't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ifl No. 1831. Woensdag 3 September 1890. Achttiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. PRIJSRAADSEL. He schiptal vai 4e Jerft van Nes", Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DIN8DAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 2 September 1890. Hedenavond vergadert de Raad dezer gemeente tot het behandelen van de vol gende onderwerpen. 1. Benoeming van een Wethouder. (Periodieke aftreding.) 2. Vaststelling rekening en verantwoor ding over 1890. 3. Suppletoire begrooting voor 1890. 4. Vaststelling 1ste Suppletoir kohier van dén Hoofdelijken Omslag over 1890. 5. Mededeeling ingekomen stukken. De prinsessedag werd hier op kalme wijze herdacht. Door den grooten zeil wedstrijd op den 30 Aug-, moest elk denk beeld van een feest op 31 Aug. verval len. Echter wapperden van vele parti culiere woningen de driekleur, ter gedach tenis aan den tienden verjaardag onzer De Vereeniging Admiraal de Rugter" evenwel had Zondagavond ter eere van Prinses Wilhelmina een feestavond geor ganiseerd. Een rijk programma, welks nummers op verdienstelijke wijze werden uitgevoerd, verwekte veel genoegen. Een geamineerd bal maakte ook aan dezen feestavond een einde. Zondagavond, omstreeks 6 ure, werd een hevige vuurgloed waargenomen in de richting van het Koegras. Het bleek te zijn de boerenhofstede van C. Smit, aan de Schoolvliet. Hoewel spuit No. 2 naar de plaats van den brand uitrukte, is niets behouden alles is een prooi der vlammen geworden. De oorzaak er van is onbe kend. Van vele plaatsen komen berichten van brand, door den bliksem of door het broeien van hooi veroorzaakt, hetwelk dezen zomer bijna nergens niet droog is kunnen binnengehaald worden. Met genoegen vernemen wij, dat de Kamer van Koophandel en Frabrieken al hier, in hare op jl. Dinsdag gehouden ver gadering, besloten heeft, het verzoek, ver vat in het adres, door schippers van vis- schersvaartuigen bij Z. Exc. den Minister van Marine ingezonden, ter verkrijging van grootere lichtsterkte voor het geleidelicht op het duin nabij den kustlichttoren alhier, op krachtige wijze te steunen. Gelijk onzen lezers bekend is, dient dit geleidelicht, om een veilige vaart der visschersvloot door het Kaap- en Molengat te bevorderen. Bij de Kamer moet, naar men ons ver zekert, het voornemen bestaan, om tegen het einde des jaars een overzicht te geven van hetgeen in de laatstverloopene twee jaren door haar is verricht, in het belang van nijverheid en handel. Omtrent Zr. Ms. schroefstoomschip „De Ruiter", hetwelk dezer dagen alhier wordt binnen verwacht, komende uit Oost- Indie, wordt ons het volgende bericht Het schip werd in 1879 te Amsterdam op stapel gezet en aldaar in het volgend jaar te water gelaten. De grootste diep gang van dit vaartuig is 68 dM. Het schip voert 32 stukken waarvan öieder van 17 en 12 van 8 cM. Het bezit een stoomvermogen van 3305 p. k. en de vastgestelde bem anning bedraagt 344koppen De minister van waterstaat, handel en nijverheid brengt ter algemeene ken nis, dat gedurende de maand Juli 1890 zijn ingelegd en terugbetaald de volgende v J gen, als Bedrag der inlf 1,252,096.50 terugb. 770,603-59 Alzoo meer ingelegd dan terugbetaaldf 481,492.91 Aan het einde der maand Juni was ten name dei- verschillende inleggers in geschreven f19,353,027.0972 zoodat het gezamenlijk tegoed op ultimo Juli be droeg f 19,834,520,007s In den loop der maand Juli zijn 5132 nieuwe boekjes uitgegeven; 1236 zijn er geheel afbetaald, zoodat er aan het einde der maand 267,627 in omloop waren. Donderdagmiddag heeft bij de oefe ningen in de Nieuwe Hollandsche Water linie op het fort „Renauwen" een onge luk plaats gehad. Bij de gelegenheid dat een onderstelde algemeene aanval op de stelling werd afgeslagen, is een man der bediening van een aehterlaad-vuurmond doodelijk gewond. Bij het inbrengen der kardoes vatte de lading vlam en deed hare geheele werking naar achter. Waarschijnlijk waren er in den vuur mond vonken van het vorige schot over gebleven. Bij het vuren met losse scho ten kan men dit gemakkelijk voorkomen, aangezien er dan dikwijls smeulende stukjes van den kardoeszak in de kamer nablij ven In de voorschriften zijn tegen onge lukken, die daaruit kunnen voortvloeien, afdoende voorzorgsmaatregelen genomen. De juiste oorzaak is nog niet bekend. Een onderzoek wordt ingesteld. De on gelukkige is naar Utrecht gebracht, waar hij aan de gevolgen is overleden. Ook zijn de luitenant D. der artillerie, een onderofficier en 5 minderen gekwetst. Aan het strand te Kijkduin (bad plaats Loosduinen) zijn, in tegenwoordig heid van vele autoriteiten en belangstel lenden, proeven genomen met de nieuwe reddingsboot, welke aldaar onlangs is ge- stationneerd vanwege de Z.-Holl. Maat schappij tot Redding van Schipbreukelin gen. Het vaartuig werd volkomen zeewaar dig bevonden en voldeed in alle opzichten aan de eischen. De omstandigheden, waar onder de proefvaart geschiedde, waren on gunstiger dan meestal bij een stranding het geval is, aangezien dan de wind meestal recht op de kust staat, terwijl men nu met hevigen zijwind" te kampen had, waarbij de golven op 't strand zeer dwin gen" en draaien. Niettegenstaande alle in spanning en stuurmanskunst werd de boot dan ook tweemaal teruggeslagen, doch bij de derde poging gelukte het aan de wak kere bemanning, veertien man sterk, door de branding heen te komen. De voorgenomen proeven met het vuur pijlentoestel zijn niet doorgegaan. »Ik ga me verdoen" klonk het Don derdagavond omstreeks halftwaalf op de Brouwersgracht bij de Visschersstraat, te Amsterdam, en in vollen ren zagen de voorbijgangers een vrouw springen van den walkant op een vlotje. Natuur lijk groote toeloop van nieuwsgierigen. Zeer geruststellend was echter de verze kering van den echtvriend van de opge wonden juffrouw, die het geval aldus ver klaarde Ziet u, dat heeft ze me nu al twintigmaal geleverd, dat is nergens an ders om, dan dat een van de toeschou wers haar beklagen en mij een pak slaag geven zal." Toen die opvatting nog werd versterkt, keerde de verontwaardiging van de toe gestroomde menigte zich tegen de levens moede en zij moest zich uit de voeteu maken. Het rooien der late aardappelen heeft thans in het Westland een aanvang ge nomen. Was de verwachting al niet hoog gespannen, nog valt het beschot tegen. Over de hoedanigheid kan thans nog moeie- lijk een oordeel worden geveld. Een veer tien dagen later valt daarvan meer te zeg gen. Als een bijzonderheid in dezen tijd, waarin klachten over hooge lasten aan de orde van den dag zijn, verdient vermel ding, dat aan de landeigenaren in den pol der „Batuwe" (U.), dit jaar uit de inkom sten van dien polder een uitkeering wordt gedaan van f5 per hectare. Naar wij vernemen is door de ar- rondissements-rechtbank te 's-Gravenhage rechtsingang verleend tegen »Recht voor Allen", in zake het artikel waartegen de minister van binnenlandsche zaken een klacht heeft ingediend. (Stand.) Door wijlen mevrouw N. H. E. S. Presburg, echtgenoote van den heer A. G. van Anrooij, te Kampen, is bij testamen taire beschikking gelegateerd aan de ge neeskundige badinrichting en het herstel lingsoord „Laag-Soeren" bij Dieren een som van f 12,000, onder den last om uit de revenuen daarvan onbemiddelde onder wijzeressen, die genoodzaakt zijn gewor den door zwakke gezondheid en overspan ning haren werkkring op te geven, ter verpleging aldaar op te nemen. Verder is nog gelegateerd ten eeuwige dage eene jaar- lijksche som van f100, om te dienen als bijdrage tot de revenuen van het door de erflaatster gestichte „Van Anrooy Presburg Fonds." Men meldt uit Eindhoven aan de Avondpost": Tasschen Wintale en Postel werd eer gisterenavond een aan den weg alleen wonende weduwe door een persoon over vallen, wiens gelaat geheel was zwart ge maakt. Deze eischte haar geld, en bracht haar vervolgens verschillende messteken toe. Men meent in den moordenaar den zoon der weduwe, die op het punt van trouwen staat, te hebben herkend. Deze is reeds in arrest genomen, en de justitie zet het onderzoek voort. Gelukkig is de toestand der vrouw niet levensgevaarlijk. Vrijdag om vier uur is een kellner uit het bierhuis in de passage van Zand- voort, voor het Kurhotel verdronken. Hij nam uit een badkoets een bad in zee, en schijnt zich te ver gewaagd te hebben. Eerst na eenige minuten werd hij vermist en toen hij uit het water gehaald werd, was liij reeds overleden. Een Duitsche arts en dr. Gerke volhardden langen tijd in pogingen om de levensgeesten op te wek ken, doch niets kon meer baten. Goede eigenschappen der koffie Er kan niet genoeg op gewezen wor den, dat de koffie, die voor velen als drank onontbeerlijk is, nog andere, gewichtiger eigenschappen bezit dan aangenaam op wekken. In het warme jaargetijde is kof fie het beste middel, dat men tot zuive ring der lucht in een ziekenkamer kan aanwenden, een middel, dat bovendien nog dit voordeel heeft, dat het geen onaange name lucht verspreidt, zooals bijv. chloor of carbol. De verbrande en gemalen kof fie heeft geen oplossende uitwerking op dierlijke en plantaardige uitdampingen en maakt ze daardoor onschadelijk. De Fran- sche geneesheer Barbier maakt melding van de heilzame uitwerking der koffie bij narcotische bedwelming door tabak. Ie der rooker weet hoe spoedig slaperigheid tengevolge van het vele rooken, door een kop koffie overgaat. In kelders, waar vleesch en visch bewaard wordt, is niet zelden een leelyke lucht. Daar is ook geen beter middel tegen dan gemalen kof fie. Als men wildbraad met gemalen kof fie bestrooit, dan kan men het verschei den dagen goed houden. In de Spaansche provinciën Toledo en Valencia is de cholera nog steeds aan het toenemen. Den 25sten kwamen in die gewesten en in Alicante en Badajoz en 32, den 26sten 91 en 52, den 27n 100 en 47 ziekte en sterfgevallen voor. De geneesheeren worden in de besmet te streken soms. deerlijk door het domme landvolk mishandeld, hetwelk zich verzet tegen de voorzorgsmaatregelen, die de doc toren willen uitvoeren In Valencia is er zelfs een met een dolkstoot in den rug vermoord; te Mogente kloofde een vrouw een ander met een bijlslag het hoofd en bij Lerdo werd een derde door een ver woede volksmenigte omgebracht. Te Parijs heeft een keukenmeid, Co- longe genaamd, op de „Place de la Ma- deleine de kamenier Marie Guérin, die haar, naar zij beweert, van haar minnaar be roofde, doodgestokeu. Allerwege in 't noorden van Italië is weder door hevige hagelstormen groo te verwoesting aangericht. Te Valperga, Castellamonte en Salassa werden de vel den als kaalgeschoren door een orkaan. Honderden vogels vielen dood ter aarde door de kracht van den hagel. Elders, tusschen Menaggio en Porlezza, werd een trein tweemaal gedwongen stil te houden, en toen zij eindelijk te Porlezza aankwam, waren al de vensters verbrijzeld, terwijl de waggons een allerzonderlingst schouw spel aanboden, vol deuken en gaten door de hagelsteenen. Het hoofd der socialisten en sedert vele jaren de leider der werkstakingen in Christiania, de borstelmaker Jeppesen, hield onlangs een voordracht in de vakvereeni- ging der sigarenmakers, waarin hij zich uitdrukkelijk tegen werkstaking en het steunen daarvan verklaarde. Jeppesen zei- de o. adat hij zich geen werkstaking herinneren kon, zelfs geen goed georga niseerde, die den werklieden tot voordeel was geweest. Gesteld zelfs, dat er een voordeel behaald kon worden, dan blijft het nog een vraag of niet de kosten, on afscheidelijk aan een werkstaking verbon den, grooter zijn dan de winst. Werk stakingen zijn bij ons meer dan genoeg ondernomen; de werkzaamheid der leiders moest voortaan zich bepalen een centraal- orgauisatie in het leven te roepen, die ongemotiveerde werkstakingen verhindert. Amerikaansche bladen maken mel ding van een jeugdig werktuigkundig ge nie, Willie Barbier, te Round Lalce, een dertienjarigen courantenjongen, die in zijn vrijen tijd met zeer eenvoudige gereed schappen (mes, beitel, hamer, zaag en een kleine bijl) een telephoon, een telegraaf, een electrische batterij, een photographeer- toestel en een kleinen spoorweg heeft ge- aakt. Edison, gelijk men weet, is ook als cou rantenjongen begonnen. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 28 Augustus 1890. Voorzitter de Burgemeester. Een aantal toehoorders. De vergadering wordt geopend, de notulen der vorige vergadering worden zonder aanmerking vastgesteld. Voor kennisgeving aangenomen de goedkeuring van Heeren Gedep. Staten, van de suppletoire begrooting van 1889 met het besluit van af- en overschrijving eener tijdelijke geldleeningde me dedeeling dat het besluit tot afstand van lanen en wegen aan het Heemraadschap, met verzoek inlichting terag ontvangen, opnieuw aau Ge- dep. Staten is toegezonden en dat in het besluit tot heffing der inkomstenbelasting een paar kleine 'ijzigingen worden verlangd, waartoe door den raad wordt besloten. Ingekomen stukkeu Kennisgeving dat Provinciale Staten eene sub sidie hebben toegestaan voor eene haven te Wie- ringen. Verzoekschrift van het hoofd der School op Westerland tot verhooging van zijne bezoldiging. Met algemeene stemmen wordt besloten hetjaar- lijksch traotement van dezen bekwanen onderwij zer met f 50 te verhoogen. Vervolgens wordt de gemeenterekening aange boden en eene commissie uit den Raad benoemd om haar te onderzoeken, bestaande uit de heeren J. Kooijman, J. Bais, P. Tijsen en J. Tijsen. Tot betaling der bijdrage van de Gemeente voor de haven, wordt met algemeene stemmen besloten eene geldleening aan te gaan met jaar lijksche aflossing van minstens f 500 en eene rente van hoogstens 4 ten honderd, te vinden uit eene verhooging der opcenten op de personeele belasting. Tevens wordt besloten om voor onvoorziene uitgaven, waartoe de uitvoering van het haven plan aanleiding kan geven, een bedrag van f 1000 op de begrooting te plaatsen. Het dag. beötuur wordt nitgenoodigd zoodra ogelijk eene verordening op het Brandwezen aan den Raad aan te bieden, met een voorstel tot aanschaffing van het benoodigde materiëel. Op de voordracht voor zetter der Directe be lastingen worden geplaatst de heeren J. Stadig en J. Kooijman, C. Maats en A. Rosselman. De heeren Mostert en P. Tijsen bespreken den toestand van den Hoofdweg. Niemand meer het woord velangende, wordt de openbare vergadering gesloten. Heldersche Moppen. Dat woog tegen elkaar op Kunt gij het mij vergeven en mij blij ven beminnen, fluisterde het pas gehuwde vrouwtje, als ik u beken, dat mijn tanden valsch zijn Goddank, riep de jeugdige echtgenoot, zyn pruik afnemende, nu kan ik mijn hoofd wat afkoelen. o Bedelaar (tot een heer, van wien hy eeni ge dagen te voren een paar laarzen heeft ge kregen). 't Lapwerk kost achttien stuivers. HeerWelk lapwerk Wel, van de schoenen, die u me heeft ge geven. Nu, wat zou dat? Ik kom om die 18 stuivers. U zal toch niet verlangen, dat ik voor mijn geld uw oude laarzen laat lappen. Drie deelen vormen 't woord, Waarmee gij ons kunt noemen. Gy hebt het vaak gehoord, Maar nooit ons willen roemen. Wij loopen niet gekleed In fijn en keurig laken Maar zijn zooals men weet, Het werk ook nooit gaan staken. In aanzien zijn wij niet Bij boer of burgermenschen En hebben niet 'tcrediet, Dat wij wel zouden wensehen. Men zal, wij vinden 'tnaar, Ons zelden welkom heeten, En soms wordt met misbaar, De deur wel dichtgesmeten. Men vindt ons eerste deel, Waarheen men ook moog' loopen. Nooit kan de boer te veel Er naar zijn zin van koopen. Toch is er menig mensch, Hoe vreemd het u ook schijn' Die er, krijgt hij zijn wensch, Graag van verlost zou zijn. Mijn tweede, 'tis bekend, Noemt u een lustwarande, Niet aan des aardrijks end, Maar in de Nederlanden. Het kan een trotsch gebouw Aan onze blikken toonen, Een ieder uwer zou Er wel in willen wonen. Mijn derde is een macht, Waarvoor zelfs vorsten buigen, En van haar groote kracht Kan heel de aard getuigen. Toch brengt zij zegen aan, Zoowel voor klein als groot, Voor vorst en onderdaan, Voor vreemde en landgenoot. Als u de prijs bekoort, En gy die graag wilt winnen, Zoekt dan het raadselwoord En scherpt daartoe uw zinnen, Het is een prachtig werk Van Stanley's wond're reizen, Zijt gij in 't raden sterk Dan kunt gy 't nu bewijzen. Voor de goede oplossing van dit Raad sel stellen de uitgevers als p r ij s liet allernieuwste werk Stanley's groot Boek met platen, in 50 afleveringen. Bovendien zal als premie aan TIEN oplossers worden geschonken het Boek werkje, getiteld door kapitein CARSJENS, met een voorrede van Dr. SCHELTEMA. Een en ander bij loting toe te wijzen. In dit nummer is een bon geplaatst, waarop moet worden ingevuld a. De oplossing. b. De naam van den inzender. c. Zijn adres. De oplossingen worden ingewacht voor binnen de gemeente tot WOENSDAG MORGEN 12 uur. Inzendingen van bui ten worden tot DONDERDAGAVOND aangenomen. Geabonneerden en niet-geabonneerden hebben allen recht tot deelname. - Oplossingen worden alleen op de daar voor bestemde bon aangenomen- De oplossing van het Prijsraadsel is: NAAM WOONPLAATS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1