Th. ESSELflAR, Binnenhaven No. 4. u STOUT VOLLENHOVEN Brand. mBrand. BOVEN, PEEN W. J. BLITZ, Lampe Beige ALGBIEHN BELANG, Ponnynetjes, TREKKING 17 SEPTEMBER. u. umu iiilliulii, DE DESERTEUR. Publieke Verkooping. De Notaris CONINCK WESTENBERG Openbare Verkooping, LI. 69. Distraat 13, AGENTSCHAP AGENTSCHAP der Alpeeue Maatschappij m Levens- AGENTSCHAP JAN BAKKER, HANGLAMPEN, J. van Muijden. OünKERK VAN PRAAG. KANAALWEG 33. Ifi S. K. LUIJTZEN Pz. gandet in Wijnen, Jü^en, finnen- p kitplmtd^h <f ^distilleei[i Specialiteit in COGNAC. is zoo versterkend als het merk Groote voorraad KANTOOR-, SCHOOL-ea TEEKENBEHOEFTEN,moor flaa 200 soorten stalen Perry-Pennen; zeer fijn, pot ea ileii formaat Postpier, Moielpapier, Enveloppen, Papeterie ei ReKeningpapier, Model-, Copiëer-, Groot-, Dag- ea Moeien, Bon- ei Kwitantie- Boeeen, eiz. Al deze pederen zjji aflomstig vai den draad ia de Gravenstraat van de firma J, W. ARND, te Amsterdam Winleliers en Boekverkopers roim rabat. KANAALWEG 17ö. LOTEN bij BERKHOUT Co. HOOFD-EAU DE COLOGNE, Tan J BIJLOOS, Coiffear, Alkmaar. EAU DE COLOGNE, f 1.25, f 1.75,12.-, f 2.25, f 2.50, en f3.-, i umi liüi i inrm Modelboeken KAPTOEREN in soorten. T. VAN ZUIJLEN. ZniTEire Natnorboter A. BRUNSTING Rzn., Beilei. h.h. haringtrekkers I Tandarts, Amerikaansche en Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Dondkrdag van 12 tot 1 uur, in het Hotel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Amsterdam, Nieuwendyk b. d. Dam No. 214. zal op Vrijdag 19 September a.s., 's morgens 10 ure, op den Havendljk te Otideschlld op Texel publiek verkoopen: Een partij grenen Oekdeelen, lang 35 voet, Dekplanken en Schotwerk, Watervaten, Masten, een partij staand en loopend Touwwerk, Landvasten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. N.B. Het hout is zeer bruikbaar voor boerenbedrijf. aan den BURG op TEXEL, op MAANDAG 13 OCTOBER 1890, 's a- vonds 7 nur, in het logement »DE ZWAAN", van Eene Boerenplaats, bestaande in huis manswoning, erf, tuin, wei-, hooi- en bouwland, in den polder Everstekoog, op Texel, groot 28 bunders 16 roe den, 50 ellen, in 11 perceelen. Eerst afzonderlijk en dan m combinaties. Eigendom der wed. en erfgenaam van KLAAS BROUWER. Breeder bij biljetten en nadere inlich tingen ten kantoren van Notarissen CON- NINCK WESTENBERG, te Texel en GOUWE, aan de Koorstraat te Alkmaar. I Beëedigd Makelaar, Taxateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke veilingen. der West-Friescbe Bank te Schagen, der Utreehtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Grédit-Foncier de Belgiqie te Brussel, enz. Agentschapder Brandmaatschap- pij van 1790, te Amsterdam. der Eerste Nederlandache Veriekerlng- Naatschuppd op het Leren tegen In validiteit en ongelukken, te Grarenhage. Mantelznaliorld WESTCRACHT 74. Ouderwetsche Mantels worden naar de nieuwste modellen vermaakt. Magazijn van HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. Binnenhaven. Ontvangen een keurige collectie in de nieuwste modellen met Union-, Reiclis-, Gloeilickt- en Reformbranders. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de bekroond met de gouden Medaille op de Wereldtentoonstelling te Parijs 1889; geen andere Lamp is deze on derscheiding ten deel gevallen. Onderneming IMtiliüi ii li „Klein Vlnt", Kanaalweg en Spoorgr., te Helder, onder Directie van de Deze onderneming stelt zich ten doel, de leden op zeer gemakkelijke wijze in het bezit te stellen van uiterst solide MA NUFACTUREN, BEDDEGOED en VLOER- KLEEDEN, tegen betaling van 10 cents per week. Ingaande 1 Oct. 1890, tot 1 Oct. 1891. De verdeeliug der prijzen voor elke honderd leden is: 1 Veeren Bed, Peluw en twee Kus sens f 50.— 1 Kapok Bed, Peluw en twee Kus sens - 20. 2 Stel Veeren Kussens a f7.14. 5 Wollen Dekens a - 7.35. 5 Wollen id. a - 6.—- 30.— 5 Katoenen Dekens a - 6.30. 9 Wollen id. a - 5.45. 10 Watten id. a - 4.40. 7 Karpetten a - 6.42. 13 ld. a - 4.— - 52.— 20 Wollen Dekens a - 4.25 - 85. 22 Katoenen ld. a - 3.50 - 77. iöo f520.— Alle toegewezen goederen kunnen in één van beide Winkels, binnen acht dagen na de in ontvangstname, tot den kostenden prijs, in betaling worden gegeven voor den aankoop van aldaar voorradige arti kelen, als: MANUFACTUREN, SAJET- TEN, GAREN, BAND, BEDDEN en TAPIJTGOEDEREN, enz. enz. Nadere inlichtingen zijn te bekomen en inschrijvingen voor 't lidmaatschap worden aangenomen bij de verschillende Agenten. NB. Goederen voor buiten de gemeente bestemd, zullen daar ter plaatse, in een door de Agenten op te geven lokaal, ter beschikking van de leden worden gesteld. Aan dit adres worden, voor binnen en buiten deze ge meente, solide Agenten gevraagd. EJxaxilse soorten. Waolit vi voor namaals.! Zeer soed.ls.oop. zijn nog verkrijgbaar, A één Gulden. Boekhandel. Zuidstraat. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prijs. Onovertref baar. Prijs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bij J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. MACAZIJN ft per LITER,. Voor HELDER en omliggende zijn alle PARFUMFiRIËN van den heer J. C. BOLDOOT, voor HH. winkeliers en slijters tegen prijzen als aan de fabriek te Amsterdam verkrijgbaar bij L. 87-88. WESTSTRAAT L. 89-90. Zuid- Afrikaansch r DRUIVENSAP, geïmporteerd door rJBHAN M. FRILLEVITZ Go/ Verkrijgbaar bij P. VERNIMMEN, Hotel Bellevue. Huwelijks en Verlovingskaarten en Brieven, Rouwbrieven en Kaarten, Gewone Fantasie-Visitekaartjes, Chromo- en gewone Adreskaarten. Nota's, Bekeningen en Kwitantiên. Balboekjes en Diploma's. Enveloppen, Prijscouranten, Etiquetten en alle andere Drukwerken, ■worden op aanvraag gaarne ter inzage gezonden door de Handelsdrukkerij van O- a© Boer Jr. XO Ct. Speldjes, friseer- en Onduleerijzers, Friseertoestellen, Rafraichisseurs. enz. enz. SPOORSTRAAT hoek KAPPERSTRAAT. In vaatjes van 11 en 22 kilo a f0.90 per kilo en vaatjes van 4 kilo a f4.— Zendt franco rembours. AP ENT- keer M. TH. DE HAAS, Hoofdgracht, Nieuwediep. doet uw voordeel, en bestelt uw HOZEN direct bij N. DEKKER, Achter-Hoofdgracht, die ze, zoolang de voorraad strekt, levert voor qo GiUdeu. Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van naam, adres en bovenstaand ge deponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te HELDER: Binnenhaven P. OETELMANS. Hoofdgracht D. van AMESFOORT. Wed. J. HALBRUGGE. C. KOK-Stelleman. J. JONKER. Keizerstraat T. KIESEWETTER. Koningstraat Wed. C. ZUNDERDORP. Werklieden. Vereeniging. Laan hoek Pijlsteeg P. van dek OORD. Langestraat Wed. R. GEUS. Loodsgracht W. RAN. Middenstraat W. H. BURGERS. F. STEEMAN. D 233-234 B. WEIJENS. Spoorstraat J. KORVER. P. DE GEUS. Westgracht 327 E. PRINS. Weststraat H. DITO. M. DE KLERK. Zuidstraat J. KORVER. J. WINTER. Op TEXEL: Burg J. EELMAN. den Hoorn D. B. LAP. Oosterend C. G. KUIJPER. Oude Schild D. VOS Dz. Waal H. ROEPER. Op VLIELAND: S. W. DEKKER. Op TERSCHELLING R. A. BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. 2srO"VEJXjXjE] van STANISLAUS GRAAF GRABOWSKI. 10) Natr 't Hoogduitseh. Nu wat mg betreft, ik zou er niets tegen hebben, want 't is een excellente jongen en bepaald een uitstekend huzaar. Heb ik niet met eigen oogen gezien, dat hij haar by 't afscheid nemen de hand kuste en haar in 't geheim iets toefluisterde, terwyl zij my immers smeek te hem toch te redden En wat zyn vermogen betreft, dat krygt hij toch weer te rug zoodra hy als Pruisisch officier is aangesteld. De overste was toch, wat dit laatste be trof, een weinig inconsequent, want graaf Zar- nacki bezat destijds nog veel minder dan lui tenant von Seelen, en de hoop op 't te ver wachten fortuin was onder de tegenwoordige omstandigheden wel wat te voorbarig, doch de jonge Pool was nu eenmaal zijn protégé, en daardoor was het oordeel wel 'n weinig eenzijdig. Eeindelyk, lang na middernacht, toen 't rapport der uitgezonden patrouilles nog steeds uitbleef, begaf de overste zicht ter rus te, en sliep ondanks zijne bezorgdheid, zoo gerust, als 'n soldaat die 'n groote marsch ge maakt had. Helena kon echter den slaap niet vatton, onrustig wendde ze zich heen en weer op heur legerstede en luisterde met angstige span ning naar 't minste geritsel dat haar oor trof. Hoewel ze den adjudant innig liefhad, gevoelde ze voor den graaf toch een oprech te vriendschap, terwijl zijne lotgevallen haar groote belangstelling hadden ingeboezemd. He iena's fijngevoelig hart was niet slechts vat baar voor liefde maar ook voor oprechte vriend schap, zoodat de graaf in dat opzicht ten volste op haar kon rekenen. Heur hart zat op de rechte plaats, daarom was 't haar 'n doorn in 't oog, dat de oude heeren voortdurend in vy- andschap leefden, en innerlijk gevoelde ze zich reeds hoogst gelukkig, dat er wellicht nu aan leiding zou bestaan haar nichtje te toonen, dat zy van hare zijde, hoewel elkander per soonlijk onbekend, toch reeds sympathie voor haar gevoelde. Ofschoon zij eerst laat tot rust was gekomen, ontwaakte ze toch weer vroeg tijdig. Bezig zijnde aan henr ochtendtoilet, verschrikte ze eensklaps hevig door de hoef slagen van een paard en 't gekletter van spo ren. Tersluiks schoof ze de zware venster- gordijneu 'n weinig ter zijde en ontwaarde 'n huzaar, die, gezeten op een wit schuimbek kend paard, juist uit den zadel sprong en met grootcn spoed 't marmeren bordes opsnelde, dat naar de huisdeur leidde. Zeker 'n rapport betreffende den graaf, prevelde ze binnensmonds, terwyl heur hart hevig klopte, God geve, dat 't goede tyding moge zijn. In alleryl voltooide ze haar toilet, ten einde zoo spoedig mogelyk op de hoogte van zaken te zijn. De overste had ongaarne, dat zijne doch ter zich in dienstzaken mengde, trouwens deze gevoelde daartoe ook al zeer weinig lust, 't geval echter met deu graaf scheen hierop 'n uitzondering te maken, omdat beiden 'n ge heim in zich omdroegen, hetwelk hun even na aan 'thart lag. Toen Helena 'tcabinet binnentrad, was de huzaar juist vertrokken. Wel, wat bracht die huzaar voor tij ding vroeg, ze haar vader met 'n vragenden blik aanziende, en den morgenkus vergetende, die heur frissche lippen eiken morgen den ou den heer brachten. Het was de patrouille, die naar Oelsop verkenning is geweest, antwoordde de overste op opgewekten toon, en, ging hij voort, hij bracht goede tijdiugniets ontdekt. Men kon het den overste aanzien dat hij goed ge luimd was, want met welgevallen krulde hij zijne knevels op. Ten tweeden male deden zich hoefslagen e» 't gekletter van sporen hooren, en een oud, in den dienst grys geworden veteraan trad binnen. Nu, vroeg de overste in angstige span ning kortaf, terwyl hij zijn pyp op de schrijf tafel nederlegde. Luitenant von Rüstav, heer Overste, laat u onderdanigst weten, dat hij, op zijn patrouille naar Ramslau, ondanks de ijverigste nasporingen, den deserteur niet heeft kunnen ontdekken, zoodat hjj den terugmarsch aan vaard heeft. Goed, ge kunt vertrekken, zeide de overste, zich innig verheugd de handen wry vende, toen de huzaar vertrokken was. Komaan, mijn kind, zeide de overste lachend, nu zullen we op die gunstige rap porten eens 'n lekker kop koffie drinken. Bei den zetten zich in de opgeruimdste stemming aan de ontbyttafel en lieten zich de geurige Mocca goed smaken, ja, de overste verbeeldde zich, seder tze jaren zoo lekker niet gedron ken te hebben. Van drie verschillende patrouilles kwamen achtereenvolgens gelijkluidende rapporten in, zoodat men nog slechts één rapport, en wel van Miltisch, met ongeduld en spanning wacht te. Een der Russische officieren was ook reeds, volgens 't morgenrapport van den ad judant, teruggekeerd. Hij is ontsnapt, zeide de overste opge ruimd tot Helena. Ja, ik heb het wel gezegd, dat het een flinke jongen is, en daarbij slim als de oudste huzaar. 't Was spoedig tien uur, en de overste wacht- met stijgend ongeduld, op 't rapport vande laatst uitgezonden patrouille. Bracht ook de ze gunstig rapport, dan was de overste ver antwoord, en had zich van zijn plicht naar eisch gekweten. Ook Helena had zich in den laatsten tijd niet zoo opgewekt gevoeld als heden, zoodat ze met een kalm gevoel 't laat ste rapport afwachtte. Ongeveer een half uur later reed een hu zaren-officier in vliegenden galop 't voorplein op, en passeerde zoo kort, dat hij zijn paard nood zaakte te steigeren. De officier zag er verre van opgewekt uit, zoodat de overste onwillekeurig uitriep Die heeft zeker ook geen goede vangst gehad, en zijne dochter lachend aanziende, vervolgde hij, anders zou hij zoo zuur niet zien. Helena, haalde, na dit gezegde van haar vader, ruimer adem, en de overste ging naar zijn cabinet, ten einde den luitenant te ont vangen. Zoodra deze binnen was getreden, vroeg de overste oogenblikkelijk Wel, luitenant van Schlieffen, welke tij ding brengt ge mij Ik heb u onderdanigst te berichten, dat de deserteur in Neuenrode aangehouden is, en reeds hier in de provoost zit, antwoordde de officier, somber voor zich uit starende. Men kon merken, dat hij tot de vrienden van den graaf behoorde. De overste was zoo ontsteld, dat hij niet in staat was eene schrede voor of achterwaarts te doen. Raaskalt gij? vroeg de overste met be vende stem. Hebt gc den rechten wol voor Om u te dienen, heer overste, ik kende graaf Zarnacki persoonlijk. De overste ging met wankelende schreden naar zijn leuningstoel, liet zich er moedeloos in vallen, en toen zich tot den luitenant wen dende, zeide hij zoo onverschillig mogelyk Geef mij een breedvoerig rapport. Om u te dienen, heer overste. Hierop deed de officier 'n korte mededeeling hoe en waar ze den deserteur hadden ontdekt en in arrest genomen, hetgeen door den overste stilzwygend werd aangehoord. Zoodra het rapport was afgeloopen, stond de overste op, ten teeken dat de luitenant kon vertrekken. Deze maakte 'n militair eerbewijs en vertrok. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr., Helder. II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4