't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1835. Woensdag 17 September 1890. Achttiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bupmux: SPOORSTRAAT «n ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 16 September 1890. Bij kon. besluit is aan den heer Th. B. Granpré Moliere, laatstelijk pred. bij de prot. gem. te Soerakarta, thans met verlof hier te lande, op zijn verzoek eer vol ontslag verleend uit 's lands dienst met toekenning van pensioen. Met leedwezen zullen zeker velen alhier de tijding hebben vernomen, dat het Oostenrijksche escader onze haven niet zal aandoen. Zaterdagmorgen werd hier de tij ding ontvangen, dat het escader in de Oost zee te lang was opgehouden en nu naar Cherbourg zou stevenen. Reeds waren hier vele toebereidselen gemaakt om het etat- major een schitterende ontvangst te be reiden. Yoor het Directie-gebouw was reeds een muziektent gezet en de omge ving in een bloemenhof herschapen Den commandeerenden officieren van de bodems zou een luisterrijk diner worden aangeboden, terwijl men plan had met de subalterne officieren een bezoek aan de hoofdstad te brengen, om aldaar Neerlands kunstschatten te bewonderen. Yoor vele neringdoenden, die zich reeds hadden ingespannen om de opvarenden te kunnen bedienen (er is ongeveer 1500 man aan boord van dit escader) is de teleur stelling zeker groot. Het Bestuur der Vereening tot het organiseeren van Yolksbijeenkomsten al hier hield jl. Vrijdagavond in 't lokaal Tivoli een vergadering tot voorbereiding der bijeenkomsten in het eerstvolgend win terseizoen. Er werd besloten om eenige heeren tot het vervullen eener spreekbeurt uit te noodigen, en eenige gezelschappen te vragen om medewerking voor het ge ven van slotnummers voor de verschillen de avonden. Eenige leden des Bestuurs belastten zich met de taak, om in iedere bijeenkomst als Commissarissen van orde op te treden. Er werden maatregelen ge nomen, om een goeden gang van zaken te bevorderen, o. a. door de leden, die de zaak door een jaarlijksche contributie steu nen, er attent op te maken, dat de aan hen verstrekte toegangskaart op naam is gestéld, en uitsluitend aan het lid zei ven toegang verschaft, terwijl familieleden zich van afzonderlijke kaarten hebben te voor zien. Naar wij vernemen, zullen de Volksbij eenkomsten ongeveer met October aanvan gen. Bij de Loodsen-Vereeniging «Recht door zee" alhier bestaat het plan om eerstdaags eeno liefdadigheids-bijeenkomst te organiseeren. Op deze bijeenkomst zullen door de heeren Zur Mühlen, Weber en Roukens voordrachten worden gehouden, terwijl met de uitvoering van zangstukken of door de opvoering van een tooneelstukje de samenkomst zal worden besloten. Bij genoegzame deelneming, bestaat het plan, op twee avonden dezelfde voordrachten te doen plaats hebben. Het publiek kan dus veilig voor één of meer entrée-kaarten in schrijven er wordt, naar we meenen, gere kend op ongeveer 1000 inteekenaren. 't Is bovendien niet verboden om voor een hooger cyfer in te schrijven dan het bedrag, dat voor de kaartjes wordt gevorderd, en dat op 25 cents per persoon is bepaald, 't Zal iemand, die voor een kaartje b. v. een gulden of een rijksdaalder wil betalen, heel niet kwalijk genomen worden. Zulks zou natuurlijk het liefdadig streven zeer ten goede komen. Binnen enkele dagen zullen de leden van bovenge noemde Vereeniging zich bij de ingezetenen aanmelden ter aanbieding van de inteekenlijst. Wij willen hopen, dat de ontvangst bij hunne plaatsgen ooten niet zal tegenvallen en dat de lijst weldra vele, zeer vele namen zal bevatten. Men werpe tegen dit plan niet op, dat er zooveel afgaat aan onkosten, enz. Er worden eenvoudig g e e n e onkosten gemaakt. De ge- heele opbrengst wordt tot het liefdadig doel aangewend. Zelfs hebben de leden der Ver eeniging, die zich voor het organiseeren dier bijeenkomsten nogal eenige moeite geven, even als de heeren sprekers, zich verbonden zeiven entrée te betalen. Men heeft ons mededee- ling gedaan van bijzonderheden, op dit lief dadig streven betrekking hebbende. De ont vangen inlichtingen strekken ons tot aanspo ring en opwekking, om het plan krachtdadig te steunen. We willen hopen, dat onze mede-ingezetenen, zonder ditmaal verdere in- formatiën te verlangen, door talrijke inteeke- ning het uitnemend doel naar vermogen zul len schragen. De uitslag zij boven verwachting 1 De 2de comp. van het 5de bat. 7de reg. infanterie, die gedurende eenigen tijd te De Bildt (Friesland) is gedetacheerd geweest, is jl. Zaterdag, onder commando van den kapt. J. H. A. L. Von Frijtag Drabbe, in het garnizoen alhier terugge keerd. Na gehouden inspectie over het al hier garnizoen houdende 2de bat. van het korps mariniers, is de kolonel F. A. Van Braam Houckgeest, adjudant des Konings in buitengewonen dienst, en commandant van genoemd korps, jl. Zaterdag van hier vertrokken. Tot kantonrechter alhier is benoemd de heer jhr. mr. J. L. Stern, thans kan- tonrechter-plaatsvervanger en advocaat te Rotterdam. Aan het toelatings-examen tot den cursus van 't 1ste reg. infanterie heeft o.a. voldaan de onderofficier Dekker, van hier. Met het slaan der Northonpijpen op het eiland Texel heeft men geen geluk. De buizen zijn reeds ingeheid tot op een diepte van 180 voet en nog altijd heeft men geen water. Ten overvloede is een der pijpen 40 voet beneden de oppervlakte gebroken. Men zal nu trachten de pijpen weer uit den grond te halen. De meer gemelde wrakken in het Texelsche zeegat, hinderlijk voor de vis- scherij, zijn thans door duikers der Ber ging-maatschappij geheel opgeruimd. De enorme diepte waarop de wrakken zich bevonden (85 tot 90 voet) deed de oprui ming met vele bezwaren gepaard gaan, daar 't benoodigde dynamiet slechts door zeer ge oefende sterke duikers ter behoorlijke plaat se wordt aangebracht om het noodige effect te weeg te brengen. Aan boord der stoomboot „Ada", op de reis naar het Nieuwediep, beproefde de vorige week de heer P. C. Koning een nieuw, door hem uitgedacht, Reddingstoestel, en wel om dienst te doen ah iemand het ongeluk heeft over boord te vallen. Die genomen proef was zeer bevredigend en zal bij een zuiverder afwerking van het toestel, dat thans niet volmaakt was, in een groote leemte voorzien. Wij weten 't, velen verdrinken thans nog wegens gebrek aan hulp. Qet toestel is klein van omvang en kan nabij het roer bij den achtersteven worden vastgemaakt het is vervaardigd van koper en heeft twee polen, door een as bevestigd om de as van een regu lateur, waaromheen een sterke lijn van 50 meter vast en omwonden is. Op de polen zijn plaatjes bevestigd. Het einde der lijn is aan boord bevestigd en alles gesloten in een kistje, waarop een knop. Zoodra nu een man over boord valt, heeft men slechts op den knop te drukken, het kistje opent zich Bnel en het toestel wordt door veerkracht in zee geworpen de snelle vaart van stoom- of zeilschip doet de lijn snel van den regulateur af rollen en juist die snelle omwentelingen van den regulateur geeft een sterke wrijving aan de polen, welke polen daardoor worden omgewenteld en iedere omkeering met diens scheppen terugdrij ven, zoodat het toestel, niettegenstaande de snelle vaart, niet wordt medegevoerd maar terngwerkt naar den drenkelinghet toestel apporteert. De drenkeling, eenmaal het toestel gegrepen heb bende, is aan boord verbonden. Om het toestel te grijpen, loopt door hetzelve een ijzeren stang, aan ieder einde een wijden touwen ring, waar door men den arm gemakkelijk kan insteken, zoo dat het hoofd boven blijft. Het toestel heeft een draagvermogen van 15 kilogram, terwijl de lijn een draagkracht heeft van 150 kilo. Gewoonlijk bij het overboord vallen van ie mand, geraakt deze door de waterverplaatsing van het schip in het kielwater en jnist is dat kielwater de richting van het reddingstoestelmist na dat toestel den man en passeert hem, dan kan men de afgeloopen bus van boord als door de lijn verbonden nog in zijn nabijheid brengen. Verdere proeven daarmede worden genomen aan boord van het rijksrecherohevaartuig de „Zeemeeuw," en de ondervinding zal leeren, dat het denkbeeld goed is en in praktijk zal voldoen. Het minder goed uitvallen der proeven zal door een solider afwerking, waardoor de regulateur en polen zuiverder zullen loopen, worden verholpen. Zou men op weg zijn de longtering met succes te bestrijden Prof. dr. Koch, de beroemde bacterio loog, zal onmiddellijk na bet einde der academische vacantie zijn methode om de uitbreiding der longtering-bacillen te ver hinderen in een der groote hospitalen te Berlijn toepassen. Totnutoe heeft prof. Koch slechts proeven genomen met door tuberculose aangetaste dieren. Een buitenkansje voor postzegelver zamelaars Evenals ten vorige jare, zullen den 9n October a. s., in het departement van Waterstaat in Den Haag bij inschrijving verkocht worden een aantal partgen ge bruikte frankeer-, post- en telegramzegels te zamen ongeveer 92.000 stuks, waaron der zeer zeldzame soorten, o. a een vrij groote kavel postzegels van f2.50. Een Terschellinger visscher, die ten gevolge van de bijzonder ongunstige uit komsten der visscherij, het geheele jaar bijna niets verdiende, had Dinsdag het geluk niet minder dan 500 harders te van gen. Deze vischsoort wordt anders vrij zeldzaam in de Noordzee aangetroffen en gewoonlijk niet dan bij enkele exemplaren tegelijk gevangen. Te Nieuwediep besomde de man voor zijn vangst ruim f300. Volgens de „Ochtendbode" heeft een handelsagent te Nieuwer-Amstel het rijk een bankroetje bezorgd door het verval- schen van postwissels. Hij schreef met aniline-inkt b. v een wissel van twee en veranderde dit bedrag in twaalf gul den. Op dergelijke wijze bedreef hij hon- derde vervalschingen. Niet alleen 't hoofd kantoor was de dupe van dit bedrijf, maar ook alle bijkantoren, hoewel in mindere mate. De stempels tot een bedrag van f 12,50 zijn voor alle kantoren gelijk. De bisschop van Haarlem heeft bij besluit van den lOden September 11. te Quintsheul een nieuwe parochie opgericht en tot pastoor aldaar benoemd den heer H. Vorkotter, die reeds met de geestelijke bediening van Quintsheul belast was. Tengevolge van een woordentwist tusscben den bleeker L. te Voorburg en zijne dienstmeid Cornelia H., is de poli tie aldaar bekend geworden met een ge pleegde misdaad. Een maand ongeveer geleden moet genoemde dienstbode heime- ijk bevallen zijn van een kind, waarvan het lijkje na hare bekentenis Vrijdag ge vonden is in het geheim gemak. De dienst bode heeft alles bekend en is in verzeker de bewaring genomen om vervolgens naar den Haag te worden overgebracht. Zij is ongehuwd, maar heeft twee onechte kin deren in leven. Als een jongen tien jaar oud is, dan gelooft hij, dat zijn vader heel wat weet; op den leeftijd van vijftien jaar denkt hij evenveel te weten als zijn vader; op twin- tigjarigen leeftijd weet hij tweemaal zoo veel als zgn vaderop dertigjarigen leef tijd wil hij den raad van zijn vader wel eens hooren; veertig jaar oud, begint hij in te zien, dat zijn vader toch nog zoo dom niet was; op den leeftijd van vijftig jaar begint hij vaders raad in te winnen, en op zestigjarigen leeftijd als zijn vader dood is komt hij tot de overtuiging, dat zijn vader „de knapste man was, die ooit geleefd heeft." Vrijdag is een gezin, dat uit Ierseke naar de Argentijnsche Republiek vertrok, weder teruggekeerd. Een tweede zal wel dra volgen. Van het eerstbedoelde zijn 2 kinderen, van het andere de moeder en een kind in Zuid-Amerika overleden. Elf der gevangenen, die deelnamen aan de ongeregeldheden in het huis van bewaring op den Heiligenweg te Amster dam, zijn naar de cellulaire gevangenis aldaar overgebracht. De belhamel, een gewezen militair, is naar de strafgevangenis te Haarlem ge zonden. Een onbemiddelde vrouw vond dezer dagen te Groningen een bedrag van f 10,000 aan effecten. Terstond werd de som den heer M. W. Leber te Bedum, die haar verloren had, teruggegeven, waarna de eer lijke vindster, vrouw Van Coevorden, f100 belooning ontving. Een waarschuwing voor sommigen Het kantongerecht, 4e kanton, te Amster dam, veroordeelde twee winkeliers te Slo ten tot een geldboete van f25 of 7 dagen gevangenisstraf, wegens het in hun win kel voorhanden hebben van kunstboter, waarop het woord „Surrogaat" of „Mar garine" ontbrak. De onlangs in beslag genomen boter van twee winkeliers te Osdorp is bij on derzoek gebleken zuivere natuurboter te zijn. Betreffende de verduistering van f 60,000 aan effecten verneemt men nog het volgende De commissionair in effecten J. V. Gz. vroeger als bediende en eerst sedert 2 jaar als patroon werkzaam, was door de 86 jarige wed. H. belast met het beheer harer effecten. V. was zeer goed van vertrou wen jegens hen, met wie hij zaken deed, zoodat hij aan iemand zelfs f 10,000 toe vertrouwd moet hebben zonder bewijs. Door dergelijke omstandigheden moet V. in moeielijkheden geraakt zijn. Mevrouw H„ die V. ten volle vertrouwde, door zijn gemoedelijke manier van optreden, gaf hem gelegenheid haar te bestelen, door hem een trommel met papier van waar de toe te vertrouwen, waaruit hg zooals wij reeds meldden, f 60,000 stal. Voor de zeer bejaarde moeder van V. en diens huisgezin is dit geval erg treurig. Eenigen tijd geleden deelden wij me de dat de firma Beijnes te Haarlem bezig was een salonspoorwegrgtuig te vervaar digen voor den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, waarvan de kosten geraamd zijn op f 20,000. Wij zijn thans in de gelegenheid om daaromtrent eenige bijzonderheden mede te deelen. Het door de koninklijke rijtuigfabriek te Haarlem aangenomen werk bestaat in het vervaardigen, opstellen, verpakken, vervoeren en afleveren langs boord van een daartoe aan te wijzen schip van een geheel compleet en voor het gebruik ge schikt salonspoorwegrijtuig, voor 1. 067 M. spoorwijdte, bestemd voor dienstreizen van den Gouverneur-Generaal. Het rij tuig zal .lang zijn 11,50 M. en breed 2.45 M. en bevatten een salon voor den Gouverneur-Generaal met balkon, een mid dengang met aan den eenen kant een „ca- binet d'aisance" en aan den anderen kant een buffetkamertje, en aan bet eind van die gang een salon met bordes voor het gevolg. Er zal bij de inrichting om al les gedacht wordentot wering van zon nehitte en stof worden in de raamopenin gen zakkende met kopergaas gedekte ja- loezieramen aangebrachtom het geruisch tijdens het rijden te verminderen zal de ruimte tusschen de dubbele teakhouten bekleeding, waaruit de vloer van het rij- tuig zal bestaan, met tegen bederf bevei ligd houtschraapsel worden opgevuld ook de ventilatiekap is zoo gemaakt, dat zij zoo goed mogelijk aan het doel zal be antwoorden. In het salon van den Gouv.-Gen waar van de binnenbetimmering zal bestaan deels uit geschilderde paneelen, deels uit verschil lende fijne houtsoorten in gebeeldhouwd lijstwerk vervat, zullen geplaatst worden twee groote divans, vier verplaatsbare fau teuils en een tafelin een der hoeken komt een buffetkast, in den tegenoverge- stelden hoek een ijskast met ruimte tot afkoeling van vruchten en dranken. Ver licht zal het sal on worden door vier bas- culeerende dubbelstaalzilveren lusters voor kaarsen. Uiterlijk op den 30sten November 1890 moet het rijtuig met toebehooren ter eind- keuring gereed zijn. (Gelria.) Het Gerechtshof der Seine heeft den politie-agent Fétat, die in dronkenschap een revolverschot loste op zijn vrouw en daarmee zijn zoontje doodde, deswege ver oordeeld tot twaalf jaren dwangarbeid. Te Parijs viel voor een paar dagen een ongeluk met een luchtbaHon voor, dat wel is waar vrij gelukkig afliep, doch anstig was om aan te zien. Des namid dags om 4 uur steeg de ballon „La Patrie" op van het terrein der gasfabriek in de voorstad Courbevoie. In de mand hadden twee jongelieden van omstreeks 20-jarigen leeftijd, Le Prince en Dumuid, plaats ge nomen. Bij het opstijgen geraakte de ballon in de takken van een boom, waar door een kleine opening in het bekleed sel ontstond. Niettegenstaande dat steeg de ballon met groote snelheid, medege voerd door een feilen wind, doch toen hij op de hoogte van duizend meters over het Bosch van Boulogne dreef, hoorde men een sterke ontploffing en begon hg, met een vreeselgke scheur in het bekleedsel, op beangstigend 'snelle wijze te dalen, terwijl de menigte, op de renbaan van Auteuil vergaderd, met ontzetting wacht te op hetgeen zou komen. Gelukkig was het bekleedsel op zulk een wgze gescheurd dat het een valscherm vormde de twee jeugdige luchtreizigers, die hunne bedaard heid behielden, wierpen den ballast uit en manoeuvreerden zóó handig, dat het hun gelukte, te Issy, bij Parijs, zonder onge lukken den grond te bereiken. Slechts een der beide schippers bekwam daarbg lichte kneuzingen. De menigte juichte hen met geestdrift toe. Te Kansas-city is een complot tot het stelen van een aantal kinderen van rijke ouders ontdekt. Een der mede plichtigen die tot inkeer kwam, gaf de zaak aan bij de politie. De werkstaking te Southampton is geëindigd met de volkomen nederlaag der werkstakers. De leiders hebben tenmin ste den raad gegeven de voorwaarden aan te nemen, die door de directeuren der dok ken 14 dagen geleden waren aangeboden. De werkstakers hebben dus niets ge wonnen en veel verloren, onder andere de sympathie van het publiek, een macht, waaraan indertijd de Londensche dokwer kers de inwilliging van een aantal hun ner wenschen dankten. Toen gold het echter min of meer billij ke grieven, ditmaal den onzinnigen eisch dat aUe werklieden die niet wilden toe treden tot de Docker's Union, ontslagen zouden worden. Voor zulk een dwinge landij is natuurlijk geen ware geestdrift te wekken, en na enkele dagen van woe lingen, die door de weifelende, zwakke hou ding der overheid in de hand gewerkt wer den, zak te de geheele beweging eensklaps ineen, toen het hoofdbestuur der Docker's Union te Londen seinde geen geld te kun nen geven. - Door het Bestuur van het Reddings- fonds alhier, is dezer dagen het navolgend Bchrijven verzonden Aan den WclEdel gestr. Heer T. H. P. Bakker, luitenant kwartiermeester bij het korps Mariniers, alhier. WelEdel gestr. Heer! Het Reddingsfonds, ten jare 1887 alhier gesticht, stelt zich ten doel hulp te verleenen ter aanmoediging van redders van schipbreu kelingen, ingeval deze door de uitoefening van hun gevaarlijk bedrijf buiten staat geraken om in hunne behoeften of die hunner gezinnen te voorzien. Deze omschryving van het doel van 't Fonds verhindert echter, naar 't oor deel van Bestuurderen, niet, dat zij hulde brengen aan het reddingswerk, door U en Uwe helpers verricht by het ongeval ter reede alhier, op 22 Augustus 11. De geheele bemanning eener zeilsloep zou zeker den dood in de golven hebben gevonden, zoo niet door U en de Uwen, met groote krachtsinspanning en met gevaar voor eigen behoud, hulp en bijstand waren verleend. Gij smaaktet de zelfvoldoening, vijf der in doodsgevaar ver- keerende mannen te redden. Gaarne brengen Bestuurderen van het Reddingsfonds U daar voor hunne hulde, en gaarne leggen zij de verzekering af, dat de daad, door U on Uwe manschap verricht, bij hen niet onopgemerkt is gebleven. Van het verleenen van stoffe lijke hulp ter aanmoediging van het reddings werk behoeft, uit den aard der zaak, in dit geval geen sprake te zijn. De hulde echter, die door Bestuurderen in hunne vergadering, op gisteren gehouden, aan U werd gebracht en waarvan U by deze mededeeling wordt gedaan, zal U en Uwen helpers ongetwijfeld tot een aangenaam bewijs verstrekken, dat de door U volbrachte daad, van moed, beleid en menschenliefde getuigende, by een College, dat zich de zaak der redding van schipbreuke lingen heeft aangetrokken, in groote mate waar deering heeft gevonden. Met gevoelens van hoogachting, Bestuurderen van het Reddingsfonds, (get.) C. D. Zur Mühlen, Voorzitter, (get.) T. Mooy, Secretaris. Helder, 11 Sept. 1890. CORRESPONDENTIE. G., die zich niet wil scharen onder de ge wone mopperaars, meent thans toch eens ge gronde reden te hebben tot klagen. Hij klaagt over den ongunstigcn toestand van den weg naar het dorp Huisduinen, die over een deel nog moet worden hard gemaakt en nabij of in 't dorp tegen zandverstuiving dient beschermd te worden. Hij hoopt, dat dit werk in 't volgend najaar zal ter hand genomen worden. Verder dringt hij er op aan, dat de paal tjes, op het voetpad staande, wit geverfd mogen worden. Marine en Leger. De schout bij nacht P. ten Bosch, comman dant der zeemacht in O.-In., wordt in het twee de half jaar van 1891 vervangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1