ffeMijMe totaart J. Allemansgading. LAKENWINKEL. KLEEDERMAKERIJ J. SCHAGER. Lage prijzen. «""Solide artikelen. Prinsesseliedjes. „Be HoopTÏÉjstrat. Landbouw-Loten In „De Kleine Winst De Hoop, t.-Maati Hl goiftto FRIESGHE JAMMEN, SIBILA en LA VISITA V. V. BRUINVIS. TABAK EB SIGAREN. JACQÜES YAN ROSENDAEL. Doopsgezinde Gemeente. Ds. VREIJER, van Broei op Langefljjl. Aan de Leden der Herv. Kerk Zuiderkerk. Ds. W. DEN HENGST. door Mu." DANSCURSUS. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. GoedkoopeT rein op Woensdag 27 Augustus as. LEIDEN, I1£N HAAG en ROTTERDAM De Wedwe OTTINGS, te Amsterdam, DIENSTBODE. Mej. Vrieslanfler. Znidstr. waait een D I E N S T B O D E, die met de wasch kan omgaan. een flinke DIENSTBODE. een Burgerdienstbode, Eed DIENSTMEISJE gevraagd, Victoria djtfnart §§all GRAND CAFÉ CONCERT. een flinke JONGEN. m tweede BrooMtestoctit. een flinke Smidsjongen. AGENT (tiiiverdienste.) een mooie BOK zonder horens, wagen op 4 wielen en tuig. Vermist 2 LAMMEREN, AMSTERDAM-HELDER, LiplaatsAmsterdam: Damrak, Steipr No. 1, C. POSTMA Jr„ Vlamingstraat 2. t. MAGAZIJN Manufacturen, Mode-Artike len en Mantels. alle Stoffen en Katoenen, Voorloopig Bericht. Maandelijksch Boelhuis op DONDERDAG 4 SEPTEMBER a.s. UNIFORM D. KOPPEN Gz. 73. ZUIDSTRAAT. 73. D. KOPPEN Gz., Ontvangen Beste Edammer Kaasjes. Versche Eieren f 2.80 p. 100. Schoensmeer, schoen-appretuur, Ontvangen een prachtige zen- NICKELWAREN. Vrieslander. ding Een ruime keus in Buksking, Laken, Kam- garen, Pantalon- en Demisaisonstoflen per el, zeer laag in prijs en gemaakt, alles onder guarantie in zeer korten tijd te leveren en zeer goedkoop in verhouding der kwaliteit. Fantasie Msireep met ei zonder rand. Groote sorteering Tricol-Tailles Echte tlenrüondende en krimpvrjje witte, roofle, blaowe, itavana grijze en marineDlanwe BAAI, BEVER en FLANEL. IExtra, extra voordeelig, een uitgebreide sorteering witte, zwarte en gekleurde Brei- en Haakwol, Jaeger-, Rokken- en Truienwol, Priesterwol, alles afkomstig van het geEikwideerde Magazijn van den Heer BIERMAN, te Amsterdam. 0UDKERK VAN PRAAG. 'druivensap,' Bij de Wed. J. KUIPER, Oostslootstraat, A. BRÜMNG Rzn„ Beilen zjjn nitmnntende 3-Cts. Sigaren. Wed. H. WEENINK, Modelboeken BERKHOüm Ce., Boekhandel. BÜS.M. MAKELAAR, VisÈuarlt No. 10, Letter A en gedeeltelijk B zijn in bewerking. BERKHOUT Co. Bü de Wed. P. MOOR, in de 2e Yroonstr., handel Eau de Cologne, Por- celein-, Glas- en Aardewerk. A. J. MAAS en BERKHOUT Co., ad fl.per lot. Au BonM arché, Ontvangen een prachtige collectie TRICOT TAILLES, JONGENS PAKKEN en MANTELTJES. Heden overleed onze eenige geliefde Zoon WILLEM, in den ouderdom van ruim 21 jaar, na een langdurig doch geduldig lijden. Dit verlies valt ons zwaar, daar wij nog treuren over ons vorig Zoontje, doch wij hopen in 's Heeren wijzen wil te berusten, wiens doen enkel wijsheid is. Helder, 21 Aug. 1890. J. KRAAK, en Echtgenoote. Hartelijke dankbetuiging aan familie en vrienden, voor de innige deelneming, ge durende de ziekte en bij het overlijden van onzen Zoon en Broeder ondervonden, en aan de leden derChr. Jongel.-Vereeniging voor de laatste eer, den doode bewezen. Wed. E. D. HARMS— Namink. D.Y. ZONDAG 24 AUGUSTUS, voormid dags 10 uur: te HELDER (Palmstraat). D.V. Zondag 24 Augustus, voorm. 10 ure: Ds. BARGER, van Harlingen. D.V. ZONDAG 24 AUGUSTUS, 's mor gens 10 en 's avonds 6 uur JONGELINGS-VEREENIGING „E"ben Haézer." MAANDAG 25 AUG. 's avonds 81/* uur HOOGSTRAAT. Toegang vrij.Het Bestuur. Schietwedstrijd op Zondag 24 Aug. 1890, 's namiddags van 1 tot 3 uren, op de schiet banen van het fort „Dirks Admiraal." HET BESTUUR. VEREENIGING GEWONE VERGADERING in het lo kaal >Tivon", op Zaterdag 23 Aug. 1890. Het Bestuur. Door de vele aanvragen om passage in het begin van Octobcr, zal het Stoom schip »CONRAD" als extra passagiers schip den 4n OCTOBER a.s. worden ge- expediëerd. De Passage-Agenten, Zur Miihlen Co. HERVATTING op ZONDAG 24 AUG. a.s. Van 57 voor mingeoefenden en van 710 voor geoefenden, en op nader te bepalen dagen. BOHLEN, Wagenstraat. 2e en 3e kle., van DEN HELDER, A.-Paulowna, Scha- gen, N.-Scharwoude, Heer-Hugowaard Alkmaar, Heilo, Castricum en Uitgeest, naar en terug. Prijs voor heen en terug: voor de Stations den Helder tot en met Alkmaar, in de 2e kl. ƒ2. 3e - 1.25 voor de overige Stations 2e - 1.50 3e - 1. Vertrek van den Helder 's morgens 6.05, van Alkmaar 7.20. Terug van Rotter dam 's avonds 7.05, van den Haag 7.40, van Leiden 8.10. Zie verder de aanplakbiljetten. DE ADMINISTRATEUR. waarschuwt eiken huisheer te Nieuwediep, voor den Heer H. VAN WIJK, Bootsman bij de Marine, ilaar dezelve met de noorderzon vertrok ken is, zonder de huishuur aan mij te betalen. Wordt gevraagd Adres: Bureau van dit Blad. Crevraagd om behulpzaam te zijn in een café en in een huishouden. Adres franco brieven, onder lett. A, aan bet bureau van dit blad. niet beneden de 17 jaar, wasch buitens huis. Adres: Bureau van dit Blad. Er biedt zich aan tegen 1 September, een fatsoenlijke DIENSTBODE, van Texel. Brieven onder letter »M", A. A. SMIT, Hoorn, Texel. J. G. D. TISMEER, Nieuwediep. ZATERDAC 23 AUCUSTUS 1890 en vervolgens iederen avond OPTREDEN VAN met medewerking van den gunstig bekenden Holl. Komiek, den heer M. CHARLES LE BON. De Directeur J. G. D. Tismeer, Gevraagd B. F. VERFAILLE, Langestraat Helder. GrevraagcL Adres C. MULDERS, Langestraat, Helder. Oevraagd. Adres J. KIKKERT, Kanaalweg. Voor eene sedert jaren bestaande zaak en een algemeen zeer gewild artikel (geen verzekering en geen winkelwaren) zoekt men flinke werkzame agenten voor de eilanden Texel en Wieringen. Zij die veel relatiën hebben en genegen en geschikt zijn het artikel persoonlijk bij het publiek, ook in de omliggende gemeenten, aan te bieden, vervoegen zich bij den Heer F. VANTWISK, Oostslootstraat, den Helder. T© üoop 1 Hectare 35 Aren LAND, genaamd Van Straten", gelegen aan het Nieuwediep, zeer geschikt voor BOUWTERREIN. Adres franco brieven onder lett. »B", aan de uitgevers dezer courant. Door buitengewone om standigheden TE KOOP: een prachtige zwarte gebeeldhouwde vonkelnieuw, voor tropisch klimaat, in metaal gebouwd, prachtig van toon, met vijf jaar guarantie, en ETST ter verzen ding, voor de minime prijs van f295. Te bezichtigen in »MUSIS SACRUM", Koningstraat. T© koop oude en jonge KONIJNEN, van best ras. Adres: BERKHOUT Co. Voor billijken prijs te koop: Adres BERKHOUT Co. Te huur gevraagd een STAL of PAKHUISJE. Adres BERKHOUT Co. Op een netten stand der gemeente te huur. Adres bureau Vliegend Blaadje, Spoorstr. gemerkt met een zwarten stip op de rechter schender. J. POTH. over de Zaan. Helder: Westgracht. Schipper C. KEIJZER. Weder ontvangen a 30 CEXT de 5 kop, en ook prachtige Hillegommer Snijboonen. Kleine Mais 75 kilo f 5.10 Garst, nieuwe, f 4.90 en - 5.20 Voermeel (Rogge) 100 pond -3.70 Tarwebloem 00 100 -6.50 Roggebloem No. 0,100 - 5.75 Spoorstraat. Het goedkoopste Magazijn van Groote uitverkoop van met aanzienlijke prijsvermindering. V Zie de uitstalling in het Verkooplokaal aan de Wagenstraat. Diegenen, welke bij deze verkooping goederen wenscben bij te voegen, vervoe gen zich in tijds bij den Deurwaarder H. KWANT of bij den Vendumeester en Taxateur B. B. BORGART. Te koop een Schutters-Uniform. AdresBERKHOUT Co. Te Koop een beste kopervaste SLOEP, lang 187., wijd 67. en hol 27» voet, A. m Adres: ZWANENBURG, Texel. SPECIALITEIT IN Tapijten, Meubelen, Spiegels, Schil derijen, Staaflijsten, Paspartouts, enz. enz. BEHANGER. STOFFEERDER. J. PAARLBERG. per dozijn 15 Cent. per flesckje 20 Cent, per 6 liesclijes l?7s Ceut- NIEUW ONTVANGEN Zuid- Flfrikaansc li^ geïmporteerd door ^JBHAN M. PRtLLEVITZ Co7 Verkrijgbaar bij f P. VERNIJDIEN, Hotel Bellevuc. <S. M. EE JONG, DHKSTRAAT, IIEI.DER, besteedt de hoogste prijzen voor aile goederen. t0F~ Neemt ook goederen aan met recht van wederinkoop. SLACHTER en VLEESCHHOUWER, is verkrijgbaar, zoolang de voorraad strekt, puik eigengeslacht SPEK, 277s Ct. bij de 5 pond. In vaatjes van 4 kilo f 3.70, in vaatjes van 11 en 22 kilo a f 0.80 per kilo. Zeudt franco rembours: N. B. Agent te HELDERde Heer II. TH. DE HAAS. De Herken UPMANN's 2 Cent. ~fti Trosso fi1/ Ct. Sigaren-Magazijn 83, KAMAEWEG Huwelijks en Verlovingskaarten en Brieven, Rouwbrieven en Kaarten, Gewone Fantasie-Visitekaartjes, Chromo- en gewone Adreskaarten. Nota's, Rekeningen en Kwitantiön. Balboekjes en Diploma's. Enveloppen, Prijscouranten, Etiquetten en alle andere Drukwerken, worden op aanvraag gaarne ter inzage gezonden door de Handelsdruklcerij van O. do Boor Jr. Hermetisch sluitende Inmaakbussen, Sluitveeren, elastieke Ringen, Geleipotjes. Keulscbe- en Jacoba Potten. Stop- enSchroefflesscken, Perkamentpapier. Snijboonmesjes, Komkommer-, Chambol- en Koolscbaven. Populaire Zangwijze. 13 verschillende. ÉÉN CENT PER STUK. TWAALF VOOR TIEN CENT. is verkrijgbaar eerste kwaliteit Varkens- vleesch. Carbonade en Lapjes 377a, Versch Spek 277sj Saucijsjes 377i Ct. Tevens verkrijgbaar Schapenvleesch 30 Ct. Alles per 5 ons. Wij verzoeken belangstellenden van de proef inzage te nemen, tot vergewissing van juiste kwaliteit of naam. Er is daartoe gelegenheid tot DINSDAG a.s. aan 't Bureau Spoorstraat en aan de Zuidstraat 73. De Uitgevers, is verkrijgbaar: puik best Varkensvleesch. LAPJES en CARBONADE 377a cent. üomiigstraat. in verkrijgbaar bij de Boekhandelaren MAGAZIJN Spoorstraat. D°<*- SALP's BAARD-TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug, droogt spoedig op en jtógr wascht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3