't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. DE DESERTEUR. No. 1850. Zaterdag 8 November 1890. Achttiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. Gemeenteraad van Helder. NIEUWSTIJDINGEN. Burgerlijke stand Wieringen, Marine en Leger. IN'O'VIEIILJIJIH NOVEMBER, Slachtmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 18 m. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag V rijdag Zaterdag Onderg. 4 u. 10 m. Nieuwe Maan. Wegens drnkke werkzaam- m heden was het ons onmoge- lijk van de jongte Raads zitting een afzonderlijk verslag te leveren, De Uitgevers. Zitting van Dinsdag 4 November 1890. Voorzitter de heer C. A. BEUKENKAMP. Tegenwoordig zijn 16 leden afwezig, met kennisgeving van verhindering, de heer Van Twisk. De tribune is zeer talryk bezet. Na de opening der vergadering, worden de notulen der vorige zitting voorgelezen en goed gekeurd. 't Eerst komt daarna in behandeling de be grooting van inkomsten en uitgaven, voor den dienst van 1891. Namens de Commissie van rapporteurs, bestaande uit de heeren Govers, Van Neck en Vos, wordt door laatstgenoemde voorgelezen het eindrapport omtrent het onder zoek, 't welk in de afdeelingen van den Raad nopens die begrooting heeft plaats gehad en ten aanzien van de bespreking der behan delde onderwerpen in eene vergadering van B. en W. met de Commissie van rapporteurs. Behoudens een aantal aan- en opmerkingen, die stof verschaffen tot discussie over ver schillende posten der begrooting, bevat dit rapport aan 't slot het voorstel om deze raming van ontvangsten en uitgaven, gelijk mede die van 't Burgerlijk Armbestuur, 't Algemeen Weeshuis en de dd. Artillerie-Schut terij, goed te keuren en vast te stellen. Aan de Commissie van rapporteurs, en in 't bijzon der aan den algemeen en rapporteur, den heer Vos, wordt door den'Voorzitter, namens de vergadering, dank gezegd. Bij de vaststel ling der verschillende posten herinnert de heer Korver aan de toezegging van het Dag. Best. tot het doen van voorstellen om te komen tot eene reorganisatie van den hoofd, omslag, als mede aan de door hem indertijd ingediende voorstellen tot wijziging der schoolgeld heffing. Over de vraag of het personeel, werkzaam aan de gemeentescholen behoort begrepen te worden onder de gemeente-ambtenaren, voor wie een pensioen-fonds is ingesteld, wordt, zonder dat daaromtrent een besluit wordt ge nomen, van gedachten gewisseld. Na eenige besprekingen, waarbij o. a. de heer Ouden hoven eene meer belangrijke verhooging der jaarwedde van den ambtenaar ter Secretarie De Jongh bepleit, wordt met 10 tegen 6 stem men besloten, den post voor jaarwedden van de ambtenaren en klerken ter Secretarie met f 400 te verhoogen. Tegen stemden de heeren Verfaille, Korver, Hordijk, Hoogenbosch,Ouden hoven en Franken. Bij de verdere behandeling der begrooting wordt aangedrongen op handhaving der be paling, dat door geen vaartuig op het Helder- sche kanaal mag worden gestoomd. Over het toestaan der som van f25 voor het uitreiken van prijzen aan leerlingen der Plaatselijke Teekenschool wordt gediscussiëerd en ten slotte met 11 tegen 5 stemmen tot behoud van dien post besloten. Tegen stemden de heeren Ver faille, Van Wijngaarden, Klik, Korver en Ou denhoven. Bij het toestaan der som van f400, ten behoeve van het Zeevaartkundig onder wijs alhier, wordt geklaagd over de al te hi schoolgelden. Met het oog op eene te wach ten reorganisatie, wordt hierin tijdelijk berust. Tegen het hooge cijfer, dat door de ge meente 's jaarlijks aan premiën voor brand verzekering wordt betaald, worden bezwaren geopperd. Er wordt, met nagenoeg algemeene stemmen, besloten, tot eene voor de gemeente voordeeliger wijze van verzekering over te gaar. Tot behoud van den post (f 200) voor het toestaan van vrije zitplaatsen in de kerken voor officieren van land- en zeemacht, wordt met 11 tegen 5 stemmen besloten. Tegen stemden de heeren Korver, Van Wijngaarden, Klik, Govers en Franken. Vóór de begroo ting geheel is afgehandeld, spreekt de heer Oudenhoven ten gunste van eene tractements- verhoogiug, voorshands van het toestaan eener gratificatie, ad f 50 voor ieder, aan de ge meente-ambtenaren Knaven, Berkeljon, v. d. Wedden en Steilberg. Van den uitgesproken wensch zal, aldus verzekert de Voorzitter, nader nota worden genomen. Achtereenvol gens worden, met eenparige stemmen, goed gekeurd en vastgesteld de begrootingen der gemeente, van het Burgerlijk Armbestuur, van 't Algemeen Weeshuis en van de dd. Artillerie- Schutterij, respectivelijk ten bedrage van f 189.413.455, f 11.644.68, f 13.082.50 f 1685.44. De vaststelling der begrooting van de Schutterij geschiedt, behoudens opheffing van een bezwaar, geopperd tegen den post van f 225 voor bureau-kosten van den luit.-koL commandant, en behoudens de bij de wet voorgeschreven nadere goedkeuring van HH. Gedep. Staten Naar aanleiding van een adres van de afdeeling Helder van den Neder- landschen Onderwijzers-Bond, wordt, op voor stel van B. en W., besloten, aan de onder wijzers G. Jansen en H. Roukens eene trac- tement8-verhooging toe te staan, ieder van f 100, ingaande 1 Januari e. k. Op voor stel van het Dag. Best., wordt de behandeling verdaagd van 't verzoek van onderwijzers in deze gemeente lot deelneming voor hunne echtgenooten aan het door den Raad indertijd voor gemeente-ambtenaren gesticht Pensioen fonds. Namens B. en W., wordt door den Voorzitter ter tafel gebracht een voorstel totj het aangaan eener gemeentelijke geldleening, ten bedrage van f40,000. Voor die som zou uitvoering worden gegeven aan de vroeger ge nomen besluiten tot het bouwen eener brug over het Heldersche kanaal nabij de Keizer straat, tot bet bestraten en rioleeren der Gra venstraat, en tot het bouwen van een politie bureau op het Molenplein, en aan de nieuwe voorstellen van het Dag. Best. om ook een politie-bureau te stichten in de nabijheid van het Spoorweg-Station, om de Verlengde Spoor straat te bestraten en om, naar aanleiding van klachten over den verkoop van voor de ge zondheid nadeelig vleesch, een abattoir te stichten. Een langdurige discussie volgt op het doen van dit veelomvattend voorstel. De heer Van Wijngaarden deelt mede, dat, on danks het bestaan van een abattoir te Am sterdam, dezer dagen aldaar toch bedorven vleesch is verkocht. Hij dringt op verscherpt toezicht op den invoer van vleesch aan en vindt ondersteuning bij den Voorzitter, die verzekert, dat sedert Mei 11., voor zoover bekend, ruim 11.000 Kg. vleesch is inge voerd alleen in de vorige week nog 700 Kg. De Voorzitter merkt echter op, dat een voldoend toezicht op den invoer hoogst moei lijk en met het bestaande politie-personeel zoo d als onmogelijk is. De wenschelijkheid van het benoemen van een bekwamen keur meester wordt herhaaldelijk uitgesproken, 't Jaarlijksch onderhoud der nieuw aan te leggen werken wordt opgesomd en getoetst aan de financiëele draagkracht der gemeente. Ten slotte wordt het voorstel tot stichting van een abattoir, waarvan de kosten waren geraamd op f 10.000, verworpen met 12 tegen 3 stemmen. Alleen de leden van het Dag. Best. stemden vóór; de heer Van Neck hield zich buiten stemming. Nu wordt verder uitsluitend gesproken over het sluiten eener leening, ten bedrage van f 40.000 min f 10.000, d. i. f 30.000. De heer over de Linden oppert financiëele bezwaren, waarna door de heeren Korver, Oudenhoven, Franken en Van Wijngaarden met nadruk wordt gewezen op de omstandigheid, dat vroe ger o. a. tot het bouwen der brug over het Hel dersche Kanaal is besloten, en dat, daar de kosten niet dadelijk uit de vermoedelijke over schotten kunnen gedekt worden, er een lee ning moet worden gesloten. De Voorzitter komt terug op eene in eene vorige zitting gedane toezegging,dat de gewenschte nieuwe werken vaa lieverlede uit de bedoelde overschotten kunnen bekostigd worden en trekt daarop, namens B. en W., het door dat College ingediende voor stel tot het aangaan eeuer geldleening weder in. Blijkbaar als protest tegen dat besluit, verlaten daarop de heeren Franken, Van Wijngaarden, Oudenhoven, Govers en Korver de vergadering, zoodat de zitting met 11 leden wordt voortgezet. Achtereenvolgens worden benoemd tot ou derwijzer aan de Gemeenteschool no. 7b de heer C. S. Ponger, van Texel, met 8 stem men, tot onderwijzeres aan die school mej. F. Felkers, alhier, met 6 stemmen, en tot onderwijzeres aan de Herhalingschool mej. C. E. Rijkers, met 7 stemmen. Voor de ver vulling van eerstgenoemde vacature verkreeg de heer D. Kruiten, van Wieringerwaard, 1 stem en stond verder nog op de voordracht de heer P. By houwer, van Winkel. Voor de vervulling der tweede vacature verkregen de dames D. Hoogendijk, van hier en A. Wijn, van Texel, respectievelijk 3 en 2 stem men. Voor de benoeming aan de Her halingschool was de voordracht verder samen gesteld uit de dames Waldenmaier, Visser en Eikema. Mej. Waldemaier verkreeg 3 stem men. Er was 1 blanco briefje bij de laatst gehouden stemming ingekomen. Na eenige discussie, wordt, op een verzoek van den heer J. Bakker, te Watergraafsmeer, directeur van den Gooischen stoomtram, om concessie voor den aanleg van een paarden tram, van uit de kom dezer gemeente naar het Bad-Paviljoen Huisduinen, behoudens nader overeen te komen voorwaarden, gunstig be schikt. De heer Vos, die bij de discussie toonde geene groote verwachtingen van deze onderneming te koesteren, stemde alleen tegen. Aan den, wegens, lichaamsgebreken, na een diensttijd van 29 jaren, eervol ontslagen poli- tie-agent der lste klasse W. G. F. Roeffel, wordt een pensioen verleend, ten bedrage van f 248.82 's jaars. Voor kennisgeving worden aangenomen de mededeelingen, dat HH. Gedep. Staten den aanslag in c le 4de klasse in den hoofd, omslag van den heer G. de Ven, alhier, hebben gehandhaafd dat Z. Exc. de Commissaris des Konings in dit gewest eervol ontslag heeft verleend aan K. Kousebaud, veldwachter alhier, tot welke betrekking hij den 16 Maart 1854 was be noemd dat de heeren W. J. Maalsteed, C. Ab- benes en S. P. Marinkelle zijn herbenoemd tot zetters van 's Rijks belastingen alhier en dat, ter vervanging van den heer L. Jelgers- ma, tot zetter is benoemd de heer A. Klik dat de heeren K. Hennes en W. Cruijff hunne benoeming hebben aanvaard, respectievelijk tot lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys en tot lid van het Burger lijk Armbestuur; en dat H.H. Gedeputeerde Sta ten hunne goedkeuring hebben gehecht aan de rekening en verantwoording der gemeente, over den dienst van 1889. De dit jaar uitgelote schuldbrieven der gemeentelijke geldleening met bijbehoorende coupons worden, staande de vergading, door verbranding vernietigd. Nog wordt, op voorstel des Voorzitters, besloten, aan de wed. van wijlen den politie agent Van Viersen, eene gratificatie te rerleenen ad f25.De openbare zitting wordt hierna opgeheven. In eene ztiting met geslotene deuren worden vervolgens eenige bezwaarschriften tegen aan slagen in den hoofdelijken omslag onderzocht. Na de heropening der openbare zitting heeft de gewone rondvraag plaats, waarbij de heer Verfaille aanbeveelt, dat door het Dag. Best. aan den concessionaris voor den aanleg van een paardentram een termijn worde gesteld, binnen welken hy verplicht is, zijn plan en verdere gegevens by het Gemeentebestuur in te dienen. De Voorzitter verzekert, dat zulks zal geschieden en sluit daarop de zitting. HELDER, 7 November 1890. De Scherm- en Gymnastiek-,Vereeni- ging Oefening kweekt Kunst", zal Zater dag a.s. in 't lokaal Tivoli" een uitvoering geren, waarbij alle klassen zullen werk zaam zijn. Dinsdagavond gaf de zangvereeniging „Cecilia" in Tivoli een uitvoering onder leiding van den heer W. Kuijk. Een ze vental nummers werd opgevoerd, waar onder enkele zeer verdienstelijk, 't Glans punt van den avond was zonder twijfel de voordracht van „Op 't Meer", van Kolk man. We gelooren „Cecilia" op den goe den weg van vooruitgang en mogen van dat gezelschap, bij ij verige studie, iets goeds in de toekomst verwachten. Aangenaam zou 't voor de toehoorders geweest zijn, wanneer de nuanceering overal zoo in acht genomen was als by „Op 't Meer". De avond werd besloten met een vrij goede opvoering van 't blijspel „Het levend doode snijderpaar. Woensdagavond voerde 't tooneel- gezelschap onder directie van Alex. Faas- sen uit Rotterdam in Tivoli op, 't blijspel ,',Waar is de Kat van Frans von Schön- han. De opkomst van 't publiek was ;rooter dan bij de eerste voorstelling, ze er omdat men begeerig was te vernemen raar de Kat dan wel was. Nu 't beest elf, de felis familiaris, hebben we liet onder de oogen gehad, maar wel werd onze belangstelling levendig gehouden en moesten we voortdurend hartelijk lachen over de verwarring, door dien imagginairen viervoeter veroorzaakt, 't Aardigste was dat bij de ontknooping inderdaad, altijd achter de schermen, een kat werd gedood, welk voorval tot 't sluiten van drie huwe lijken aanleiding gaf. De hoofdrollen wer den uitstekend weergegeven, maar in 't bij zonder vermelden we mevr. Yan Beem- Kapper, die in de rol van Gustel, als ja- loersche vrouw heel wat levendigheid aan 't spel bijzette. Als de souffleur bij een volgende gelegenheid wat meer pianisso- mo werkte, zou hy 't publiek geen ondienst doen. Vruchteloos is te Halfweg het zoe ken naar de aan zykanaal F. vermiste vischtorpedo. De premie van f 250, ge steld op het terugvinden van dit projec tiel, verlokte, nadat vanwege de marine het kanaal was doorzocht, nog menigeen één of meer dagen te zoekende torpe do is en blijft weg en veroorzaakt alzoo een schadepostje van ruim f 5600. By het doen van herstellingen aan het dak der Oude Wale Kerk (O. Z. Ach terburgwal) te Amsterdam werden onlangs tusschen het eigenlijke dak en de houten bin- nenbeschoeiing eenige voorwerpen ontdekt, welke men daar niet zóu gezocht hebben. Vooreerst eenige oude kruiken, welke by onderzoek bleken uit het begin der 15e eeuw te zijn. Daar deze kerk in het jaar 1405 is gebouwd (destijds als kloosterka pel), blijkt hieruit dat deze kruiken ver moedelijk reeds tijdens den bouw daarin zijn achtergebleven. In dezelfde engte werden voorts ver scheiden schedels ontdekt. Hoe die in zulk een zonderlinge bergplaats gekomen zijn, kan misschien gegist worden, doch zekerheid schijnt daaromtrent nog niet te bestaan. Het feit staat trouwens niet op zichzelf, want onder de daken der Oude en der Nieuwe Kerk heeft men ook wel schedels gevonden. Merkwaardig is het dat in een der thans ontdekte schedels het opgedroogde lichaam van een rat werd gevonden, welke blijkbaar, nadat zij den schedel was ingekropen, geen kans meer heeft gezien om er weer uit te komen. Het lichaam van het dier is geheel gaaf, behalve dat van de voorpooten en van den staart alleen het geraamte aanwezig is. Dit laatste kan wellicht dienen tot be vestiging van hetgeen meermalen van rat ten wordt beweerd namelijkdat zij by volkomen gebrek aan ander voedsel, haar eigen staart opeten. Deze rat is nog een stap verder gegaan en heeft haar voor pooten in hetzelfde lot doen deelen. (N. v. d. D.) De instructie tegen Aafke Kuypers schijnt hare beëindiging nabij te zijn. Het- tn vastgesteld is moet van dien aard wezen, dat verwijzing naar de openbare terechtszitting hoogstwaarschijnlijk het ge volg er van zijn zal. Bij een der verhoo- ren door den rechter-commissaris mr. Ro- yaards heeft de verdachte zich op belang rijke punten tegengesproken. Omtrent een in deze zaak alles domi- neerende vraag, n.1. of zinkwit vergift is, meende de justitie in het rapport der des kundigen niet voldoende zekerheid verkre gen te hebben, in verband met een eenigs- zins ontkennende verklaring hieromtrent afgelegd door een onzer meest bekende hoogleeraren. De deskundigen hebben zich toen gewend tot de Europeesche speciali teit in de vergiftenleer, prof. Dragendorff, hoogleeraar aan de universiteit te Dorpat, en deze heeft hun een schriftelijke ver klaring toegezonden, waarin hy zonder eenig voorbehoud zinkwit een vergift noemt. Op dit punt van de instructie zal nu dezer dagen een nieuw verhoor plaats heb ben, waarin de verklaring van prof. Dra gendorff door de deskundigen zal worden Gedurende de maand Oct. ONDERTROUWDJ. B. Berkemeier en T. Kaan. P. Muijs en S. C. G. Schadee. GEHUWD J. B. Berkemeier en T. Kaan. GEBORENWillem, zoon van J. Snooij en M. de Vries. Jan, z. v. S. Zomerdijk en A. Kool. Nan, z. v. D. Tijsen en M. Tijsen. Gerar- dina Helena Cornelia Jacoba, d. v. H. A. J. v. d. Speek Obreen en N. de Jong. Dientje, d. v. J. Rotgans en A. Bakker. Pieter, z. v. S. Klein en M. Everts. OVERLEDENM. Koorn, 75 jaar, wed. van J. Bakker. J. Kaptein, 77 jaar, echtg. ran H. Wigbout. A. N. Haberstock, 5 maanden. C. Tijsen, 66 jaar, echtg. van A. Kooy De kapt. t. z. L. M. L. de Haan, comm. van Zr. Ms. fregat Evertsen, is aangewezen om den 13en Deo. a. s. per particulier stoomschip „Ba- vax STANISLAUS GRAAF GRABOWSKI. 25) Naar 't Hoogduitse k. Helena bewaarde tegenover haar vader over alles 't stilzwijgen, terwijl de cornet haar voort durend op de hoogte hield betreffende den toestand van den adjudant. De genezing van den adjudant ging met snelle schreden vooruit, terwyl de vriendschaps band tusschen beide officieren door dit duel nauwer en inniger was geworden. De cornet had de gansche geschiedenis aan Kaatje medegedeeld, en haar tevens zijne plan nen kenbaar gemaakt, doch hoezeer ze ook verlangde, dat haar vader met alles bekend was en tevens, dat de cornet formeel aanzoek om hare hand by dezen deed, zag ze toch met eenigen angst 't antwoord te gemoet. De vertrouwelyke wijze waarop de cornet met zijne dochter omging, waarbij toch steeds de vereischte vormen en etiquette in 't oog werden gehouden, versterkte den overste meer en meer in de overtuiging dat ze bekagen in elkander schepten, voor elkaar zeer geschikt waren en volgens zijn idéé 'n gelukkig echt paar zouden zijn. Wat de geldelyke zaken betroffen, hierover scheen hij zich vooreerst nog niet te bekommeren en veronderstelde, dat in 't ergste geval Z. M. hem wel 'n toe lage zou verleenen, daar dit bij 'n verdienste lijk offfcier meer gebeurde, en natuurlijk des te eerder wanneer hy door zyn commandant sterk werd aanbevolen. Zoo zette hij zyne droomeryen voort, niet denkende dat zoowel de plannen van den cornet als die zijner dochter geheel afweken van de zyne, en deze dus zonder twyfel in duigen zouden vallen. Na verloop van drie weken was luitenant von Seelen weder geheel hersteld, en nam 't bevel als regiments-adjudant weder overde overste was zeer welwillend jegens hem, en liet niet blijken dat hem iets van 't duel be kend was. ACHTSTE HOOFDSTUK. Het Huwelijksaanzoek. Het voorjaar was aangebroken, alles ont waakte als tot 'n nieuw leven, en meer en meer ontwaakfe thans ook 't verlangen bij den cornet, den heer George met zijn vurigen wensch bekend te maken, en hem om de hand zyner dochter te verzoeken. De heer George zat op zijn gemak in zyn chamber-cloak op zyn kamer, toen de cornet werd aangediend. Sedert geruimen tijd ont ving hij den jonkman niet meer op zoo'n def tige wijze in 't salon, omdat de graaf allengs huisvriend was geworden en de heer George buitendien een vijand van overdreven etiquette was. Dienzelfden morgen zat Kaatje in diepe gedachten verzonken op haar kamer. Tranen blonken in heur zacht blauwe oogen, terwijl nu en dan echter 'n lachje om haar kleinen mond speeld en 'n waas van geluk over heur lief gelaat verspreid lagimmers de tranen die in heur oogen blonken waren geen tranen van droefheid, maar zachte weldoende liefde- tranen, die weldra plaats zouden maken, zoo ze hoopte, voor tranen van vreugde. De met zoo innig verlangen verbeide dag was daar, dat de cornet pogingen zou aanwenden beider vu rigst verlangen vervuld te zien. Voor deze gewichtige gelegenheid verscheen de cornet in groot tenue, welke bestond in een witten dolman, 'n met goud afgezette pantalon en de met vederen versierde muts. De heer George keek verrast op, den cor net in zoo'n schitterend costuum voor zich te zien. Zoo, zoo, zeide hy hem, tegemoet tre dende, zeker parade van daag? Ja, voor myn hooggeeerden aanstaande schoonvader, hernam do cornet op ernstigen, deftigen toon. Wat, schoonvader? Zyt ge dan met de dochtor van myn neef, den overste in War ton berg, verloofd Vraag excuus, daaraan heb ik nooit ge dacht, integendeel, ik wenschte zeer gaarne mij met de dochter van zyn neef, den heer George von Brandt, verloofd te zien. Wat, zeide de heer George met groote verbazing hem aanstarende, wat, met mijne dochter Catharine Met niemand auders, meneer von Brandt en, voegde hy er zachtkens bij, en 'k ge loof niet, dat ze er iets op tegen zal hebben. Hoewel zeer ouverwacht, kwam dit huwe lijksaanzoek zoo uit 't hart, dat de heer George er waarlijk door in verlegenheid gebracht werd. Hy bleef dus eenige oogenblikken, in diep nadenken verzonken, voor zich staren totdat hy eindelyk vroeg Is u dat inderdaad ernst, heer Graaf? Mijn woord van eer als Pruisisch offi cier staat u daarvoor borg, dat dit verzoek niet slechts in volleu ernst door my wordt gedaan, maar dat 't ook uit 't diepst van mijn hart komt, antwoordde de graaf op plechtigen toon. Wederom bewaarde de heer George eenige oogenblikken 't stilzwygen. Eindelyk vroeg dezeEn Kaatje, weet deze er reeds iets van Zy weet alles, meneer von Brandt, er ontbreekt alleen uw vaderlijke toestemming aan, om ons de gelukkigsten aller menschen te maken, antwoordde de graaf terwijl 'n traan in zyn mannelijk oog blonk. Enliet de heer George er veelbeteekenend op volgen, 't consent van Z. M. den koning, zyt ge daar zeker van? Wat dat betreft durf ik de beste hoop koesteren, daar ik niet zou weten waarom Z. M. mij zulks zou weigeren. Welnu dan mijn vriend, indien ge over tuigd zyt u in elkanders bezit gelukkig te ge voelen, geef ik van harte myne toestemming, Hoe gelukkig maakt ge my, meneer von Brandt, riep de cornet in vervoering uit, ter wijl hij diens beide handen in de zyne nam, en die hartelyk drukte, en tranen van zalige verrukking in zijne oogen blonken. God geve, dat ge u in elkanders bezit steeds gelukkig zult gevoelen, zeide de heer George diep ontroerd. Daar de heer George slechts 't geluk van zijn kind beoogde, bekommerde hy zich al zeer weinig wat betrof de fortuin van den graaf, temeer daar hij zelf ryk en bovendien Kaatje zijn eenigst kind was. En, mag ik persoonlijk do blijde bood schap aan Kaatje overbrengen vroeg de graaf ietwat aarzelend, maar tevens met eenig ongeduld. Wacht 'n oogenblik, mijn vriend, ik zal haar terstond hierheen geleiden, zeide de heer George, terwyl hy met eenigen spoed op stond. Wat ik u bidden mag, laten we haar geduld niet langer op de proef stellen, riep de graaf uit. Maar heer graaf, viel de heer George hem in de reden, ik verzeker u, dat De cornet had onder deze laatste zinsnede de kamer reeds verlaten en spoedde zich in alleryl naar 't priëel, waar hy wist dat Kaatje in angstige spanning zyne komst ver beidde. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1