schuldigverklaring aan doodslag, en veroor deeling van beklaagde tot 15 jaar gevange nisstraf. De toegevoegde verdediger, mr. A. A. Pit wees o. m. op de vrceselijke opgewondenheid waarin de man gebracht was, en meende dat de rechtbank bekl. zou moeten schuldig ver klaren aan het subsidair ten laste gelogde opzettelijk zware mishandelingen, waarvan de dood het govolg is geweest. Hij wilde geen aanbeveling van den bekl. in de clementie der rechtbank hierbij voegen, omdat ook naar zij ne meening in de omstandigheden, waaron der dit feit is gepleegd, en in bekl.'s houding de rechtbank wel aanleiding zou vinden tot de strengste toepassing der wet. Op de vraag of hij nog iets tot zijne ver dediging had aan te voeren, was het antwoord van beklaagde //Ik heb niets te verdedigen ik weet er niets van." De uitspraak is bepaald op Donderdag 1 Mei. De duurte der steenkolen begint meer en meer een nadeeligen invloed op de scheepvaart uit te oefenen. De mees te sleepkanen komen in grooter getale dau ooit te voren ledig af, om te Rot terdam of Amsterdam vracht te zoeken naar Duitschland. Het gevolg hiervan is, dat de handelaars van de overgroote voorhanden zijnde scheepsruimte profi- teeren en voor een geringe vracht hun ne waren op de bestemmingsplaatsen krg- gen. Bg voortduring van den tegenwoordi- geu toestand zullen vooral de kleine vaar tuigen moeielijk kunnen blijven bestaan en zal menige schipper weldra naar een ander middel van bestaan moeten uitzien. Ygf-en-twintig jaren geleden be stemde de rijke bankier George Peabody een som van 2,500,000 p. st. voor het afbreken van ellendige woningen in de Londensche achterbuurten en het bouwen van nieuwe, gezonde woningen voor de armen. De beheerders van dit fonds heb ben hunne taak met beleid vervuld. Zij hebben in verschillende deelen van Londen achttien blokken huizen doen bouwen, welke door 20,374 menschen bewoond worden, en eerlang zullen zg weder grond kunnen koopen voor het bouwen van een nieuw blok huizen. Het fonds bedroeg den 31n Dec. 11. 994,789 p. st. Op 3 Mei a.s. mogen wij her-| denken de 35-jarige Echtvereeni-| Eging van onzen waarden Neef en 1 Nicht ANDRIES ELOÜT en PIETRONELLA ELOUT, geb. Lemone8.| Helder, 22 April 1890. J. P. CALTENBACH. J. CALTENBACH, geb. van Hulst, f Op Vrgdag a.s. hopen onze j geliefde Ouders HENRI PIERRE KROESEN en ANNA MARIA STRIKKERS j hunne 40-jarige Echtvercenlging i te herdenken. Helder, 25 April 1890. Namens kinderen, behuwd- i en kleinkinderen. I Zaterdag, 26 April 1890, ho- (Jap pen onze geliefde Ouders (Mi JAKOB BRUIN Jz. m MAARTJE VISBEEN, hunne 25-Jarige Ecktvereeni- gibg te herdenken. Helder, 22 April 1890. Uit naam hunner dankbare Kinderen, C. BRUIN. J. BRUIN. A. BRUIN. Mede namens hun Vriend, J. C. H. STEINMAN. Vrgdag 25 April hopen onze geliefde Ouders CORNELIS DE WOLF JELTJE SALM, hunne 121/3-jarige Echtveree- niging te herdenken. Helder, 22 April 1890. Namens hunne kinderen CORNELIA en CATHARINA DE WOLF. Vrgdag 25 April hopen onze j geliefde Zwager en Zuster CORNELIS DE WOLF en JELTJE SALM, hunne tg^-jarige Echtvereni ging te herdenken. Helder, 22 April 1890. Namens Broeders en Zusters,! S. VAN ZANE. W. NANNIGS. N. NANNIGS— Platvoet. P. VARENHORST— Dol. J. DOL. Ondertrouwd SAKOM DOGGER, Weduwnaar van Aatje Kooijman, van Helder, en ANTJE POVER, Weduwe van A. D. Storm, van Alkmaar. 17 April '90 Bevallen van een Zoon N. BOSSERT geb. CLAY. Helder, 20 April 1890. Eenige kennisgeving. GeborenMARTHA, dochter van ARIE ADRIAAN KIKKERT en IDA KIKKERT—Boon. Helder, 19 April 1890, Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zgn van de H. Sa cramenten der stervenden, mgn ge liefde Echtgenoot en der kinderen zorgvolle Vader, de Heer G. P. VLIEK, in den ouderdom van ruim 54 jaar. Helder, 18 April 1890. Wed. A. M. VLIEK—Kooger. Wed. G. BAKKER—Vliek. Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst. Op den 18 April j.1., overleed zacht en kalm, na voorzien te zgn van de H. Sacramenten der sterven den, onze geliefde Vader, de Heer G. P. VLIEK, in den ouderdom van ruim 54 jaar, diep betreurd door zijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Helder, 22 April 1890. G. J. A. VLIEK. T. VLIEK-Spooe. P. C. VLIEK. A. G. VLIEK. C. G. VLIEK. C. VLIEK. Wegens [omstandigheden eerst heden geplaatst. Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote Francisca Hendrika Descamps, na een langdurig maar geduldig lij- den, in den ouderdom van 52 jaar, diep betreurd door mg en mijne kinderen. P. HAGEDOORN. Helder, 21 April 1890. Op den 15 Maart jl. ontvingen wjj de treurige tijding, dat onze dierbare Vader, ALBERT KAMP, is overleden, in den ouderdom van 48 jaren. Allen, die den overledene gekend hebben, zullen beseffen, hoe zwaar ons deze slag treft. Uit naam van Zoon en Dochter, DIRK KAMP, HameltonState Michigan. en MARIA ELISABETH KAMP, Paterson, Noord-Amerika. Bij deze betuigen wg onzen innigeD hartelijken dank voor de vele blgken van belangstelling, bg onze 25-jarige Echtvereeniging ondervonden. Wieringen, 21 April 1890. P. DE VRIES en Echtgenoote. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling, zoowel binnen als buiten de gemeente, bg de herdenking van hun 40-jarig huwelijk ondervonden. Helder, 22 April 1890. J. POOL. M. POOL—Geessen. Ook namens Kinderen en Be- hu wdkinderen. aan allen, die hebben deelgenomen bg de ziekte en het overigden van mgn ge liefden Echtgenoot en der kinderen zorg- vollen Vader. Helder 22 April 1890, Wed. A. M. VLIEKKOOGER en verdere familie. Langs dezen weg breng ik mijnen har telgken dank, ook namens kinderen en behuwdkinderen, aan HH. Bakkers, voor de laatste eer, aan mgnen overleden echt genoot bewezen. Wed. A. PETERSE, geb. Daalder. OevraagU een BOERENKNECHT, die goed kan melken en met paar den omgaan. A. ZWAAN, Westplein. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAC S te Helder, Kerkgracht 47, te consulteeren voor Operatiën, en het plaatsen van Kunst tanden en Gebitten. Spreekuren van 123Vs uur. Een ieder die iets te vorderen heeft van onder- geteekende, wordt verzocht rekening in te zenden vóór 26 April a.s. OOSTERHOFF, Kastelein Marine-Club". Terstond gevraagd Adres P. VERFAILLE, Keizerstraat. Oevraaga Een flinke R, C. DIENSTBODE. Adres Bureau Vliegend Blad. Er biedt zich aan tegen 1 MEI Adres BERKHOUT Co. Twee bekwame TIMMERLIEDEN gevraagd. Bij A. NOBBES, Laugestraat.- Adres: BERKHOUT Co. Te K.oop Bg W. NUNG, Vischstraat No. 8. Mejuffr. Stadermann vnagt 1 Mei of later, een flinke Dienstbode, liefst niet beneden de 20 jaar. Gevraagd een SLAGERSKNECHT, bg J. A. VAN GELDER, Binnenhaven. Gevraagd een flinke JONGEN, die in het vak wenscht opgeleid te wor den, bij BOELSUMS, Breewaterstraat, Photograaf. Gevraagd die goed lezen en schrgven kan, bg C. Karsman, Mr. Broodbakker, Spoorstr. GEVRAAGD tegen MEI eene Dienstbode en eene HUISNAAISTER. Adres Mevr. de Wed. LE CLERCQ, Kanaalweg 78. vraagt eene nette Dienstbode. Spreekuur, 's avonds tusschen 7 en 8 uur. Timmerlieden gevraagd, bij C. POOL, Brouwerstraat. Er biedt zich aan een persoon, om gedurende den schoon maaktijd werkzaamheden te verrichten, als tnin- en veldarbeid, of binnenshuis, als schoorsteenvegen, witten, teeren, schilde ren, rommelen, enz., onverschillig van welken aard het ook zij, per dag of per uur, kunnende alle werkzaamheden ver richten. Adres Callfornlestraat No. 40a. "X8© ÜOOp T© nuur aan de Binnenhaven, een ruim HUIS met VERGUNNING. Te bevragen bg H. KLEIN, Binnen haven 57. Te koop aangeboden geheel met zink beslagen, groot 6 El lang, 2 El breed, alsook een groote HANDKAR, tegen spotprgs a contant. Aan hetzelfde adres is een flinke KAMER met KEUKEN te Huur, met ruime bleek, bak. en put, huurprgs f 1.25 per week, te bevragen bg J. J. MENS, Spoorgracht 11, Nieuwediep. TE HUUR gevraagd voor twee eenige menschen ©en Huls]o, tegen 1 Mei, huurprgs f 1.30 a f 1.50. AdresBERKHOUT Co. Te lauur eenige WOONHUIZEN aan de Achter- Hoofdgracht, bg de Bootsmansteeg, a f 1.40 en f 1.50 per week, en een groot PAKHUIS of TIMMERWERKPLAATS, bg de Sluisdgkstraat, a f 1.00 per week. Adres: den Heer J. VAN TWISK, Oostslootstraat. 1?© HLOOp een GEIT, die moet oonen of ter ruil voor een BOK. AdresBERKHOUT Co. Uit de hand te koop een goed onderhouden Geepzegen, 105 meter lang, met lynen en dreg. Te bevragen bg G. TEN BOEK EL, te Callantsoog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2