u STOUT Jb. Batter, Bonvtnodige, Th. ES8ELAAR, Binnenhaven No. 4. f^EEN „VOLLENHOVEN M-Naaiiacliiie. Badpaviljoen „HUISDUINEN", 53-54. Hoofdgracht 53-54. De Bazar, W. J. BLITZ, ALCAZAR. GOEDKOOPST LAMPEN-MAGAZIJN Bij L. BOTER DE DESERTEUR. KANAALWEG 67-68, M. A. GBUNWALD. MrL£ON,'M Hollandsch Komiek Engelsche, Duitsche en Hollandsche artisten. DUIN-AARDAPPELEN, LUIJTZEN, ganM in Wijnen, Jlpt[en, §innen- ^n Irait^nland^h ê^diiiiilleet[d. Specialiteit in COGNAC. is zoo versterkend als het merk Voordeelen der echte pfaff-naaïmachine Deze Machines w C. B. verlrïtar voor Helder en Omstreken SCHULMAYER Co. UITSTEKENDE gelegenheid tot het gebruiken van ZEE- en BIN NENBADEN is dagelijks geopend. Koningstraat. Kanaalweg 33. DAAR VINDT MEN DE GROOTSTE EN NIEUWSTE SORTEERING LAMPEN. Koningstraat. Kanaalweg 33. LUIJTZEN. De nieuwste Naaimachines H00FD-EAU DE COLOGNE, van J BIJLOOS, Coiffeur, Alkmaar. binnenhaven. Gebrs. Nas. Modelboeken IsTOVEXjUiIEI Tandarts, Amerikaansche en Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag van 12 tot 1 uur, in het Hotel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Amsterdam, Nieuwendijk b. d. Dam No. 214. ff. is verhuisd van de Jan v/d Heidenstraat 250, naar de Prinsengracht 844 bij den Amstel. "V" ernulsd. van de VLOOTSTRAAT NAAR DEN X Septemtoer a.s. OPTREDEN VAN DEN HEER VERDER J. C. Smit. Puik beste fS por mud. Franco Alkmaar en Nieuwediep. Te bevragen bij GERRIT BLOM, te Petten. OPRUIMING VAN EEN PARTIJ M Lage prijzen. Koningstraat. Kanaalweg 33. Helder, Spoorstraat 37, Prijs K. met het maken van BESTEK- per (HD. 157). ENINGEN en BEGROOTINGEN jrten van gebouwen en Prijs A Duien' a^sme^e het houden van Prinses uitvoering van werken. MABINESX, X3TJX.FBR., eenkom PZrkUd^RAPH'E"'NSTANTAN£E KunstvcOOFDCRACHT 39. Prijs J. yelijksche opname. co BakkeOndagS bij elke weersgesteldheid. Kxquiso soorten, Waolit u voor namnnli Df< De afgemeene bijval, waarover de echte Pfaff-Naaimachine zich mag verheugen, is zeker wel het beste bewijs van hare soliditeit. De gang der Pfaff-Naaimachine is geheel en al zonder gedruisch. Elke Pfaff-Naaimachine is met den nieuwen exentrisclien draadlievel voorzien. Aan het, werk der Pfaff-Naaimachine zijn alle wrijvende deelen, zooals scheepje, transporteur, spoelhouder, trekstang, kamrad, enz., uit best staal gesmeed, niet gegoten. Alle Machines hebben een lichte naaldstang met lange leiding; het hart schuift op beide kanten van de voorplaat en verhindert zoodoende elke draaiende beweging der naaldstang, waardoor de houdbaarheid van hart, hartrol en naaldstang bevestigd wordt. De gepatenteerde sclieepjesnitwerpcr is aan alle Pfaff-Machines aangebracht. Elke Pfaff-Naaimachine heeft den vliegwielafzetter, alsmede den onovertreffelijken zelfwerkenden garenopwinder. Aan geen Pfaff-Naaimachine ontbreekt de hoogst doelmatige, zelfwerkende span ninguitdrukker en draadsnijder. De uitrusting van hulpappai'aten bevat 10 stuks voetjesapparaten en 4 stuks Nie- kelapparaten, waarbij 2 zoomers, 1 verstelbare zoomer en 1 verstelbare soutacheur, welke zorgvuldig beproefd zijn. Boven- en onderdraad worden ingeslimrerd en behoeven niet meer ingegrepen te worden. Het lakwerk is zeer houdbaar en mooi van glans. Het bandapparaat is, zooals alle overige apparaten, solied bewerkt, de kamraderen zijn zeer breed en daardoor uiterst duurzaam. Spoorstraat Q 17. HELDER.. MantelmaUerij jan bakker, WESTCRACHT 74. Ouderwetsche Mantels worden naar de nieuwste modellen vermaakt. S. M. DE TOKTG, DIJKSTRAAT, HEI,DER, besteedt de hoogste prijzen voor alle goederen. Neemt ook goederen aan met het recht van wederinkoop. voor huishoudelijk gebruik uit de Fabrieken der Singer- Maatschappij, zijn op 29 AUGUSTUS weder per stoomboot Rotterdam' van New-Yoric te Amsterdam gearriveerd en nu ook weder alom verkrijgbaar door tusschenkomst van de be kende Depothouderste Nieuwediep uitsluitend in het IIOOFD-DEPOT: l)e nieuwere soorten van de Naaimachines der Siuger-üaat schap pij hebben meer en degelijker verbeteringen dan eenige andere Naaimachines. Men wochte zich voor Naaimachines, welke het bovenstaande fabrieksmerk niet dragen en toch onder de benaming von Singermachines aangeboden worden, want degelijk fabrikaat behoeft niet onder vreemde vlag te zeilen. Wederverlcoopers gelieven zich te adresseeren aan het Generaal-Depót, KALVERSTRAAT 62, te AMSTERDAM. Zuid- Aftikaansch1 'DRUIVENSAP,1 geïmporteerd door r10HANffl.PRILLEVITZ&Ct>: Verkrijgbaar bij P. VERMMilfEN, Hotel Bellevue. V IJ Z ELSTR A A T. INToteering van: Groene Zeep per 7, ton f 14.75. Zout, per 25 Kilo f 2.95. Soda, per 50 Kilo f 1.65. Soda per 500 Kilo f 1.60. Prima gerookt Spek per 5 ons 24 Ct. bij de zij, (doorgeregen.) 1 percent voor a contant. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door kaar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prijs. Onovertref baar. Prijs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bij J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. Huwelijks en Verlovingskaarten en Brieven, Rouwbrieven en Kaarten, Gewone Fantasie-Visitekaartjes, Chromo- en gewone Adreskaarten. Nota's, Rekeningen en Kwitantiën. Balboekjes en Diploma's. Enveloppen, Prijscouranten, Etiquetten en alle andere Drukwerken, worden op aanvraag gaarne ter inzage gezonden door de Handelsdrukkerij van O. d.© Boer Jr. van STANISLAUS GRAAF GRABOWSKI. 6) Naar 't Hoogduitseh. Eenige genoegelijke oogenblikken brachten ze te zamen door, over onverschillige onder werpen sprekende, toen de cornet haar op merkzaam maakte dat hij vertrekken moest na 'n hartelyk afscheid en onder belofte spoe dig weer te komen, reed hij in vollen draf weg. Ofschoon de graaf zyne bezoeken nu en dan herhaalde, was 't nog nimmer by hem ot 'n verklaring gekomen, totdat eindelijk 't tydstip daar was, dat hij Kaatje deelgenoote maakte van zijn vurigsten wensch. Kaatje gevoelde zich overgelukkig, doch aan niemand deelde ze dit mede, en ofschoon ze voor haar vader nimmer geheimen had, oor deelde ze toch beter hiervan vooralsnog 'n ge heim te maken. De cornet had haar gezegd, dat ze hem volkomen kon vertrouwen, en dat geen hin derpalen, geen zwarigheid voor hem te groot zouden zijn, om zijn vurigsten wensch haar eenmaal de zijne te mogen noemen, vervuld te zien. Met 'n diep geroerd gemoed, had Kaatje hem hare wederliefde verzekerd, en beiden wachtten kalm de toekomst af. Reeds twee maanden waren na deze ge lukkige uren vorloopen, maar tot heden had de zoo vurig beminde jongling niets van zich laïten hooren, en tot overmaat van ramp hadden de blaadjes van den aster gezegd„Hij bemint mij niet." Heete tranen biggelden over haar wangen terwyl ze op één punt bleef staren. Terwyl 't jonge meisje zich geheel aan hare treurigheid overgaf, hoorde ze plot seling eenig gedruisch aan den buitenkant van den muur; ze wist niet wat zulks kon zyn, en zenuwachtig als zij was, begon beur hart hevig te kloppen. Zij stond op, teneinde zich te overtuigen van waar dat gedruisch kwam, toen zij als vastgenageld bleef staan, want juist op dat oogenblik vernam ze 't gekletter van sporen en tegelijkertijd sprong de cornet over den muur, en een seconde later lag hij geknield aan de voeten van 't zoo vurig be minde meisje. De bitterste treurigheid had plaats ge maakt voor de zaligste gewaarwording, en door keur tranen heen glimlachte Kaatje en staarde met van vreugde stralende oogen den geliefden jongeling aan. Geruimen tijd zaten beiden in zalige verrukking bij elkander, tot Kaatje eindelijk den graaf hare verwondering te kennen gaf over zijn lang stilzwijgen. Het antwoord daarop was byna 't zelfde als dat hetwelk hij een dag te voren aan den overste had gegeven, met uitzondering dat Kaatje maar al te goed wist wie de jonge dame was, die buiten haar toedoen eenige schuld aan zijne desertie had. Op het hooren dezer woorden, zag Kaatje den jongeling verschrikt aan, daar ze vreesde dat deze ten opzichte van den overste 'n wei nig te openhartig geweest was, want, ofschoon ze beur oom niet persoonlyk kende, had ze hem steeds hooren afschilderen als 'n ruw, on handelbaar mensch, van daar dat ze meer an tipathie dan symphathie voor hem koesterde De jonkman praatte haar dit uit het hoofd, en lachte over heur angst, terwijl hij haar verzekerde, dat de overste von Brandt de edelste man van de wereld en een flink mili tair was. En wat zal er met u gebeuren vroeg Kaatje met 'n angstigen blik den jonkman aan ziende. Wat er nu nog gebeuren zal, dierbaar meisje, hervatte de cornet met 'n triornfee- rende uitdrukking op zijn gelaat, terwijl hij haar hand vatte en deze hartelijk drukte, wat er nu gebeuren zal, wel binnen eenige weken zal ik Pruisisch officier zijn, want de overste heeft mij verzekerd daarover aan den koning 'n schrijven te richten, en dan ja dan komt 't gewichtigste nog aan, dan zal ik uws vaders toestemming tot onze verlooving ver zoeken. Maar als hij zyn toestemming mocht weigeren, Stephen Weigeren, 'n Pruisisch officier uwe hand weigeren, dat nooitMaar mocht 't zyn dat hy zulks deed, dan is 'tnog niets, dan reis ik onmiddellijk naar Berlijn en spreek met Zijne Majesteit. Om Gods wil, doe dat niet, smeekte het meisje angstig liever Ze bleef steken en kon bijna van angst geen woord meer uitbrengen. De cornet, die niet zoo spoedig uit het veld geslagen was, en door zijne innige, oprechte liefde voor het meisje zich zoo spoedig en zoo gaarne alles in schoone kleuren voorspiegelde, vroeg haar op liefdevollen toon Wat zoudt ge liever, mij vergeten, mij verzaken, nadat ik u zoo'n groot offer gebracht heb Om Gods wil, neen, antwoordde zij stotterend, mijne liefde voor u is geene voor bijgaande liefde, maar innig en oprecht, daarom, mocht 't zijn, dat myn vader, die mij toch zoo lieft heeft, bezwaren mocht opperen, en niet dadelijk toestemming geeft, is 't beter ons 'n korten tijd naar zijn wil te voegen, en ein delijk 'k ben hiervan overtuigd, zal hij onze vurige bede verhooren, en ons de gelukkigsten aller menschen maken. Kaatje zweeg en wachtte 't antwoord van den cornet af. Deze had haar met verbazing en tevens met welgevallen aangehoordheur welsprekende taal, uit 't diepste van haar hart komeude, haar innige gehechtheid aan hem, dit alles toch had zijne liefde voor haar nog doen toenemen, en haar innig aan zijn kloppend harte druk kende, zeide hij op gevoelvollen toon Hoe gelukkig maakt ge mij, dierbaar meisje; mocht het mij éénmaal gegeven zijn, u steeds op rozen te doen wandelen geloof, dat 't voor mij 'n zaligheid zou zijn, alle door nen en distelen voor u uit den weg te ruimen. Zoo voortsprekende brachten ze te zamen 'n paar gelukkige uren door, en te spoedig brak voor beide gelieven 't oogenblik van schei den aan. Kaatje, die vreesde dat men haar in huis missen en zoeken zou, bracht zulks den cornet onder het oog, deze begreep zulks, en na 'n hartelijk afscheid onder belofte den volgenden dag op 't zelfde uur terug te komen, sprong hij even vlug als hij gekomen was we der over den muur, terwijl Kaatje zich huis waarts spoedde. DERDE HOOFDSTUK. De reclamatie. De graaf had den dag na zijn bezoek by den overste terstond zijne russische uniform afgelegd. Hij bracht nu en dan zijn tijd door met nu en dan ritjes naar Neuenrode te doen, kennis te maken met de officiereu te Warten- berg en bezoeken af te leggen by den overste von Brandt. De sympathie der officieren had hij zich, door zijn aangenaam, vroolijk karak ter, reeds verworven, terwijl zijn beleid en moed hun respect inboezemde. De overste had woord gehouden, en oogen- blikkelijk aan den koning 'n schrijven gezon den. Hij wist zeer goed, dat het Z. M. niet onverschillig was, welke officieren er bij 't leger waren, indien er dus door den oversse één sterk aanbevolen werd, was 't zoo goed als zeker dat, de koning hem bij 't leger in deelde, en wat zyne desertie betrof, dit zou zich wel schikken, want streng als de koniDg was, tegenover deserteurs van zijn leger, zoo toegevend was hij tegenover deserteurs van vreemde legers, die zich bij hem aanmeldden, waartoe vooral in die dagen de tijdsomstan digheden veel bijdroegen. De wensch, zoowel van den overste als van den cornet, werd dus vervuld, in zooverre dat Z. M. 'tin ernstige overweging nam hem als officier bij 't pruisisch leger aan te stellen. Vóór dat de pruisische uniform hem tot schild diende, was 't echter noodig eenige voor zorgsmaatregelen te nemen, want aan zijne invloedrijke bloedverwanten zou 't weinig moeite kosten zijne uitlevering te verkrijgen. De cornet scheen dienaangaande geen de minste vrees te koesteren, want vroolijk en onbezorgd leefde hij voort, de officieren en oude snorrebaarden van minderen rang, met allerlei curieuse geschiedenissen en kwinksla gen den tijd kortende, zoodat hij al spoedig onmisbaar en de lieveling van allen was. Hij was bovendien 'n knap vlug ruiter, zoodat ie der verbaasd stond over zijne vlugheid en on verschrokkenheid, wanneer hy te paard zat en de onbegrijpelijkste luchtprongen deed daarbij had hij 'n zekere royaliteit over zich, zoodat men zou denken dat ,hij buiten zyne vijfhonderd Louis d'or nog wel 'n mil- lioen in zijn zak hadhij was dus op 'n top 'n levenslustig jongmensch, die zich al zeer wei nig de wederwaardigheden des levens aan trok. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4