Magazijn „DE BAZAR", Binnenhaven. Brand, jf Brand. Firma Fopten Co. op foensdao 3 September, CeëmailMeNaamplaleg. Kruisweg 17 5. Ontvangen Dames- en Kinder-ULSTERS en REGENMANTELS. DAMES- en KIDDER-REGENMAMTELS. INMAAKPOTTEN Frefli^eurten te HölSüüI PRIVAATLESSEN. HUISRAAD» INBOEDEL Bij L BOTER, Vijzelstraat, Haast n ?Bor Hezen imtai- nieuwe Najaarsjaponstof! Ds. BRON. Ds. BOMMEZIJN. Tandarts BIERSTEKER, O N DER W IJ S. Hoofdelijke Omslag. De leien van iioiinniiiJte Hoop" een FLINKE JONGEN. J. J. BARNfiVELD, Mr. MeibelMer, en SCHOENMAKERS-JONGEN, een flinke Dagmeid, DIENSTBODE gevraagd, Notaris HORDIJK, een flinke Dl ENSTB0DE, HORDIJK, Notaris. PIANINO! Attentie! 2 veeren BtDDtlM. een BURGER-WOONHUIS Een Woonhuis te huur Groote voorraad KANTOOR-, SCHOOL- 01 TEEKENBEHOEFTEN, u fijn, poot ei üeii formaat Postpapier, Modelpapier, Enveloppen, Fapeierie ei Reteiiippier, Model-, Copiëer-, Groot-, Daa- ei Moetei, Bon- en Kwitantie- Boeten, enz. Al deze goederen zijn aftomstig vai dei LranH ii de Gravenstraat vai de firma J. V. ARND, te Amsterdam. KANAALWEG 175. gemaakte Kleedingstukken en Stoffen, Matinee M"sicale aan 't BADPAVILJOEN H een partij AFBRAAK, Ramei, Deuren, Kozijnen. Kniwagei, H.H. HARINGTREKKERS BLAUWE en BRUINE P. ei A. KROEB, Spoorstraat KANAALWEG 33. S. K. LUIJTZEN Pz. Met deze bericht ik de ontvanqst vaneen! zeer groote collectie De Beste DEMI-SAISONS. de Goedkoopste REGENMANTELS. J. J SMIT, Kanaalweg ONTVANGEN: een groote sorteering CEBRs. NAS. W MORGEN (WOENSDAGAVOND) veiling van het BOUWTERREIN in de SPOOR-, BREEWATER- en CALIFORNIESTRAAT. gedurende de maand Sept. 1890. ZONDAG 7 SEPT., voorin. 10 nur ZONDAG 14 SEPT., voorm. 10 uur Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAC'S te Helder, O O F1) G K A C II T K. 5 3, te consul- teeren voor Operatiëu en het plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 103 uur. Opleiding van jongelui voor de school van den Heer VASTENOU. Onmiddellijke aansluiting aan het onderwijs, dat aan die inrichting wordt gegeven. F. J. VERMEULEN, Onderwijzer aan gen. Inr. Ter voorkomiug van vervolgingskosten worden achterstalligen in de betaling van hoofdelijken omslag', over het dienstjaar 1890, uitgenoodigd het verschuldigde bin nen acht dagen na heden te betalen. Het kantoor is geopend dagelijks, van 's morgens 9 tot 's namiddags 3 uren, uitgezonderd den Zaterdag, den laatsten Donderdag der maand en Zon- en Feest dagen. Helder, 2 September 1890. De Gemeente-Ontvanger, A. J. DE JONGH. worden bij deze uitgenoodigd hunne goe deren te komen bezichtigen op Maandag 8 en Dinsdag 9 September a.s., in de Nieuwstraat No. 3. De verdeeling zal plaats hebben op Dinsdag, namiddags ten drie uren, in het Verkooplokaal aan de Wagenstraat. Uw dienaar, A. BREET. Komt, Kameraden, allen hier te zamen Bij den Torpedodienst op hoogen prijs gesteld, Alhier in deze plaats daar klinken uwe namen, Gij hebt door moed en kracht Uw vijand neêr geveld. Het was een zware kamp, die menig' u benijdde, Om tegen de matrozen en mariniers te strijden. Maar daar het spreekwoord zegt gaat kalm en (recht door zee, Zoo was ook dit uw leus en ook uw vast idée. De sloepen werden allen afgestoken, En ziet daar ging het heen met goeden moed. Een ieder had zijn vijand zwaar gewroken, En hield zijn riemslag uiterst vast en goed. Maar onze kameraden, volstrekt niet afge schrokken, Ze trokken flink hun sloep naar 'teind der baan. De eerste prijs is hen ten deel gevallen, Met de premie zijn de korporaals gegaan. De Commandant was over hen tevreden En heeft het opperbest met hen gemaakt; Wy brengen ook ons dank aan u op heden, En wenschen u geluk na deez' volbrachte (taak. Willemsoord, 30 Aug. 1890. Namens de Torpedisten van Zr. Ms. „Marnix". Gevraaga Liefst uit den Helder. Adres: Bureau van dit Blad. vraagt, een JONGMAATJE en een flinken JONGEN. Gevraagd, een Schoenmakersjongen, die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres BERKHOUT Oo. AdresBERKHOUT Co. Gevraagd eenigszins met het vak bekend. Adres BERKHOUT Co. Wordt gevraagd tegen 1 October, een nette zindelijke DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Adres: BERKHOUT Co. Wegens teleurstelling wordt gevraagd om terstond in dienst te treden een fatsoeniyke zindelijke DIEUBTBODE, een burgerpot kunnende kokenwasch buitens huis, loon 80 gulden. Adres Mevr. DRABBE, Kanaal weg 63. Wordt gevraagd die goed met de WASCH kau omgaan. Adres Bureau Vliegend Blad. van goede getuigen voorzien. Wasch buiten's huis. Adres: Bureau van dit Blad. Een DAGMEISJE gevraagd. NIEUWSTRAAT, No. 1. 1Een Jï UR G ERT) O 6 /7 TER van middelbaren leeftijd P.G., zoekt met I Novemb. plaatsing als Huishoudster, in een klein gezin. Br. fr. lett. A. B. Algemeen Advertentie Bureau P. SPRUIT Jr. Oevraagd een HUISHOUDSTER of JUFFROUW, bij een eenig Heer uit den faisoenlijken stand en van middelbaren leeftijd. Adres: BERKHOUT Co. Die te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan-, of borg tochten heeft ten laste van den heer DIRK KLAASZOON BAKKER, in leven Winkelier, gewoond hebbende te Helder aan de Wagenstraat en aldaar den 15 Juli j. 1. overleden, worden ver-, zocht daarvan vóór 15 September a. s. opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris HORDIJK. te Helder, zal in het lokaal »Musis Sacrum" aldaar, op WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1890, 's avonds 7 uur, publiek verkoopen de volgende perceelen, alle te Helder 1. Een HUIS, met ACHTERHUIS, BLEEKVELD en ERF, aan de Smid straat, get. 21, 19a en 19b, groot 2 aren 5 centiaren. 2. Een WINKELHUIS, genaamd »De Roode Klomp", waarin met veel succès ruim dertig jaren het Kruideniers vak is uitgeoefend, en ERF, aan de Wagenstraat, met uitgang in een brandsteeg, get. 10, groot 75 centiaren. 3. Een HUIS met SCHUUR en ERF, naast het vorige perceel, met uitgang in een brandsteeg, get. 8, groot 74 cen tiaren. 4. Een HUIS en ERF, achter perceelen 2 en 3, aan de brandsteeg, get. 6a, groot 18 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, get. 6b, groot 18 centiaren. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, get. 6c, groot 18 centiaren. 722. Zestien perceelen BOUWTER REIN, aan de Spoor-, Breewater- en Ca- liforniestraat. 23. Een WI N K E L H UIS, waarin vergunning tot verkoop van sterken drank, en ERF, aan de Oranjestraat, hoek Gasstraat, get. 16 en 36, groot 1 are 31 centiaren. 24. Een HUIS en BOVENHUIS met afzonderlijken OPGANG en ERF, aan de Koningstraat, get. 1 en Ia, groot 49 cen tiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. Gevraagd een flinke DIENSTBODE, en een WASCHVROUW voor Maandags. AdresBERKHOUT Co. Terstond gevraagd loon f 1.75 per week. Adres LANGESTRAAT 64. O evraagd een nette DIENSTBODE en een WERKSTER Adres Bureau van dit blad. Na afloop der veiling op 3 SEPTEMBER a.s., in het lokaal »MUSIS SACRUM" te Helder, zullen nog worden geveild Zestien perceelen BOUWTERREIN aan en tusschen den Pararelweg en Schagenstraat te Helder, zijnde kavels 92, 93, 94 en 63 tot en met 75 van de reeds verspreide Schetsteekeningen. Verloren jl. Zondag, een zilveren ARMBAND. Die hem terug bezorgt bij J. P. JORISSE Nieuwstraat 53, zal beloond worden. V erloren een bruin koralen Collier ïuet gouden Tonnetje en Medaillon. De eerlijke vinder die het terug bezorgt bij R. GRA- VEMAKER, Diaconiestraat No. 43, zal beloond worden. Wegens gevorderden leeftijd van den eigenaar wordt te koop aangeboden een volledige inventaris Wagenmakers-Gereedschappen. Te bevragen bij den eigenaar Jn. DAL MEI JER Sr., Wagenmaker te Den Burg, op Texel. Een Hoofdonderwijzer wenseht weder eenige leerlingen op te leiden voor de le en 2e klasse voor het Instituut van den heer VASTENOU. Conditiën billijk. Adres: BERKHOUT Co., letter O. T© liuuir een PAKHUIS, voor alle doeleinden geschikt, in de Breestraat. Adres: J. G. W. Krtens, Middenstraat 91. Een ongemeubileerd BOVENHUIS ie huur, Prijs f2.50 per week. AdresBERKHOUT Co. TE KOOP een prachtvolle groot model SALON-PIANINO, één jaar gebruikt, ge kost hebbende ƒ590.thans te koop voor 310.(spotprijs) Te bezichtigen aan den KANAALWEG 145. Dezelve is desverkiezende in huur of op proef te bekomen. Gevraagd een leerzame grauwe Lijster, in soliede ijzeren kooi, benevens een gebruikte, doch in goeden staat ver- keerende Petroleumkachel. Adres brieven, onder lett. »A Z", bij BERKHOUT Co. T© Koop Adres Berkhout Co. T© Kuur aan de Binnenhaven, tegenover den visch- afslag. Te bevragen Binnenhaven, 57. in (le Spoorstraat, ff,— per week. J. GRAAFF, Spoorstraat. Zoor goodlioop. CROOTE SORTEERINC IN: voor levering op maat. (bij gunstig weder) des namiddag'* 2 ure, te Huisduinen. De Vendumeester B. B. B0RGART zal op Donderdag' 4 September a. s., des namiddags ten 2 ure in het Vendu lokaal aan de Wagenstraat, publiek ver koopen, ten overstaan van den Deurwaarder H. KWANT waaronder zeer net onderhouden MEUBELEN, als Mahonyhouten Linnen- eu Penantkasten, ronde-, schuif- en andere Tafels, een 2- persoons Wasch tafel met garnituur, be- kleede en differente Stoelen, Spiegels en Schildergen in vergulden, cuivre poli en zwarte lijsten, een goed geconserveerde pianino, goed gevulde veeren Bedden, enz. Een partij wollen en katoenen MANUFACTUREN en PARAPLUIES, als Te zien op den verkoopdag, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur. Degenen, welke nog iets ten verkoop willen bijvoegen, ver voegen zich in tijds bij genoemden Ven dumeester of Deurwaarder. Het goedkoopste adres voor Re genmantels en Ulsters in tricot en fantaisie stoffen, is het Magazijn „Au Bon Marché", Spoorstraat. 100 Pond Voermeel f2.90 I0U Kilo Paddi f9 50 Hennepzaad per mud f 6.50 Zware kippengarst chevallier f 6 50 Kleine mais {4.50 Voor contant 1 percent. doet uw voordeel, en bestelt uw HOZEN direct bij N. DEKKER, Achter-Hoofdgracht, die ze, zoolang de voorraad strekt, levert voor 20 G-uldon. BIJ SPOORCRAf HT of KANAALWEG, koopt tegen de hoogste waarde HUISRAAD INBOEDEL eu alle vonrkomeutle artikelen. Laat zich aan huls ontbieden. Door aankoop van een grooten winkel ben ik in 't bezit gekomen van een belangrijke partij EAU DE CO LOGNE, ODEURS, TOILET- en andere ZEEPEN, van af de goedkoopste tot de fijnste soorten. Door dezen enor- men voorraad zullen de prijzen thans nog aanmerkelijk verlaagd worden en zijn deze goederen van af a.s. Zondag verkrijgbaar. H.H. Winke liers en Venters voor deze partij goederen extra korting. Al deze Reukwaren zijn afkomstig van den beroemden fabrikant i. C. B0LD00T, te Amsterdam en alles is gewaar merkt met zijn etiquet en stempel. P.S. Om namaak te voorkomen heb ik al mijn zeep, die door mij wordt ver kocht, van mijn etiquetten voorzien, en heb deze zeepen door deskundigen laten onderzoeken, welke bij uitkomst de beste eigenschappen bleken te bezitten en wor den aanbevolen voor huidziekten,om de huid zachf en blank te houden, ter verfrissching, enz. De prijzen zijn zoo laag mogelijk Wederverkoopers ruim rabat. :'s Belang" heeft, wen- orde gemaakt leid worde zonder men is J. ar. SMIT, Kanaalw©1^- de be te zien. ich zou rschaft -k eon wan tje PARAPLUIES. Dames-Parapluies. Engelsch Leer en Pantalons fi,9o, f -2,7a, f.1,50. J. GRAAFF, Spoorstraat. A. J. VAN ZWEDEN. Molenplein.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3