Advertentie n. BEKENDMAKING. Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg - Maatschappij. ONDERWIJS. Onderneming „De Hoop." CORNELIS HÏÏIBERTS. Tandarts BIERSTEKER, MOSSELEN. Een flinke DAGMEID, een net DAGMEISJE. een nette DIENSTBODE, als MeiN alleen. Een fatsoenlijk Meisje Men vraagt een Strijkster De schepelingen, welke onlungs ziek met Zr. Ma. stoomschip „De Ruyter" alhier aankwamen, zijn gelukkig, op eene enkele uitzondering na, allen als hersteld uit 't Marinehospitaal ontslagen, of althans in zooverre hersteld, dat zij met verlof naar hunne haardsteden konden vertrekken. Van de tot kanonnier opgeleid wordende sche pelingen zijn, na alvorens tot kanonnier aange steld te zijn, 13 met zeer gunstigen uitslag ge slaagd voor de quaKteit van konstabelsmaat Zr. Ms. stoomschip „Van Galen'', thans in de haven van het .Nieuwediep liggende, zal, naar men verneemt, behoudens onvoorziene omstandig heden, den lln üctober a.s. naar O.-I. vertrekken. Zr. Ms. monitor Cerberus enstoomkanonneerboot Freijr, onder bevel van den kapt.-luit. ter löck eu luit. ter zee le kl. Koster, die den lln Sopt. alhier binnenvielen, zijn gisteren weder naar do Zuiderzee vertrokken ter voortzetting der oefe' ningen. Zr. 14,3. gaffelschoener Argus, comm. luit. ter zet le kl. Alijer, die Zaterdag alhier terugkeerde, ver trok heden weder naar het kruisgebied. Onder het corps oliicieren zullen de navolgende mutatiën plaats nebben Met den 21n Sept. a.s. Offic. v. gez. le kl. Dr. H. O. Ringeling van de Ruyter op n.-a.idem O. Engelken van id. op id.offic. v. adm. 2e kl. J. H. M. Nittei van ws.Willcmsoord op n.-a.kapt.-l. t.z. C. H. Coruelissen van n.-a. op de Ruyterluit. t. z. le kl. A. L. Roeien van ws. Willemsoord op id. id. D. E. v. d. Velden Erdbrink van Marnix op id. id. 2e kl. J. W. v. Aalst van n.-a. op id.id. L. J. v. lieloma van Stier op id.; id. A. J. v. 8tockum van ws. Willemsoord óp id.offio. v. gez. le kl. A. F. Verschuur van n. a. op idem id. 2e kl. G. O. Snij ders van Emma op idemluit. t. z. 2e kl. A. C. Duulop vhü n.-a. op ws. Willemsoordid. A. J. Kleijnenberg vau id. op id.id. N. C. Beijnen van ws. Willemsoord op Stier; id. J. J. Romeijn van id. op Raafoffic. v. gez. 2e kl. JE. Alta van id. op Emma; id. H. C. Tamson van n.-a. op ws. Willemsoord; offic. v. adm. 2e kl. C. E. de Ee- rens van id. op id. Met den 26n Sept. a.s. Offic. v. adm. le kl. J E. v. Gelsdorp van ws. Amsterdam op n.-a.; id. «I. J. v. Dieinen van n.-a. op ws. Amsterdam. Met 1 Oct. a.s. Luit. t. z. 2e kl. E. Coenen van Aruba op de Ruyterid. J. H. Hummel vau ws. Amsterdam op Aruba. Met den 6n Oct. a.s. Offio. v. adm. 2e kl. O. TV. J. Immink van de Ruyter op non-act. De le luit. E. A. C. Ruijscb, vau het 5e bat. le reg. inf., alhier in garnizoen, is overgeplaatst bij het 8c reg. van dat wapen om voortaan te Arnhem garnizoen te houden. Met ingang van 21 dezer wordt de offle. van gez. bij de zeemacht J. C. H. H. Mackay eervol ontheven van den buitendienst van Zr. Ms. wacht schip alhier, en met dien datum vervangen door .den offic. van gez. le kl. J. Idzerda. De bij het le reg. infanterie tot majoor be vorderde kapitein L. J. Krugers is bestemd tot commandant van het 5e bataljon van dat korps te Den Helder. Ingezonden. MUSICALS CAUSERIE. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Voorwaarts", van Amster dam pass. 15 Sept. Lezard. Het stoomschip ,/Sumatra", van Batavia, vertr. 13 Sept. van Padang. Het stoomschip Prinses Wilheimina," van Batavia, arriv. 13 Sept. te Genua. Met stoomschip /Koningin Emma", van Am sterdam arr. 14 Sept. te Southampton. Marktberichten. Alkmaar, 13 Sept. Aangevoerd 4- paarden f70 a 150, 32 koeien en ossen f175 a 280, 28 nuchtere kalveren f12 a 22, 359 schapen f' 18 a 26, 147 magere varkens f 16 a 19, 262 biggen f 7 a 10.50, 7 bokken en geiten f2.50 a 10, Boter per kop ('s middags 12 uur) f 0.60 a 0.70, kipeieren f3.75 a 4.25. Hoorn, 13 Sept. Aangevoerd tarwe f6 a 8.50, rogge f'5.25 a 6, gerst f4.25 a 5.50. haver f3.25 a 4.25, witte Erwten f8.50 a 10, groene dito f10 a 12, grauwe dito f13 a 17, va ie dito f 12 a 16, bruine boonen f 10,50 a 15, karweizaad f9 a 9.50, mosterdzaad f 17 a. 18,50, 28 paarden f 60 a 3,50, 43 schapen f22 a 29, 80 lammeren f 12 a 19, 64 kal- veren f16 a 24, 83 varkens f10 a 24, 6 zeu gen f'25 a 50, 160 biggen f3 a 7, 75 kippen i 0.60 a 1.50, 4000 kipeioren f3.75 a 4,1350 koppen boter f0.55 a 0.60 per kop. Pstroieum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f 8.90 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 13 Sept. Aangebracht door 105 korders 5 tot 30 tongen p. st. 50 a 55 cent, 1 tot 3 mand kleine schol per mand f 3, 1 tot 4 mand schar per mand f 3,50 a 4, 3 tot 40 roggen p. st. f 0,95 a 1. 15 Sept. Niets binnen. 16 Sept. v.m. 8 u. Niets binnen, schuiten in zee. 3348t0 Staats-Loterij. 5e klassele lyst. Nos. 18097 en 19673 f 1000. Nos. 2487 4459 4878 f 100. Nos. 381 4532 8312 18533 19811 f200. Nos. 263 465 1770 2040 7633 17930 f 100. ergerlijke Stand, gem. Helder Van 1216 Sept. ONDERTROUWD: N. Rijk, sergeant-tor- podomaker, on J. C. de Vos. GETROUWD: Geene. BEVALLENG. van Raven, geb. van Velt- hnyson, d. T. Goes, geb. Koning, z. E. de Graanw, geb. Helder, z. M. R. Muller, geb. Scliraver, z. A. C. Vries, geb. Smit, d. P. Bak- k r, geb. van der Wal, d. H. C. Graefenhaijn, goh. v; n Otterloo, d. N. Coster, geb. Kuiper, d. G. l Groen, geb. Vogel, d. A. Prins, geb. van der Plas, z. J. Buis, geb. Fasol, z. OVERLEDENJ. Bakker, 5 ra. M. II. Tim merman, 4 m. S. Heddos, geb. Lokat, 52 j. A. C. Zits, 9 111. J. Rotgans, 6 m. POLITIE, GEVONDEN VOORWERPEN. Adres Bureau I: 1 gutta-percha band van een wagenwiel, 1 zakboekje, vermoedelijk van eén schepeling. I. Er zijn in deze gemeente zooveel muziek liefhebbers en muzikale krachten, dat ik gaarne de gelegenheid aangrijp, die U mij geeft, mijnheer de Redactenr, om in dit blad liet een en ander te bespreken over de zoo bij uitstek mensehver heffende kunst der Heilige Caecilia. Ik ben natuurlijk niet de eenige of eerste, die zijn medemenschen wil of heeft willen opwekken om in haar tempel datgene te be oefenen, wat de nog helaas altijd met ruw heid ontsierde gemoederen behoort te ver zachten en te brengen tot een streven naar dat vrouwelijk zachte, naar dat beschaatde, waarheen behalve de wetenschap (echter deze in meer omhulde vormen), alleen de kunst ons brengen kan. In den schoonen vorm ziet de beeldhouwer zoowel als de schilder het ideaal der toe komst. Geen strijd, geen oorlog meer, alleen aanbidding van het streven naar het vol maakte, iets wat volgens Lessing behoort tot de humaniora, want het volmaakte toch berust alleen bij het Absolute Cen trum aller dingen. De menschen hebben aan dit ideaal een naam willen geven overeen komstig hetgeen zij kunnen waarnemen volgens de drie dimensies. Goednoem het wat u wil, ik respecteer zulksper slot van rekening bedoelen wij allen hetzelfde maar eerbied voor het ideaal! Wee den mensch, die zich tegen zulk een denk beeld verzethij straft zich niet alleen door vermindering van verhoogend genot maar tracht, zonder misschien zich daarvan bewust te zijn, terug te gaan naar zijn u r v 0 r m. Wel is waar heeft de strijd om het be staan den menschen minder tijd gegund om zich aan schoonheidszin te wijden, wel is waar heeft een revolutie, honderd jaar geleden, de menschen angstig gemaakt kleur te kennen, maar toch heeft de kunst gezegevierd. Het gronddenkbeeld van ons aller bestaan i s niet te onderdrukken, het komt altijd weder te voorschijn uit zijn asch, gelijk een Phenix en dat wel om den z e t p 1 van zijn bestaan zelf, het levend, zich zelf bewust wezen, met eigen beweging, bekwaam om zijn denkbeelden, in klanken terug te geven, graphisch te repro- duceeren tot in het einde der dagenden mensch. En dat gronddenkbeeld i s schoonheid, als afgeleide functie der volmaaktheid. Evenwel moet men zich die schoonheid niet voorstellen als het ideaal der schoonheid door ons, bewo ners van Tellus, bedoeld. Even goed is het mogelijk dat een bewo ner van een andere planeet (zoo het mogelijk ware) vreemd zou opzien over ons menechelijk natuurschoon. Misschien zou zijn beschrijving in 't M ar s c h, Venusch, Jupitersch of Satur- n u s c li aldus luiden Ik ben daar zoeeven op de Aarde (naam als postadrestaai van een der bewoners van genoemde werelden) geweest en heb daar erg vreemde dingen gezien, die mijn schoonheids zin maar gedeeltelijk streelden. De afdeeling der sprekende wezens, die men daar voor de schoonsten houdt (en ik kan mij zulks ©enigs zins begrijpen) tracht zooveel mogelijk de modes (kleeren-gewoonte) te volgen van de andersom geëlectriseerde soort en omge keerd, waaruit ik moet opmaken, dat allen trachten te naderen tot een zelfde individu van dezelfde soort. Dit is het meest merkbaar op openbare bijeenkomsten, waar men van elkander alles afziet (afgeleide vorm van een werking van zeker orgaan op de Aarde «o o g" noemd.) Maar de wezens zagen er vrij naar uit. Bij ons is de bolvorm over het algemeen aangenomen als de meest volmaaktemaar niet aldaar. Daar merkt men het schoon op aan een ingebakerd individu, saamgesteld uit een cy- linder (waar boven een vrij onregelmatige bol), gesteund door twee andere eylinders en flankeerd door twee idem, die wondersnel kunnen bemachtigen waar het zin in hoeft net onze polypen. Dat gaat niet aan, zulk een beoordeeling zeggen wij. En wat verbeeldt zich zoo'n Sa- turniaan of zoo'n Mars-wezen enz. zich ook wel, w ij hebben het beste Ach, arme Telliërs, vermoeit u niet. Een ieder heeft zoo zijn eigen maatstaf van schoon heid. En zoo ook in de kunst. De een vindt een vrij onmogelijk walsje aardig, omdat hij er genoegelijk met de voeten de maat op kan trappen, de ander wil zijn tanden breken op de moeielijk kraakbare noten van een W a g- n e r, enz. Het streven van allen is evenwel het be trachten van een eigen ideaal, verschillend als dit is voor verschillende individuen. In een volgende causerie zullen wij den grooten Helmholtz eens naslaan over zijn z/Lehre von den Tonempfindun- g e n", waarin hij de kunst toetst aan de menschelyke natuur, aldus aan zijn physio- logie. <I> («lAocr) Vervolg der Berichten. Door den zorg van het Bestuur der ver- eeniging «Helder's Belang" is thans ook een rustbank geplaatst nabij den ingang der alge- meene begraafplaats alhier. De nazomer tracht ons te vergoeden wat we in den eigenlijken zomer hebben moeten missen. "Vooral Zondag jl. hadden we een prachtigen dag, die den bezoekers vergunde zonder hinder in den tuin van Tivoli 't con cert van 't stafmuziekkorps te genieten. En inderdaad mogen de uitvoeringen van dat korps een genot worden genoemd, dat ons door grootere plaatsen kan worden benijd. Daar de nummers van 't programma bekenden waren, reeds nu en dan door ons besproken, willen we niet in herhaling treden; alleen mogen we niet verzuimen melding te maken van de artistieke uitvoering van 't trio voor klarinet, corno en trombonne in 't laatste gedeelte van de grande fantaisie de 1'opera z/Robert le Diable." De solisten Böhue, Greut- zius en Wernecke, hebben alleen, 11a veel studie en inspanning, een ensemble kunnen verkrijgen, dat zulk een heerlijk effect te weegbracht. Gisteren had de muziekuitvoering van 45 ure niet gelijk gewoonlijk 's Maan dagsnamiddags in den tuin van het paleis plaats, maar in het tuintje daarvoor aan den dijk in een tent. Deze tent was op geslagen om het orchest te bevatten tij dens de feestelijke ontvangst van het Oos- tenrijksch eskader. Het was een goede gedachte de klank eens te probeeren deze was zóó, dat wij den bouwers gerust aan raden er een goede copie van te be waren. Het oude beeld van Kortenaar, dat zich, dank nauwgezette reparatie (laatst zette men nog een stuk in een der kuiten), nog uitstekend houdt, blikte tijdens de uitvoering als een reusachtige kapelmees ter boven het orchest uit. Door den Toezienden Chef van het Garnizoens-nachtleger alhier is heden aan besteed: de levering van benoodigd lig- stroo voor de troepen alhier in garnizoen, van 1 November 1890 tot en met 81 October 1891. Laagste inschrijver de heer Oldenburg, van Bergen. Beroepen bij de Herst. Evang. Luth. Gemeente alhier, de WelEerw. heer J. Bak ker Cz., te de Rijp. Texel, 15 Sept. De landbouwende bevolking van het dorp de Hoorn wordt vreeselijk geplaagd door legioenen van veldmuizen. De vraatzuchtige gasten drin gen door tot in de tuinen en verslinden daar alles wat zij maar kunnen machtig worden. Ook maken zij zich meester van d« aardappelen in den grond, zoodat soms stammen worden uitgedolven waarvan alle knollen zijn uitgevreten. Iemand die nabij het dorp veldarbeid verrichtte, sloeg er in betrekkelijk weinig tijds 80 muizen dood. Natuurlijk ontsnapten er veel meer dan hij kon verdelgen. Zondag zouden aan den Overtoom te Amsterdam een paar jongelieden ten behoeve van een familiefeest eenige toestellen tot verlichting als anderszins beproeven, toen een hunner met vuur te dicht bij een gashouder kwam, met het gevolg dat deze uit elkander sprong en beiden verwond werden. Een hunner moest naar het Gasthuis vervoerd worden. De splinters van den toestel hadden op meer dan 50 meter afstand ruiten stuk gesla gen; de knal bracht de gansehe buurt i' opschudding. Een later bericht meldt dat de heer Broekhuijzen, die bij deze ontploffing zwaar werd gewond, reeds is overleden. De paardentramdienst tusschen Hoorn en Alkmaar, die reeds met 2 ritten daags werd ingekort, zal waarschijnlijk met 1 October den dienst staken. Onderhandelin gen voor een stoomtram zijn reeds eenigen tijd met betrokken gemeenten aangeknoopt. Vrijdag heeft eenvrouw een kind van 5 maanden ter bewaring gegeven aan de bewaarplaats. Nieuwe Haven te s'-Ha- ge, opgevende aldaar in dienst te zijn. Het is echter op den bepaalden tijd niet opgehaald en de vrouw is spoorloos ver dwenen, het wicht overlatende aan de goe de zorgen der dames van de kinderbewaar- Het kind schijnt te heeten Dirk Buijs en de moeder moet zich een paar da^ opgebonden hebben in de Begijnestraat daar ter stede. Aan de Pupillenschool te Nieuwer- sluis zullen tegen 21 Oct. a. s. weder pu pillen worden geplaatst. Van de alsdan openstaande plaatsen zul len er wellicht eenige kunnen worden ver vuld door zonen van niet-militairen (onder ,,niet-militairen worden ook begrepen ge- pasporteerde militairen en gepasporteerde schepelingen), tegen betaling eener jaar- lijksche bijdrage van f50, in het begin van ieder kwartaal, bij vooruitbetaling, telkens voor x/4 gedeelte, te voldoen. Een opzienbarend schandaal is dezer dagen te Brussel ontdekt. Het is namelijk gebleken, dat de voor eenigen tijd over leden rechter Leopold Ketels, een alge meen geacht magistraatspersoon, die zeer betreurd en met groote plechtigheid be graven werd, niets anders is geweest dan een lage dief en oplichter. Hij heeft gelden, welke hem toevertrouwd waren om te bewaren of voordeelig te be leggen, verduisterd, o. a. een nalatenschaj ven 100,000 francs, waarvan hij beheer der was, en het geheele vermogen van een bemiddelde weduwe, die door haar zoon bestolen was en daarna, op zijn aan dringen, hem haar geld in bewaring had gegeven, „om de menschen in hare om geving niet in verzoeking te brengen." Ondertrouwd N. RIJK e n J. DE VOS. Helder, 12 September 1890. Married THOMAS ASTON (Widower) of Castleford. to J. E. GREENFIELD, (Widow of G. GorTHWAETE.) of IJmuiden. Goole, Yorkshire, England, Septb. llthe 1890. Athome, Septb. 18t,le 1890. Getrouwd ALDERT NOTTELMAN ANNA TEERINK, die, nauiens wederzijdsehe familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwe lijk ondervonden. Geboren WILLEM BOTENGA, Zoon an S. BOTENGA en A. BOTENGARingnalda. Helder, 16 Sept. 1890. Bevallen van een Zoon J. BUIS—FASOL. Helder, 14 September 1890. Heden overleed in den ouderdom ven 68 jaren, mijn geliefde Echtge noot ARIE 1BBEAES. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wed. A. ABBENES geb. BELS. Amsterdam, 13 Sept. '90. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een korte on gesteldheid, onze jongste lieveling Anna Clementia, in den leeftijd van circa 10 maanden. Nieuwediep, 13 Sept. 1890. W. R. ZITS. J. H. C. ZITS— DE BARBANSON. Op den 17 September hoop j ik door Gods goedheid de 25- j jarige Echtvereeniging te her- 1 denken van mijn geliefde Ouders: P. SCHELTES en Ga. KROMMEDAM. Wieringen, 17 Sept. 1890. Uit naam hunner eenige Zoon,| N. SCHELTES Heden overleed mijn geliefde Eeht- genoote, onze Moeder en Behuwd- Moeder Neeltje van der Burght, in den ouderdom van 75 jaren. St. Annaland, 14 Sept. 1890. C. VAN BENDEGOM Sa. M. VAN BENDEGOM. P. VAN BENDEGOM— DE GRAAFF. A. VAN BENDEGOM. F. D. VAN BENDEGOM— DALMEIJER C. VAN BENDEGOM Ja. E. VAN BENDEGOM— VAN DER WELLE. Het Gemeentebestuur van DEN HEL DER brengt ter voldoening aan het be paalde bij artikel 18 der wet van den 4 December 1872 (Staatsblad No. 134) ter openbare kennis, dat door den plaat selijken heelmeester, den Heer H. BITTER, op a.s. Vrijdag den 19 dezer, des na middags ten één ure, in de Bouwzaal op de Kerkgracllt eene zitting zal worden gehouden tot KOSTELOOZE IAËNTING en HERIAlüATIAG, en maant belanghebbenden aan, van die gelegenheid gebruik te maken. Helder, 15 Sept. 1890. Het Gemeentebestuur voornoemd C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter open bare kennis, dat het le gedeelte van het le suppletoir kohier der belasting vau den hoofdelijken omslag over het dienst jaar 1S90, door Heeren Gedeputeerde Sta ten dezer provincie is goedgekeurd en heden in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Helder, 13 Sept. 1890. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder, C. A. BEUKENKAMP. De Secretaris, C. BOON. Voor de vele en welgemeende blijken van deelneming, ondervonden bij het over lijden van mijnen echtgenoot, den heer M. VAN NECK, betuig ik, ook namens kin deren en behuwdkinderen, mijnen oprech ten dank. Helder, 12 Sept. 1890. G. SCHOUTE, weduwe M. van Neck. De ondergeteekenden berichten dat de LIJSTEN tot deelneming in het Abon nement dezer dagen zullen worden aan geboden, terwijl tevens lijsten ter intcekening liggen bij den Heer C. MAALSTEED, Schouwburg Tivoli," en bij de Heeren BERKHOUT Co., Boekhandel, en H. A. STADERMANN. A. FAASSEN Co. Ondergeteekende, Secondant-Interne bij den Heer VASTENOU, beveelt zich voort durend aan tot het geven van Privaatlessen. F. J. VERMEULEN. Adres: Instituut Vastenou." ;^De ondergeteekende maakt zijn geachten plaatsgenooten bekend, dat voor boven genoemde Vereeniging zijn aangesteld als Agenten de Heeren L. BROMMER, P. VAN ES, J. P. JORUSE, S. LAK en D. BAKKER. Uw Dienaar, A. B R E E T. Bij deze heb ik de eer U mede te deelen, dat ik het Iioftiehuis »DE LIN DEBOOM" van af heden Leb overgedaan aan den Heer Beleefd bedank ik voor de gunst, die ik tal van jaren zoo ruimschoots heb mogen ondervinden en beveel mijnen opvolger ten zeerste iu Uw welwillendheid aan. Met hoogachting, Uw Dienstw. Dienaresse, Wed. D. GELDER. Ingevolge bovenstaande heb ik de eer U mede te deelen, dat ik het koffiehuis »DE LINDEBOOM" van Mej. de Wed. D. GELDER van af heden heb overgenomen. Door een nette bediening hoop ik het zelfde vertrouwen, als mijn voorgangster zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden, te verwerven. Beleefd beveel ik mij in Uwe welwil lendheid aan en verblijf met hoogachting, Uw Dienstw. Dienaar, CORNELIS HUIBERTS. Helder, 16 8ept. 1890. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAG S te Helder, HOOFDGRACHT K. 5 3, te consul teeren voor Operatiën en het plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 103 uur. Wordt verzocht PRIJSOPGAAF franco Amsterdam, prima MOSSE LEN per baal. Adres met franco brieven, bij BERK HOUT Co. Mevr. VAN 'T SANT, Koningstraat, vraagt een Diensttooae, van goede getuigen voorzien. Liefst van buiten. Wasch buiten's huis. Mevrouw MACKAY, Ankerpark, verlangt tegen November, een flinke DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Gevraagd een DIENSTBODE, liefst van buiten, die goed kan wasschen en werken. Adres BERKHOUT Co. gevraagd, Adres: BINNENHAVEN, 4. Tegen 1 October Zich in persoon aan te melden, DIJK- STRAAT, No. 51. Er biedt zich aan Brieven onder lett. Laan den Boekh. BERKHOUT Co. te Helder. G-evraagd. om.terstond in dienst te treden, een flinke DIENSTBOOE, tegen hoog loon. Wasch buiten's huis. Adres: Bureau van dit Blad. biedt zich aan als meid alleen in een klein gezin, of als tweede meid. Hoog salaris geen vereischte. Adres met brieven, onder lett. L A, bij Berkhout Co. bij H. J. VAN DER MAAS, Kuiperstraat No. 13, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2