Zeil- en Roeiwedstrijd, Advertentie n. mi Zuiderkerk. Letters B, C en gedeeltelijk D zijn in bewerking. BERKHOUT Co. gehouden ter reede van Texel en in het Mars diep, tot viering van den lOden verjaardag van H. K. H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, op Zaterdag 30 Augustus 1890. Ofschoon het weder zich Zaterdagmorgen aanvankelijk niet gunstig liet aanzien, betoonde het zich later niet ongezind om het Zeil- en Roeifeest op te luisteren. Nadat de noodige schikkingen van toezicht en beheer in den vroe gen morgen waren getroffen en ieder der Be stuursleden naar de plek was getogen waar zijne werkzaamheid werd gevorderd, gaf te half 10 uren precies een kanonschot, van de tribune gelost, het sein, dat de wedstryd aan ving. Spoedig daarna lagen de eerste vaar tuigen aan de boeien, om op het te geven sein den kamp aan te vangen. Inmiddels leverden de reede, en de mond der haven een fraai en eigenaardig schoon schouwspel op. Hier de officiëele tribune, waarnaast die voor de muziek en voor de in- teekenaren, allé met vlaggen getooidginds de vaartuigen, gereed om aan den wedstryd deel te nemen, verder de vaartuigen van par ticulieren, door tal van personen bemand om van af het water den wedstrijd gade te slaan. Dit tooneel werd opgeluisterd door de vis- scheryboot, de sleepstoomboot //Stad Amster dam", een drietal stoombarkassen en de tor pedoboot „Hekla", onder bevel van den luit. ter zee le klasse Yolck. Daar gaan de eerste zeilvaartuigen den tocht ondernemen en weldra valt opnieuw het schot, dat de afvaart der roeivaartuigen aankondigt. Alles geschiedt met de sliptste orde en met de grootste nauwgezetheid zijn de Jeden der Jury op hun post om den uitslag van den stryd te constateeren. Over het geheel is het weder gunstig en van de tribunes en van den Zeedijk wordt het schouwspel, dat Texel's reede aanbiedt, door vele honderden belangstellend aangestaard, 's Morgens een regenvlaag en 's namiddags een donderbui op deze wyze deed het ongunstige zomerweder van dit jaar zich op den feestdag gelden, 't Genoegen mocht niet ongestoord blijven! In verband met de gelegenheid voor zeilen en roeien, kwamen de verschillende nummers van het programma aan de beurt, en konden de deelnemers zich onderling met elkaar me ten. De uitslag van den wedstrijd is geweest als volgt: Zeilvaartuigen. A. BEURT- VRACHT- en VEERSCHE- PEN, de Zuiderzee kunnende bevaren. Prijs f40.Premie f10. De prijs werd behaald door J. Luidinga, van hier, («Elizabeth Magaretha") de premie door H. Dito, van Texel, («Petronella"). B. VISSCHERSVAABTÜIGEN. Botters, voorzien van bun. Prijs f 40, Premie f 10. Prys I. de Boer, (HD. 5.) Premie O. Wakker, (HD. 8). Blazers, voorzien van bun. Prijs f 30, Premie f 10. Prijs P. Plaatsman (TX. 27), Premie K. Brouwer (TX. 45). Schokkers, voorzien van bun. Prijs f40, Premie f10. Prijs P. Kramer (HD. 41). Premie C. van den Berg (UK. 69). Haring vletten, lang 32—28 voet. Prys f 25, Premie f7.50. Prijs Th. Rijkers (HD. 226), Premie P. Rensmaag (HD. 96.) Geepvletten, lang 22—20 voet. Prijs f 20, Premie f 7.50. Prijs K. Koster (HD. 118), Premie J. Kui per (HD. 157). Aalaken. Prijs f 25, Premie f 10. Prijs A. Duinker, Premie S. Lont. Prinses Willielinina-nummer. MARINESLOEPEN en daarmede over eenkomende Pleizier vaartuigen. Prijs kunstvoorwerp in zilver, aangeboden door den Beschermheerle premie Kunstvoorwerp in zilver2e premie Kunstvoorwerp. Prijs J. C. Slis „Dora", le premie C. W. de Visser ,/Pauline en Anna", 2e premie Ta co Bakker »Betsy". Roeivaartuigen. LOODSJOLLEN, met stuurman. Prijs f 30, Premie f 10. Prijs Van Leeuwen, Premie de Wyn. VIERMANSVLETTEN van 22 voet, zonder stuurman. Prys f 30, Premie f 10. Prys J. Bijl, c. s. Premie W. Dekker c. s. DRIEMANSVLETTEN van 20 voet, zonder stuurman. Prijs f25, Premie f10. Prijs P. Bruin c.s., Premie KI. Buis c.s. MARINESLOEPEN B 2 van 12 riemen, geroeid door Zeemiliciens. Prys zilveren horloge en f 26.50, Premie f 10. Prijs D. Bais, Premie J. Z. Roest. WHALEBOOTEN Dl van 0 riemen, geroeid door Zr. Ms. Marine-personeel. Eereprys voor den stuurman van de winnende sloep, een kunstvoorwerp, aangeboden door de luits. t. z. Commissieleden. Prijs f 30, Premie f 10. Eerepryskwartiermeester Hemelryk. Prijs: kwartierm. Hemelrijk, van de Evertsen. Pre mie bootsman II. Bakker \jan het Wachtschip. MARINESLOEPEN B2 van 12 riemen, geroeid door Z. M. Marine-personeel. Prijs f40, Premie f 15. Prys torpedist le kl. J. Bakker. Premie korporaal-torpedist J. Snoerwang. By het vermelden van den uitslag achten wij het niet ongepast de namen der Jury leden te vermelden. Het zijn de heeren van Dale Sr., Hazenberg, Maas, Schippers, Sy- brandi en de Waard. Nadat dit wèlgeslaagde Zeil- en Roeifeest geëindigd was, vereenigde men zich in zeer grooten getale des avonds in de zaal van Ti- voli, waar de bekroningen aan de overwin naars zouden worden ter hand gesteld. De Voorzitter der Noorder Zeil- en Roei- vereeniging, de heer D. G. Brand, hield eene rede, waarin hij wees op het nut van zooda nige wedstryden, den wensch uitende, dat tus- schen dit en een volgend concours niet zoo'n lang tijdsverloop mocht zijn als dattusschen de ja- renl884 en 1890 en onder algemeeneinstemming het voorrecht in 't licht stelde, dat op den volgenden dag H. K. H. Prinses Wilhelmina haar lOden verjaardag mocht vieren. Hierbij merkte spreker op, dat er in het godsdien stige en in het staatkundige in veel opzich ten groote geschilpunten bestaan, doch dat allen zich vereenigen in liefde en verknocht heid jegens den koning en het koninklyk stamhuis. Herhaaldelijk werd deze rede door luide bijvalsbetuigingen afgewisseld. In gepaste bewoordingen reikte de Voor zitter daarna de behaalde prijzen en premiën aan de overwinnaars uit. Werden de bekroon den by hunne komst vóór de tafel van het Bestuur reeds met luide bravo's begroet, niet minder klonken de juichtonen als met een har telijk en opwekkend woord de prys werd overhandigd. De muziek gaf fanfares, die nu en dan door 't gejubel werden overstemd. Vóór de vergadering besloten werd, trad de heer Mooy, Secretaris van het Bestuur, naar voren, om, namens zijne medeleden, een woord van dank en hulde aan den Voorzitter te wij den en hem een stoffelijk blyk van hoogach ting en waardeering aantebieden. Dit hulde betoon lokte opnieuw een storm van toejui- agen uit. Bij monde van den heer v. As- beck werd nog hulde gebracht aan den Pen ningmeester van het Bestuur en daarna nam deze festiviteit met een slotwoord van den Secretaris een einde, 't Feesthal nam nu een aanvang. In eene andere zaal van Tivoli bleven de leden van 't Bestuur nog eenigen tijd te men. Daar werd hulde en dank gebracht aan de leden der Jury en aan den Secretaris en den Penningmeesterdaar werd door den aan wezigen Volksvertegenwoordiger van ons dis trict, den heer Land, het woord gevoerd door hem aan den bloei der geméente Helder een dronk gewijddaar werd een dronk in gesteld op Koning, Koningin en Kroonprin ses en ten slotte de wensch geuit, dat feestdag, als de thans gevierde, nog meerma len voor de gemeente Helder moge aanbreken. Gisteren is hier telegraphisch be richt ontvangen, dat Zr. Ms. stoomschip »De Ruijter," commandant kapt. ter zee J. P. Mercier, te Falmouth is binnenge- loopen. Alles wel aan boord. De Minister van Marine heeft zijne bijzondere tevredenheid betuigd aan den 2n luitenant kwartiermeester van het korps mariniers T. H. P. Bakker en de opvaren den van zijne sloep, zijnde de fourier J. L. Gordijn, de pijper J. D. Milikan en de mariniers W. Schoonbrood, A. Kriekaart, A. Portuin, J. Vijverstra, D. Stapel, J. F. Goosens, G. J. Brink, L. Braakman, J. Verhoogt, W. Pietersen en K. J. de Jager over hunne voortvarendheid en flinke wijze van handelen bij gelegenheid van het ongeval, op 22 Augustus over komen aan de kapiteins-sloep, onder bevel van den luit. ter zee 2e klaste J. M. Zwa nenbeek Pauw, buiten de haven van het Nieuwediep. Bij dagorder werd deze onderscheiding aan het korps ter kennis gebracht. Marine en Leger. Jhr. W. A. Ortt, lstc luit. der artillerie, wordt overgeplaatst van hier naar 's Qravenhage. De 2de luit. W. van der Koogh, van het 4de reg. vesting-artillerie, alhier in garnizoen, wordt overgeplaatst bij de lste afdeeling Krijgsschool. De bemanning van Zr. Ms. stoomkanocneerboot „Raaf", welken oorlogsbodem den ln September in deze directie terugkeerde is met dezelfden datum overgeplaatst uit de rolle wachtschip Amsterdam in die te Willemsoord. Zr. Ms. stoomschip „Sommelsdijk", dat Maan dag jl. het Marine-dok verliet, zal den 15n 8ep tember zijne bestemming naar W.-T opvolgen. Woensdag a. s. zal Zr. Ms. monitor „Panter' via IJmuiden van Amsterdam naar Hellevoetsluis vertrekken, geconvoijeerd door Zr. Ms. ramschip „Stier". De machinist le kl. R. E. G. J. H. Hoffman wordt met den 6 September a. s. overgeplaatst uit de rolle van Zr. Ms. stoomriviervaartuig „Merva" in die van Zr. Ms. wachtschip te Wil lemsoord en met dien datum bij de conservatie op 's Rijks werf alhier. Door den aan boord van Zr. Ms. stoomschip „Sommelsdijk" dienenden konstabel in het v. k. A. J. F. Smitz is met zeer gunstigen uitslag het examen voor konstabel-majoor afgelegd aan boord van Zr. Ms. artillerie-instructic-schip „Aru- snaperingen ontbrak het natuurlijk niet. Voor den middag werd een optocht langs het dorp en naar de haven gehouden, 's Namiddags trok de stoet naar het bosch- e op 't Doolhof. Daar werden tal van spel- etjes om prijzen en premiën uitgevoerd. Zoowel toeschouwers als kinderen geno ten volop van de pret. Het onderwijs personeel en de comraissielieden, hadden wel een moeielijke, doch ook een dankba re taak. 's Avonds werd, als eea fraai slotnum mer der feestviering, een optocht met ge kleurde lampions gehouden. Alles liep in de beste orde af en werd door heerlijk Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f 8.80 per 100 KG zonder verbinding. Petroleumnoteering J. K0RVER. f8.80. Vrachtberekening a 35 Ct. per vat. Stoomvaartberichten. Het nieuwgebouwde stoomschip «Prinses Sophie" vertrok 28 Aug. van Glasgow naar Amsterdam. Het stoomschip //Prins van Oranje", van Amsterdam, vertrok 28 Aug. van Genua. Het stoomschip //Burgemeester den Tex«, v. Amsterdam, vertr. 31 Aug. v. Soutliampton. Het stoomschip //Prinses Marie", van Ba tavia, arriv. 31 Aug. te Las Palmas. Visscherijberichten. Nieuwediep, 30 Aug. Aangebracht door 50 kerders 3 tot 25 tongen p. st. f 1 a 1,10, 1 tot 2 mand kleine schol per mand f 3, 1 tot 3 mand schar per m. f 5,50, 1 tot 5 roggen p. st. f 1,20. 1 Sept. 1 kotter «Zuster Wesselius" met 88 tongen, middelm. en kleine tong, tarbot, schol en schar, besomming f210. 2 Sept. Schuiten komen binnen. Vervolg der Berichten. Aan den heer B. L. Vries zijn dezer dagen, door adelborsten van het Kon. Inst. v. d. Marine alhier, by hët nederleggcn zijner betrekking als leeraar aan die inrichting, als blijk van hoogachting en waardeering ten ge schenke gegeven een salontafel en een fraaie fauteuil. Door den kapitein-eerstaanwezend Ingenieur alhier werd aanbesteed Het doen van verbeteringen van onder geschikt belang aan het fort Kijkduin, ra ming f3500. Minste inschrijver de heer D. de Vries, voor f 3080. Woensdagmiddag ten 2 ure zal aan het Badpaviljoen te Huisduinen een Ma tinee worden gegeven door de kleine ka pel van het Stafmuziekkorps der Marine. (Zie advertentie). Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 29 Aug. tot 2 Sept. ONDERTROUWD: D. Koster, stoker, en W. Rieuwers. P. Smit, stoker, en I. Dekker. A. de Jong, stoker, en M. Bakker. J. van der Pool, matroos, en J. Heeringa. GETROUWDP. J. van Ham en A. Klein. P. Spruit en M. Govers. BEVALLENJ. M. van der Mijle, geb. Rip- pens, z. A. M. Obdam, geb. Collier, z. T. van Walraven, geb. Harder, z. M. Kuiper, geb. Grin, d. S. Diesbergen, geb. Visser, d. C. M. Reijling, geb. van Geelen, d. C. M. Borgart, geb. Gladpootjes, d. H. de Ligt, geb. Dekker, d. G. Abbenes, geb. Stikkel, d. G. A. Janse, geb. Zijser, d. M. C. Verfaille. geb. Govers, d. OVERLEDENJ. Lengers, 17 j. J. Gorter, 74 j. 2 levenloos aangegeven. Correspondentie. Een artikel van Wieringen over het Prin- sessenfeest is voor dit nommer te laat ont vangen en zal in 't volgende een plaats vin den. de commissie voor den Zeil- en Roeiwedstrijd 30 Augustus ter reede Texel gehouden, tot viering van den tienden verjaardag van Hare Konink lijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden, werd Zondag 31 Augustus een telegram van gelukwensch aan Z. M. den Koning gezonden, waar voor het Z. M. behaagde hoogstdeszelfs bijzonderen dank te betuigen. De Vereeniging «Ontwaakt bij Tijds" alhier, zond op den verjaardag van Prinses Wilhelmina, den volgenden gelukwensch Aan Z. M. den Koning op 't Loo, Geluk gewenscht, o Koningspaar, Terwijl uw Kind thans weer verjaart. Het is Neêrland's dierbaar Kroonprinses, God spare Haar, dat is ons wensch. Dit is de wensch der Vereeniging «Ont waakt bij Tijds" te den Helder. Namens het Bestuur, A. G. J. de Vries, Pres. Als antwoord ontving de president der Vereeniging het volgende telegram De Vries, pres. Vereeniging vOntwaakt bij Tijds", den Helder. Zijne Majesteit de Koning draagt mij op U Hoogstdeszelfs byzonderen dank te betuigen. Adjudant van dienst, Simon. De oudstrijders van 1830/31 ver gaderden Vrijdug 11. in hun lokaal «Het Wapen van Noord-Holland". Hoewel deze bijeenkomst een gewone maandelijksche was, werd door den president, den heer M. W. Ruijgh, de vergadering geopend met het oog op het, den volgenden dag te houden feest in deze gemeente en de viering van den verjaardag van H. K. PrinsesWilhelminahij bracht hulde aan ons Vorstenhuis en vooral aan Haar, die een maal hoopte onze Vorstin te worden. De heer W. Amse schetste ook in korte trek ken het verleden van ons dierbaar Vader land en droeg eenige coupletten voor ter eere van onze jeugdige Kroonprinses. Door het Bestuur van Helder's Be lang", Vereeniging tot verfraaiing en to't bevordering van den bloei der gemeente Helder, is (zie achterstaande annonce) een algemeene vergadering der leden tegen morgenavond bijeengeroepen. In deze sa menkomst zal, naar men ons verzekert, uitvoering worden gegeven aan art. 5 der Statuten en zal dus de verkiezing van een definitief Bestuur aan de orde gesteld wor den. Door het voorloopig Bestuur zullen onderscheidene mededeelingen worden ge daan, betreflende den staat der Vereeniging en de sedert de stichting ontwikkelde werk zaamheid. Er bestaat in deze vergadering overigens gelegenheid om wenken te geven en opmerkingen te maken, waardoor de aandacht gevestigd wordt, óf op bestaande verbetering eischende toestanden, óf op wenschelijke verfraaiingen. Texel, 1 Sept. Aan het strand van Eierland is gisteren alweer een lijk aan gespoeld, waaraan het hoofd ontbrak en zonder armen en beenen. Een oude olie broek met twee hemden, waarvan het on derste blauw was, werden door een lederen riem om 't lichaam, dat in vergevorder den staat van ontbinding verkeerde, vast gehouden. De kleeding was, voor zoover men kon nagaan, ongemerkt. Men schrijft ons van Oude-Schild op Texel Evenals reeds eenige jaren achtereen, werd ook nu de verjaardag van Prinses Wilhelmina feestelijk herdacht door de schooljeugd. 't Was een aangenaam schouwspel de kinderen, in de beste kleed jes uitgedost, met Oranje getooid en van vlaggen, vaandels en banieren voorzien, te zien optrekken. Van tijd tot tijd werden toepasselijke liederen gezongen. Aan ver Den 6en September hopen onze r geliefde Ouders: J. POST-LONT, {rustend veerschipper) ,'l en WILLEMIJNTJE DE VRIES, j I hunne 50-jarige Eclitvereenigiiig U te herdenken. Zijn er dagen in het leven, Hoog van waarde voor den geest jj U, aan 't echtpaar 't nauwst verbon den, 't Is de dag van 't gouden feest. Uwe liefde en trouwe zorgen Ziet gij heden 't mildst beloond. Worde Uw verder tijd'lijk leven, jj Met Gods hooge gunst bekroond, k Wieringen, 31 Aug. 1890. Uit naam hunner dankbare Kinde- jf deren, Behuwd- en Kleinkinderen, f HD Den 5en September a.s. hopen onze geliefde Ouders jgj JACOBUS KNOL fcsS en P §1 WILHELMINA BENDER, g f| hunne 30-Jarige Echtvereeniging jj pi te herdenken. pi Helder, 1 Sept. 1890. jj il» Hunne dankbare Kinderen, 2 pg Behuwd- en Kleinkind, j P. KNOL. J. KNOL. gg J. W. E. KNOL. M. KNOL. jgj W. M. KNOL. W. SUTER. dg) L. KNOL. j fm Den 5den September aanst. hopen onze geliefde Ouders JACOBUS KNOL en WILHELMINA BENDER, hunne 30-Jarige Echtvereeni ging te herdenken. Heit, 1 A^189°- Hunne dankbare Kinderen, A. SUTER, 1 Bootsmansm. V.K. 1 en J. W E. SUTER, i Knol. Voorspoedig bevallen van een schapen Zoon T. VLIEK— SPOOR. Helder, 1 September 1890. Getrouwd PIETER SPRUIT Je. MA ART JE "GOVERS, die, ook namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling, by hun huwelijk ondervonden. Helder, 29 Aug. 1890. Getrouwd PIETER JOHANNES VAN HAM, Machinist K. N. M., en ALIDA KLEIN, die tevens ook namens wederzijdsche fa miliebetrekkingen, hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belang stelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 29 Aug. 1890. Ondertrouwd D. VAN INGEN en M. P. VAN DAM. Helder'' j 1 189°' Bevallen van een R ABBENES geb. STIKKEL. Helder, 31 Aug. 1890. Voorspoedig bevallen van een C. M. REYLING—v. GEELEN. Helder, 29 Aug. 1890. GeborenMARIA JACOBA, dochter van J. DE LIGT en H. DEKKER. Helder, 1 September 1890. Heden werd ons ouderhart diep ge troffen door het overlijden van onzen geliefden Zoon WEERT, in den ouderdom van 28 jaar en 8 maanden, na een langdurig doch ge duldig lijden. Allen die hem van nabij gekend hebben, kunnen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft. Wieringen, 28 Aug. 1890. Jb. KOOL. NEELTJE TIJSEN. Mede namens Broeders en Zusters. Nog treurende over 't verlies van onzen dierbaren Zoon DIRK, trof ons weder een zware slag, daar onze ge liefde Zoon JAN ons heden werd ont nomen, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden, in den jeugdigen leeftijd van 17 jaren en 8 maanden. Helder, 30 Aug. 1890. Namens zijne Ouders, Broeders en Behuwdzuster. A. LENGERS en Echtgenoote. Heden overleed, na tijdig voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden, mijn geliefde Echtgenoot, JACOBUS GORTER, in den ouderdom van 74 jaar. Helder, 29 Aug. 1890. Wed. J. GORTER—Rijkers. Mede uit naam der Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Bevallen van eene dochter M. C. VERFAILLE—GOVERS. Helder, 30 Aug. 1890. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. de Wed. R. BEUGELINC, na voorzien te zijn van de H. Sa cramenten der Stervenden, in den ouderdom van ruim 79 jaar. Helder, 2 Sept. 1890. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, J. R. BEUGELING. M. BEUGELING— DE JONG. P. J. BEUGELING. A. W. G. BEUGELING— DE HAAS. Algemeene kennisgeving zoowel voor binnen als buiten de gemeente. Hartelijken dank aan familie, vrienden en bekenden, voor de vele blijken van be langstelling, by hun huwelijk ondervonden. Helder, 1 Sept. 1890. S. DE BOER en ANNA CATHARINA DE GRAAF. HUWELIJKS-INZEGENING niet WOENSDAG, maar DONDERDAG ten 12 uur. ALGEMEENE VERGADERING der leden op Woensdag 3 September 1890, 's avonds 8 uor, in de Tuinzaal van .Ti voli". De Secretaris, T. MOOY. Gymnastieklokaal, Weezenstraat. m~ PANSONPERWIJS -*B De DANSLESSEN in bovengenoemd lo kaal zullen aanvangen op Zondag' 7 Sept. en vervolgens eiken Zondagen wel: voor van 45j/4 uur en voor van 5y2—71/4 uur. DE ONDERWIJZERS. Wij verzoeken belangstellenden van de proef inzage te nemen, tot vergewissing van juiste kwaliteit of naam. Er is daartoe gelegenheid tot VRIJDAG a.s. aan 't Bureau Spoorstraat en aan de Zuidstraat 73. De Uitgevers,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2