't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER NIEUWEDIEP EN TEXEL DE DESERTEUR. No. 1844 Zaterdag 18 October 1890. Achttiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per poet75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. BurMUx: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. OCTOBER, Wijnmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 89 m. Onderg. Zondag 19 Maandag 20 Dinsdag 21 Woensdag 22 Donderdag 23 Vrijdag 24 Zaterdag 25 4 u. 49 m. Eerste Kwartier. HELDER, 17 October 1890. Op de voordracht voor onderwijzeres der 4e kl. aan de school in de Vijzelstraat I te Scheveningen komt voor mej. C. H. Eikema, onderwijzeres aan de gemeente school no. 7a. alhier. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen bericht is Zr. Ms. oor logsstoomschip 4e kl. „Sommelsdijk", on der bevel van den kapitein-luit. ter zee G. H. van Steijn, op 13 dezer te Sint Vincent aangekomen. Aan boord was al les wel. Men meldt uit Apeldoorn Verbetering in den toestand van Z. M. is, belaas, geenszins te bespeuren. De aanvallen van het nierlijden herbalen zich somtijds in hevige mate. In de naaste omgeving des Konings acht men het sterke gestel van den Hoogen Lijder reeds dermate ondermijnd, dat het einde van den laatsten Oranjevorst niet verre meer zijn kan. Bij voortduring houdt men zich op het ergste voorbereid. HH. Directeuren der Gemeente-gas fabriek te Zaandam en der gasfabriek te Schagen hebben hun geheele personeel ver zekerd tegen invaliditeit en ongelukken bij de „Eerste Nederlandsche Verzekerings- Maatschappy op het leven, tegen invalidi teit en ongelukken," gevestigd te 's-Gra- venhage. De krijgsraad te Kota Radja beeft den Europeescben fuselier G. F. van Ge nen, ter zake van feitelijke insubordina tie, tot den straf des doods met den kogel veroordeeld. (Bat. Hand.) De „Deli-Courant" ontving het na volgend particulier telegram uit Batavia van 8 September 11. „Transport Flores smal voetpad, man voor man loopende, over geheele breedte aangevallen door Rokkaneezen, 12 dooden, 31 gewonden. Legerbestuur zal kabel ballon met toebehooren voor Atjeb uit Europa bestellen'-'. In de Javasche „Courant" van 0 Sept. komt bet volgende bericht voor Van bet gewapend escorte, bestaande uit tien man, dat het transport (tusschen Watoekolo en Wolowio op 12 Aug.) ver gezelde en de voor- en achterhoede er van uitmaakte, zijn degenen die vóór de dwang arbeiders marcheerden, allen gesneuveld of gewond. De dwangarbeiders wierpen de vrachten weg en vluchtten, doch door de goede hou ding van twee inlandscbe fuseliers van de achternacht en de komst van het van Watoekolo onmiddellijk te hulp gezonden detachement werd de roof van goederen voorkomen. Het getal der aanvallers wordt geschat op 300 en het door hen geleden verlies op 30 man. Van onze zijde sneuvelden de 2e luite nant A. J. Diemont en 4 inlandscbe mi litairen en werden 2 inlandsche militairen gewond, Men leest in het „Nieuws v. d. Da^ Geruimen tijd geleden is reeds sprake geweest van het tot stand komen van een nieuwe stoomvaartlijn van Amsterdam op Java. In dien tusschentjjd heeft men wel licht in het lange tijdsverloop aanleiding gevonden, de verwezenlijking van het plan in twijfel te trekken. Ten onrechte ech ter. Wij kunnen als zeker melden, dat van hier uit een nieuwe dienst zal geo pend worden door de bekende Engelsche stoomv.-maatsehappg „The Ocean Steam Ship Coinpany," onder directie van den heer Alfred Holt, welke reeds ruim een jaar of tien de Sumatra-tabak aanvoert. Tevens vernemen wij dat alles voorbe reid wordt om, zoo mogelijk, de vaart reeds op 1 Januari a.s. van Java en op 1 Febraari a. s. van hier te openen. De booten, in den dienst van den heer Holt zijn zoowel passagiers- als vracht booten. De Arrondissements-Rechtbank te Arnhem heeft K. D. van H. gewezen brie venbesteller te Nijmegen, wegens diefstal van geld uit een postpakket, veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. De eisch van het O. M. was 3 jaren. Op de Schelde, bij Auatruweel, is Dinsdagnacht in den mist de goederen boot van Amsterdam in aanvaring geko men met de Nederlandsche tjalk „Drie Gebroeders," met een lading maïs op weg naar Groningen. Laatstgenoemd schip werd geheel aan stukken geslagen en zonk, maar de bemanning is gered. Fortuna keerde hem den rug toe Onder de personen, wien Woensdag een twintigste lot van de f 100.000 in de Staats loterij te beurt viel, behoort ook zekere G., te Breda. Hij was gewoon met een kame raad 1/20 te spelen, doch voor de vijfde klasse wenschte de laatste zijn helft af te staan. G. betaalde hem 't geld terug en heeft nu dientengevolge f 4250 voor zijn aandeel getrokken, terwijl hg die som an ders had moeten deelen. Of zijn kameraad bij het vernemen van deze gelukkige tijding geen zuur gezicht zal getrokken hebben Briefkaarten en postwissels In het Yoorloopig Verslag der Tweede Kamer over de nieuwe postwet werd ge vraagd, of het geen aanbeveling verdiende, de formulieren voor briefkaarten, omslagen, postwissels en dergelijke, kosteloos te ver strekken en' het publiek alleen de port te laten betalen. Hierop geeft de Minister van Waterstaat een ontkennend antwoord. In de eerste plaats wegens de financieele ge volgen, daar er ruim anderhalve ton mede gemoeid isten tweede om de moeielijk- heden, welke die kostelooze verstrekking, wat de niet-gezegelde formulieren betreft, in de praktijk zullen opleveren. Het is waar, dat in vele andere landen de formulierkosten van briefkaarten niet in rekening worden gebracht, doch in En geland geschiedt dit o. a. wel. Voor ge zegelde omslagen en banden, postwissel- en pakketpostformulieren worden echter overal de kosten van bet formulier in rekening gebracht. Wat de postwissel- en pakketformulieren betreft, zou kostelooze verstrekking zeer zeker niet zijn in het belang van bet pu bliek. Thans kan men zich de formulieren tot elk getal in voorraad aanschaffen. Bij kos telooze verstrekking evenwel zou de uitgifte zich noodzakelijk moeten bepalen tot die, nojodig voor onmiddellijk gebruik, waarvoor mén zich dus telkens aan het postkantoor zou moeten aanmelden. Het erfenisje viel mee Een geval, dat zeker niet dikwijls op een erfenis ten plattelande. voorkomt, heeft zich te Puiflijk voorgedaan. Bij den verkoop van meubilaire en andere goederen ten sterf- huize van mej. de wed. F. v. O., is nl. voor een »oade kast" de kapitale som van zes honderd gulden besteed (de gewone 10 op centen niet meegerekend). En toch wordt door deskundigen nog beweerd, dat deze kast, een prachtig en goed geconserveerd stuk uit de laatste jaren der 16e eeuw, door haar nieuwen eigenaar eer goedkoop dan duur is gekocht. 'tWaren buurvrouwtjes! Op den Spaarndammerdgk, te Amster dam, wonen in een perceel twee huisge zinnen, die sedert geruimen tijd in onmin verkeeren. Zondagmorgen had de kleine meid van buurvrouw beneden" kolen ge haald en de trappen bemorst. Dat was te veel, en in den loop van den dag werd wraak genomen. Buurvrouw boven" heeft een hekje met bloemen en ^buurvrouw be neden" is door huiselgke omstandigheden genoodzaakt 's Zondags goed te drogen Niets natuurlijker dan dat boven de bloemen moesten begoten worden. Dat dit echter duurde van elf uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, wekte zoo zeer de drift op van de benedenbewoonster, dat de zaak eindigde met een vechtpartij en de beide strijdlus- tigen bij een apotheker verbonden moesten worden. Bij de militaire overheid te Maas tricht heeft zich Maandag aangemeld, een deserteur van 76 jaren. De man was voor 50 jaren van het 7e regiment infanterie, waarbij hij als vrijwilliger diende, gede serteerd, had naar Algiers dienst genomen en zich vervolgens in Frankrijk opgehou den. Tót zijn groote vreugde werd hem medegedeeld, dat zijn vergrijp verjaard en hij daarom niet meer vervolgbaar was. De Directeur van het Postkantoor te Helder, maakt bekend, dat de geschiktste ge legenheden voor de verzending der brieven enz., bestemd voor Zr. Ms. „Koningin Emma der Nederlanden", op de volgende vertrekda gen zullen zijn NAAR LISSABON, dagelijks van den 16n tot en met den 26n October; port der brieven 12£ cent per 15 gram, port der drukwerken 2£ ct. per 50 gr. NAAR St. VINCENT, 1 November, port der brieven 25 ct. per 15 gram, port der drukwerken 5 ct. per 50 gram. NAAR MONTE-VIDEO, via Southampton 18 November, via Bordeaux 26 November, port der brieven 25 ct. per 15 gram, port der drukwerken 5 cent per 50 gram. NAAR BUENOS-AYRES, via Bordeaux 2 en 10 December, port der brieven 25 ct. per 15 gram, port der druk werken 5 ct. per 50 gram. NAAR SIMONSBAAI, via Lissabon 7, 14 en 21 Januari 1891, port der brieven 30 ct. per 15 gram, port der dag bladen 5 ct. voor elke 100 gram en daaren boven 24 ct. voor elke 50 gram, port der overige gedrukte stukken tot en met 50 gram 74 ct., boven 50 tot en met 100 gram 15 ct. en voorts 15 ct. per 100 gram of gedeelten van 100 gram over Engeland, 7, 14 en 21 Januari 1891, port der brieven 25 ct. per 15 gram, port der dagbladen 5 ct. voor elke 100 gram en daarenboven ct. voor elk.e 50 gram, port der overige gedrukte stukken tot en met 25 gram ct., boven 25 tot en met 50 gram 12£ cent, boven 50 tot en met 100 gram 20 cent, en vervolgens 20 cent per 100 gram of gedeelte van 100 gram. NAAR St. HELENA, de vertrekdagen kunnen nog niet worden op gegeven, port der brieven 25 ct. per 15 gram, port der dagbladen en overige gedrukte stukr ken gelijk aan dat der dagbladen en overige gedrukte stukken naar Simonsbaai, over En geland. NAAR BREST, dagelijks van den 16n tot en met den 24n April 1891, port der brieven 12£ ct. per 15 gram, port der drukwerken 2£ ct. por 50 gram. De laatste buslichtingen aan het Postkan toor te Helder, zal plaats hebben te 6 uur 45 minuten 's avonds. Ingezonden. 70 Opcenten I Op denzelfden dag 7 October waarop in de zitting van den gemeenteraad te Helder de raming van ontvangsten en uitgaven voor 1891 door B. en W. werd ter tafel gebracht, vergaderde de Raad der gemeente Zijpe om de begrooting voor dat dienstjaar vasttestellen. Ter wijl men in laatstgenoemde gemeente overigens zonder straatverlichting de aangename taak had te verrichten om de gemeentebelasting met p. m. f 1000 te verlagen, besliste de Raad van Hélder dat, ter vermeerdering van inkomsten, de opcenten, die de gemeente geniet bij de inning der Rijks personeele belasting, van 60 op 70 zullen worden gebracht. Versterking der inkom sten is hier zeer zeker noodig, anders zouden B. en W. zulks niet voorstellen en zou de Raad zoo'n voorstel niet aannemen. Een andere vraag is het echter, of die vermeerdering van ontvang sten niet op eene andere wijze ware te verkrij gen. 't Verslag der gemeenteraads zitting van Zijpe, opgenomen in de Schager Courant van Donderdag 9 dezer, is ter beantwoording dier vraag wellicht zeer leerzaam. Daar wilden B. en W., toen men tot vermindering van lasten zou overgaan, de Hoofd. Omslagen verlagenNeen, zei toen het Raadslid Nobel, niet tot verlaging van den H. O., maar tot vermindering der op centen op de personeele belasting moeten wij besluiten. Daardoor wordt de mindere man, zoo verzekerde dat lid en hij toonde dat doorcij fers aan het meest gebaat. Bij zijne verde diging van dit voorstel, waarbij door den beer Nobel een glansrijke zegepraal werd behaald, wees hij er op, dat de personeele belasting als Rijksbelasting door een aantal Staatslieden van verschillende richting is veroordeeld, en dat de Minister van Financiën reeds een voorstel tot wij ziging er van bij de Tweede Kamer heeft inge diend. Is nu zoo voerde genoemde heer ver der aan de personeele belasting als Rijksbe lasting veroordeeld, dan is zij ook niet geschikt om daarop opcenten te heffen, 't Is een belasting die, geen rekening houdende met den toestand van den bewoner, in groote mate onbillijk op de burgers drukt. Mij dunkt, het bovenstaande had wel overwe ging verdiend bij onze vroede mannen, eer zij, roet op één na algemeene stemmen, er toe over gingen, om de opcenten van 60 op 70 te bren gen. Had de heer Nobel zitting gehad in den Gemeenteraad hier, in plaats van in dien van Zijpe, hij zou wellicht zijn stem krachtig verhe ven hebben tegen de voordracht, die er toe leidde, om van 6 op 7 kruisjes te komen. Helder, 10 October 1890. P. Vereeniging: „Moed, Beleid en Trouw". Beschermheer Z. M. de Koning. Landgenooten Op den 30en April 1890, den 75 jarigen ge denkdag van het bestaan der „Militaire Willems orde", werd onder de hooge bescherming van Z. M. den Koning eene vereeniging gesticht, die, onder de zinspreuk: „Moed, Beleid en Trouw", werkzaam wil zijn in het belang van de Ridders der Militaire Willemsorde beneden den rang van officier. De vereeniging wil die ridders bij hun terug keer in de burgermaatschappij zoo mogelijk aan e passende betrekking hel penhen geldelijk steunen, wanneer zij, voor werken ongeschikt, buiten hun schuld in armoede vervallen na hun dood zooveel mogelijk zorgen voor hunne wedu wen en weezen. Om dat dóel te knnnen bereiken is er geld, ja zelfs veel geld noodig, doch bij het stichten der vereeniging rekenden wij op uwen steun. Nederland zendt zijne zonen naar Oost en West, ingedeeld bij land- of zeemacht, om te waken voor de eer van Nederland's vlag, om het gezag van onzen geliefden Koning ook in onze schoone ko loniën hoog te houden, doch Nederland vergeet die zonen niet. De braven, die voor dat doel hun leven veil hadden, die, blootgesteld aan de verwoestende ziekten van een tropisch klimaat, aan de duizende gevaren van een hardnekkigen strijd tegen een dapperen vijand, uitmuntten boven velen, hunne kameraden ten voorbeeld waren en den roem van Nederland's leger en vloot verhoogden die braven worden door u, landgenooten, hooggeschat; gij volgt hen op hun moeielijk pad. Wanneer die dapperen in het vaderland terug- keeren, versierd met het kruis voor Moed, Beleid en Trouw, doch dikwijls met een zwaar geschokte gezondheid, mogen zij niet in armoede vervallen, niet zijn blootgesteld aan zorgen en gebrek. Helpt ons dat te votfrkomen. Met vol vertrou- TAK STANISLAUS GRAAF GRABOWSKI. 19) Naar 't Hoogduitseh. ZESDE HOOFDSTUK. Twee jonge meisjes. Zoo was de cornet dan weer op weg naar zijn geliefd Neuenrode. Het waren, zooals ons reeds bekend is, de banden der innigste liefde, die hem daarheen trokken, 't was dus geen wonder dat hg aan deze plaats de voor keur gaf boven elke andere. Hoewel hg thans niet zoo gejaagd was als bij zgne vlucht uit Wiernszow, reed hg toch stevig door. Hg zag er oneindig ernstiger uit dan gewoonlijk, 't scheen dat zgne gewone vroolgkheid en onbezorgdheid hem geheel ver laten hadden. Toen hij aan Kaatje dacht, da.t het haar waarschijnlijk wel bekend zou zgn, dat de arrestant, die voor haars vaders huis aangehouden en in hechtenis genomen was, niemand anders kon geweest zgn, dan hij, daar haar geen andere graaf Zarnacki bekend was, verviel hij in eene buitengewoon sombere stemming en maakte 'n inwendige angst zich van hem meester. Wie weet in wel ken treurigen toestand 't arme meisje zich be vindt. Hoeveel tranen had ze wellicht reeds om zijnentwille vergoten, want ze had immers gezegd hem hartelijk lief te hebben. Zijn ge moed werd zóó vol, dat hij zich met kracht en geweld er tegen in moest zetten, anders was hij in tranen uitgebarsten. Hij had volstrekt geen opgewektheid weder aan die ellendige herberg af te stappen, om iets te gebruiken of zijn paard te laten rusten, maar besloot regelrecht door te rgden naar 't slot. Tegen 't middaguur was de cornet in Neu enrode, en ware 't niet, dat hij zich zgn dier baar meisje in tranen badende gedurig voor zijn oogen stelde, hg had in zichzelven reeds bg voorbaat gelachen over de verwonderde gezichten, die hg op het slot zon ontmoeten. Toen hij de herherg voorbg reed, stonden de meid en de waard toevallig voor het huis, ze staarden hem met groote oogen aan, doch groetten zeer beleefd, welke groet met een knikje en een lachje door den graaf beant woord werd. De cornet reed -in gestrekten draf de dorps straat door, regelrecht naar 't slot. Een der knechts, die hem den vorigen avond met de anderen omsingeld had, stond juist voor 't huis en staarde hem met nog grooter oogen aan dan de waard en de meid. De graaf scheen hierop geen acht te slaan, sprong van zijn paard en wierp hem den teugel toe, terwijl hij op bevelenden toon zeide Zet mijn paard op stal. Toen opende hg zelf de huisdeur en stapte als 'n oud bekende de trap op naar de eerste verdieping. Hier ontmoette hij 'n bediende in wien hij 'n kamerdienaar herkende, en op 'n toon alsof hij 'n dagelijksch bezoeker van 't slot was vroeg hij Is mijnheer thuis? Ja, mgnheer, gij wenscht Dat gij den graaf Zarnacki, cornet in Z. Majesteits huzaren regiment, prins Eugenius van Würtemberg, aandient. De bediende maakte 'n eerbiedige buiging en geleidde hem in 't salon, daarna begaf hij zich naar 't vertrek waar de heer George zich bevond. Deze was niet minder verbaasd dan zijn neef, toen de knecht graaf Zarnacki aandiende en ofschoon hg zich den naam natuurlijk zeer goed herinnerde, veronderstelde hij toch dat 't onmogelijk dezelfde persoon kon zgn, maar waarschijnlijk 'n bloedverwant, die zich voor 't gebeurde van den vorigen dag interesseerde. Na zijn toilet 'n weinig in orde gebracht te hebben, begaf hij zich naar 't salon. Graaf Zarnacki persoonlgk terstond te her kennen, was hem onmogelijk, daar hij dezen slechts bg 't licht der maan en in de verte gezien en gesproken had. Na dus elkander gecomplimenteerd te heb ben, nam de graaf 't woord Gij waart zoo beleefd, meneer, zoo ving hij aan, mg den vorigen nacht op uw slot uit te noodigen, waaraan ik tot mgn groot leed wezen toen geen gevolg kon geven, thans even wel reken ik 't mg tot plicht daaraan te vol doen. De heer George, niet anders begrgpende, dan dat thans dezelfde persoon van den vorigen nacht voor hem stond, trad onwillekeurig eenige schreden achteruit, daar hg in dien persoon 'n deserteur zag. Het was hem zeer goed be kend, dat op desertie 'n zware straf stond ontving hij hem dus in zijn huis, dan zou men hem, indien zulks ontdekt werd, zeer goed als medeplichtige kunnen beschouwen en hg zoo doende in een alleronaangenaamste zaak ge wikkeld worden. Meneer, ge zijt dezelfde, stamelde hij, die den vorigen nacht, hier voor mijn huis De graaf liet hem niet uitspreken, maar hem in de rede vallende, zeide hij Ik ben dezelfde persoon, meneer, ik ben graaf Zarnacki, koninklijk Pruisisch huzaren cornet. Dus 't was 'n misverstand, vroeg de heer George, zoo, zoo, en hij haalde ruimer adem. Een misverstand kan men 't moeielijk noemen, hernam de graaf vroolijk, terwijl hij hartelijk begon te lachen, ik moet u zeggen, dat ik van top tot teen dezelfde graaf Zarnacki ben, dien men den vorigen nacht met 't volste recht hier in arrest nam. Maar, heer graaf, verklaar u nader, de geheele zaak is en blijft me 'n raadsel. Niets is mij aangenamer, daar 't mij 'n eer is, waarop ik zeer hoogen prijs stel, dat u mij, hedenmorgen nog Russisch deserteur en thans Pruisisch officier, ten uwent wilt ontvangen, en mg wellicht de gastvrijheid van uw geëerd huis verleenen, hervatte de graaf op zeer innemende wijze. Hieraan behoeft ge volstrekt niet te twij felen, heer graaf, want ieder officier van mij nen geëerbiedigden koning heeft steeds vrgen toegang tot mijn huis. De graaf maakte 'n beleefde buiging. Wees overtuigd, vervolgde de heer Georgo, dat we oprecht deelgenomen hebben in de voor u zoo hoogst onaangename catastrophe, welke u den vorigen nacht getroffen heeft. Ge zgt dus zoo gelukkig dit slot niet alleen te bewonen, maar misschien met eene echtgenoote en Mijne echtgenoote, viel de héér George hem in da rede, is reeds geruimen tijd overleden, zoodat mijn huiselijk geluk alleen bestaat, in mijn eenig kind, mgne dochter. Voorzeker een groot geluk meneer, dat kan ik me zeer goed voorstellen. Ja, 't arme kind, heer graaf, is zoo fijn gevoelig en zoo medelijdend, dat, toen ik haar verhaalde hetgeen er 's nachts voor 't slot met u had plaats gegrepen, ze geheel van streek geraakte, en zich tot heden nog zeer onwel gevoelt. Hoe zeer 't de cornet ook smartte, dat ze om zijnentwille zoo geleden had en nog leed, was 't hem toch 'n zalig gevoel zulks te vernemen. Ik kan u niet zeggen, hoezeer ik 't be treur, dat uwe dochter daaronder zoo geleden heeftzoo u mij willen veroorloven, meneer, mejuffrouw uwe dochter persoonlijk mijnen dank te mogen betuigen voor de in mij be toonde belangstelling? Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1