Door vertrek geheele Uitverkoop van ,DE BAZAR," Binnenhaven. RRRRR Puike Natuurboter. KINDERWAGENS IT! De familie Nolen. CEBR. NAS. IT! Grove ei zware Cüiia-TDee, Mtawerken M ei Zilver De wereleroeie Pfa foclt- bi Merfwfirfiiifl middel J. VAN MUIJDEN Openbare Verkooping lp Puike geurige, grove en Stof theeën, R. MAALSTEED. A. BRUNSTING Rzd., Bellen. Voordeelen der ECHTE PFAFF-NAAIMACHINE: C. B. itenfl verlrijgliaar voor Helder en Omslrelen bij SCHULMAYER Co., Verschillende grootten staan ter directe afleve ring gereed. Kluisdeuren en Brandkasten in Staalpantser worden op alle maten gefabriceerd. PR0TECT0RSL0TEN. Gebr. VAN VUÜRE, T. C. COVERS. Hoofdgracht K 85 HOLSMULLER Co. Best werk. KANAALWEG33 Opschuif-d Lampen, «h wXre Kermismarsch, Prijs: 50 CENT Carbolineum - Anthracin •-tT' MAGAZIJN VAN HUISHOUDE LIJKE ARTIKELEN. Binnenhaven 10. Zoo even ontvangen een elegante sorteering nickelen, koperen, geëmailleerde ijzeren Petroleumkooktoestellen, zoowel voor kamer- als keuken gebruik, waaronder met BONDE branders, in vele soorten, tegen de laagste prijzen. Alsmede de nieuwste modellen in geëmailleerde gedecoreerde KOFFIEKANNEN, W(POBCELEIN GELIJK), in de fijnste kwaliteiten. T© Huur een welingelicht Woonhuis, van alle gemakken voorzien, staande aan de Dijkstraat, en bewoond geweest door den WelEd. Heer YAN DER POEL. Informatiën bij P. YERFAILLE, Kei zerstraat. OP WOENSDAG 28 MEI 1890, des voormiddags ten 11 uur, aan het WEST PLEIN te Helder, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van: Ramen, Deuren, Kozijnen, Zolder balken, Vloerleggers, een partij Dak pannen, eenig Brandhout en wat verder zal worden aangeboden. Daags te voren en op den verkoopdag ter voorschreven plaatse te bezichtigen en de pannen op bet erf van den Heer A. ZWAAN, in de Middenstr. te Helder. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minstens 5 jaar goarantle. van 50 en 75 et. en f 1. Betere soorten in alle voor komende prijzen. a 65 ct. per 5 ons, bij minstens 21/2 ons. (onder controle Rgksproefstation.) In vaatjes van 4 kilo f 3.75. Vaatjes pm. 11 kilo a f 0.90 p. kilo. Levert franco rembours. N.B. Orders kunnen ook gedaan worden bij den Hr. M. Th. DE HAAS. De ondergeteekende blijft zich steeds minzaam aanbevelen tot 't doen leveren van allerlei Raarwerken, Ptiotographiêo en bewerking: voorhandenalzoo:GOUD, ZILVER, BLOEDKORAAL en GRA NAAT; alsmede tot 't repareeren van Goud en Zilver. Verders alle voorwerpen, die de reparatiekosten waard zijnVer galden en Verzilveren. Hoogachtend, UEd. dv. dienaar, J. DE GROOT, Koningstraat, No. 16. Bouw materialen. J. SPRUIT Pz. De algemeene bijval, waarover de echte Pfaff-Naaimachine zich mag verheugen, is zeker wel het beste bewijs van hare soliditeit. De gang der Pfaff-Naaimachine is geheel en al zonder gedruisch. Elke Pfaff-Naaimachine is met den nieuwen exentrischen draadhevel voorzien. Aan het werk der Pfaff-Naaimachine zijn alle wrijvende deden, zooals scheepje, transporteur, spoelhouder, trekstang, kamrad, enz., uit best staal gesmeed, niet gegoten. Alle Machines hebben een lichte naaldstang met lange leiding; het hart schuift op beide kanten van de voorplaat en verhindert zoodoende elke draaiende beweging der naaldstang, waardoor de houdbaarheid van hart, hartrol en naaldstang bevestigd wordt. De gepatenteerde schecpjesuitwcrper is aan alle Pfaff-Machines aangebracht. Elke Pfaff-Naaimachine heeft den vliegwielafzetter, alsmede den onovertreffelijken zelfwerkenden garenopwinder. Aan geen Pfaff-Naaimachine ontbreekt de hoogst doelmatige, zelfwerkende span- ninguitdrukker en draadsnijder. De uitrusting van hulpapparaten bevat 10 stuks voetjesapparaten en 4 stuks Nic- kelapparaten, waarbij 2 zoomers, 1 verstelbare zoomer en 1 verstelbare soutacheur, welke zorgvuldig beproefd zijn. Boven- en onderdraad worden ingeslimrerd en behoeven niet meer ingegrepen te- worden. Het lakwerk is zeer houdbaar en mooi van glans. Het handapparaat is, zooals alle overige apparaten, solicd bewerkt, de kamraderen zijn zeer breed en daardoor uiterst duurzaam. Spoorstraat Q 17. BLEIKDKa. Prijscouranten en Attesten op aanvrage. Fabriek en Magazijn ALKMAAR. Te Nienwediep verkrijgbaar bij worden tegen fabrieksprijs opgeruimd. KONINGSTRAAT. *3 Droge en bereide Verfwaren, Olie, Lak ken en Vernissen, Blackvarnisch, Spiegel en Vensterglas. Oie zich tevens voortdu rend bij het geachte publiek voor liet deen van alle in zijn vak voorkomende werken als SCHILDER en KAMERBEHANGER, be leefd aanbeveelt Ruime lietize T Lage prijzen. T KONINGSTRAAT ft Tevens gelegenheid totH het opnieuw bronzen eu H inrichten voor de nieuwste 2 constructie Branders. woorden en muziek van den beroemden komiek PAULUS, is bij ons voorhanden. k dk, MUZIEKHANDEL. is het uit de fabriek van GA RL ROKAHR Sf Co., te Hannoverhetwelk hij ondervinding uit stekend voldoet en waarvan de gedrukte ge- hruiksaanwijzingen gratis te verkrijgen zijn bij den verkooper H. WfJKER, Aannemer, Helder. Uit het dagboek van een Chef der geheime politie te New York. (19 Het was toen omstreeks vier uur. In eene courant zagen zij dat een der stoomschepen van den Braziliaanschen Maildienst den vol genden dag, Woensdag, om twee uur zou af varen. Deze boot deed St. Thomas aan; daar konden zij van boord gaan en passage nemen naar Havana, en vandaar naar Vera Cruz en Mexico, om zoo eventueel hun vervolgers het spoor bijster te maken. Dit kwam hun voor, de beste ronte te zijn, en daar er geen tijd te verliezen was, ging Martin direct naar de Broad Street om passage te nemen. JPercy bleef alleen en had nu gelegenheid over zijn toestand na te denken. Martin's kamers waren niet ver van het kruispunt van de Fifth Avenue en Broadway. Het rumoer drong als een onafgebroken ge luid tot hier door, en op Percy, die vermoeid van al de aandoeningen van dien dag, in een luierstoel voor het vuur zat, had het den slaap wekkende n invloed van den wind die door denneboomen blaast, of van de branding op de kust. De zon was onder, en het werd donker in de kamer. Percy's oogen vielen dicht en hg dutte langzamerhand in. Het harde geluid van de electrische schel maakte hem wakker. Was Martin al terug? Dan had hij zeker zyn sleutel vergeten, dat hij schelde. Nog half slapende, stond Percy op en opende de deur. Op het portaal stond een dame, die dadelyk naar binnen stapte. Percy ging een paar schreden achteruit met een onaangename gewaarwording. Hij dacht dat de bezoekster mevrouw Tunstall was. Maar nu zy sprak, herkende hy de stem van zijne zuster. z/Ik ben zoo blij dat ik je hier vind,"zeide zy buiten adem. „Ik was al bang dat ik je zou missen." z/Ben je alleen Hoe ben je hierheen ge komen vroeg hij, terwijl hy de deur sloot. „Ketelle verteld* ons dat je met mijnheer Martin waart meegegaan. Is hij zij keek in de kamer rond en aarzelde. «Hij is uitgegaan," zeide Percy. „Kwam je om hem »Ik kom om jou, Percy. Ik kan begrypen dat je van ons wegblijft, en ik ben gekomen om je te zeggen, dat ik je liefheb en in je geloof, en dat je op mij rekenen kunt, wat er ook gebeurt. Ik wenschte dat ik iets voor je kon doen Zij sprak zeer aangedaan, hoewel zij haar stem in haar macht had, en hij kon bemerken dat zij beefde terwijl zij voor hem stond. Een gevoel van sterke broederlijke liefde en dankbaarheid kwam plotseling in hem op; hij sloeg zijn armen om haar heen en kuste haar innig. „Dat kon ik niet doen als ik niet onschuldig was, liefste," zeide hij. .Natuurlijk ben je onschuldig riep zij ver ontwaardigd uit. „Hoe kwam die er toe, je te beschuldigen Zij weet dat het niet waar is." Percy aarzelde. „De schijn was tegen mij," zeide hy. .Wat stoort iemand die je kent zich aan schijnriep Pauline ongeduldig. „Zij moet een haat aan je hebben. Waarom Vrou wen haten niet, tenzijheeft zij je eenmaal bemind, Percy vroeg zij, op een geheel an deren toon. „Zij wel, zij is eene getrouwde vrouw", zeide hij, lang niet op zijn gemak. Er was een oogeublik van stilte. «Ja, nu begrijp ik hethernam het meisje met een treurigen lach. „O, mijn arme broeder! Het spyl me zoo, dat het d&t is." „Ik ben gek geweest, maar niet slecht", zeide de jonge man. „Mijn geweten verwijt mij nog niets, Pauline, dat is de waarheid. Maar het is nu voorby, en ik dank er den he mel voor „Ik ook, Percymaar, wat je ook mocht gedaan hebben, ik zou je helpen en je ver dedigen. Ik ben je zuster, wij zijn van het zelfde vleesch en bloedals wij elkander niet helpen, wie zullen het dan doen Maar hoe moet je daarmee aan, Percy Je kunt dat niet aan de rechters vertellen." „Ik zal nooit voor de rechters verschynen," zeide hij vastberaden. „Ik ga met Martin weg. Hij is passage naar West-Indië gaan bespre ken op de boot die morgen afvaart." „Wel, dat is misschien het beste", ant woordde zij met eene kalmte die hem verbaas de. „Je borgstelling moet betaald worden, niet waar Ik zal het doen ik heb het geld." «Martin heeft het reeds gedaan.Hy zal al les betalen. Dank zij hem, zal ik geen schul den achterlaten. Maar daarom dank ik je toch zeer, mijn beste zusje". „Hij is een goed vriend een goed man" zeide zy in gedachten. „Ik heb er niet tegen bet hem te laten doen, want ik weet dat hij het volgaarne doet. Zoo gaat ge dus beiden weg!" Zij zuchtte diep. „Nu, ik zal op moe der passen „Arme moederzeide Percy neerslachtig. „Vertel haar zooveel goeds van mij als je kunt Pauline." „Zeker, maak je niet ongerust. Alles zal in orde komen, hoop ik. Ik ga nu, broeder." Zij sloeg haar armen om zijn hals. Houd je goed", zeide zij „doe je best. O, Percy, Percy riep zij uit, met een hartroerenden snik, en kuste hem hartstochtelijk. „Ik moet gaan, nu of nooit," zeide zij, ter wijl zij blijkbaar zichzelf geweld aandeed en het volgende oogenblik was hij alleen. Maar hare laatste omhelzing bedoelde meer dan zus terlijke liefdehet was tevens een afscheid van iemand, die afwezig was. X. Op zee. Martin kwam omstreeks zeven uur terug. Hij had een hut voor twee personen bespro ken, Percy's rekeningen bij verschillende le veranciers en bij zijn huisbaas betaald, en van zijne kamer bracht hij mee een koffer met de aardsche goederen van het jongemeusch, die gelukkig niet talrijk waren en hoofdzake lijk uit kleeren en ondergoed bestonden. Zij gingen naar eene restauratie in de buurt di- neeren, keerden toen naar Martin's logies te rug en brachten de rest van den avond door met het pakken der koffers. Percy vertelde zijn vriend niets van Pau- line's onverwacht en haastig bezoek, omdat het onderhoud hem te diep had aangedaan om er nu over te spreken omdat hij, Martin's gevoelens te haren opzichte kennende, niet zeker was of het wel goed zou zijn nu haar naam te noemenen verder, omdat hij twij felde of Martin het wel goed zou keuren dat hij Pauline met hun plannen bekend had ge maakt. In de opwelling van het oogenblik had Percy haar het geheim meegedeeld, maar hij begreep dat het beter was dit niet te vertellen. Te middernacht gingen zij zeer vermoeid naar bedmaar des morgens om acht uur waren zij weer op, en vonden het ontbijt ge reed staan. „Wij hebben kans," zeide Martin, terwijl hij de punt van een ei afsloeg, „dat de politie, die bier in dit land tamelijk waakzaam is, begrepen heeft dat je wel eens op het idee kon komen om er vandoor te gaan. Toen ik gistermiddag uitging, zag ik een man aan den overkant der straat een pijp staan rooken;en tóën ik 's avonds terugkwam passeerde mij dezelfde man bij een lantaarn. Dat kan toeval zijn geweest, maar misschien ook niet." „Een detective," zeide Percy. «Zoo iets. In allen geval moeten wij voor zichtig zijn, en daarom stel ik je het volgende voor. Wij zijn zoowat van dezelfde grootte en postuur, en lijken ook wel wat op elkaar. Als wij hetzelfde gekleed zijn, is het voornaamste onderscheid tusschen ons voor iemand, die ons niet goed kent, dat gij een knevel hebt en ik bakkebaarden. Wat zou je zeggen van een kleine vermomming Je vindt een scheermes in mijn reisnécessaire scheer je knevel afen doe dan dit aan." Tevens haalde hij uit zijn zak een paar valsche blonde bakkebaarden. „Je behoeft enkel maar den binnenkant boven het gas warm te maken, en ze zullen op je wangen kleven alsof ze er op gegroeid waren. Dan doe je mijn reismuts op en mijn overjas aan, en onze detective zal een knappe kerel zijn als hij je herkent." „Maar wat wilt gij doen »Ik zal blijven wat ik ben. Gij gaat een uur vóór mij het huis uit, en het best is dat je de stad ingaat, dan zal men niet denken dat je naar de aanlegplaats van de Braziliaan- sche Mail loopt. Daarna ga je de Sixth Avenue en neemt den trein naar de haven. Ik ont moet je op de boot; de koffers laat ik op mijn naam bezorgen." „In orde," zeide Percy met een zucht, want dat hij zijn knevel moest opofferen was hem lang niet onverschillig. «En als wij op zee zijn, kunnen wij ieder ons zelf weer worden." „Zoodra je maar wilt," antwoordde Martin; „ofschoon het misschien niet kwaad is, onze naamsverwisseling nog wat langer vol te hou den. Je weet nooit wat er gebeuren kan, of hoe men een spion tegen het lijf kan loopen." Toen het ontbijt afgeloopen was, bleef' er niets meer te doen dan de koffers te adres- seeren daarop werd er om een man gestuurd, die de koffers met een wagen wegbracht. Percy offerde zijn knevel op en plakte de valsche bakkebaarden aan; en met de overjas en de muts van zijn vriend, verliet hij het huis en slenterde naar het station van de Thirty-third street. Vandaar was het twintig minuten sporens naar de plaats zijner bestem ming hij had nu verder niets te doen dan op de boot te gaan en op Martin te wachten. Deze kwam op den afgesproken tijden om twee uur werden de touwen losgegooid en stoomde de boot de haven uit. Voor onze beide reizigers was het een hee-le verlichting, en toch lieten zij alles achter wat hun dier baar was. Er waren slechts weinig andere passagiers op de boot, en daar hun gezelschap boven dien niet erg aantrekkelijk was, brachten Percy en Valentine het grootste gedeelte van den tijd met elkander door. Valentine beschikte over een bijna onuitputtelijken voorraad anec- doten betreffende zijn vroeger leven en avon turen, en menig uur werd doorgebracht met het verhalen van zijn lotgevallen, zoodat de Amerikaan op het laatst geheel op do hoogte was van Martin's loopbaan. Vooral het tijd perk van zijn huwelijk interesseerde hem meer- dan iets anders. Valentine had het meisje ontmoet op de boot van Engeland naar Nieuw-Zeeland. Hij wist vroeger niets van haar, had zelfs nooit haar naam gehoord; maar later bleek bet dat zij goed bekend was met zijne familie-geschie denis, door een nicht van haar, die verschei dene jaren gezelschapsjuffrouw bij lady Mar tin was geweest. Zoo was zij ook bekend ge worden met een feit, dat men zorgvuldig voor de buitenwereld verborgen hield dat na- me'ijk Valentine's oudste broeder, die het land goed geërfd had, behept was met eene kwaal die te eeniger tijd plotseling een einde aan zijn leven zou maken. En als dat gebeurde, zou het eigendom aan Valentine komen. Ech ter wist de jonge dame niets van Valentine's buitensporigheden in Londen zij was in de meening dat hij een fortuin bezat van onge veer twintigduizend pond een bedrag dat hij werkelijk zou bezeten hebben, als hij zijn geld verstandig had belegd en geen dolle din gen gedaan had. Zij was een mooi meisje van ongeveer den zelfden leeftijd als Valentine, en met iets zeer verleidelijks en uitdagends voor een jongen man. wien het bloed warm in de aderen vloei de, en wien de lange reis naar de tegenvoe ters vreeselijk verveelde. Zij liet hem lang zamerhand de overtuiging krijgen, dat hy haar alles behalve onverschillig was en Valentine, die altijd van zich zelf sprak als een arm man en niet bemerkte dat zij geen zijner verzeke ringen op dat punt geloofde, maar ze alle be schouwde als een politieke poging om zijnen waren rijkdom en vooruitzichten te verbergen Valentine werd geheel betooverd door de bekoorlijkheid van haar persoon en omgang, en toen de reis geëindigd was, gevoelde hij dat bij niet beter kon doen dan haar ten hu welijk te vragen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4