Pettenfabriek. W Professor Barnes. INMAAK. C. TROOST, Spoorstraat. J. VAN WILLIGEN. BAZAR's KLEEDERMAKERIJ. Spoorstr. DE DESERTEUR. VA C. OVER. ZnldslnaL ANALYTISCHE MEETKUNDE REGENERATIVE VESTFALIA GASLAMPEN Itfiftj» wIf Ctttamak" §p®rstr9 11 verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. ONTBIJT-SERVIEZEN, Photografie Instantanée. W. JAGER GERLINGS, fC. Haltinp Raven, Kanaalweg 179. KORPS MARINIERS. Vrijwillige Dienstneming. Bjj eene varWntenis voor 6 jaren: Bij eene vertintenis voor 8 jaren. i tat Naaimachine, alvorens oei echte Singer Hoofdgracht 53-54. C. DE BOER Jr.. Uitgever. Groote gasbezuiniging, solide constructie, Amsterdam. CARL GAUTZSCH. P. Th. LUIJCKX. ,22 cT Depothouders gevraagd buiten de gemeente Helder. KINDER SPEELGOEDEREN. flOO belooning A. ADRIAANSE, 24e Koniüttstraat. Gebrs. NAS. SALONBLUMEN „Kweeklust", C. ADRIAANSE, KEIZERSTRAAT, Carbolineum - Anlhracin Spoorstraat j. Joh. BARNEVELD, Spo£s'raat 51- Meubel-Magazijn, 51. Prachtitte lenze ie Malonjlontei Linnenkasten, Salon-, Roiè ei ScMafels. Groote sorteerii ii pscliMerfle MeoMen, Spie&els, ScMlflerijei. Opruiming van een partij Brusselsche Stoelen. Prachtige sorteering in geschilderde ijzeren Ledikanten. Confiseur. P. DE GEUS. Spoorstraat 33. van alle soorten KOEK BANKET. Uit de hand te koop: Te bevragen bij J. BETIILEUEDI, Kanaalw. Attentie CAOUTCHOUC-BANDEN ▼oor VELOCIPÈDES en KINDERWA GENS, worden solide gerepareerd en hersteld. S. J. SCHAAP, Middenstraat D 78. 1000 mooie zachte lange Stokanijboonen (geen korte zakjes-boonen) fl.75 1000 enkele Stok-Slaboonen (echte soort) - 0.60 4000 dubbele Slaboonen -1.75 4000 enkele Slaboonen -1.60 Elke bestelling wordt ten stiptste uitge voerd en vrachtvrij geleverd. sohagerbrug, Aug. 1890. M0RRA SMIT, Teelders. gekleurd eu wit. Eet-Sorvlozon en DESSERT- BEN00DIGDHEDEN. Thee-Serviezen, in onderscheidene soorten. Het Atelier is dagelijks geopend. Zeven net afgewerkte Album-portretten één gul- A. SWAAB, Kanaalweg, hoek Langesteeg, Helder. firma J. H. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM. Depót en Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER, bevelen bijzonder aan BAS MÉDOC a f30.- per anker. st. EMILION a -34.— Sr. SEURIN MÉDOC a -36.— en COGNAX VIEUX a - 1.80 flesch. Agent roor Helder en Omstreken Voor PERSONEN, niet jonger dan 18 en niet ouder dan 34 jaren /I60 Handgeld. 1°. Voor JONCELINCEN boven de 17 en beneden de 18 jaren ƒ90 Handgeid. 2°. Voor JONCELINCEN boven de 16 en beneden de 17 jaren 76 Handgeld. Alle inlichtingen veretrekken de Plaat- eelijke- en Oarnizoene-Commandantenen waar die niet aanwezig zijnhet Gemeente bestuur. Zie verder de in alle Gemeenten aange plakte Oproepingen tot Vrijwillige Dienst neming Itjj liet Korps Mariniers." fabrikaat der Sing er-Maatschappij te New-York) op PROEF ontboden te hebben. Eonig Depot to KTieuwedlep Binnen eenige dagen verschijnt: VAN HET PLATTE VLAK.. dooe Dr. II. J. OOSTING, lebraait aan het kon. instituut voor de marine te willemsoord. Eerste stuk. - Prijs fl.00. overtreffen alle andere systemen door rustig, helder, witlicht. jaren lange garantie. Dezelve zijn te Helder geleverd aan verschillende per sonen, o. a. bij den Heer C. M AALSTEE D „Tivoli", die gaarne bereid is nadere inlichtingen te geven. 03NTTV-A.I>JC3-EÏISr ca O O To o o s_ O Hoeden-Magazij n. CD C 1/5 1/5 O CD CD ca Een ruime keuze in de nieuwste Albums, Portemonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, Necessaires, Tasschen, Koffers, Braceletten, Broches, Kammen. Spelden, Wandelstokken, en een groote keuze L 87 88. WESTSTRAATL 89 90. aan ieder, die, na gebruik van Professor Lefrie's Likdoorntinctuur, nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Hoofdagent SELLE, Anegang 42, te Haarlem, a 60 CENT per flacon met penseel. DEPOTHOUDERS Groote keuze Buksking per el. Prijs per band e'én gulden. Prijs per band e'e'n gulden. ALLE BANDEN voorhanden in den Mu ziekhandel van BorKliout db Oo. BLOEMISTERIJ Molengracht, Helder, beveelt zich beleefd aan voor het leveren van: fraaie Bouquetten, Grafkransen, Bloemmanden, Versieringen, bloei ende en groen blijvende Kamer planten, Kurken voorwerpen, enz. N.B. Verzendt BOIKIIJETTEN, KRAN SEN en BLOEMMANDEN naar andere plaatsen, zonder dat ze in 't minst iets lijden. Radicaal Geneesmiddel tegen Eksteroogen en Likdoorns, is verkrijgbaar bij il 35 Cent per flacon. t- bb liGflBrfwGiifl mi is het vit de fabriek van CARL ROKAHR fy Co., te Hannoverhetwelk bij ondervinding uit stekend voldoet en waarvan de gedrukte ge- bruiksaanwijzingen gratis te verkrijgen zijn bij den verkooper H. WIJKER, Aannemer, Helder. HET GOEDKOOPSTE MEUBELMAGAZIJIM IS tmt 51 Spoorstraat 51. I Alles concurree- rende prijzen. Zie de uitstalling en vergelijk de prijzen. Specialiteit in Ontbijt-, Sucade- en Gemberkoek. SPOORSTRAAT 33. van STANISLAUS GRAAF GRABOWSKI. 2) Naar 't Hoogduitseh. Toen de Overste 't zwygen bleef bewaren, ging de cornet voort* Vergeef mij, heer Overste, zeide hy zeer beleefd, dat ik eene vrijmoedigheid tegenover u aan den dag leg, die uwe verwondering wellicht zal opwekken, doch ik geloof op deze wijze in uw geest te handelen, daar 't my be kend is, dat u niet van omwegen houdt, maar liefst, zooals men dat noemt, recht op den man af. Hm, hmmompelde de Overste, wien zoowel de jonkman als zijn manier van spre ken uitermate bevielen. Ik moet u zeggen, vervolgde de jonk man, zonder zich in 't minste ongerust te ma ken over 't gekuch van den ouden heer, dat mijn vaderlandsliefde mij daartoe aangezet heeft, en ik twyfel niet of ge zult mij gelooven. En wanneer ik er geen geloof aan mocht slaan vroeg de Overste met 'n wan trouwenden blik. Ja, heer Overste, dan was 'kvoor myn eer verplicht u te verzoeken een paar pistool kogels met mij te wisselen, en zonder twyfel zoudt u, als een dapper huzaar, mij zoo'n klein bewijs van beleefdheid niet weigeren. Bij 't uitspreken dezer woorden schoten de oogen van den jonkman vuur, zoodat de sym pathie van den ouden heer nog grooterwerd; want een flink, dapper militair, wiens eer hem liever was dan zijn leven, stond bij hem boven alles. U hebt volkomen gelijk, meneer de graaf, zeide hij lachend, doch ik moet u doen op merken, dat ik reeds boven de jaren ben wees echter zoo goed en ga voort. Daarbij wees hy op den eenigen stoel, die zich buiten de fauteuil in 't vertrek bevond, en, nadat de graaf plaats genomen had, deed de Overste zulks insgelijks. Nu u mij vrijheid verleent, voort te gaan, heer Overste, zal ik u de zuivere waarheid mededeelen. Mijn naam is u reeds bekend, deze heeft in Polen een goede klankmijne familie is zeer rijk, maar sedert ik haar ver laten heb, is bij my 't tegendeel 't geval. Mijne aanzienlijke bloedverwanten behoorden tot het bondgenootschap van Dissidenten, die gedeel telijk oorzaak zijn van 't ongeluk van mijn vaderland. Men heeft mij in een Poolsch re giment gestopt, maar sedert het voor 'n jaar Russisch is geworden, heb ik my niet meer met zooveel liefde en geestdrift aan myn stan daard kunnen wijden. Ik ben dikwerf met verlof aan deze zijde van de Pruisische gren zen geweest, omdat het leger van Uw koning my zeer aantrok. Ik heb hier ook reeds kennis gemaakt, zoodat ik geen vreemdeling in Jeruzalem meer ben zooals het spreekwoord zegt daarom wil ik liever Pruisisch dan Russisch officier zyn. En is dat nu de reden, dat gij gedeser teerd zijt? vroeg de Overste met klimmende verwondering. Om u te dienen, of jaer bestaat nog wel 'n reden, maar dat is van later order. Zonderling, 'k begrijp de zaak en 'k be grijp haar niet, mompeldo de oude heer. Laat ik u liever, heer Overste, alles me dedeelen, waarom zou ik er voor u ook 'n ge heim van maken. U zult me misschien niet gelooven, heer Overste, maar ook ter wille van 'n jonge dame ben ik naar Pruisen ge komen. Zoo, zoo, is dat de reden, misschien wel de voornaamste, of heb ik misgeraden Enfin zoo iets is niet onmogelijk, 'n knap meisje is wel 'n soort magneet. Maar vertel me eens, hoe kwaant ge over de grenzen, die vol gens gewoonte, voortdurend streng bewaakt worden. Och, heer Overste, die zaak is zeer een voudig, hernam de cornet lachend. Verduiveld, dat zal iederen niet zeggen, dat dit zoo'n eenvoudiga zaak is, men komt zoo gemakkelijk maar niet over de grenzen. In weinige woorden kan ik u die zaak duidelijk maken, heer Overste. Deze begon te glimlachen en antwoordde Waarlijk, graaf', mijne nieuwsgierigheid en belangstelling tevens, zijn ten top gestegen. Gisterenavond zadelde ik 't beste en vlugste paard, hetwelk ik bezat, en reed re gelrecht van Kalisch bij Szczypierno, over de grenzen. U moet weten dat ik sedert gerui- men tijd met verlof mij te Kalisch bevond, alwaar mijn bloedverwanten wonen. Toen ik eenmaal te Szcsypierno was, en mij 'n achttal grenskozakken op de hielen zaten, schoot ik er 'n paar van 't paard, terwijl ik 'n drietal anderen zoodanig met den sabel heb gegeven, dat ze voor hun leven te herkennen zijn, en wat de rest betreft, 'k moet u zeggen, dat ik mij daarover zeer weinig bekommerd heb. Maar myn paard was ook vrij wat vlugger dan hun ne knollen, en tengevolge van dat alles heb ik de eer me thans als ^deserteur" op'tbureau van den Overste von Brandt te bevinden. louis a or, uie ia in gou- :b, en mijn paard, et voila i mijn geheele schat! jeven. dat ge rijke bloed- Hoewel de overste in zijne qualiteit zijn respect moest bewaren, moest hij tegen wil en dank toch hartelijk lachen, zoowel over de wijze van vertellen, als over de tegenwoor digheid van geest van den jonkman, hetwelk hij buitendien in een militair zoo zeer appre cieerde. Ge kunt 'n flink dapper huzaar worden, zeide de overste kortaf. Ik geloof, heer overste, zonder arrogance te mogen zeggen, dat ik bewijzen heb gegeven dit reeds te zijn. Jawel, maar ik bedoel 'n Pruisisch. Maar, liet hij er op volgen, hebt ge fortuin "Vijf honderd louis d'or, die ik in gou den munt bij my heb, tout, waarlijk dat is Gij zeidet zooeven. verwanten hadt, niet waar. Dat is ook zoo, maar nu dat grapje is gebeurd, ben ik zoo goed als zeker, dat ik geen duit meer van hen erven zal. De overste was zoozeer ingenomen met den jonkman, dat hij op den minzaamsten toon tot hem zeide Welnu, meneer de graaf, ik zal ten uwen behoeve, aan Zijne Majesteit 'n schrijven doen toekomen. O, heer overste, daarvoor zal ik u ten hoogste verplicht zijn. Waar zult ge echter voorloopig ingekwar tierd zijn Ik denk hierin Wartenburg 'n kwartier te huren. Zeer goed, mijn huis staat ten allen tijde voor n open, en 't zal mij hoogstaangenaam zijn, wanneer ge van mijne gastvrijheid ge bruik wilt maken. De overste stond op, en wenkte met de hand ten teeken, dat de graaf de conferentie als geëindigd kon beschouwen. De jonkman stond op, overhandigde eerbie dig den overste eenige papieren, salueerde op de meest aristocratische wijze en vertrok. Zoo spoedig mogelijk maakte hij werk voor zich en zijn paard geschikt logies te verkrij gen, waarin hij in 't logement uitmuntend slaagde. Gevoelde de overste reeds sympathie voor den jongen officier bij den eersten aanblik, deze vermeerderde nog, nadat uit zijne papie ren gebleken was, dat hij de zuivere waarheid had gesproken. Is 't te verwonderen dat de overste deze desertie niet als 'n groot militair vergrijp aan merkte, dan moeten we onzen lezers echter doen opmerken, dat hiervoor 'n bizondere reden be stond. Vooreerst moeten we in aanmerking nemen de verhouding waarin de Polen tot Rusland stonden in 1772, na de verdeeling van hun vaderland. De jonge graaf was door invloed zijner bloedverwanten verhinderd geworden, onder de Poolsch gebleven vaandels over te gaan, was hij dus naar Polen gedeserteerd, hetwelk toen geheel onder Russischen invloed stond en gedeeltelijk door Russische troepen bezet was, dan zou hij zijne inhechtenisneming en straf in geen geval ontloopen zijn. Wat de an dere rede zijner desertie betreft, hieraan hechtte de overste al zeer weinig waarde, daar hij zulks beschouwde als 'n voorbijgaand iets, zooals by meer jongelui 't geval is. Hij was uiter mate ingenomen met het vooruitzicht zoo'n knap, veeldbelovend officier bij zijn regiment hoogstwaarschijnlijk te kunnen inlijven, en bo vendien bestond niet 'n groot gedeelte van 't aangeworven leger in die dagen uit de deser teurs van alle rangen Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4