Letters P tot S zijn in bewerking. Advertentie n. E. M. RICHTER, Ecltpoote eo Kinderen, Zuiderkerk. Ds. W. DEN HENGST. trillingen, waarvoor men dan 870 halve op- geelt. Deze wijze van rekenen is ontleend van het tikken van den secondeslinger, die zich elke halve seconde doet hooren, maar tevens af te keuren omdat men niet altijd met regelmatige bewegingen te doen heeft. Het getal 440 geeft minder breuken in zijn betrekkingen dan 435, omdat het driemaal door 2 kan gedeeldworden terwijl 435 on- Programma van het Tweede Winter-Goncert, op DINSDAG 11 NOVEMBER, aanvang 8 uur, 's avonds. N. Verboom, geb. Schellinger, d. R. van Gel der, geb. Polak, z. OVERLEDEN: J. Timmerman, 25 j. C. J. Janssen, 61 j. S. H. Ran, 16 j. J. Bremer, 7 m. 1. Defilir Marsch über Speyer 's Ballade wDrei muntre Burschen" Fr. W. Voigt. 2. Ouverture de 1' opera«Le pitit Chaperon rouge" AdrienBoieldien. 3. Suite pour Orchestre C. H. Coster, a. Prélude, b. Scherzo, c. In termezzo, d. Marcia pomposa. Pauze- 4. Ouverture »Fra Diavolo" D. F. E. Auber. 5. a. Triiumerei aus der Kinderscenen" Robert Scliumann, b. Serenade (für Streichquintett) Heinrich Hoffman. 6. Fantaisie sur 1' opera «Les Contes de Hoffman" Jacq. Offenbach. 7. »Myrthen Krauze," Walzer Johan Strauss. Marine en Leger. Zr. Ms. stoomschip „Dolfijn" viel Vrijdag nacht te Maassluis binnen, vertrok Zaterdag we der naar zee, bracht den Zondag door te IJ mui den en zocht Maandag weder de Visschers op.- Zr. Ms. stoomschip „de Ruijter" is nit het droge dok verhaald naar den mastbok en zette zijne nieuwe masten in. De machinist le klasse v. k. J. Oostlievense is overgeplaatst van de „Frans Naerebout" naar Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord met den len December, ter detacheeriug aan boord van het lichtschip Terschellingerbank. Met den len December worden geplaatst aan boord „de Ruijter" de adelborsten le klasse G. J. Kniphorst, jhr. W. C. Van Panhuijs, C. F. Stef- felaar, P. Landweer, G. Hoogenraad, R. W. Boissevaiu, B. Schreuders, C. E. H. van Heij- niugen. L. G. Bourioius, F. K. Weber, C. C. A. v. Burg, A. G. Boissevain, W. Bange, F. Din- gemans, C. N. de Kruiff, Rahder, W. J. Tijl, adj.-administrateur C. Ferguson. Verder worden geplaatst: machinist le kl, v.k, N. H. Klaassen op wachtschip Willemsoord, mach, 2e kl. G. P. F. Munnik op id., id. 2e kl. L. F. v. Beek, „Marnix", id. 3e kl. C. W. Kemmer op id., id. 3e kl. P. J. v, Kam, „Aruba", mach. le kl. J. Zeeuw v. d. Laan op Wachtschip Willemsoord, id. 2e kl. C. G. A. Fiorani ran Wachts. Amsterdam op „Dolfijn", id. 2e kl. R. Colom, van Wachts. Willemsoord op „Stier", id. 2e kl. J. L. Schappert, van Wachts. Amsterd. op „Marnix", id. 3e kl. A. J. v. Horssen, van Wachts. Willemsoord op „Dol fijn", id. 3e kl. P. Ohmstede, van Wachts. Wil lemsoord op „Stier". Luitenant ter zee 2e kl. J. J. De Bruijne, uit Oost-Indië in Nederland.aangekomen, is op non-activiteit gesteld. Stoornvaartberichten. Het stoomschip //Prinses Wilhelmina," vau Amsterdam, vertr. 6 Nov. van Genua. Het stoomschip //Prins Hendrik" vertr. 8 Nov. van Amsterdam. Het stoomschip Prinses Sophie» is 7 Nov. van Amsterdam te Batavia aangekomen. Plet stoomschip .Burgemeester den Tex", vau Batavia, vertrok 6 November van Padang. Het stoomschip „Prins Hendrik" van Am sterdam, arriveerde 0 Sept. te Soutbampton. Marktberichten. Hoorn, 8 Nov. Aangevoerd tarwe f 7 a 9, gerst f4.50 a 5.75, haver f3.25 a 4, witte erwten f9.25 a 11, groene dito f 10.50 a 14, grauwe dito f13 a 17, vale dito f 12 a 17, bruine boonen f10 a 13,75, karweizaad f8.75 a 9, mosterdzaad f 14 a 16.25, 11 paarden f50 a 200, 16 schapen f 18 a 24, 19 lamme ren f16 a 21, 5 kalveren f 16 a 24, 42 var kens f 12 a 24, 4 zeugen f30 a 50, 150 big gen f5 a 8, 60 kippen f0.50 a 1.50, 1300 kipeieron f6 a 6.25 per 100, 1250 koppen boter f0.70 a 0.75 per kop. Alkmaar, 7 Nov. Aangevoerd 16 nuchtere kalveren f 12 a 24, 1 ezel f 15, 22 schapen f 16 a 22, 79 mag. varkens f 12 a 17, 389 biggen f 4 a 8, 15 bokken en geiten f 4 a 12, boter per kop ('s middags 12 uur) f 0.75 a 0.85. Burgerlijks Stand, gem. Helder. Van 7—11 Nov. ONDERTROUWD: J. T. v. d. Wooning, konstabelsmaat, en A. Willsteen. A. Lameris, onderwijzer, en P. Albers; S. Dogger, zonder beroep, en T. v. d. Vis. GETROUWD: Gecne. BEVALLEN: A. van Zwol, gel). Swart,z. G. Poth, geb. de Bruin, z. T. Bais, geb. Bakker, z. S. v. Oosten, geb. Kieseling, d. A. J. Bos, geb. Buytendyk, d. E. Huurman, geb. Out, z. Visscherijberichten. Nieuwediep, 7 Nov. Aangebracht door 1 bom, schipper C. Koper, 10 tongen, schol en poonen, be somming f 22. 8 bengers met 10 tot 90 schelv. per 100 f 54 a 58. 80 korders met 5 tot 25 tongen p. at. 70 a 85 ct., 7 tarbotten per stuk f 7 a 11, 10 tot 20 middelm. tongen p. st. 25 cent, 1 tot 7 mand kleine schol per mand f3,50 a 3.75, 1 tot 2 mand schar p. m. f2, 10 tot 20 korschelv. per 100 f 50, 2 tot 7 roggen p. st. f 1.20. 8 Nov. 30 tal haring per tal f 3,50 a 3,75. 5 beugers met 30 tot 60 schelv. per 100 f 50 a 52, 7 kabelj. p. st. f2,50, 6 roggen p. st. f 1,25. 25 korders met 5 tot 25 tongen p. st. 75 a 85 ct., 1 tot 4 mand kleine schol p. m. f 3 a 3,75, 1 tot 2 mand schar p. m. f 1,50, 3 tot 60 roggen p. st. f 1.25. 10 Nov. 1 sloep, schipper J. Noordzij, met 20 lev. kabelj. p. st. f 3.25, 200 doode kabelj. p. st. f2,20 af 1,75,1300 kleine schelv., waarvan 200 lev. per 100 f 10.50. 5 bommen weinig of niets geen vangst.l 50 tal haring per tal f 3,75 a 4,25. 7 beugers met 10 tot 40 schelv. per 100 f 63 a 68, 20 kabelj. p. st. f 2,50. 11 Nov. v.m. 8 u. 25 tal haring per tal f 3,85 a 4,25. Wij verzoeken belangstellenden van de proef inzage te nemen, tot vergewissing van juiste kwaliteit of naam. Er is daartoe gelegenheid tot VRIJDAG a.s. aan 't Bureau Spoorstraat en aan de Zuidstraat 73. De Uitgevers, BEEKHOUT Co. CORRESPONDENTIE. Een ingezonden artikel van den heer A K.j zal in het volgend nummer worden op genomen. Vervolg der Berichten. Blijkens een bij liet departement van marine ontvangen bericht, is Zr. Ms. schroefstoomschïp 1ste klasse „Koningin Emma der Nederlanden, onder bevel van den kapitein ter zee H. Quispel, den 9<ui dezer van Lissabon vertrokken. De tijdelijk gestaakte werkzaamhe den aan boord van de Duitselie bark „Leo- poldshall" zijn gisteren hervat; de stoom pomp is thans voortdurend in werking. Het schip wordt heden zooveel noodig door duikers dicht gemaakt en zal daarna re- patriëeren. De lading petroleum wordt tij delijk in het barkschip „Antilope" en an dere vaartuigen gelost. Donderdag 13 dezer zal de zang- vereeniging „Oefening baart Vooruitgang" in Tivoli, hare jaarlijksche zang- en too- neeluitvoering houden. Het programma is zeer afwisselend en de entree is ook nu weder zeer laag ge steld. (Zie annonce in dit blad.) We vestigen de aandacht onzer le zers, naar aanleiding van de in dit nummer voorkomende annonce, op 't buitengewoon concert, Vrijdagavond in Tivoli te geven, waarbij mevrouw v. Ophemert-Schwencke, de heer Johann Schmier en andere beroemde solisten zich zullen laten hooren. Dv goede naam, die dit gezelschap zich reeds heeft verworven, doet een goede op komst verwachten. Omtrent de stranding van een visschers- vaartuig op Vrijdag jl. op de „Razende Bol", vernemen we nader, dat bet was de botter U K 180. De opvarenden, welke in een zeer hache lijke positie verkeerden, werden gelukkig ge red. Het ongeval werd door schipper Ken- minck van den dijk opgemerkt, welke spoedig met eenige mannen in een vlet zee koos. Ze smaakten de voldoening de visscherlieden be houden aan wal te brengen. De namen der redders zijn: H. Kenminck, P. Oostenbrug, H. van Wijk, W. Bakker, J. Runnenburg, A. Runnenburg, G. Rensmaag, T. Batenburg en J. Veenstra. De reddingboot, welke ook zee gekozen had, kwam toen het pleit beslecht was, de mannen verdienen daarom evenzeer de hulde van elk, die zich herinnert welke koene waagstukken op zee door hen worden gedaan. Het gestrande vaartuig is door vletterlieden afgebracht en heeft geen schade beloopen. Gedetacheerd bij het marine-etablis sement te Soerabaya, de off.-mach. 2e kl. bij de Ned. marine C. Boon. Belast met de waarneming der be trekking van ingen.-werktuigk. 2e kl. bij het marine-etablissem. te Soerabaya, de bij die inrichting ged. off.-mach. le kl. bij de Ned. marine J. Buis. Mej. Aafke Kuypers is Zaterdaga vond uit de gevaugenis ontslagen. Op grond, dat de instructie geen vol doende aanwijzing van schuld tot verdere vervolging heeft opgeleverd (art. 127 Wetb, van Strafvordering) heeft de Rechtbank de beklaagde buiten de vervolging gesteld en als een gevolg daarvau, overeenkom stig artikel 128 van hetzelfde wetboek, hare invrijheidsstelling bevolen. Tegen deze beschikking (de buiten-ver volging-stelling kan nu door den officier van justitie, hetzij op eigen initiatief, het zij op last van den Procureur-Generaal, verzet worden gedaan. De invrijheidsstel ling moet echter bij toepassing van art. 127 gelast worden. Art. 138 Wetb. van Strafvordering zegt hieromtrent ,.De bevelen tot invrijheidsstelling op grond van onvoldoende aanwijzing van schuld zijn uitvoerbaar niettegenstaande elk beroep." De beklaagde was sedert 20 Juli in voorloopige hechtenis. De officier van justitie heeft echter naar men meldt, reeds verzet tegen de invry- heidsstelling aangeteekend. De Provinciale Staten van Noord- Holland hebben in hunne zitting van Za terdag bij herstemming het amendement van den heer Heemskerk op het ontwerp besluit tot het verleenen van een renteloos voorschot voor den aanleg van een locaal- spoorweg van Alkmaar naar Hoorn, strek- ende om <k verplichting tot het doen rij den van vier treinen per dag niet toepas selijk te verklaren op den Zondag, aange nomen met 24 tegen 18 st. Daarna werd ipet 35 tegen 7 stemmen besloten een renteloos voorschot aan de onderneming te verleenen tot een bedrag van f200,000. Waarschuwing Op de laatste najaarsmarkt, te Alkmaar, zijn een paar stuks vee verkocht en niet betaald geworden. De politie kon er niets aan doen, omdat het geen diefstal was. De kooper zeide te zullen betalen, maar niet wanneer. Op de jaarmarkten, die nog ko men moeten, zullen dan ook verkoopers best doen van lcoopers van onbekende soli diteit, dadelijke betaling te vorderen. Yrijdag 31 Oct. werd te Amsterdam in de Sloterdijksteeg (een slop, uitkomende op den N. Z. Voorburgwal), vanwege het gerecht, onder toezicht van de politie, een inboedel uit een woning gezet en in die nauwe steeg voor de deuren van een pak huis geplaatst. De man, een dronkaard, had reeds sedert lang zyn gezin in den steek gelaten en cfe vrouw, tengevolge van de uitgestane ellende ziek en zwak van hoofd geworden, werd op den dag der executie naar het gasthuis vervoerd. De kinderen, die schreiend de vigelant, waarmede moeder werd weggebracht, naliepen, werden in het Bestedelingenhuis onder dak gebracht. Tot Vrijdag heeft het armelijke boeltje van deze rampzaligen onbeheerd in het steegje gestaan, blootgesteld aan weer en wind en aan de niet altijd te vermijden ruwheid van de menschen, voor wie de plaatsing voor hun pakhuis last veroor zaakte. Toen eenige dagen geleden de kolo nel van het 3e regiment infanterie te Ber- gen-op-Zoom 's morgens aan de Blokstal len zijn paard wilde bestijgen, toonde het dier zich zoo buitengewoon wild, dat de kolonel door een zijsprong van het paard met den eenen voet in den stijgbeugel viel en slechts door spoedige hulp aan een groot onheil ontsnapte. Bij onderzoek bleek, dat twee onderof ficiers die „uit" waren, den voorafgaanden middag in den stal waren geweest en de vrijheid hadden genomen de paarden te bestijgen. Beide werden gestraft met het verlies van hunne strepen en moesten als soldaat naar hun nieuw garnizoen, Mid delburg vertrekken. Door wijlen mevr. de douairiaire van den Santheuvel geb. Jantzon van Erffrenten, onlangs te Dordrecht overleden, zijn bij testamentaire beschikking de volgende le gaten besproken aan het Kinderziekenhuis te Dordrecht f12,000, de Kinderbewaar plaats te Dordrecht f 5,000, het Dor- drechtsch Museum f 12,001), het koninklijk Dordrechtsch fanfare-corps f 8,000, de ver- eeniging Dorcas f 2,000, het Bestedelingen huis op het Bagijnhof f 6,000, de vereeni- ging tot Ziekenverpleging te Dordrecht f 6,000, de Louisastichting te 's-Gravenhage f 5,000, de Diaconie der Ned. Herv. ge meente te Dordrecht- f 5,000, de Diaconie der Waalsche gemeente te Dordrecht f 5,000, het Gesticht van Weldadigheid de Koningshof te Dordrecht f2,000. Al deze legaten zijn vrij van successierechten. Het verlies aan netten, touwwerk enz. door-de Scheveningsehe haringvloot wordt tot heden geraamd op f 17,808. In de Noordzee is op 56.10 graden N.B. gezonken de kolenhrik „Minna" uit Bartk, provincie Pommeren. Omtrent de redding der bemanning, waarvan reeds met een enkel woord bericht is, wordt door de „N. R. Ct." nog het volgende gemeld De wacht op de sloep „Pollux", te Per nis tehuis behoorende, meende een schip te zien dat in nood verkeerde. Dadelijk kwam "de stuurman aan dek, en werd be sloten op de brik aan te zeilen. Op het vertoonen der noodvlag werd van de sloep de jol overboord gezet, en namen daarin plaats de matrozen Jan Anthonie Roobol, Jan Hans, Willem Molenaar en Jan Ver hagen. Ofschoon er zeer hooge zeeën lie pen, hielden zij met hun klein vaartuig op de brik aan en bereikten die des na middags 1 uur. Viermaal roeiden deze wak kere mannen terug, totdat al de 7 opva renden op de sloep waren gebracht; zelfs eenige duiven werden van het wrakke schip gered. .Te 5 uren hadden zij hunne gevaarlijke taak volbracht. Tijdens de red ding was de storm een weinig bedaard, om na afloop daarvan met hernieuwde woede op te steken. De bemanning had 48 uren gepompt om het schip boven water te houden, en al dien tijd werd gegeten noch gedronken. De brievenbesteller B., aan de Lage Vuursehe (onder Baarn), had eenigen tijd geleden een revolver gekocht en die ge laden in een kast gelegd. Zijn vrouw be keek het vuurwapen, niet wetende welk een gevaarlijk voorwerp zij in de hand had. Het schot ging af en trof een meis je dat daar gelogeerd was, zoo ernstig, dat men voor het behoud van haar leven vreest. Te Breda is Donderdagnacht een belangrijke diefstal met inbraak ge pleegd ten huize van den president der arr.-rechtbank, mr. B. Hulskoff, in de Nieuwe Ginnekestraat. De dieven hebben zich door een op den tuin uitkomend (keu kenraam toegang weten te verschaffen, zijn vervolgens door een ander raam, dat zij met zeep hadden uitgelicht, verder bin nengedrongen, hebben in het salon uit een damesschrijftafel het daarin liggende geld, p. m. f 100, genomen en al de zilveren en gouden voorwerpen uit een zilverkast tot een aanzienlijke waarde gestolen. Bij de ontdekking van den diefstal vond men de schrijftafel in den tuin liggen. Daar heerscht nu duisternis De Raad der Gemeente Barneveld heeft aan den heer A. Aldus, behalve als hoofd der school te Kootwijk, tegen 15 Novem- ook eervol ontslag verleend als lantaarn opsteker! Dat dit laatste geen moeielijk werk is, kan blijken uit het feit, dat het dorp Kootwijk maar één lantaarn rijk is. De bekende luchtreiziger Godard is in den ouderdom van 63 jaren overleden. Hij was het, die gedurende het beleg van Parijs met Nadar de luchtvaart 'georga niseerd heeft, waardoor Parijs en de pro vinciën met elkander in verbinding wer den gesteld. Een telefonisch gesprek van 5 mi nuten tusschen Londen en Parijs zal min stens f 10.kosten. Dag en nacht en ook des Zondags zal men van de lyn gebruik kunnen maken. De Goliath van het Duitsche leger is een vrijwilliger bij het le regiment van de lijfwacht te Potsdam, die een lengte heeft van 2,25 meter. Dat zelfde regi ment heeft een officier, kapitein von Plew- kow, die 2,05 nieter lang is. Weer een nieuwe ziekte In Rusland heerscht weder een nieuwe epidemie, die onder den naam van „aktinomikos" bekend is. Eerst tast zij het vee aan, terwijl daarna die personen ongesteld worden, welke van het vleesch dezer dieren eten. Een aantal gevallen hebben zich reeds voorgedaan. Dr. Koch is druk bezig met het be reiden der door hem ontdekte entstof tegen de tering. De brieven die hem in de laatste dagen werden toegezonden, worden door zijn adsistenten geopend. Er zijn vele hart roerende smeeklieden bij van lijders die hun laatste hoop op de toepassing van Koch's geneeswijze gevestigd hebben. Moe ders smeken Koch, hare kinderen te red den en deze verzoeken komen uit alle oor den der wereld en van alle standen. Geen van dergelijke brieven wordt den geleerde getoond, daar het volstrekt nood zakelijk is, hem niet van zijn werk af te leiden. De feesten ter eere van den grooten gedenkdag der ontdekking van Amerika zullen te Huelva, in Spanje, plaats hebben. Uit deze haven is de ontdekker gezeild toen hij zijn groote reis begon. Een der beide broeders jvan Aarts hertog Johann van Oostenrijk zal binnen kort naar Zuid-Amerika vertrekken, om te trachten iets te vernemen van „Johann Ortb". Zijne moeder, de groothertogin- weduwe van Toslcane, verkeert door ver driet en zorg in beklagenswaardigen toe stand. Een kapper te W. is eigenaar van een hondje, dat naar den naam van „Li- di" luistert en dol is op worstjes, van ge hakt paardenvleesch gemaakt. Lidi's baas tracteert het heest vaak op dergelijke lek kernij, die het zelf moet gaan halen. De kaper schrijft het verzoek om worst dan op een stukje papier, dat de hond in den bek neemt en waarmede hij naar een win kel in de buurt loopt, waar men het ge vraagde aflevert, dat onze Lidi dan sma kelijk oppeuzelt. In den winkel is men zoozeer aan den riarbeenigen klant gewend, dat het briefje niet eens meer wordt ingekeken, en de hond dadelijk bij zijn komst een worst krijgt. In den laatsten tijd was er tus schen den kapper en den slachter, die elk ander nu en dan in een bierhuis spre ken en dan de worst rekening veref fenen, verschil van meening, want de eerst genoemde beweerde, dat hij altijd meer moest betalen dan hij besteld had. Misschien zon nog ruzie tusschen bei den zijn gekomen, als niet bijtijds een zonderlinge ontdekking werd gedaan. Het bleek namelijk dat de slimme Lidi, zoo dra hij maar trek in een worstje kreeg, hier of daar een stukje papier opzocht en met behulp daarvan op slinksche wijze een worst wist machtig te worden. Se dert die ontdekking is gedaan, worden de briefjes, waarmede het hondje komt, eerst zorgv uldig nagekeken en op de onbeschre ven papiertjes wordt niets meer afgele verd. Op de thans afgeloopen Algemeene Ten toonstelling te Keulen werden de vau de Sin- ger- Maatschappij geëxposeerde Origineele Sin- ger Naaimachines wederom met den hoogsten prys, het Eere-diploma, bekrooud en deze on derscheiding werd nog daardoor verhoogd, dat genoemde Firma buitendien ook nog de van de stad Keulen uitgeloofde Eereprijs, bestaande in een zilveren medaille ontving. Deze dub bele onderscheiding moet als welverdiend be schouwd worden, aangezien de tentoongestelde Siuger-Machines door menigvuldigheid en doel matigheid ten opzichte van de verschillende doeleinden, zoowel voor legerbehoefte, als voor industriëele bedrijven en huishoudelijk gebruik moeilijk zullen kuunen worden overtroffen. De machines werden meerendeels door stoomkracht gedreven en hun daarstellings-vermogen door onafgebroken vervaardiging van practische goe deren aan het publiek getoond. De Exposition der Singer-Maatschapp\j was dan ook een der grootste aautrekkingspunten der geheele ten toonstelling. (Hamburger Börsen-Halle.) Op Woensdag 12 November herdenken onze geliefde Ouders LEVINUS VAN HOEVE j en ANTJE DEKKER, hunne 25-jarige Echfcvereenigiug. j Helder, 12 Nov. 1890. D Hunne dankbare kinderen B. GOEDKNECHT. j C. GOEDKNECHT geb. Mens. Bevallen van een welgeschapen Zoon R. VAN GELDER-POLAK. Helder 8 November 1890. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig lijden van 9 maanden, mijn innig geliefde Echtgenoote en der kinderen zorg volle Moeder, ANTJE KOOL, in den ouderdom van ruim 51 jaar. Zwaar valt ons deze slag, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten, wiens doen liefde en wijsheid is. Wieringen, 7 Nov. 1890. Namens Echtgenoot en Kinderen, JOH. TIJZEN. Heden overleed, na een ernstige ziekte, mijn geliefde Echtgenoote JOIIANNA KEIJZER, in den ouderdom van 42 jaren. Ruim 20 jaar mocht ik mij met haar door een gelukkigen echt ver- eenigd zien. Amsterdam, 5 Nov. 1890. Jb. MENS. Mede namens verdere familie. Heden overleed onze jongste lie veling, ANNA PETRONELLA IiEIJZER, in den leeftijd van 1 jaar en 12 dagen. Helder, 10 Nov. 1890. Diep betreurd door Ouders en Grootouders. J. KEIJZER en Echtgenoote. Den 8 October overleed te Hen- drik-Ido-Ambacht, onze waarde Vader en Behuwdvader, de heer J. STIJNIS, in den ouderdom van ruim 78 jaar. E. VAN JORKS VELD— Stijnis. P. A. VAN JORKSVELD. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijn Echtge noot, betuig ik, inzonderheid aan de Hee- ren Dragers, die hem de eer hebben be wezen hem naar zijn laatste rustplaats te vervoeren, mijn oprechten dank. Helder, 10 November. Wed. R. SCHENKEL, geb. Visser. Voor de vele blijken van belangstelling, den 9 dezer ondervonden, betuigen de on- dergeteekenden hun hartelijken dank. JOH. KUIPER, en Echtgenoote. DANKBETUIGING. De ondergeteekende, Schipper RIEKEL DE VRIES, van schuit U. K. 180, en zijn equipage, zeggen hun innigen dank aan de mannen, die met zooveel edele zelf opoffering hem en zijn mannen van een bijna wissen dood gered hebben. Hunne namen noem ik gaarne, het zijnH. Ken minck, P. Oostenbrug, II. van Wijk, W. Rakker, J. Runnenburg, A. Runnenburg, G Rensmaag, T. Batenburg en J. Veenstra. Nimmer zullen wij vergeten wat zij voor ons gedaan hebben. URK, 10 November 1890. RIEKEL DE VRIES. betuigen hun hartelyken dank voor de menigvuldige blijken van belangstelling, zoowel binnen als buiten deze gemeente, ter gelegenheid hunner 25-jarige Echt- vereeniging ondervonden. Nieuwediep, 8 Nov. 1890. D.V. DONDERDAG 13 NOVEMBER, es avonds ten 7 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2