Iz:&\ Aug. i89o. Advertentie n. M. SWENNEN, en Ecltpi liiiiiiiüHii danks het jaarlijks vanwege den burgemeester alom aangeplakte verbod, haast machteloos tegenover deze brooddronkenheid. Door de agenten verjaagd, loopen de jongens en man nen met brandende houten en planken voort om elders weer een nieuw „brandje te ste ken", zooals het heet, en zoo trekken zij van de eene plaats naar de andere, totdat de brand weer komt en, niet al te omzichtig toeziende of zij den brand of de brandstichters bespuit, voor eene wijl een einde aan de pret maakt. Tot laat in den nacht duurt dit feest voort, maar eindelijk trekken de ridders en edelen naar hunne paleizen terug en besluiten daar den dag voor hunne deuren zooals zij hem begonnen zijn met zang en dans en drank, totdat het zonlicht reeds lang op de aarde is neergedaald, en daar tooneelen te aanschou wen geeft, die alleen Emile Zola beschrijven kan. Ik zou dat volk wel eens eene eeuw of wat geleden hebben willen zien, toen er nog niet zooveel aan zijne beschaving getornd was. Toen moeten het wel kannibalen geweest zijn, dunkt me. Marine en Leger. De kapt.-luit. t. z. C. L. de Jong, den 13en dezer uit Oost-Indië teruggekeerd, is met dien datum op non-activieteit gesteld. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip „Prinses Marie", van Ba tavia, vertrok 19 Aug. van Aden. Het stoomschip „Prins van Oranje", van Amsterdam, vertr. 19 Aug. van Southampton. Het stoomschip „Prins Alexander", van Amsterdam, vertrok 20 Aug. van Port-Said. Marktberichten. Purmerend, 19 Aug. Aangevoerd 14 paarden 371 melk- en vette koeien, handel vlug, prijs houdend, 36 stieren, 166 vette kalveren f0,55 a 0,75 per KG., 102 nucht. dito f 10 a 22, beide handel stug. 2065 schapen en lammeren, vette lager in prijs, magere en lammeren prijshoudend, handel traag. 169 vette varkens f 0.40 a 0.52 per P., handel vlug, 145 magere dito f 14 a 26, 278 biggen f6 a 10 per stuk, beide handel matig, kipeieren f3 a 4, eendeneieren f3,20 per 100, 1680£ pond Boter f 1,05 a fl,10 per P. klei ne kaas f29,50, middelbare f24, aangevoerd 386 stapels. Scliagen, 21 Aug. 8 paarden f 60 a 150, 8 stieren f 70 a 180, 30 Geldekoeien f160 a 260, 34 kalf koeien f200 a 400, 21 n. kalv. f 9 a 22, 400 schapen f 18 a 30, 60 lamme ren f12 a 17, 2 Bokken en Geiten f 1 a 2.50 19 mag. varkens f 16 a 21, 50 Biggen f5.50 a 10, 55 kippen 35 a 110 et., Boter per kop 75 a 85 ct., kaas per kilog. 25 a 40 et., kip- eieren f3 a 3.25 per 100. Visscherijberichten. Nieuwediep, 19 Aug. Aangebracht door 1 kor- der Bchipper Smit, 120 tongen, tarbot, schol, schar en roggen, besomming f 65. 17 korders met 30 tot 60 tongen per Btuk 70 a 75 cent, 1 tot 2 mand kleine schol p. m. f3.50, 1 tot 2 mand schar p. m. f 5, 3 tot 10 roggen p. st. 1.—. 20 Aug. 8 korders met 30 tot 130 tongen p. st, 60 a 65 cent, 1 tot 2 mand kleine schol p. m. f 3. 1 tot 4 mand schar p. m. f 5,10 roggen p. st. f 1. 21 Aug. 116 korders met 10 tot 60 tongen p. st. 60 a 75 cent, 10 tot 40 middelm. tongen p. st. 25 oent, 2 tarbotten p. st. f 8,50 a 9, 1 tot 3 mand schar p. m. f 5, 1 tot 4 mand kleine schol p. m. f 2, 1 tot 15 roggen p. st. f 0.90 a 1. 22 Aug. v.m. 8 u. 9 korders met 10 tot 35 ton gen p. st. 80 a 85 cent, 1 tot 2 mand kleine schol p. m. f 2, 1 tot 2 mand schar per mand f 5. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f 8.90 per 100 KG zonder verbinding. Petroleumnoteering J. K0RVER. f8.90. Vrachtberekening a 35 Ct. per vat. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Yan 1922 Aug. ONDERTROUWDD. Corporaal, boekhou der en P. Spruit. GETROUWD: G. J. Swennen en M. Schaap. BEVALLEN: A. Kenninck, geb. Kruk, z. G. van Dok, geb. Veldman, z. T. de Wit, geb. Roos, z. B. de Bunje, geb. Bruin, d. G. de Beurs, geb. Hemelrijk, z. W. Streutker, geb. Duinker ken, z. G. van der Werff, geb. Hubbeling, d. C. Mens, geb. Korver, d. OVERLEDEN: Geene. Burgerlijke stand gemeente Texel van 13 19 dezer. ONDERTROUWD Johannes van der Wal en Jannetje Spigt. Cornelis Maas en Jantje Cornelia Huisman. GETROUWDSimon Plaatsman Pz. en Maria Vlaming. GEBOREN: Hendrik Jan, zoon van Klaas Thomassen en Antje Rikkenberg. Cornelis Gijsbertus, zoon van Gysbertug Kersemaker en Johanna Helena Jager. Pieter, zoon van Pieter Gieles en Immetje Slot. OVERLEDENGeesje Breman 31 jaar. dochter van Gerrit Bremen en Antje Brouwer. 334s" Staats-Loterij. 3e klasse2e lijst. No. 15387 f5000. No. 3853 f1500. Nos. 6525 10275 en 13003 f400. Nos. 4542 11871 en 15276 f200. Nos. 917 1715 2906 7507 en 19306 f100. 3e klasse3o lijst. No. 7004 f 25.000, No. 12421 f 2000. Nos. 439 2072 3039 en 16657 f1000. No. 6669 f200. No. 1752 6298 13753 en 16073 f 100. Ingezonden. Posterij en. LIJST van brieven, enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2e helft der maand Juli 1890: A. Winterink, J. van Nie, N. A. de Jongen Wed. van Brugge, te Amsterdam; Th. J. P. Sanders, te ArnhemJ. Henning, te Helder A. do Ridder, te RijpM. Heukelom, te Utrecht. Van ANNA POULOWNA. T. Groot, te Haarlem. Briefkaarten. J. A. J. Cramer, J. H, Bosch, Klink, P. Roozendaal, Wieringer, P. de Wolf, te Am sterdam. AMERIKA. H. de Vries, te Marion. De Directeur van het Postkantoor, POLVLIET. Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoekt onderg. een plaatsje in uwe Kleine Courant voor het volgende: In het nommer van 16 Aug. 11. wordt uit een verslag van zijne conferentie te Alkmaar, voorkomende in het Nieuws van den Dag no. 6'292, eene zinsnede aangehaald, die, wa9 zij zoo door ond. gezegd, geheel bezijden de waar heid zou zijn. De verslaggever van het Nieuws van den Dag heeft in 't algemeen zeer ge trouw en duidelijk weergegeven, wat ond. op de oonferentie te Alkmaar heeft gezegd, maar waarschijnlijk door den inhoud van sommige zinnen tot een enkelen zin samen te trekken of door verkeerde woorden te gebruiken, heeft hij ond. nu en dan zaken doen verkondigen, die ond. niet gaarne zou verdedigen. Zoo de boomlooze grachten van den Helder, en de oude huizen en de oude straten van Alkmaar. Oude huizen vindt men toch waarlijk wel over al, ook in den Helder. Onderg. kan dan ook verzekeren, dat hij met het grootst genoegen gewandeld heeft langs de hoofdstraat of hoofd gracht van den Helder en het Nieuwediep, onder de schaduw van de reeds krachtig op gegroeide boomen. U bij voorbaat voor de opneming in Uwe Courant zijne dank betuigende, heeft hij de eer te zijn, Mijnheer de Redacteur, UE. dw. dienaar, Utrecht, 19/8. C. W. HOENKAMP. Vervolg der Berichten. Naar wij vernemen, is door B. en W. dezer gemeente toestemming verleend tot het plaatsen van een aantal rustbanken door het Bestuur der Vereeniging »Helders Belang", voor zoover die banken op gemeentegrond zul len worden aangebracht. In de laan aan de Hoofdgracht zullen 5 banken geplaatst wor den, in die aan de Weststraat en die aan de Zuidstraat ieder 4, aan den weg naar de al- gemeene begraafplaats 2, in 't plansoen op het Molenplein 3, in 't boschje bij de Wester- kerk 2 en in dat op de Vischmarkt 1. Op den Helderschen zeedijk zullen 4 ban ken geplaatst worden en, bij de noodige toe stemming, 1 nabij de aanlegplaats der stoom boot Zurmuhlen. Doorheb Burgerlijk Armbestuur, door het Bestuur van het Algemeen Weeshuis en door den Schuttersraad alhier zijn bij het Gemeentebestuur ingediend de reke ningen over het dienstjaar 1889. Deze stukken, die, tegelijk met de gemeente-re- kening over gemeld dienstjaar, in de af- deelingen van dep Raad onderzocht en waaromtrent in de eerstvolgende Gemeente raadszitting beslist zal worden, hebben de navolgende eindcijfers Burgerlijk Armbestuur Ontvangsten f 10666,77 Uitgaven f 10766,45 Nadeelig slot f 99,68 Algemeen Weeshuis Ontvangsten f 11631.935 Uitgaven f 12033.97 dd. Nadeelig slot f 402,03B Artille-Schutterij. Ontvangsten f 1234,47 Uitgaven f 1309,91 Nadeelig slot f 75.44 Naar wij, vernemen, zijn de vuur- oefningen van het fort de Harssens, van de Oostbatterij, van bet Zeefront van Erf prins" en van de kustbatterij »Kaaphoofd", waarbij bet doel was de sleepschijf, getrok ken door de sleepstoomboot Hercules", zeer goed geslaagd. De genomen proeven hebben uitstekende uitkomsten opgeleverd. Gisteren werden die oefeningen mede bij gewoond door den Schout-bij-nacht Bo- gaert, commandant dezer stelling. Dank zij de gunstige windrichting, heeft men van geen noemenswaardige schade gehoord. Heden vertrok van hier de 2e comp. van het 5e bat. Ie reg. infanterie, onder bevel van den kapt. J. H. A. L. von Frij- tag Drabbe, naar het Bild, in Friesland, en op 16 dezezer zal de le comp. van genoemd bat., onder bevel van den kapt. W. J. Harms, van bier naar Leeuwarden vertrekken. Ook de luit. kol. H. J. G. Benschop, commandant van het meerge noemde bat. vertrekt 25 dezer naar Leeu warden. Ter voorkoming van verkeerde gevolg trekkingen, deelen wij mede, dat het gar nizoen te Leeuwarden moet deelnemen aan de divisie-manoeuvres en de troepen van hier dus in de garnizoens en andere dien sten moeten voorzien. De 2e comp. van hier moet het detachement te Het Bildt Bij de bewoners der Verlengde Twee de Vroonstraat alhier circuleert thans een adres aan het Dagelijksch Bestuur dezer gemeente, houdende verzoek, dat dit col lege zijn aandacht moge wijden aan de zeer dringende behoefte, die er in bedoeld gedeelte der genoemdé straat, valt op te maken, aan rioleering en verlich ting bij avond. Bij bet naderen van den tijd, dat de begrooting voor 1891 bij den Gemeenteraad zal worden inge diend, noodigen adressanten B. en W. be leefdelijk uit, de noodige voorstellen te ontwerpen, om in bet bestaande ongerief te voorzien, en de uitvoering er van zoo mogelijk te bespoedigen. De Vereeniging „Cecilia" zal op morgenavond in Tivoli alhier een zomer vergadering geven, 't Programma, rijk in afwisseling, belooft een genotrijken avond, inzonderheid door de goede herinnering, die de feestelijke samenkomsten van den afgeloopen winter hebben achtergelaten. Zr. Ms. fregat „Koningin Emma", commandant de kapitein ter zee H. Quispel, kwam hedenmorgen ten 9 ure hier ter reede. Mej. G. A. J. Mulder, van hier, heeft te 's Hage acte voor de Fransche taal be komen, Morgen, Zaterdag, zal het geheele personeel, ruim 70 man, van de stoomtim- merfabriek „De Zwaluw" alhier, op kos ten der directie een bezoek brengen aan de tentoonstelling van veiligbeidsmiddelen te Amsterdam. Woensdag 27 Aug. vertrekt van bier een goedkoope volkstrein 2e en 3e klasse, naar Leiden, den Haag en Rotterdam. Donderdag 28 Aug. komt alhier een goed koope volkstrein aan, van Amsterdam. In het bericht van bet geformeerde drietal predikanten bij de Herst. Evang. Luth. gemeente alhier staat o. a. Ds. Plaat te Brielle; dit moet zijn te Purmerend. De generaal-majoor A. M. Mazel, commandant der vesting-artillerie, bracht in den loop dezer week een bezoek aan deze Stelling, tot bijwoning der vuuroefe- ningen van de kustbatterijen. De generaal was afgestapt in het Hotel Bellevue. Zr. Ms. stoomschip „Dolfijn, dat Woensdagavond alhier ter reede ankerde, doch in den vroegen morgen van Donder dag weder naar zee stoomde, viel gisteren deze haven weder binnen. Op de ringryderij, Zondag 17 Aug. gehouden bij de Blauwe Keet, te Koegras, werd de prijs behaald door den heer Corn. Kater, van Huisduinen en de premie door Theodorus Noot te Koegras. I)e schat van een Spanjaard. Naar aanleiding van de „Schat" die nabij den Helder zich zou bevinden, volgens het verhaal van den Spanjaard, in ons vorig num mer opgenomen, heeft iemand van rijpen leef tijd medegedeeld dat het gerucht, aan iets ver borgens te Huisduinen, in zijn jeugd niet vreemd was. Het werd veroorzaakt, dat door de jeugd in de duinen spelende, steeds op één plaats een vreemde klank werd waargenomen, op de wijze, als in den grond een hol voorwerp is, hetwelk, zooals men weet zich somwijlen open baart als op zoo'n plaats hard geloopen of ge stampt wordt. Men dichtte het zelfs den naam van kist toe, die daar zou verborgen z\jn. Er schijnt echter niet verder op gelet te zijn, althans, de mededeeler herinnert zich niet, dat nasporingen beproefd zijn. Omtrent de plaats, dat cardinale punt, waar die kist of wat ook zou verborgen zyn, wist de zegsman geen juiste aanwijzing te doen; hy herinnert zich alleen, dat men de Tuintjes passeerende, in dezelfde richting, op een lage plaats, aan den voet der hooge duinen, destijds zulk geluid aan een holle plaats werd gehoord. Wij kunnen aan het verhaal van den Span jaard geen waarde toekennen, omdat in vele plaatsen aan personen hetzelfde wordt mede gedeeld, namentlijk de verzekering „nabij uwe stad". Hetgeen wij hier nu naar aanleiding van het bovenstaande mededeelen, is uit den mond van een man, welke zyn jeugd aan 't dorp Huisduinen doorbracht. Gisteren, den 21 en dezer, was het 40 jaar geleden, dat de Heer Steven Gerst hagen, thans gepensionneerd schieman dei- Koninklijke Marine, door Z. M. den Ko ning, bij besluit van 21 Augustus 1850 No. 37, werd benoemd tot ridder der Mi litaire Willemsorde 4e klasse, wegens zijn moedig en lofwaardig gedrag bij een ont moeting op den 24n Maart 1850 van Zr. Ms. stoomschip »Vesuvius" met eenige zeeroovers nabij het Middenrif der Boompjes- Eilanden. Dit feit zal op den aanstaanden Prin- sessedag door de onderofficiersvereeniging der zeemacht Van Speyk" worden her dacht. De beer Gersthagen wordt uitge- noodigd uit Den Helder over te komen. De Heer F. J. baron van Pallandt, te Ommen, lid van Gedeputeerde Staten van Overijsel, is Dinsdagmiddag, terwijl hij op de eendenjacht was, nabij zijn bui tengoed Eerde uit een roeiboot gevallen en in de rivier de Regge verdronken. Eerst den volgenden morgen werd zijn lijk ge vonden. Bij het personeel aan de werkplaat sen van de Holl. IJzeren Spoorwegmaat schappij te Haarlem zullen weldra nog 300 man aan het werk gesteld worden, zoodat het totaal aantal werklieden daar dan 1100 zal bedragen. Dinsdagavond heeft een terreinop zichter van het Hollandsche spoor aan het station Den Haag een bewijs gegeven van zeer groote tegenwoordigheid van geest, waaraan lip zeker voor een deel zyn leven heeft te danken. Bij het vertrek van den sneltrein van 9.27 was een kolossale men- schenmassa op het station aanwezig, die met een daarop volgenden pleiziertrein in dezelfde richting moest vertrekken. Ver schillende pleizierreizigers gingen bij ver gissing in den sneltrein en moesten dien ijlings weer verlaten. Bij het vertrek van den sneltrein stond dientengevolge nog een portier open. De terreinopzichter snelt toe om het dicht te doen, maar wordt door dén reeds zich bewegenden trein voor- overgeslagen en valt op de treeplank neer. Een plotseling gegil stijgt uit de menigte, op het perron aanwezig, op. De stations chef, daardoor opmerkzaam geworden, zag niets meer, maar toen hem een oogenblik later de op den grond gevallen roode pet met gouden band van den terreinopzich ter werd overhandigd, begreep hij den toe stand. Den pleiziertrein ophouden was zijne eerste gedachte, en onmiddellijk daarop seinde hij naar Voorschoten om den snel trein op te houden. Dit gebeurde en wer kelijk vond men daar den opzichter han gende aan de treeplank. Hij werd opge nomen en naar Den Haag teruggevoerd, waar de geneeskundigen constateerden, dat zijn eene been, hetwelk langs de baan had gesleept, erg had geleden. De opzichter was zoo volkomen by zijn bewustzijn ge bleven, dat bij bij zijne terugkomst aan het station den chef de hand drukte en hem verzekerde dat als niet te Voorschoo- ten ware gestopt, hij zich niet langer had kunnen vasthouden en dan bijna zeker onder den trein zou zyn geraakt. Een paar staaltjes, om aan te too- nen, dat bij velen de liefde niet bestendig van duur is In de Kerkstraat nabij de Spiegelstraat te Amsterdam, liep in de vorige week een vrouw uit de echtelijke woning weg. Zij wilde niet langer met haar „echtvriend" samen wonen, en nam, toen zijdat besluit ten uit voer bracht, niet alleen de kinderen, maar ook het grootste deel van den inboedel mede. Nu zou men denken, dat de man, toen by thuis kwam en alles, met uit zondering van zijn ledikant, verdwenen vond, zooal niet verplet zou staan, dan toch minstens zich de zaak ernstig zou aan trekken. Het. tegendeel was echter waar. Hij liep onmiddellijk naar boven en stak de vlag uit zeker om zijn buren een sprekend bewijs van zyn gemoedsstem ming te geven. Nu, na zoovele dagen, is hij blijkbaar nog niet over zijn geluk heen, althans de vlag hangt nog steeds vroolijk te wapperen. In de Jacob van Lennepstraat, óók te Amsterdam, had een soortgelijk geval plaats, hoewel eenigszins anders. Daar verliet Zaterdag de man zyn woning en liet een brie^e achter, waarin hij te kennen gaf, dat het leven op die wijze hem niet aan stond, en hij dus vertrok om nooit weder te keeren. De verlaten vrouw trok zich haar treurig lot niet erg aan en, hoewel zij niet vlagde, wilde zij toch ook deze heugelijke gebeurtenis niet ongemerkt la ten voorbijgaan, reden waarom zij des a- vonds vele vrienden en bekenden inviteer de, die, tot niet geringen last van de bu ren, tot Zondagmorgen zeven uur drin kende, zingende en dansende bij elkander bleven. Nwsbl. v. Ned. Een kleermaker te Delft, die sedert geruimen tijd met zijn 17-jarigen aangeno men zoon in onmin leefde, weigerde hem om de een of andere reden Dinsdagavond eten. De jongen was hierover ontstemd en vatte het voornemen op zich op zyn pleegvader te wreken, en toen hij de ze kerheid had, dat deze en de huishoudster in slaap waren, verliet hy in 't holle van den nacht zoo stil mogelijk den zolder waarop hij sliep, haalde beneden uit de kast een petroleumkruik en begoot met den inhoud zijn bed en den zolder. Hij stak een deken in brand en toen bij zag, dat de vlam lustig opflikkerde, verliet bij op zijn kousen de woning, in de veron derstelling, dat de achtergeblevenen wel zouden ontwaken op 't oogenblik dat de zolder in lichte laaie zou staan. Hij be gaf zich daarop naar bet politiebureau, tamelijk ver van de woning gelegen, en gaf van de brandstichting kennis. De po litie snelde onmiddellijk naar het huis, bluschte met eenige emmers water het brandende beddegoed en nam eenige voor werpen in beslag. De jongen is overgebracht naar bet huis van bewaring te 's-Gra- venhage. De juffrouw, die de vorige week te Rotterdam een revolverschot loste op twee jongens, die haar kwamen lastig vallen, heeft gisterenmiddag eenige schoten ge lost op haar eigen kinderen. Gelukkig echter misten de schoten hun doel, ter- wyl de inmiddels toegeschoten buren de kinderen in bescherming namen. De politie heeft zich met de zaak be moeid. FOLITIES. GEVONDEN VOORWERPEN. Adres Bureau Raadhuis. 1 onderbroek, een hemd en een paar zwarte kousen, 1 rood Boezelaartje, 1 Rammelaar, 1 kleine paraplnie. Adres bureau II. 1 wit vrou wenboezelaar. Zooeven vernemen wij, dat een giek, waarmede men aan het zeilen was in het Marsdiep, is omgeslagen. Een marine-offi cier, genaamd Z. P., en een matroos, zyn hierbij zeer waarschijnlijk verdronken. 5 Matrozen zyn aan het gevaar ontko men. Ter gelegenheid |jvan het 25-jarig Huwelijksfeest^ VAN Een kwarteeuw is er alreeds om Sinds gij de blauwe stoep beklom, En neerzat in het heiligdom. Als Bruid en Bruidegom. Thans wensehen wij u zilver paar Dat God uw bêi nog menig jaar. Te midden van uw kinderschaar, In 't lieve leven spaar. Helder, 24 Aug, 1890. De gezamentlijke H Werktuigmakers van 's Rijks Werf.^ ö8W3ow8Bw5( TC Op Zondag 24 Aug. hopen wij te mogen herdenken de 25-ja- i""* rige Echtvereeniging van onze 1 geliefde Ouders MATTHEUS SWENNEN en PIETERNELLA MARIA DEN HARTOG. Namens hunne dankbare Kinderen en Behuwddochter. Getrouwd GERARDUS JOHANNES SWENNEN en MARIA SCHAAP. Helder, 21 Aug. 1890. Den 24sten Aug. 1890 hopei S mijne geliefde Ouders KLAAS GOUDSWAARDT P en i g CORNELIA DUIJTS D hunne 25-jarige Echtvereeniging j te herdenken. Bandjermassing, Aug. 1890. Hun dankbare Zoon, g P. GOUDSWAARDT, a/b Oenarang". Huwelijks-Aankondiging, van COENRAAD F. POULIE, Weduwnaar van E. C. J. Rkembii, en ELIZABETH VAN DER SLUIS, Weduwe van G. L. Rkemer. Ondertrouwd DIRK CORPORAAL en PETRONELLA SPRUIT. Helder, 20 Aug. 1890. Voorspoedig bevallen van een Dochter: G. VAN DER WERFF— Hubbeling. Helder, 20 Aug. 1890. Bevallen van een Dochter C. MENS-KORVER. Helder, 20 Aug. 1890. GeborenJOHANNES CORNELIS, Zoon van CORNELIS DE BEURS JOHz. GRIETJE HEMELRIJK. Helder, 20 Augustus 1890. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot, Moeder en Behnwd-Moeder, ANTJE BUIKENA, in den ouderdom van 71 jaren en elf maanden. Oude Schild, 20 Aug. '90. Jb. Jb. BRUIN. M. HILLENIUS—Bruin. J. W. HILLENIUS. Heden ontvingen wij de hartver scheurende tijding, dat onze geliefde Zoon en Broeder CORNELIS, den 13n Juli 1890 te Kotta Bahroe, eiland Laut, in den ouderdom van 22 jaren is overleden in leven 2e Stuurman K. N. M. Zij, die den overledene gekend hebben, kunnen beseffen hoe smartelijk ons deze slag treft, maar wij hopen in Gods wijzen wil te berusten, wiéns doen liefde en wijsheid is. Helder, 18 Augustus 1890. Namens zijn diepbedroefde Ouders, Broeders en Zusters. J. DIENAAR, en Echtgenoote. Algemeene kennisgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2