II. - 91 's ai 9 Finale Uitverkoop Café DE STER. ECHTE SINGER-NAAIMACHINES. In De Kleine Winst, De Zon. Biumtaen. ONTVANGEN HAARLEMMEROLIE Heropening vanalle KINDERMANTELS MilfffiANTiLS a Contant h Magazijn De Tijdgeest. VERKOOPHUIS „DE ROODE KOUS", "t in KoDPen's C. KWANT, Werastraat. 1- een vet half VARKEN. 4 STEL OUDE RAMEN. een vlugge Ket, een HUIS met TUINTJE. Een Manjrijte partij Porcelein, Glas- en Aardewerk; voorts Galanteriën, verlakt Bllkwerk, een Handkar op veeren op tet- pn verier ten verkoop zal lste en 2io soort NATUURBOTER, 15. Spoorgracht 15. J. FREEKE. 15. Spoorgracht. 15. en Mantel-Magazijn. Prijzen beneden elke concurrentie. STAATS-LOTERIJ. Prachtig SINT NICOLAAS-CADEAU. Hoofdgracht 53-54. De Rookende Amerikaan, KINDERSPEELGOED. Wegens plaatsgebrek Opruiming van een partij MEIJER HABERMANN. DE GEUS, Confiseur, Spoorstraat 33. Wollen, Watten, Moltnn en Chitsen J1EKENS, niterst lage prijzen. Veeren en iapohen BEDDEN beneden alle concurrentie. Opruiming van een belangde partij Baai, Bever, Jaegerbaai, witte en geblenrde Flanel, alles ver beneden de gewone prijzen. Dameslaken, dubbele breedte, 15 Cent. Wollen gebreide goederen en Jacbtvesten, prima kwaliteit. ROKKENBEYER mei geweven rand 50 ceil per el. Bij Oudkerk Van Praag. ECHTE JAEGERWAREN Hoofdgracht E 53 54, ANKERVORM. JACQUES VAN ROSENDAEL BAGGALEY'S bü A. ADRIAANSE, Koningstr. GBUNWALD Co. een mooie sorteering WINTER-ARTIKELEN,als: Tricot- Tailles, Jachtvesten, Dames-Rokken, gekleurde en zwarte Doeken, Handschoenen, Polsjes, Mutsen, Kapers, Ca- chenez, etc. LAGE PRIJZEN. Uit de eerste hand. Op nieuw ontvangen pri ma Gelderscbe Bookworst, Bookvleesch, Saucis, Boter hamworst, Ham, enz. Uit gesneden. 1891. Prjjs 40 Cent. BERKHOUT Co. TIV0LI te Helder. A. Adriaanse, L. d. s. v. p Prachtige Adreskaarten, ZIÉ IDJE UITST^-XjUiinSTO. Ten spoedigste gevraagd nog een Klein- werker. 6. VAN LEEUWEN, 2e Vroonstr. 63. Te Koop Te bevragen Alg. Adv.-Bur. P. SPRUIT Jr. Te huur, een WINKELHUIS en ter overname aangeboden een WIN KELOPSTAND. AdreaBERKHOUT 4 Co. TE KOOP: een makke AAP, in de VISCHSTRAAT No. 1. Te Koop AdresHOOFDGRACHT No. 13. Te Koop 12 jaar oud, zeer geschikt voor rij- of zware vracht. Adres Boekh. A. J. MAAS, Helder. Te huur gevraagd op netten en v r o o I ij k e li itnnd, De huurprijs van f300 niet te boven gaande. Adrea met fr. geteek. br. onder letts. A. Z. aan bet Bureau dezer Courant. Wegens verplaatsing der zaak. De Deurwaarder H. KWANT, te Hel der, zal aldaar, op Haamlag 10 November a.s. en volgende dagen, telkens des voor middags te 10 uren, voor het Winkelhuis van den heer M. WAAS, in de Spoor straat, publiek vcrkoopen: Een en ander zeer geschikt voor Sint Nicolaas-Cadeaux. Alles ter voorschreven plaatse te be zichtigen op de verkoopdagen, van af des morgens 9 unr. Bij S. MAKELAAR, Vischmarkt No. 10, is alle dagen verkrijgbaareerste kwaliteit Rundvleesch Lapjes 35, Rollade 377a, Biefstuk 45 ct. Tevens verkrijgbaar best Varkensvleesch. Carbonade, Lapjes en Saucijsjes 37l/s ct. Dik versch Spek 277a ct. Verkrijgbaar Leverworst a 15 ct. Alles per 5 ons. Puili. Pulk. Verkrijgbaar bij K. UJIJTZEN, 2e Vroonstraat. P.S. Door de drukke bestellingen, bericbt ik aan mijne geachte begunstigers, dat d« zaak van morgens 9 tot 's middags 4 uur GESLOTEN is. van den van ouds bekenden winkel in droge- en bereide Verfwaren, Lakken en Vernissen, Venster- en Spiegelglas, Kwasten en Borstel werk, enz. enz. Door een nette en vlugge bediening en concurreerende prijzen, hoop ik mij een ieders vertrouwen waardig te maken. Aanbevelend, Bij de Wed. P. MOOR, in de 2e Vroonstraat, is verkrijgbaar best Paardenvleesch, Lapjes 15, Rol lade 171/2, Bief stuk 25 Ct. Zeer vet Schapenvleesch 25 Ct., alles per 5 ons. Spoorstraat. Goedkoopst Manufacturen I. GRl'NWALD, Binnenhaven, bericbt de trekking der 335ste Staats-Loterij, bij wien wederom heele en gedeelten van loteu te verkrijgen zijn. Trekking der le klasse MAANDAG 17 NOVEMBER a.s Meer dan 9 millioen in gebruik. Meer dan 300 diploma's der eerste klasse. Eonis Depot te IVleiiwocliop De nieuwere soorten van de Naaimachines der Singer-Maatschappij hebben meer en deugdelijker verbeteringen dan eenige andere Naaimachines. DUBBELE STIKSTEEK-HANDNAAIMACHINES, al naar gelang van kwaliteit, van af twaalf gulden. SPOORSTRAAT 37. tot spotprijzen. a z a g 2 e o o a WITTE BORSTPLAAT met VANILLE, MARASQUIN. 2 CRÈME RHUM. GELE CITROEN. O ROSE T> ROZENGEUR. 5* ft ROODE FRAMBOZEN. 3 <- BRUINE KOFFIE. H (donker) CHOCOLADE. 2.ft a 14 Cent per ons. - o 3 i Kanaalwos, SpoorgracKt EEN1G AGENT voor HELDER en Omstreken in de A.soKtoalsJ es Eroclics CKarivaris T~n K tKoKors Fep ri enroKKen Pen- en FotloodnoudLers Pressepaplers Sigarenafsnll dors TafolsoKoIIon Tnermom eters en Meer andere voorwerpen van nut en smaak in Aanbevelend, Patent Antl-Rhumatische Vochtwerende KURKZOLEN, zijn door hunne uitnemende eigen schappen, de beste en voordeeligste Zolen ter verwarming der voeten. Verkrijgbaar a 20 en 25 ct. per paar, Ruime keuze in Najaars- nn Winter- Artikelen. Specialiteit in Baaien, Bevers en Flanellen, Duffels. Broote voorraad in wollen Breigarens. Ondergoederen in di verse soorten. Regenmantels van af f 5.00. Ontvangen een zending Tricot-Jacquets, koopje, van 3.00 voor f 2.25. J. MAKELAAR, in de Koningdwarsstraat, be richt dat hij weder een uitmuntend best PAARD beeft geslacht. Biefstuk 25, Rollade 1772i Lapjes 15 Ct. Tevens verkrijgbaar dik vet SCHAPEiY- YLEESC1I 25 Ct. Alles per 5 ons. n Afa heerlijk en fijn te verkrijgen bij Jb METZELAAR, Middenstraat. Havenplein. De ondergeteekende beeft de eer het geachte publiek ter kennis te brengen, dat in zijn Café een modern BILJART is geplaatst en noodigt H.H. biljartliefheb bers beleefd uit tot een bezoek. j. P. HOLM. Particulieren, vraagt tegen toezending van Postwissel of onder rembours 6 fl. fijnen jenever (oude klare) en 6 fl. prima cognac, maathoudend, f 10.40 franco, emballage vrij, nette verpakking. Gjj zult zoowel in kwaliteit als in prijs uw voor deel vinden. J- A. VAN VELZEN, Distillateur en Importeur w Cognac, Schiedam. R. MAALSTEED. De Koninklijke Stoomververij en Chemische Wasscherij, tinna WIKKEL Co., Apeldoorn, beveelt haat Inrichting' beleefdelijk aan. Agentschappen te Amsterdam en in tal rijke plaatsen van Nederlandte Helder bij den Heer W. CORPORAAL, Spoorstr., te Burg (op Texel) bij Mej. de Wed. H. GERSSEN 2 KLanaalw©g83. j- in Petroleumkachels e N Engelsch model. E h Groote hitte, zonder reuk. H 2 Prijs f8.50. n D Naar buiten na ontvangst van postwissl J lionlngstraat Citgave-BCSÉ-Hardinxvcld. Te bestellen bij de Boekbandelaren Do echte van de Erve Tilly. [W Slijters fabrieksprijs. SchouwMirg en Concertzaal op VRIJDAG 14 NOVEMBER IB9D. Aanvang 8 uur. Solisten Mevr. v. OPHEMERT—SCHWENCKE, Dramatische Zangeres. Mejuffr. CHARLOTTE JASPERS (van Rbihs), Mezzo-Sopraan. MARIE VAN DER MAAS, Solo-pianiste. Heeren: JOHAN SCHMIER, le Bas. HENRI VAN HAARLEM, Bariton-Zanger. Entrée f 1,00. Plaatsen worden besproken a 10 Cent extra. KONINGSTRAAT, heeft, ontvangen le kwa liteit Fransche Schoen klompen met schapen vacht gevoerd. Een ieder doe zijn voordeel in DE VRUCHTENBOOM. Nieuwe Zouteviseh, 16 Ct. de 5 ons. Groote Bootsmanharing 5 Ct. Gemarineerde baring 5 Ct. Nieuwe Winterharing om te marineeren f2.25 per 100. Groote Spek- bokkings 5 Ct. per stuk. Nieuwe kleine ingelegde Augurkjes 60 Ct. de 5 kop. WAAS, Spoorstraat. Ondergeteekende maakt aan zijn geëerde plaatsgenooten bekend, dat hg zijn Brood-, Koek- en Banketbakkerij op Zaterdagavond a.s. wenseht te openen. Hopende met een druk bezoek vereerd te mogen worden. UEd. Dw. Dienaar, Doet. SALP's BAARD-TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug, droogt spoedig op en wasebt niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij met fijne Chromo-Lithografische teekeningen worden steeds met groot succes geleverd door „Koningstraat. E. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3