B4ZAR. Gebrs. Nas. Opening in Dames en Kinder. Winter-, Regen- en Gutta Percha Mantels, MEIJER HA6ERMANN. 5 Hoeden en Petten. Me jMvaarborglaatscipi, BAZAR, DOORDAT fienfatsoeilifi LOOPJONGEN. Mi nm ui illt soorlen m-SMMEE „DE WITTE KOUS". Croote keuzeTcoMEANNTELS van af 80 Cent. Zuiderkerk. Ds. W. DEN HENGST. TIVOLI. een flinke WLRKSTER, een geschikt PERSOOlï, Dienstbode. een Kleermakersknecht een fatsoenlijke Dienstbode. Bjj Jli DEKKER, Middenstraat 20, COSTUUMNAAISTER een zoo als nien Een Heer Mooi mi. Maandelijksch Boelhuis een KAMEFUCACHEL met beun voor f6.—. Morgen, ZATERDAG, BROOD-KOEK-El BANKETBAKKERIJ, SPECIALITEIT HEEREN-, JONGEHEEREN EN KINDERCONFECTIE. Ontvangen een groote collectie WINTERJASSEN in alle maten en verschillende kwaliteiten, als mede de nieuwste stoffen voor kleeding NAAR MAAT, als Flocconnée, Ratinée, Ondulée, Duffel, Eskimo, Kamgaren, Laken en Buksking. Firma Poppelman Co. w H GROOTE KEUZE g prijzen buitengewoon laag. DAMES. Ontvangen een groote voorraad VORMEN, BLOE MEN, VEEREN, LINTEN, FLUWEEL, ZIJDE en PATENT FLUWEEL, enz.; alle kleuren. Patent-Fluweel a 25 Cent. Half Zijde 60 Cent. Geheel Zijde, alle kleuren, van f3,50 nu fl,60. In de ONNOOZELE SCHAAPJES, mr By voorkeur worden hiermede hoeden opge maakt bij Mej. G. BUISMANMEIJER, Oranjestraat 14. Spoorstraat 62, tegenover de Koningstraat. Ruime sorteering. Lap prijzen. J. VAN OTTEREN Jr. Spoorstr. No. 62, tegenover de Koninnstr. Directeur de Heer J. A. MATHHIEU, Waarborgfonds op 30 Juni 1889 francs 7,747,997. C. MAALSTEED, „Tivoli", Loodsgracht No. 5. IS, HOOFDGRACHT 84. der echte Enielsche Petrolenmkacliels. PANTOFFELS, il I ALLEMANSGADING. Gebrs. Nas. Kweeklusl." D. Duijnker, Wieringen, Grove Eng. Steenkolen en Coals wintermantels, MANTELS worden niet op zicht gezonden D.V. ZONDAG 19 OCTOBER, 's m gens 10 en 's avonds 6 uur Zondag a.s. BAL. evraagd een flinke DIENSTBODE van goede getuigen voorzien. Adres bureau van dit blad. Tegen November a.s. biedt zich aan een flinke DIENSTBODE P.G. van buiten en van goede getuigen voorziengoed kunnende wasschen strijken en burgerpot koken. Fr. brieven onder letter J. M., adi Boekhandelaar A. J. MAAS Dgkstraat, Gevraagd. voor 2 dagen per week. Adrea HOOFDGRACHT 84. Cievraagd. Adres Bureau dezer Courant. Wordt gevraagd: tot assistentie bij de werkzaamheden voor de maandeljjksche verkoopingen. AdresB. B. BORGART, Achtergr.- Westzijde No. 8. Terstond of tegen 1 November een flinke, fatsoenlijke Dienstbode. Adres MOLENPLEIN 162—163. Gevraagd AdresBERKHOUT Co. Er kan een nette flinke JONGEN geplaatst worden, bij C. B. SCHULMAIJER, Spoorstraat. CS-evraagd. AdresP. DE BRUIN, Breestraat 34. Uit de hand te koop: een zeer solide prachtige vierkante KLamerliacliel. Adres Achtergr.-Westzijde No. zijn beschikbaar 2 Engelsche DEKBOKKEN. Buitengewoon RAS. Dekgeld 25 Cent. Tehuur tegen 1 November aan de Bin- haven een net ingericht WOON HUIS, van alle gemakken voorzien thans bewoond door den heer P. G. van der Klugt, tegen 10 gulden per maand. Adres D. HOOGENBOSCH, Weststr. 43. IBJJ een nette kunnen eenige leerlingen geplaatst worden. Adres KAPPERSTRAAT No. 15. T© lï OOP een grenen SPIER, lang 70 voet, dik op 't midden 17. Adres Bureau Vliegend Blad. Te lsLoop Te bevragen aan het Bureau dezer Courant. zoekt zoo spoedig mogelijk een gemeubi leerde Kamer met Slaapkamer. Brieven franco met prijsopgave onder lett. W., aan het bureau van dit blad. Inschrijving van nieuwe leerlingen aan de Openbare Scholen. Ouders, die hunne kinderen, welke den ouderdom van zes jaar bereikt hebben, p°. November a.s. wenschen geplaatst te zien, op één der Gemeentescholen 3, 4, 5, 6 of 7a, gelieven die te doen inschrijven aan de school hunner wijk, op Woensdag 22 October 1890, des namiddags tusschen één en twee uur. Het geboortebewijs dier kinderen moet dan meegebracht worden. Zij, die kosteloos onderwijs voor hunne kinderen wenschen, moeten zich daartoe aanmelden aan het Raadhuis dezer Ge meente op Donderdag 30 October 1890, des namiddags te één uur. Helder, 17 October 1890. De Burgemeester der Gemeente Helder, C. A. BEUKENKAMP. Namens den toezienden Chef van het Garnizoens-Nachtleger te den Helder, zal op MAANDAG den 3en NOVEMBER 1890, des middags ten 12 uur op het Garnizoens-Bureel Wacht- straat) onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar wor den aanbesteed het wasschen der Wollen en Linnen Goederen voor de troepen alhier in Garnizoen, van I Januari 1891 tot en met 31 Decemb. 1891. De voorwaarden liggen ter lezing in voormeld Bureel. De leges-gelden bedragen een half per cent van het bedrag der aanbesteding. De Kapt.-Kwartiermeester, J. VAN RAVEN. De Garnizoens Voedings- Commissie zal op Zaterdag 1 November 1890, des mid dags te 12 uur, ten bureele van den Gar- nizoens-Commandant, onder nadere goed keuring van den Minister van Oorlog, aan de minst inschrij venden in het openbaar aanbesteden, de levering van Vleesch en Vet Gerookt Spek Zout Cokes Tur f en Groenten voor het tijdvak van den eersten Januari tot en met den 31 December 1891, met uitzondering van het Vleesch en Vet, waar van de aanbesteding over het eerste half jaar 1891 zal plaats hebben. De voorwaarden van aanbesteding en le vering liggen ter lezing ten bureele voor noemd, van af den 20 October tot op het uur der aanbesteding van des morgens 10 tot des namiddags te 2 uur. Gegadigden worden opmerkzaam gemaakt, dat de inschrijving naar Cokes per Hecto liter met gewichtsvermelding moet plaats hebben. Op ongezegelde billetten kan worden in geschreven naar Koffie, Azijii, Peper, Mostaard, Aardappelmeel, Petroleum en Melk. Helder, 15 October 1890. De Majoor- Voorzitter J. J. MEIJEN. De le Luit. Kwartm.-Secretaris, J. M. VAN BAAK. Ter overname aangeboden een net Cafe' met inventaris, op een netten stand dezer gemeente. Brieven onder motto Café, bureau Vlie gend blad. op Donderdag 30 October a.s., in het Verkooplokaal aan de Wagenstraat. Degenen, welke goederen wenscben bij te voegen, vervoegen zich in tijds bij den Deurwaarder H. KWANT of bij den Ven dumeester en Taxateur B. B. BORGART. Ter overname aangeboden Te bevragen KEIZERSTRAAT 63. oponlng van de Nieuwe WESTSTRAAT No. 48. Beveelt zich beleefd aan. C. BOS. Kftnaalwog. D. SPIER. Marine-Wissels en Delegatiën. De ondergeteekende heeft de eer door deze te berichten, dat hij Zaterdag a.s. een MAGAZIJN zal openen in Beleefd aanbevelend, DEPOTSte Helder bij de HH. VENSTER BLOKZIELden Burg (Texel) Wed. F. DE VRIESde Waal (Texel) C. BREMERSchaffen P. GROOT Fz. •Scliagerbrng H. PRINS't Zand S. KORVERVlieland S. W. DEKKERTer schelling C. DROOGAnna Paulowna C. BLOMSt. Maarten E. DE VRIES. opgericht in 1821, De ondergeteekende, Agent voor Helder en omstreken, geeft bij deze kennis, dat de jaarlijksche premie voor WOONHUIZEN, waarin geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend en gelegen in de bebouwde kom der gemeente, bij bovengemelde Maatschappij slechts 40 Cents per (luizend gulden bedraagt. Alle inlichtingen omtrent verzekeringen op gebouwen, fabrieken, boerenplaat sen, inboedels, enz., worden volgaarne verstrekt. Magazijn v. Huishoudelijke Artikelen. Groote sorteering in de nienwste Kolen- en Turfbakken. Vuurschermen, Haard stellen en Standaards, Kachelblikjes en Stoffers, Heetwaterstnven, en Bedkrniken, enz. enz. Eenig Depot Croote hitte. Zonder reuk. Slijters fabrieksprgs. Bij S. MAKELAAR, Vischmarkt No. 10, is alle dagen verkrijgbaareerste kwaliteit Ruudvlecscli. Lap jes 35, Rollade 377$» Biefstuk 45 cent- Tevens verkrijgbaardik vet Sckapen- vleesch 30 ct. Alles per 5 ons. De ondergeteekende be richt aan hare geachte plaats- genooten, dat zij haar winkel in GAREN, BAND, SAJET, KNOOPEN, SPELDEN, NAALDEN, enz., heeft geopend. Daar zij voor vijf kin deren heeft te zorgen, hoopt zij op veler gunst te mogen rekenen. Wed. C. J. CA TS-HALF, CALIFORNIESTRA AT. men goedkoop en solide bij D. SPIER in de >Onnoozele Schaapjes" VORMEN, LINT, FLUWEEL, enz. kan bekomen, biedt de ondergeteekende zich minzaam aan bij 't geëerde publiek voor het garneeren van Winter- Dames- en Einder-Hoeden. Net werk wordt verzekert, aangezien alle 14 dagen nieuwe Modoplaten worden ontvangen. Net werk en goedkoop strekt tot aanbeveling. G. B UISMA N-MEIJEB, OlMVlESTItV VT 14. Binnenhaven. Groote keuze Kinderjasjes, xau af f3.86. Groote keuze Heeren-Demisaisons, van af f5.50. Groote keuze Heeren-Winterjassen, vau af f 10.00. Groote keuze Heeren Jachtvesten, en Tricot-Ondergoederen. Groote keuze Overhemden, Boorden, en Manchetten. Groote keuze Heeren-Parapluies. LangestrLangestr Een mooie sorteering Dames- en Kin dermoffen, bonte Mutsen en Barets, Jurk jes, Manteltjes, Rokken en Doeken. Heeren-Jacht vesten in alle prijzen. Gebreide Kousen en Sokken. Alle soorten Handschoenen, Boezelaars en Corsets, Tricot-Tailles Witte, bruine, grijze Tricot-Ondergoe deren in alle kwaliteiten. Roode en witte Flanel, Bever en Baai. Een fijne sorteering in Brei- en Haak- garens, witte krimpvrije en echte wollen Truien, Overhemden, Fronts, Boorden, Manchetten en Dassen. 17%, Biefstnk 25 cent. Bij de Wed. P. MOOR, in de 2 e Vroonstraat, is verkrijgbaar puik best Paar- tlevleesch. Lap jes 15, Rollade Varkensvleesch 3772» Schapenvleescli 25 ct. Alles p 5 ons. Molengracht, Helder. beveelt zich beleefd aan voor het leveren van fraaie Bouquetten, Grafkransen, Bloemmanden, Versieringen, bloei ende en groen blijvende Kamer planten, Kurken voorwerpen, enz. NB. Verzendt BOUQUETTEN, KRAS SEN en BLOEIIMANDEiV naar andere plaatsen, zonder dat ze In 't minst iets lijden. bericht zijn geachten begunstigers dat hij eerstdaags een lading wachtende is. Prijs en kwaliteit concurreerend. Be stellingen worden dagelijks aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3