't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL. No, 1828. Zaterdag 23 Augustus 1890. Achttiende Jaargang. AD onnement PRIJSRAADSEL Stanley's Groot Boek: IN AFRIKA's DONKERE WILDERNISSEN, KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG, Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Buraaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavortentlëii van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSiVIORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aan onze lezers deelen we bij deze mede, dat we in een der eerstkomende nummers onzer courant een zullen plaatsen, leder, in 't bezit van een exemplaar van dat num mer, zal daarbij kunnen mededingen. Als prijs geven we ditmaal: uitgave Gébr. Colien, in 50 afleveringen. Dit werk behoort tot de nieuwste en meest gezochte vruchten onzer hedendaagsche letterkunde en mag aanspraak maken op de belangstelling van 't beschaafd en ontwikkeld publiek. Wie heeft niet van Stanley gehoord en wie zou niet nieuwsgierig zijn om ken nis te maken met de nieuwste ontdekkingen op 't gebied van land en volkenkunde! We twijfelen dan ook niet of een prijs als bovenbedoeld, zal door velen met graagte worden ontvangen. DE UITGEVERS. AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 4 m. Onderg. 6 u. 58 m. Zondag 24 Maandag 25 Dinsdag 26 Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29 Zaterdag 30 Volle Maan. HELDER, 22 Augustus 1890. Z. M. heeft met ingang van 1 Oc- tober a. s. den commies bij de directie der marine te Willemsoord C. Meyers, opzijn verzoek, ter zake van meer dan 65-jarigen leeftijd, eervol uit 's Rijks dienst ontsla gen, onder toekenning van zoodanig pen sioen, als waarop hij zal bevonden wor den aanspraak te hebbenbij die di rectie bevorderd tot commies, den adjunct commies J. P. van Reyn, en benoemd tot adjunct-commies, den klerk J. Baert. Naar wij vernemen, zal eerstdaags een vergadering worden gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, o. a. ter behandeling van het ver zoek, door schippers van visscbersvaar tuigen gedaan, om steun te verleenen aan 't adres, door hen bij Z .Exc. den Minister van Marine ingezonden, ter zake van de gewenschte verbetering van het geleide- licht op het duin alhier, voor een veilige doorvaart van Het Kaap- en Molengat. Omtrent den Zeil- en Roeiwedstrijd, al hier te houden ter gelegenheid der verjaring van H. K. H. Prinses Wilhelmina, op Zater dag 30 dezer, vernemen wij de volgende bij zonderheden. Door den Beschermheer der Noorder Zeil en Roeivereeniging, den heer C. H. Bogaert, Schout-by-nacht, Directeur en Commandant der Marine alhier, is een sierlyke zilveren inktkoker als prijs bij den wedstrijd aangeboden, 't Bestuur heeft dit aangenaam blijk van be langstelling met erkentelijkheid aanvaard. Tengevolge van den vrij gunstigen finan- ciëelen toestand, is het Bestuur tot het be sluit gekomen, om op den avond van den feest dag een vuurwerk te doen afsteken op een vlot in het Marsdiep, ongeveer achter de Poet- steeg. De Zeedijk vormt alsdan een zeker niet te bekrompen tribune, 't Bestuur moet tot dit besluit gekomen zijn, omhetgeheele publiek de gelegenheid te schenken, van het vuurwerk te genieten. Bij den vorigen Zeil en Roeiwedstrijd werd in den tuin van Tivoli een vuurwerk afgestoken, uitsluitend voor le den en geinviteerden. Door de Directie van den Sleepstoomboot- dienst (de heeren Zur Mühlen, te Amsterdam) is mede blijk van belangstelling gegeven, door te bepalen, dat een der alhier gestationneerde sleepstoombooten op den dag van den wedstrijd gratis ter beschikking zal zijn van het Be stuur der Zeil- en Roeivereeniging. Door het Bestuur is, o. a. door plaatsing van het Programma in het Sportblad aan de te houden wedstrijd de noodige publiciteit ge geven, waardoor het uitzicht bestaat, dat een aantal vreemdelingen naar hier zal komen om het concours bij te wonen. Aanvankelijk zijn reeds verscheidene roei en zeilvaartuigen voor deelneming aan den wedstrijd ingeschreven. De wedstrijd zal door uitvoeringen der Ma rinekapel worden opgeluisterd. Verder zijn de noodige maatregelen geno men om 't feest, wind en weder dienende, wèl te doen slagen. De verschillende Commissiën zijn inmiddels werkzaam om een goede re geling voor te bereiden. Naar wij vernemen, is door de Com missie uit bet Bestuur van „Helders Be lang", welke Commissie zich belast heeft met de uitvoering van het besluit tot stich ting van een aantal rustbanken, bepaald, dat die banken gereed moeten zijn en ge plaatst moeten worden tegen den 30 dezer, den dag van den zeil- en roeiwedstrijd. De goedkeuring van autoriteiten voor de plaatsing op verschillende plekken in de gemeente wordt inmiddels aangevraagd. Het Bestuur der Vereeniging zal zich, naar men ons mededeelt, eerstdaags per circulaire wenden tot de ingezetenen met het verzoek, dat haar streven, om aan de gemeente een beter aanzien te geven, door algemeene medewerking worde gesteund en geschraagd. De werkzaamheden op het wrak van het stoomschip >Newnham« zijn Maandag hervat. Met behulp van een stoomzand- blazer heeft men beproefd het zand van het schip te verwijderen, aanvankelijk ech ter zonder resultaat, zoodat geen katoen kon worden geborgen. We hebben steeds onze ingenomenheid laten blijken met 't Stafmuziekkorps der K. N. Marine, onder directie van den kapel meester J. Koning, en die spoorde ons aan genoemd korps op zijn kunstreis niet uit 't oog te verliezen. Van 't afscheidsconcert ga ven we reeds een verslag en roemden 't als uitstekend. Dat programma vormt de hoofd schotel van hetgeen er in den vreemde wordt voortgezet, en hoe de werkzaamheden van onze musici gewaardeerd worden, moge blijken uit een paar recensies in groote bladen. De Amsterdammer van 16 Aug. schrijft De Donderdagavonden in het Paleis voor Volksvlijt blijven hunne aantrekkelijkheid behou den. 't Was er gisterenavond weer stampvol, dooh ondanks het vele publiek was de oirculatie in de zalen nitstekend, en kon iedereen in den helder verlichten tuin een plaats vinden om een overschoon programma te hooren uitvoeren door de kapel der Marine, onder leiding van den hr. Jac. Koning. Luide toejuichingen vielen hem na elk nnmmer ten deel, en de uitdrukking van een bekend musicus: „Die kapelmeester is een ar- tist", onderschrijven wij gaarne. Der directie van het Paleis voor Volksvlijt komt een woord van dank toe, dat zij het Amsterdamsch publiek met deze uitstekende kapel kennis heeft doen maken. In het Nieuwsblad van Nederland lezen we 't volgende De vacantie, of liever het bezoek van het stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine aan Am sterdam, bracht de gelegenheid mede, zioh Don derdag 14 dezer in den tuin van het Paleis op een matinée en concert te doen hooren. Wij woonden alleen het concert bij. De totale in druk van het corps en de uitvoering, waren uit stekend een aangename indruk maakte de toe wijding van den directeur, den heer J. Koning, en zijn orkest heeft een stel klarinetten, voor menig dirigent om jaloersch op te worden. Het corps bezit uitnemende krachten, en heeft uit muntend gewerkt. De tempo in no. 4 waren niet te snel, doch goed geprononceerd- Een prachtig no. was no. 6 „Trot dn Cavalerie". We hadden het gaarne gebiseerd, doch de kapel gaf zooveel en zooveel goeds te hooren, dat dit te veel eischen zou zijn geweest. De heer van Kesteren heeft den leden van het paleis een dienst gedaan, door dit corps te introdneeeren, en wij twijfelen niet of een weder optreden met vreugde zal worden begroet. Wij maken gaarne ons compliment aUn den heer Koning en zijne dappere schare, dat, naar wij hopen, een „tot wederziens" insluit. Ziedaar een paar oordeelvellingen van on- partijdigen, die 't duidelijkst bewijs leveren, dat we in onze beoordeeling volstrekt niet overdreven, maar zelfs nog wat meer enthou- siastisch hadden kunnen zijn, zonder aan de waarheid te kort te doen. We vonden 't denkbeeld bespottelijk, dat ons stafmuziekkorps ter wille van de groote trom den indruk van een kermistroep in den vreemde zou maken en uit boven staande beoordeelingen verkrijgt men de ze kerheid, dat de recensent, die altijd zoo togen dat instrument te velde trekt, hier slechts zijne i n d i v i d u e e 1 e opvatting raadpleegt. Neen, 't stafmuziekkorps bezit een aantal solisten, die mogen gehoord worden en wier verdiensten in den vreemde worden erkend. Daarbij heeft de kapelmeester J. Koning, krachtig gesteund door den onderkapelmeester L. A. Schouten, een ensemble weten te ver krijgen, dat niet heel gemakkelijk overtroffen zal worden. We gunnen 't korps nog menigen lauwer op 't gebied der kunst, overtuigd dat 't optreden elders ook de waardeering op de plaats onzer inwoning zal verhoogen. Apeldoorn, 20 Aug. Gisteren is een aanvang gemaakt met het opstellen van de tent van den heer Carré, op de Hooge Weide, achter Hotel Röge ophetLoo. De heer Carré die, zooals bekend is, bij ge legenheid van den verjaardag van prinses Wilhelmina Maandag 1 September een mid dag-voorstelling zal geven voor de prinses en genoodigden, kwam reeds met negen wagens alhier aan. Het circus zak door 500 gasvlammen worden verlicht. Uit vrees voor te geringen druk wordt op last des kouings het buizennet der gasleiding ge deeltelijk vernieuwd en de te nauwe bui zen door wijdere vervangen. De kosten hiervan zullen ongeveer f 600 bedragen. De minister van oorlog heeft de bronzen medaille met loffelijk getuigschrift verleend aan den sergeant milicien C. J. A. Albers van het 4e regiment inf. we gens het met levensgevaar redden van 4 kinderen uit de bovenverdieping van een brandend perceel te Haarlem, in den avond van 24 April 11. De trein, welke des namiddags om 4,29 van Amsterdam naar Zandvoort ver trekt, is Dinsdag tusschen Overveen en Zandvoort, op een kwartier gaans van dit laatste dorp, ontspoord. De locomo tief werkte zich diep in het zand, een goederenwagen werd geheel, een waggon 3e klasse gedeeltelijk verbrijzeld. De ach terste wagens bleven op hun plaats. De stoker der locomotief werd gedood, de machinist verkeerde in een toestand van verdoovingzeven of acht personen werden gewond, het mearendeel gelukkig slechts licht. De gekwetsten werden per kar naar Zandvoort gebracht, enkelen wa ren echter in staat zich te voet derwaarts te begeven. Door dr Gerke werd genees kundige hulp verleend. De reizigers, die met den volgenden trein van 5 uur naar Zandvoort waren vertrokken, moesten tus schen Overveen en Zandvoort uitstappen, daar het spoorwegverkeer gestremd was. De gemeenschap per telegraaf en tele foon is gestoord, doordien verschillende draden afgesneden en palen omver gewor pen zijn. De oorzaak van het onheil was nog onbekendeen uur na het ongeval was echter reeds mr. Retaan Macaré, officier van justitie te Haarlem, ter plaatse, om een onderzoek in te stellen. Het ongeluk gebeurde juist nadat de trein den duinheuvel was afgedaald. Langs de helling wordt niet gestoomd. De trein daalt door eigen vaart en gewicht. Wij gelooven niet dat er geremd wordt. De trein was vrij zwaar en de locomotief vrij licht. Reeds vaak hebben reizigers bespeurd, hoe de treinen dezen zomer bij het afgaan van den heuvel springen en bonsen. Daar om vermoeden wij dat de zware trein de locomotief van de rails heeft afgedrongen met den neus in het zand. De Zandvoort- sche locaalspoorweg moet langzaam bere den worden, wat ook in den regel geschiedt. Doch bij het afgaan van den heuvel neemt de vaart vaak toe. Geen der reizigers, die wij gesproken hebben, had opgemerkt dat de vaart gisteren buitengewoon snel was, doch de schok moet groot geweest zijn. anders hadden de wagens niet zoo geheel verbrijzeld kunnen worden. De Bergingmaatschappij van Zuid- Holland, onder Directie van den Heer Dirk zwager, is thans nabij Texel bezig met het duiken en zoeken naar de voorwerpen, wélke daar op den bodem der zee hinder lijk zijn voor de visscherij. Men weetniet of het ankers of wrakken zijn. Na vol doend onderzoek zullen de lastige voorwer pen opgeruimd worden. In Oost- en West-Indië zal het vol gend jaar een proef worden genomen om verbetering te brengen in het hoofddeksel der schepelingen onzer marine. De laken muts en de witlinnen overtrekken met nekkleppen zullen vervangen worden door den in Indië bekenden lichten hoed van gevlochten bamboes. Faillissementen De Nederlandsche Bond »Maatschappe- lijk Belang" heeft in een in den Haag ge- honden vergadering met 71 tegen 60 stem men besloten een register van faillissemen ten aan te leggen, waarmede men ver mindering van het nog steeds stijgend aan tal faillissementen denkt te verkrijgen. Een gelukkige huisvader te Hof van Delft heeft op het bureau van den Bur gelijken Stand aangifte gedaan van de ge boorte van zijn 20ste kind. Wat 'n zegen De Vereeeniging van Nederlandsche Scherpschutters te Hoorn zal op Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donder dag, 24, 25, 26, 27 en 28 Aug. a. s. op een schietterrein aan de zeezijde der stad, nabij het spoorwegstation, een Nationalen Schietwedstrijd houden, aangeboden aan Leger en Marine, Dienstdoende en Rusten de Schutterijen, Yereenigingen, Weerbaar heidscorpsen, enz. enz. Een uitgebreid Programma bevat den gang der Feestelijkheden en Amusemen ten, aan dat concours verbonden. De Heer F. Majoie heeft te Tilburg een in werking zijnde miniatuur-gasfabriek tentoongesteld, waarin het gas door zijne vinding wordt verkregen uit gasoline en even lichtgevend en goedkooper is dan steenkolengas. De prijs zal 7 cent per M2 bedragen. De machine heeft zeer weinig plaatsruimte noodig. Dat is barbaarsch Een landbouwer nabij Zutfen had een flink paard gekocht voor f 400. Zondag ging hij dat dier in de weide bezoeken en vond tot zijn schrik bij het hek een paardentong. Bij zijn paard gekomen, zag hij het arme dier dan ook met afgesne den tong en vreeselijk bloedende. Het moest dadelijk worden afgemaakt. Zou men soms niet denken onder wil den te leven? Tijdens de oefening van het Leger des Heils te Kampen, Dinsdagavond, heb ben weder ongeregeldheden plaats gehad. Eenige volontairs van het instructie bataljon zijn uit het lokaal geworpen en mishandeld, tengevolge waarvan bij het uitgaan der oefeningen zich een groote menigte voor het lokaal vereenigd had. De kapitein en de luitenant van het le ger zijn onder politiegeleide naar huis ge bracht. De zaak is in handen der politie. De »H. C." verneemt, dat bij ge legenheid van de eerste algemeene verga dering der Nederl. Wereldtaalvereeniging, te Haarlem, tevens eene kleine tentoon stelling van binnen- en buitenlandsche bladen, litteratuur, leermiddelen enz. in Vo- lapük zal worden gehouden, in een der lokalen van de teekenschool van kunst nijverheid, en wel op a. s. Woensdag, Don derdag en Vrijdag, van 104 uur. Door den minister van binnenland- sche zaken is buiten de gewone subsidie een bedrag van f 3000 toegestaan, tot ver- grooting der openbare lagere school te Hoorn op Terschelling, zonder dat de ge meente iets tot die vergrooting behoeft bij te dragen. Een aap in de uitstalkastEen eigen aardig schouwspel hield Zondagmorgen in de Vijzelstraat te Amsterdam vele voor bijgangers staande. In een winkel (de be kende »Roode Handschoen"), zat in de uitstalkast een blijkbaar losgebroken aap je op zijn manier de uitgestalde artike len te bewonderen. Hij rukte met han den en tanden aan handschoenen en das sen, om te beproeven hoe sterk ze waren, verplukte doozen, paste boorden om en wierp alles door elkaar, natuurlijk met de gebruikelijke potsierlijke bewegingen, griju- zen en knipoogjes tot de talrijke toeschou wers voor het raam, die af en toe in een luid lachen uitbarstten. Men belde her haaldelijk aan, om de bewoners van het huis opmerkzaam te maken op den ouge- wenschten klant in den winkelmaar er was niemand thuis en men moest den balda- digen vernieler, die ondertusschen ook aan het spelen was met een gevonden doosje lucifers, voorloopig zijn gang laten gaan. Een diender hield op de stoep de op dringende nieuwsgierigen in bedwang. Ein delijk echter werd, in overleg met fami lie van den winkelier, het slot van de deur opengstoken, waarna de kleine meester Sim spoedig in zijn gevangenschap werd teruggebracht. Over den Hartjesdag schrijft men uit Amsterdam aan de WN. Rott. Ct." Des Maandags hier de heeren der schepping welken naam onze niet werkende arbei ders zich in den meer letterlijken zin van het woord tegenwoordig waardig pogen te maken des Maandags die heeren in open rijtuigen joelend en schreeuwend door de straten van de eene kroeg naar de andere te zien ryden, is niets ongewoons, het is, integendeel, even gebruikelijk als dat de jonge vrouwen met kinderen op den arm al die kroegen schreiend afloopen, om te pogen van het weekloon nog te redden wat er van te redden is. Maar één Maandag is er in het jaar, waar op de arme vrouwen zelfs die zwakke poging maar nalaten. Het is de derde Maandag in de maand Augustus, de zoogenaamde Hartjesdag. Oudtijds schijnen op dien dag de ridders en edelen in schitterenden stoet te zyn uit getogen ter hertenjacht, waarbij zij gevolgd werden door eene menigte volks, dat zich dan daarbuiten in dolle uitgelatenheid aan de groot ste buitensporigheden overgaf. Het eonige wat nog heden ten dage aan die schitterende ridders herin Dert, zijn de kleur rijke kostuums, waarin de tegenwoordige //hart jesjagers" zooals zij thans genoemd wor den zich steken. De meisjes en vrouwen kleeden zich bij voorkeur als pages in korte, blauw katoenen spanbroeken, een los rood buisje en een baret op het hoofd van blauwe en roode kleur en van dezelfde stof. Vrouwelyk schaamtegevoel voor zoover dit eventueel nog voorradig mocht zijn wordt voor dezen Hartjesdag ganschelijk ter zijde Het meerendeel der mannen vindt zich blijk baar zonder kostuum reeds belangwekkend genoeg, doch eenigen zyn er nog, die in een vrouwenhoed met lange veeren, een kort ja ponnetje of ook wel eene lange sleepjapon, de middelen zoeken om aan bunnen persoon nog meer luister bij te zetten. In den ochtend vermaken zij zich voorna melijk in hunne eigene buurten, en men ziet dan ook in het midden der stad slechts troep jes kinderen, die met mirlitons gewapend en met helkleurige papieren mutsen en andere kleedingstukken versierd, vroolijk door de stra ten trekken. Maar als het wat later op den dag wordt, dan komen ook de grootere en meer luidruch tige kinderen, van welke sommigen, om toch maar verkleed te zijn, zich zoo ver mogelijk ontkleeden. En eindelyk, als het dansen en drinken met de buurtgenooten de geestdrift heeft ten top gevoerd, dan vertoonen de rid ders en edelen zeiven zich met hunne dames in open rijtuigen aan de bewonderende menigte! Ah bah Het is bar, het is meer dan bar Al dat gejoel en gegil, dat waggelen en knikkebollen waar zij zitten, dat aanhoudende drinken en //liefkozen" het heeft van feest vreugde evenveel weg als een varken, dat zich in den drek wentelt. Rijden deze hartjesjagers van'den Zeedijk en uit den Jordaan ook door de gansche stad, voornamelijk trekken zij toch naar den Haar lemmerweg, waarheen in vroeger eeuwen ook de ridderstoet zich bewoog. Des avonds is het op den Haarlemmerdijk dan ook steeds over vol en wordt daar onophoudelijk vuurwerk afgestoken. Want dit behoort er bij Op Hart jesdag moet het branden En niet alleen voet zoekers, pylen en Bengaalsch vuur zyn vol doende, neen, gansche vuren worden er aan gestoken. Dagen lang heeft de jeugd zich daar in reeds geoefend door het branden van stroo en oude manden, enz. En is de avond van den Hartjesdag aangebroken, dan kent de bal dadigheid geene grenzen. Telkens ziet men de lucht gekleurd van de groote met petroleum overgoten brandstapels en holt de brandweer ylings door de straten om onheilen te voorkomen. In de buitenwyken vernielt men schuttingen, afsluithekken en deuren om tot voedsel te die nen voor de vlammen, en de politie staat, on-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1