STOUT. I Puike Natuurboter. Zuidstr. 33. L VERBOOM, Zuidstr. 33. ZWAKKEN E, HERSTELLENDEN Ved. E.D. HARMS&ZOON, HAARLEMMEROLIE. Margarine De familie Nolen. W. J. BLITZ, VAN VOLLENHOVEN's MISDRUK! Groote keuzo. Lip min J. W. KAMPEH JR„ BI ROOKENDE AMERIKAAN, Haodëi. BERKHOUT Co„ r.", J, W. KAMPER Jr.9 verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. BANK VAN LEENING. GEMEENTE HELDER. J. VAN MU1JDEN, TIMMER- en METSELWERKEN. Jb. DUIJVETTER, A. BRUNSTING Rzn., Beilei. Loop eerst even bij L. VERBOOM aan voor dat gij naar een ander gaat en vraag naar de prijzen der Matten, Slee den, Karpetten, Loopers, Vloerzeil, Spiegels, Schilderijen, Kasten, Tafels, Stoelen, enz. enz. DOE UW VOORDEEL J. N. QUERELLE, DRINKT OROOTE KEUZE LAGE PRIJZEN. Zomerdienst. C. G. LANDMETER, Kruisweg. HUISRAAD en INBOEDEL GRIESHAYER, SpDorgraÉ of Kanaalweg, Maatschappij van LEVENSVERZEKERING, B. DE REGT en F. N. YAN RIJN. Photografie-lnstantanée. BOELSUMS, Brsewaterstr. HelRer. voor solide Mende LUSTRE-, DRILL- 01KAMGAREN-JASJES. ho°ger SPOOR- 01 MOLENSTRAAT, HELDER. Borstelwerk Zeemleer Kastpapier Randen wit KASTPAPI R, PUIK! PUIK! 25 cent per 5 ons, A. KEET, Spoorgracht. Best weri. Rille prijzen. Koppen's Verkoophuis. STR00KEN met boven staand opschrift, om op de vaten te plakken, 5 Cent per stuk. C. DE BOER Jr. Specialiteit in bereide Verfwaren. Tevens uitge breide keuze BEHANGSEL PAPIER tot de laagste no teering. H. DE WIT, Tanaarts, Amerikaansche en Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag van 12 tot 1 uur, in het Hótel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Amsterdam, Nieuwendijk b. d. Dam No. 241. Een WINKELHUIS te huur, in de Oranjestraat. Te bevragen bij J. MOLENMAN, Oranjestraat 35. Uit de hand te koop: Te bevragen bij J. BETHLEHEM, Kanaalw. Hoofdgracht, Louizesteeg. Men zal op WOENSDAG 30 APRIL 1890, voormiddags ten 10 ure, in de Bank van Leening Openbare Verknoping houden van de onafgeloste panden, in die Bank, welke beleend zijn in de maanden, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, No vember en December 1888, bestaande in: GOUD, ZILVER, MANS- en VROU- WENKLEEDEREN. Daags vóór den verkoopdag zijn de goederen te zien van 2 tot 5 uur. De laatste dag van aflossing is Don derdag 24 April e. k. Ontvangen een groote partij Nieuwste modellen. Lage Frljzon. BINNENHAVEN. Koperslager. De ondergeteekende be veelt zich minzaau bij zijne geachte plaatsgenooten aan tot het maken en repareeren van alle voorkomende Dw Ed. Dw. Dr., le VROONSTRAAT 85. P. S. Aan hetzelfde adres kunnen nog 2 Timmerlieden geplaatst worden. (Onder controle Rijksproefstation.) In vaatjes van 4 kilo f3.75. Vaatjes pm. 11 kilo a f 0.90 p. kilo. Levert franco rembours. N.B. Orders kuunen ook gedaan worden bg den flr. M. Th. DE HAAS. Ondergeteekende bericht hare geachte Cliën- telle de ontvangst der nieuwe PARASOLS. Kanaalweg 139. Karpetten van af i 2.0D, 12-els van af f 4.25, verder alle maten tot in de fijnste kwaliteit. Vloerzeil van af 35 Cf. Looper- zeil van af 12 Cf. Tafelzeil van af 40 Cf. Prachtig Schoorstesnzeil van af 12 Cf. Zoo even ontvangen een prachtige collectie dikke ruige Matten. Verder alle soorten Matjes en Kleedjes. Een prachtige keuze Behangselpapier en Randen. Groote keuze fijn en graf Borstelwerk, Bezems, van af 277> Cf., van echte piasava, enz. enz. Koningstraat. Flinke voorraad Waal- en Friesche Steen. Puike sorteering. BiUijke prijzen. J. SPR UIT Pz. De van ouds bekende Salon waar men accuraat bediend wordt, zal van 's morgens half zeven tot en met 's avonds tien uur GEOPEND zijn. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde en alle voorkomende ARTIKELEN. Laat zich aan huis ontbieden. opgericht in het jaar 1835, gevb8tigd te ROTTERDAM, Mauritsstraat No. 9. Directeuren De Maatschappij verzekert: KAPITA LEN, uit te betalen na overigden, idem met verkorten termijn van premiebetaling, idem op twee hoofden. KAPITALEN, uit te betalen op vooraf bepaalden leef tijd of bij vroeger overigden, kinderver zorging, studiebeurzen, lgfrenten. De tarievengoedgekeurd bij Kou. Be sluit van 24 Juni 1888 enz., zijn naar de nieuwste statistieke gegevens en bil lijk berekend. Inlichtingen worden verstrekt door den Heer J. Ci J. GRAAT, AGENT te DEN HELDER. Op plaatsen waar de Maatschap pij nog niet vertegenwoordigd is, kunnen solide personen als AGENT worden aan gesteld. Het Atelier Is dagelijks geopend Zes nette Album-Portretten 1 Gulden. ONTVANCEN Lustre Jasjes van af f2,30 Drill - 1,261 (bedrukt) Broeken "W erk-Bloesen - 1,10 N.B. Kamgarea JASJES, geheel ge voerd, a 6.25, bij 2 30 011 Firma STUCADOORS, Adres voor TUINBEELDEN, VA ZEN, Bouwkundige ORNAMENTEN, enz., inTerra Cotta, Portland Cement, en Gips. koopt men het voordeeligst in het Magazijn de Spoorstraat 37. Blanli cfa zwaar. 12 vellen voor 10 CENT. Winkeliers kunnen dit artikel en ook voordeelig bij ons inkoopen. Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J, KORVER, Spoorstraat; J. KOEVER, Zuidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Midden straat P. DE GEUS, SpoorstraatT. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden- Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS. Kanaalw.E. LABOUT, Vroonstr.;T. KIE- SEWETTER, Keizerstr.; PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRUGGE, Kanaalw.; H. DITO, Weststraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; te Ter schelling R. A. BAKKER; te Oost-Ter schelling P. A. BAKKER. In het bgzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE k fl.36 per 5 ens. I3EST bij de 5 pond. KONINGSTRAAT. Droge cn bereide Verfwaren, Olie, Lak ken nn Vernissen, Blackvarnitch, Spiegel en Vensterglas. Die zich tevens voortdu rend bij het geachte publiek voer het deen van alle in zijn vak voorkomende werken als SCHILDER en KAMERBEHANBER, be leefd aanbeveelt DE ECHTE Depót ln Slijters fabrieksprijs. Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan tot het BEWAREN VAN KACHELSenz. enz. Zeer geschikte gelegenheid en concurreerend. Kanaalweg 114. J. KIKKERT. Handelsdrukkerij van Aanbevelend, flr. Schilder, Binnenhaven. MAAGDENBURGER Opgericht ia dea jare 1844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. Generaal-Ag enten voor Nederlandde H*H. BURLAGE en SCHÜMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. UYEOOTT. „Advertentiön voor dit blad worden ook aangenomen door hot ALGBMSBÜ ADVJiJRTENTIE-BUREA.tr van de firma H. VAN DUIJIi te Amsterdam." Uit het dagboek van een Chef der geheime politie te New York. (9 /fJa, zeker! er waren vijf cn twintig hon derd dollars en nog een paar muntbiljetten in de beurs. Ik had het meegebracht om den col lier te betalen." Er waren langzamerhand verscheiden men- schen om hen heen komen staan, aangetrok ken door de zichtbare agitatie van de schoone jonge dame; onder hen was ook een kleine man met een helderen blik en iets beslists in zijne houding. Hij wierp op mevrouw Tun- stall en Percy een onderzoekenden blik. «Misschien hebt ge het in den zak gesto ken," zeide Percy, die, nu hy hoorde dat het bedrag zoo groot was, uit zijn dof gepeins scheen te ontwaken. Zij voelde haastig in de zakken van haar mantel, en schudde toen het hoofd. «Neen," zeide zy, «en nu herinner ik het my ook heel duidelijk. Ik stak het geld in mijn beurs toen ik van morgen uitging, en de beurs in royn mof, zooals ik altijd doe. Toen ik hier kwam, nam iK de beurs er uit en hield de banknoten apart «Pardon, mevrouw," viel de man met de heldere oogen haar in de rede «ik ben hier in het magazyn om te letten dat er niets vermist wordt. Kunt gy my zeggen wat voor banknoten het waren, te zamen tot een bedrag van vijf en twintig honderd dollars, als ik goed verstaan heb?" «Er waren vier banknoten," antwoordde mevrouw Tunstall; «een van duizend dollars, en drie van vyfhonderd." «Dank u," zeide hij, terwijl hy iets in een boekje noteerde. «Herinnert gij u de uummers ook Zy schudde van neen. Ik heb er niet op gelet «U heeft het geld uit uw beurs genomen, meen ik «Ik nam het er uit om het klaar te hebben. En nu is niet alleen mijn beurs weg, maar het geld ook." tToen u de banknoten uit de beurs had ge nomen, wat deed u er toen mee?" «Ik hield ze in mijn hand, in de mof in de linkerhand. Juist toen ik bij de toon bank kwam, sprak deze heer mij aan." «Is deze heer een vriend van u?" Mevrouw Tunstall aarzelde en kreeg een kleur. «Hy is een kennis van my, niet meer dan een kennis," zeide zij eindelijk. «Wil u zoo goed zijn mij uw naam te zoggen, mynheer?" vroeg hij aan Percy. «Ik begrijp niet wat mijn naam er mee te maken heeft," antwoordde Percy barseh. »Wie is u De man knoopte zijn jas open en ver toonde het insigne van het Central Detective- Bureau. «Ik ben hier in functie, mynheer," zeide hy, »en daar u in gezelschap van deze dame was op het oogenblik, dat zij het geld kwijtraakte, zal men u vragen getuigenis af te leggen, of mis schien wel meer." De laatste woorden werden op zulk een eigenaardigen toon gezegd, dat Percy plotseling het hoofd oprichtte en hem scherp aanzag. «Wat meent u daarmee?" vroeg hy. «Ik meen dat ik gaarne uw naam zou heb ben," herhaalde de detective. «Ik kan er u op het oogenblik echter niet toe dwingen." «O, ik heb er niets tegen," zeide Percy on verschillig. «Hier is mijn kaartje" de ander las het, knikte en stak het in zak. «Nu, mevrouw, wat deed u toen deze heer u aangesproken had?" »Ik antwoordde hem." «Had u het geld nog in de hand?" «Neen," zejde zij na een oogenblik nadenken. «Ik nam mijn hand uit de mof en legde de mof op de toonbank." «Was de beurs en het geld er toen nog in «Ja." «Waar stond mijnheer?" «Hij stond met my te praten, hier aan de zen kant." «Dus u stond met den rug naar de mof ge keerd «Ja een minuut of twee." «Kwam er ook iemand dicht by u op dat moment T' «Niet dat ik mij herinner. Maar er kan natuurlijk iemand achter my gekomen zijn, zonder dat ik het bemerkte." «Wat deed u daarna?" «Toen kwam de winkelbediende en ik sprak met hem over het halssnoer. Hy ging daarop heen om het te halen." «Bleef n met dezen heer staan praten «Ja." «Stond hij nog juist zooals tevoren?" «Neen ja ik weet het niet meer." Zij was eensklaps verlegen geworden, en een hooge blos kleurde haar wangen. Zy zag Percy aan met een verschrikten blik. «Kunt gij u daaromtrent ook iets herinneren, mijnheer?" ging de detective voort, zich tot Nolen wendende. «Ik weet het niet precies meer," antwoord de hij, «maar ik weet wel, toen de bediende met den collier terugkwam, stond mevrouw tusschen mij en de deur, en had ijc de mof ik mijne handen." «Dat is juist zooals ik meen gezien teheb- n," zeide de detective droogjes. «Ik keek toevallig naar u op dat oogenblik. Heeft u ook opgemerkt of er iets in de mof was, toen u die vasthield iEr was niets in. Ik stak er mijne hand in, en als er wat in was geweest, zou ik het gevoeld hebben," «Toen u het eerst met de dame sprak, stond u tusschen haar en de deur. Later liep u om haar heen naar den anderen kant. 't Is maar dat ik gaarne alle bijzonderheden precies wou weten. Was er een aanleiding dat u hier ging staan «Dat weet ik niet. Ik geloof dat ik het zonder eenige reden deed. Terwijl mevrouw met den bediende stond te praten, had ik niets om mij mee bezig te honden. Ik wist niet eens dat ik de mof had vastgehouden voor u er naar vroeg." De detective draaide aan zijn potloodje en zeide langzaam «De kwestie is, hoe de twee feiten te rij men dat de beurs en het geld in de mof was toen u het eerst met de dame sprak, en dat de mof een oogenblik later, toen u ze vast hield, ledig was.." «Ik beweer niet dat ik zulks kan verklaren dat is uw zaak, denk ik," hernamPercy. «Na tuurlijk, als het geld er in is geweest, moet iemand het er uit genomen hebben." «Ja, mijnheer, iemand moet het er uitge nomen hebben," herhaalde de detective, met zijn blik op den jongen man gericht. »Wel, je wilt mij er toch niet van beschul digen, veronderstel ikzeide Percy lachend. »Ik beschuldig nog niemand, mijnheer. Wat dunkt mevrouw er van »0, natuurlyk, dat is niet mogelijk zeide Sylvia, die het geval uiterst ongenaara scheen te vinden. Op dit oogenblik kwam er een heer den winkel binnen, zag naar de groep en toen hy mevrouw Tunstall bemerkte, liep hy regel recht naar haar toe. Pery herkende hem het was Cuthbert Tunstall. De twee man nen bogen beleefd en koel voor elkaar. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukkerg yan O? DE BOEK Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4