Advertentie n. Doopsgezinde Gemeente. Propenent KOSSEN. ee£c Aan de Leden der Herv. Kerk Ds. WELTER, Tan Mem. Bazaar Tesselschade. BEKENDMAKING. Uitnoodiging. tor ËU". wen doen wij een beroep op uwe medewerking, uwe offervaardigheid, uwen steun. Aan eene jaarlijksche gift van minstens f 5. is, volgens de statuten, het lidmaatschap der ver- eeniging verbonden. Donateurs zijn zij, die eene jaalrlijksche gift van f 25, of wel eene gift in eens van f200 storten. Maar elke gift, hoe gering ook, is als blijk van belangstelling in het door ons ondernomen werk hartelijk welkom. Vergeet niet, dat met vele kleine giften een groot doel kan worden bereikt. Amsterdam, Juli 1890. Het Bestuur Jhr. G. M. Verspijck, gep. luit.-generaal adj.- generaal des Konings; K. van der Heijden, gep. luit.-generaal adj. des Konings in buiteng. dienst; Jhr. F. de Casembroot, gep. vioe admiraal, adj. des Konings in buiteng. dienst; J. H. Romswin- kel, gep. generaal-majoor; J. C. 0. den Beer Poortugael, generaal majoor; W. F. H. Cramer, Bchout-bij-nachtF. A. van Braam Houckgeest, kolonel, adj. des Konings in buiteng. dienst; A. A. F. Lanzing, luit.-kolonel; J. F. D. Bruinsma, majoor; A. D. J. de Man, gep. majoor; G. de Wijs, gep. majoor; Mr. A. van Naamen van Eem- nes, Voorzitter van de Eerste Kamer; Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, Voorzitter van de Tweede Kamer; M. W. Baron du Tour van Bellinchave, oud-Minister van Justitie; Jhr. Mr. J. W. M. 8chorer, Commissaris des Konings in N.-Holland; Mr. G. van Tienhoven, Burgemees ter van Amsterdam; Mr. S. A. Veiling Meinesz. Burgemeester van Rotterdam; Mr. F. Alting Mees, President der Ned. HandelmaatschappijCharles Bciscevain; Mr. J. G. Gleichman, lid van de Tweede Kamer; Mr. E. N. Rahusen; Mr. F. J. M. A. Reekers, lid van de Tweede Kamer; G. A. baron Tindal, oud-zeeofficier, ridder der Mi litaire Willemsorde; A. C. Wertheim, lid van de Eerste Kamer. Marine en Leger. De kapitein ter zee J. P. Mercier, onlangs als commandant van Zr- Ms. stoomschip le klasse „De Ruyter' uit Oost-Indië in Nederland aange komen en op non activiteit gebracht, heeft pen sioen aangevraagd. De kapitein ter zee P. Le Comte, thans nog commandant van Zr. Ms. wachtschip te Willems oord, is aangewezen om weldra per particuliere gelegenheid naar Oost-Indië te vertrekken. Met den 18 Oct. zal Zr. Ms. Das en met den 24n Oct. Zr. M. Raaf, Frijer, Sperwer, Fret en Halsa buiten dienst worden gesteld. Bij beschikking van den Minister van Oorlog, daartoe gemachtigd door Z. M. den Koning, is bepaald dat aan ieder onderofficier en mindere, bij de bataljons Infanterie, die als bezettingstroe pen zijn of zullen worden aangewezen, en bij de regimenten veBt.-art. één paar laarzen zal wor den verstrekt boven de twee paar schoenen, waar van ieder nu reeds voorzien is. Deze laarzen zullen hoofdzakelijk worden ge dragen bij practische oefeningen, artillerie werk- zaamüeden, batterij bouwen, wachtdienst en voorts in de omstandigheden, waarin het door de com- mandeerende officieren noodig wordt geoordeeld. Bij het vertrek met groot verlof uemen de miliciens de laarzen mede. Met 1 Nov. a.s. worden bij het 4e reg. vest.- art. alhier, overgeplaatst de le luit. J. N. A. baron van Wassenaer van St. Pancras van het le en de le luit. H. C. C. Hackstroh van het 3e reg. vest.-art. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Sumatra", van Batavia, arr. den 15den Oct. te Genua. Het stoomschip Prinses Marie*, van Am sterdam, vertrok 14 Oct. van Southampton. Het stoomschip «Prinses Sophie", van Am sterdam, vertrok 15 Oct. van Port-Said. Het stoomschip «Conrad", van Amsterdam, arriv. 16 Oct. Het stoomschip «Prins Alexander", van Ba tavia, pass. 16 Oct. Point de Galle. Marktberichten. Schagen, 16 Oct. 14 paarden f60 a 250, 6 stieren f90 a 150, 98 Geldekoeien f140 a 270, 60 Kalf koeien f200 a 260, 40 Vaarzen 1110 a 170, 140 Hokkel. 145 a 80, 15 nucht. kalveren f 12 a 22, 190 Schapen f 15 a 29, 150 Lammeren f 14 a 19, 25 Rammen 130 a 50, 5 Bokk. en Geit. f 1 a 4, 60 mag. varkens f12 a 14, 58 biggen f5 a 7, 60 Kippen 30 a 150 ct., 30 eenden 40 a 50, boter per kop 85 a 95, kaas per kilogr. 20 a 35, kipeieren p. 100 400 a 500 ct., Eendeieren 325 a 350 ct. Purmerend, 14 Oct. Aangevoerd 2 paarden, 258 melk- en vette koeien, 121 vette kalve ren f 0.70 a 0.90 per Kg., 107 nucht. dito f 10 a 26, beiden handel vlug. 1637 vette schapen en lammeren. 141 vette varkens f 0.36 a 0.50 per p., han del vlug, 417 biggen f4 a 9, handel matig, kipeieren f5 a 6 per 100, 1552 pond Boter f 1.20 a 1.30 per p. Visscherijberichten. Nieuwediep, 14 Oct. Aangebracht 25-tal haring per tal 1 5 a 5,50. 20 korders met 10 tot 70 tongen p. st. 60 a 65 cent, 10 tot 20 middelmatige tongen p. st. 20 cent, 1 tarbot f 12, 1 tot 15 mand kleine schol p. m. 12,50 a 3, 1 tot 3 mand schar p. m. f 1,50, enkele roggen p. st. f 1,25, 15 Oct. 16-tal haring p. tal f 5,25 a 5,60. 155 korders met 10 tot 80 tongen p. et. 45 a 60 cent, 10 tot 150 middelm. tongen p. st. 20 cent, 5 tarbotten p. st. f9 a 12, 2 tot 8 mand kleine schol p. m. f 2 a 2,50, 1 tot 5 mand schar p. m. f 1,50, enkele roggen p. st. f 1,25. 16 Oct. 44 korders met 10 tot 100 tongen p. st. 50 a 55 cent, 10 tot 100 middelm. tongen p. st. 20 cent, 3 tarbotten p. st. f 7 a 11, 2 tot 10 mand kleine schol p. m. f 2,50 a 3, 1 tot 4 mand schar p. m. 1 2, enkele roggen p. st. 11,10. 17 Oct. Niets binnen. Geen schuiten in zee. Zitting van 14 Oct ober 1S90. D. O., Helder, diefstal, 8 dagen gev. A. G., Helder, mishandeling enz., 3 weken gev. J. K., Helder, tappen van sterken drank, zonder vergunning, 120 boete, subs. 5 dagen hecht. S. J. P. en J. v. S., Helder, openbare schennis der eerbaarheid, ieder 3 dagen gev. AFLOOP der veiling van Woonhuizen, 15 October 1890 door den Makelaar Oudenhoven, ten overstaan van den Notaris Hattinga Raven: 1. Woonhuis en Erf, Gasstraat 6. Kooper de hr. G. de Beurs voor f 660. 2. Woonhuis en Erf, Vroonstraat 81. Op gehouden. 3 en 4 gecomb. Woonhuizen Molenstraat 86 en 90. Kooper de heer P. Spruit, voor f1030. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 14—17 Oct. ONDERTROUWD: J. van Doorn, visscher- man, en T. Goverts. A. Nobels, schilder, en J. C. Cornielje. A. J. G. Souwer, stoker, en E. Ram. GETROUWD: I. L. Groen en M. Loonstein. J. Schriel en J. Bakker. L. G. W. Verkoeff en D. Nukoop. C. den Duik en D. van Driel. A. van den Brantle en C. J. de Graaf. BEVALLEN: J. Bakker, geb. Kramer, d. G. Weimar, geb. van Pel, z. P. Meertens, geb. Petrus, d. F. A. Kramer, geb. Snel, z. M. Ran, geb. Pater, d. OVERLEDEN: Geene. Burgerlijke stand gemeente Texel, van 914 dezer. ONDERTROUWD GETROUWDGeene. OVERLEDEN: GEBORENDirkje, dochter van Sijbrand van der Sterre en Pietertje Koorn. Dirkje, dochter van Dirk Bakker Gz. en Antje Tuinder. POLITIE, GEVONDEN VOORWERPEN. Adres Bureau 11 onderstuk van een gouden oorbel. Vervolg der Berichten. Gisterenavond gaf «Helders Mannenkoor" zyn eerste winterconcert van dit seizoen in Tivoli, onder leiding van den heer L. E. Rugers en met ^medewerking van den solist Herman Venverloo. 't Koor voerde een zestal nummers uit, die blijken gaven, zoowel van goede leiding als van ijverige studie. Bijzon der waren de toehoorders ingenomen met de uitvoering vau de Nos. 2, 4, 7 en 8. Hansken van Gelder", van Nicolai, was een zeer geschikt slotnummer, 't Bleek dat de heer Venverloo hier nog altijd de gewilde zanger is, wiens heldere tenorstem gaarne wordt gehoord. Aan 't slot van ieder nummer klonk een applaus, dat enkele malen storm achtig mocht genoemd worden. Hoewel we geen bloemen uit den vreemde versmaden, maakte 't toch een goeden indruk, dat de tekst der liederen Hollandsch was. 't Barre weer beschouwen we als oorzaak van een minder drukke opkomst. Gedurende het onweder, hetwelk gis teren in den vroegen morgen en nacht boven deze gemeente losbarstte, is de blik sem geslagen in den korenmolen van de firma Janzen. Na een wiek getroffen te hebben, schijnt het hemelvuur de kap te zijn binnengedrongen. Zijn doortocht heeft belangrijke schade veroorzaakt. Een be gin van brand had geen verdere gevolgen. De molen was tegen brandschade verze kerd. Dezer dagen werden een aantal wee zen in het Alg. Weeshuis alhier onthaald door den heer H. W. Brokke, conducteur der artillerie op het fort „Kijkduin", en echtgenoote, bij gelegenheid hunner 121/3- jarige echtvereeniging. De uitslag van de gisteren bij de Her vormde gemeente alhier gehouden verkiezing van 10 leden voor het Kiescollege, is geweest als volgt: Ingekomen stembriefjes 173volstrekte meer derheid 87. Gekozen werden in de periodieke vacaturen, de heeren: R. Vos, met 173, M. Witsenburg Jr. 173, Jb. Goedkoop 172, K. Middelkamp 172, R. M. Bouma 172, W. Duinker 172, P. Uurbanus 171, J. de Waard 153 en J. Seven- huijsen 152 stemmen. Gekozen werd in de vacature-Jelgersma de heer F. Boon Jr., met 168 stemmen. In 't belang van handelaren en ne ringdoenden, deelen wij mede, dat aan het Garnizoens-Bureau, in de Wachtstraat al hier, gelegenheid bestaat kennis te maken met de voorwaarden voor de op 6 No vember e. k. door den Hoofd-Intendant van het Leger te houden aanbesteding van de voor het Leger benoodigde rijst, gort, grauwe erwten, bruine boonen, en capu- cijners. Bij de Directie der Marine alhier is gister aanbesteedde levering gedurende 1891 van vleesch en groenten, voor Zr. Ms. zeemacht alhier. Ingeschreven voor vleesch door de heeren M. Evelein f 80 G. F. Felders, Rot terdam, f78; A. Keet f73.50; B. Gom- perts, Haarlem, f71.73; Weduwe B. Polak, Haarlem, f73 J. Hauber, Amster dam, f72; J. A. van Gelder, f71.40; H. Wolf, Rotterdam, f 70.80. Alles per 100 kilo. Voor groenten door de heeren J. de Bunje f 4.08, S. Jacobs f 4.05, S. van Amesfoort f4.05, F. de Haas f4, J. Huijsing f3.98, C. Postma f3.97 per 100 rantsoenen. Ten|behoeve van het Marine-Hospi taal alhier is heden aanbesteed de levering van vleesch, brood, groenten, bier en melk. Voor vleesch was minste inschrijver J. A. van Gelder voor f 65,48 per 100 kilo, voor brood C. Bos voor f 16.de 100 kilo, voor bier Van Giezen te Alkmaar, voor melk Wed. J. de Moei a f 7,94 per 100 liter, voor groenten is nog onbekend. Voor aardappelen, te leveren aan het Kon. In stituut, J. Huijsing a f3.38 per hekt. De Garnizoens-voediug8Commi8sie alhier heeft Woeusdag openbaar aanbesteed: de le vering van aardappelen, ten dienste van de menages der alhier garnizoen houdende troe pen, gedurende het tijdvak van 1 November 1890 tot 15 Juni 1891. Minste inschrijver de heer F. Th. de Haas a f 2.19 per Hl., we gende 68 kilogram. Men verzekert aan het Haagsche Dagbl dat in den gezondheidstoestand van Z. M. den Koning geen verandering geko men is. Texel, 16 October. Bij de hevige onweders die hier vandaag bij de buien woedden, is de bliksem in een klamp geslagen. Spoedig sloegen de vlam men omhoog en richtten veel vernieling aan. In de haven werd een tjalkschip aan den top getroffen. De aangerichte schade was niet groot. Op onderscheidene plaatsen in het Noor derkwartier is ook gisterenavond hier en daar. o. a. te Hugowaard en de Schermer, de bliksem ingeslagen en brand veroor zaakt. Ook een paard werd doodgeslagen. Bedankt voor de toez. van beroep bij de Herv. gemeente te Burg op Texel, door Dr. A. J. van 't Hooft, pred. te Nootdorp. Men schrijft ons uit IJmuiden van 15 October: Hedenmiddag verspreidde zich hier het ge rucht „een schip op strand,'' waarop velen zich naar de duinen begaven om het schouwspel gade te slaan. Het was een Noorsche bark, geladen met hout, die door den plotseling opkomenden storm, bij het aanleggen der pieren, teruggedreven werd en zoo nabij het strand kwam, dat het een oogenblik was alsof het schip werkelijk reeds stootte. Middelerwijl werd van het schip om de sleepboot geseind, die, reeds in den pier zijnde, haar hulp aangeboden had, doch door den kapitein gewei gerd werd. Nu echter drong de nood hem hiertoe hoewel alle zeilen bijgezet werden, gelukte het ternauwernood aan het gevaar te ontkomen. Na zoo eenigen tijd gezeild te hebben, waardoor het schip reeds tot Wijk aan Zee gedreven was, ge lokte het den kapitein der „Simson" een tros op het schip vast te krijgen, waardoor het gevaar spoedig geweken was. De vletterlui, door scherpe concurrentie gedre ven, hadden zich, niettegenstaande de hevige wind vlagen, naar het schip gewaagd en het ook in de branding bereikt. Alles was reeds aan den wal als goed afge- loopen beschouwd, toen op eens een vlet binnen komt met een bewusteloos man aan boord. Wat was nu gebeurd P Toen zij met hun vlet op zij van het schip lagen, kwam een stortzee die op eens de vlet in stukken sloeg, waardoor alle vier opvarenden aan de golven prijs gegeven waren. Hij nu was door de tegenwoordigheid van geest van zijn concurrent den bootman Piet Visser en bemanning gered en aan den wal ge bracht, had nog gezien dat een zijner kameraden op de „Simson" gekomen was, wie, wist hij niet, doch de beide anderen waren, volgens zijn beweren, verdronken. Welk een jammer dit hier te weeg bracht is te denken. Wie zou niet begaan zijn met het lot van die wakkere mannen, die altijd hun leven in de waagschaal stellen om anderen behulpzaam te zijn. De spanning was vreeselijk, men kon toch niets weten^ voor en aleer de booten het schip binnen waren. Na verloop van twee uur arriveert het, en gelukkig zien wij alle drie vletterlui behouden en wel aan boord van het schip. De kapitein der „Simson" had na eenige pogingen het geluk gehad allen te redden, nadat een poging van wege het schip hiertoe gedaan, mislukt was, doordien bij het te water laten der scheepsboot, deze direct omsloeg. U kunt begrijpen welke vreugde die nu te weegbracht; toen ze hier aankwamen, werden ze dan ook met gejubel ontvangen. Aan boord van het schip was ook nog de equipage van een Zandvoortsche bom, die door dit schip, terwijl zij 's nachts aan het net lag, overzeild was en direct zonk bij het overspringen op het schip waren nog twee mannen der bom gekneusd. Het sohip is genaamd „Commerce". Donderdagmorgen sloeg de bliksem in een hooischelf van Asjes te Zanengeest gem. Bergen, welke geheel door de vlam men werd vernield. De vrouw, een kind en de knecht werden eveneens getroffen door den bliksem en bekwamen ook belang rijke brandwonden. Uit Assen wordt gemeld van 15 October Een 20-jarig meisje uit Roden, in het bezit van eenig kapitaal en op het punt in het huwelijk te treden, is vrij onver wachts overleden. Zij woonde in bij haar oom en tante. Er zijn vermoedens, dat zij geen natuurlijken dood is gestorven. De officier van justitie van hier is heden naar bovengenoemde plaats vertrokken om een onderzoek in te stellen. Men schryft ons uit Den Voor de ambtenaren en beambten van het Rijnspoorstation was het gisteren avond, bij den overgang der Rijnspoormaatschappij, een soort van oud- en nieuwjaar. In het goederen- en bestelkantoor, op 't kaartjes-bureau, in 't bureau van den sta tionschef, overal was men druk in de weer om de boeken der oude Rijnspoorwegmaat schappij af te sluiten, de kas op te maken en den stroom van .aanschrijvingen en in- structiën, die de Staatsspoorweg-maatschap pij bijna met eiken trein liet binnenloopen, te schiften en te verdeelen. De biljetten voor den winterdienst aan de muren herinnerden niet eens meer aan de oude Rijnspoorweg-maatschappij. Op de bestelwagens waren de huisschilders tot diep in den nacht bezig om de opschriften van de R. S. M. te metamorphoseeren in de opschriften en initialen van de Exploi- tatie-maatschapp ij En toen de laatste trein precies te mid dernacht binnenkwam met één passagier 3e klasse, werd die reiziger als een gewich tige persoonlijkheid nagewezen als de laat ste Het uur van overgang werd aangekon digd door eenige knalsignalen, die zeker ver in de stad zijn gehoord. Het was bij den terugkeer vau de laatste locomotief naar de loods onder het oude regime, dat deze saluutschoten weerklon ken. Woensdagochtend kregen de koetsiers van de passagiers last, hen naar het Staats spoorwegstation te rijden, een order, die menigen voerman, welke niet preciesde ge schiedenis der spoorwegovereenkomsten had gevolgd, nog naar den weg deed zoeken. De heer Jules Van Hasselt, te Kam pen. verheft zijn stem tegen een euvel in de wijze van laden van "zeilschepen. Hij verklaart zich tegen het voeren van dek lading en vraagt een wettelijk verbod, zoo voor Nederlandsche schepen als vreemde, die onze havens aandoen. Aanleiding tot zijn optreden heeft gegeven het binnen vallen te Delfzijl van een Duitsch stoom schip, de „Helene", bestemd van Riga naar Zaandam. Door het werken der dekla ding, uit balken bestaande, schoot een deel overboord, zoodat het schip zwaar slagzij de kwam te liggen. De kapitein en een man, door het ontbreken eener verschan sing boven op de deklading, van boord geslagen, werden door een golf terug ge worpen en ernstig gekneusd. Het schip is met groote dekschade te Delfzijl binnen gekomen. Voor den reeder is het nemen van een deklading verleidelijk, wat daarvan vracht voor komt is zuiver overwinstis dit ech ter niet een onverantwoordelijke zaak te genover de bemanning en de assurantie)? Iedereen zal moeten toestemmen, dat de lading niet op het dek thuis behoort. De ingenieur-scheepsbouwer maakt zijn tee- keningen naar berekeningen, die de lading in het ruim veronderstellen, dan kan hij instaan voor zeewaardigheid van den bo dem brengt men nu nog een zware la ding boven de laadruimte, zoo heeft een aanmerkelijke verplaatsing van het zwaar tepunt of de zwaartelijn plaats, waardoor de zekerheid, die hij nam voor weerstand bij noodweer geheel wordt opgeheven en dus bij slecht weer het ergste is te vree zen. Een geval van bloedvergiftiging heeft zich te Zwolle voorgedaan. De dochter van den winkelier A. K., die ook zoogenaamd vergiftigd vliegenpapier" verkoopt, werd in den vinger gestoken door een vlieg, wel ke waarschijnlijk van het vliegenpapier ge snoept had. Het gevolg was eene opzwelling van den vinger, daarna van de hand en eindelijk van den arm. Door een nauwgezette behandeling van Dr. Vitringa is zij echter thans het gevaar te boven. In de hoedenfabriek van de firma Horvley en Broek, te Londen, is eene felle brand uitgebroken, door ontploffing van naphta. 50 werklieden en vrouwen waren in het gebouw. 5 arbeiders verbrandden en 8 werklieden werden gedood die uit de ramen waren gesprongen. In 1895 of 1898 zal te Weenen een internationale tentoonstelling gehouden worden. Aan de onderneming zal vijftig millioen besteed worden. In het bosch van Vincennes is dezer dagen, naar uit Parijs gemeld wordt, te gen schemeravond een negentienjarig meis je aangevallen door twee vrouwen, van welke de een een kind op den arm droeg. De aangevallene verweerde zich dapper en riep luid om hulp. Daar zag zij een net gekleed wielrijder aankomen die, zoodra hij zag wat er gebeurde, van zyn twee- wieler sprong, en het meisje bij de keel greep en vasthield, opdat de vrou wen haar van geld, sieraden en mantel konden berooven. Bij de komst van eenige wandelaars namen de dieven de vlucht. Echt „fin de siècle." die dieven, zegt de „Figaro". Een vrouw met een kind op den arm en een velocipèderijder In den laatsten tzd zijn de diefstal len in den naasten omtrek van Parijs on rustbarend toegenomen. Een tot dusver nog onbetrapte dievenbende pleegt daar aanhoudend diefstallen op boerderijen in Pontoise en Montmoreucy en plundert villa's van Saint Germain, Sèvres, Saint Cloud, en vooral ook van Maison Lafit- te. Zij komen 's nachts tusschen twaalven en eenen wanneer de bewoners in hnn eersten, vasten slaap zijn maken de zonneblinden open, snijden de ruiten stuk, na ze, om geen gerucht te maken, met groene zeep besmeerd te hebben, en klim men dan door de vensters het huis bin nen, waar zij nemen wat van hun gading is, vooral zilverwerk. Acht vila's zijn in de laatste dagen op die wijze geplunderd. De Parijsche politie zal nu de zeer onvoldoende politiemacht der genoemde kleine plaatsen komen helpen bij het nasporen van deze dieven. Metalen luchtballons zijn de jongst- aangekondigde Amerikaansche nieuwigheid. Te Chicago moet een maatschappij gevormd zyn met een kapitaal van 20 millioen dol lars, welke zich ten doel stelt, luchtsche pen van aluminium te maken. Ondertrouwd A. J. G. SOUWER en E. RAN. Helder, 16 October 1890. Getrouwd I. L. GROEN en MARIANNA LOONSTEIN die, ook namens wederzijdsche familiebe trekkingen, hunnen hartclijken daiik be tuigen vsor de vele bewijzen van belang stelling, bij hun huwelijk ondervonden. Zaandam, j J6 Q lgg0 Nieuwediep, Bij deze betuigen wij onzen hartelfiken dank aan den Heer P. VAN VLIET Sr., kapt. van de sleepboot Simson" en zijne bemanning alhier, voor de menschlievende hulp aan ons betoond, gisternamiddag na het omslaan van de vlet in de Noordzee. Hadden toch zij ons niet bemerkt en on- middelijk ter hulp gekomen, wij waren zeker een prooi der woeste golven ge worden. De Vletterlieden, JAN KAPTIJN. PIET van der WIELE Gz. HARMEN van der WIELE IJmuiden, 16 October 1890. Allen, die iets te vor deren hebben van- of ver schuldigd zyn aan den Hr. M. VAN NECK, worden verzocht hier van ten spoedigste opgave te doen ten kantore van den Hr. W. J. VAN NECK, Binnenhaven 41. Allen, die iets te vor deren hebben van den Luit. ter zee le kl. J. G. SNETH- LAGE, worden verzocht hunne rekeningen in te zenden vóór 25 October a.s., aan boord »Marnix". ZONDAG 19 OCTOBER, voorm. 10 uur OP BEROEP: T<*sl te HELDER (Palmstraat). D.V. ZONDAG 19 OCTOBER, voorm. 10 ure: De Algemeene Nederlandsche Vrouwen- Vereeniging TESSELSCHADE", Afdeeling NieuwediepHelderzal 22, 23 en 24 OCTOBER a.s., van half twee tot vijf uur, een BAZAAR houden in de nevenzaal van café »Die Porte von Cleve" alhier. Alle belangstellenden worden vriendelijk verzocht de BAZAAR met een bezoek te vereeren. Namens het Bestuur, de Secretares J. W. C. MEYBOOM— Champüby. De Burgemeester der gemeente Helder maakt bij deze aan de daarby belangheb benden bekend, dat de Ie kwartaals patenten over het dienstjaar 1890/1891, uan de Secretarie der gemeente te bekomen zyn van Maandag 20 October tot en met Dinsdag 28 October 1890, van des morgens 9 tot des namiddags 3 ure, den invallen den Zondag uitgezonderd. Patenten, die niet worden afgehaald, worden overeenkomstig de wet tegen be taling van 10 cents door den Deurwaar der bezorgd. Helder, 16 October 1890. De Burgemeester voornoemd, C. A. BEUKENKAMP. Het voorloopig Bestuur der Jongelings- en ionge Mannen-Vereeniging »EEN- DRACHT MAAKT MACHT", hoofdzakelijk ten doel hebbende het be vorderen van onderling gezellig verkeer, en de ontwikkeling der leden op verschil lend gebied, noodigt alle mannelijke personen boven 18 jaar uit, tot het bijwonen eener Vergadering, die gehouden zal worden op ZONDAG 19 OCTOBER a. S-, 's namiddags ten 5 uur, in het Lokaal »DE VEREENI GING", van den Heer T. B. BLOOS, (Schippersteeg). Onderwerp ter behandeling Lezing en bespreking van het Reglement. Het voorloopig Bestuur. LOODSEN-VEREENIGING VERGADERING op ZATERDAG 18 OCTOBER 1890, des avonds 7 uur, in het gewone lokaal. Het Bestuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2