T urf-en Kolenbakken NOOIT BELEEFD! P. MOOLHUIJSEN, Kuiperstraat 14. ƒ1.40. ƒ1.40. 1000 Enveloppen, 1.40. f 1.40. 8. Magazijn De Concurrent. goedkoope Confectiewinkel STADSSCHOUWBURG, Koningstraat. JaarlüMe Zaai- ea Tooaeelaitvoeriai Tandarts BIERSTEKER, GARNALEN-VISSCHERS een nette DIENSTBODE, MEID-HUISHOUDSTER. Te koop voor f 120, een goed WERKPAARD, OESTERS, een jonge vlugge EET, een ZAAK, welke een half bestaan oplevert. Hedenmiddag van af 2 ure voort zetting van den verkoop van GLAS- en AARDEWERK, enz ,ten huize van M. WAAS, Spoorstraat. Hospitaal der Marine het malen van Meren Schoenen. repareeren van LioM en Klee- ii. van ii Meren Mnilen. Openbare Verkooping. Deurwaarder H. KWANT, een belangrijke partij Wollen en Katoenen Manufacturen. Voorloopig Bericht. Eerstdaags Uitverkoop VERPACHTING STORTGRONDEN langs en VISSCHERIJEN in het Groot Noordholl.-Kanaal, voor ingaande I Januari 1891, RpnllIMtitynorilflBariiB. ZUR MüflLEN, OÜDHNBOyEN Go. Keizerstraat 103. COGNAC VIEUX, p Literfl. fl,35 fine Canppe, -1,60 Schipper H. DE HAAN puil beste Eeplsche GASCOAKS. Zuivere Borileani-Wpei. Maieira, Port, Sherry, eu HARTESTBAAT No. 13, Ondergeteekende bericht dat zijn SINT NICOLAAS-ETALAGE in gereedheid is. Uit gebreidste keuze Galanteriën, Byouteriën, Kinderspeelgoederen, Surprises, enz. enz. WESTSTRAAT 33. KANAALWEG 18. ROOG, Goud- en Zilversmid. VlechteD, Diadeents gd Banieanx AU BON Goedkoopst Manufacturen- en Mantel-Magazijn, Prijzen beneden elke concurrentie. Een ruime keuze in de nieuwste ffestst. L 81-88. J. VAN ffILLIGl Wit. L 89 90. Voordeelen der ECHTE PFAFF-NAAIMACHINE: Deze MacMnes zijn nitslnitend veriiïta voor Heiier ei Omstreken hij C. B. SCHULMAYER Co., Heeren Battinée- en Eskimo-Colberts f4,00 en^hooger. Paletöts - 7,50 Jongeheeren „^f-4,50 Demi-Saisons, Pantalons en Einder-Pakjes. Einder-Jasjes in verschillende kwaliteiten en pryzen. Alles solide kwaliteit en nette afwerking, in den Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr., O Zaterdag 15 November 1890, Hollandsche Voorstelling, Directie A. VAN LIER. DE ZIGEUKTER, of Amerika in 1775. Historisch drauia in 6 bedrijven, naar het Fransch. gflF* Nooit alhier vertoond. "WD Zambaro, Zigeuner de Hr. L. j. Veltman. Aanvang 8 uur. Prijten der plaatsen en plaatsbespre- kingen als gewoonlijk. ZANGKOOR op DONDERDAG 13 NOVEMBER 1890, 's avonds half acht uur. in het lokaal TIVOLI te Helder. Entreekaarten zijn a 25 Cent verkrijg baar bij Mej. Wed. Jonker (Loodsgracht), Mej. Wed. Beuijn (Spoorstraat), bij het Bestuur en Leden der Vereeniging, en op den avond van uitvoering, aan het lokaal. Militairen beneden den rang van korpo raal, en personen beneden 16 jaar, wor den NIET toegelaten. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAC'S te Helder, HOOFDGRACHT K. 53, te consul- tecren voor Operatiën en het plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 103 uur. (en flinke BROODBAKKERSJON GEN, met het vak ecnigszins bekend, /wordt gevraagd, bij C. DE JONG, Bassingracht. Woi'dt, gevraagd oen Dagmeisje. Adres Bureau van dit Blad. 1*0 Koop Gevraagd een R. C. DIENSTBODE. Adres: BERKHOUT Co. gevraagd, om dadelijk te beginnen tegen f 2.50 per maand. Adres MENS Hz., Havenplein 19. O-evraaga een DAGMEISJE voor degelijks, vu 9—5 unr 's AdresMevr. Van Maren Bentz Van den Berg, Binnenhaven 48a. Gevraagd, een flinke DIENSTBODE (R. C.) bij P. G. SPIGT Spoorgracht 23. Gevraagd om terstond in dienst te treden, van goede getuigen voorzien. Adres: Mevrouw VERMEER, West straat 115, naast de school. Wordt gevraagd met Kersttijd a. s., een flinke MEID-HUISHOUDSTER, (Burgerdochter of Weduwe z. k.) P. G., middelbaren leeftijd, bij een Weduwnaar met 3 kinderen, tegen f2.per week. Bekendheid met winkelnering strekt tot aanbeveling. Brieven franco onder letter II. 204, aan de heeren BERKHOUT Co., Uitgevers van 't Vliegend Blaadje. Menschen, denkt er om I Vrijdag 14 November zijn JAN en KOBA e'e'n jaar getrouwd! zwarte Merrie, oud 12 jaar. Adres bureau van dit blad. Verloren, Zaterdagavond, een zwartzijden HANDSCHOEN, gaande van einde Koningstraat naar Ti- voli, of in Tivoli. De eerlijke vinder zal beloond worden. Adres: Koningstraat 90. X7" erloren Vrijdagavond, een ZILVEREN BROCHE met DIAMANTJES. Tegen belooning terug te bezorgen Spoorstraat 108. T© Koop een zoo goed als nieuwe Te bevragen bjj BERKHOUT Co. AdreaBERKHOUT 4 Co. voor onvermogende zieken, worden op duidelijk dokters-attest, met datum, gra tis afget jeven door den Oesterput >AM- STELDIEP", Te koop aangeboden mak in alle tuigen. Te bevragen bij W. DE JONG Cz. Broodbakker, Wieringen. Door vertrek naar elders nog eenige MANNEK-KANARIES te koop a f 1.50. Janzenstraat No. Ié. Te koop aangeboden: Franco brieven, onder lett. »Z", voor nadere informatie bij de Wed. SAMWEL, Boekh., Spoorstraat. T© Huur een ruim HUIS, bevattende 4 Hamers, Keu ken, met vrij Erf, tegen 15 Gulden per maand, Keizerstraat No. 71. Adres D. HOOGENBOSCH, Weststraat 43. te WILLEMSOORD. Onderhandsche inschrijving voor de na volgende werkzaamheden, voor het jaar 1891, als: Inschrijvingsbiljetten op gezegeld papier en in gesloten couvert, worden ingewacht bij den ondergeteekende vóór of op den 18en November 1890, bij wien tevens na dere inlichtingen zijn te bekomen op iederen werkdag van 912 uur voormiddags en van l1/*4 uur namiddags. De Administrateur, DE JOSSELIN DE JONG. Wegens verplaatsing der zaak, te Helder, zal aldaar, op Dinsdag 18 N o v. a. 8., en zoo noodig den volgenden dag, telken» des voormiddag» te 101/ï uur, in het Winkelhuis van den heer J. S, JACOBS, aan de Middenstraat, publieke verkooping houden van bbstaande in Baai, Bevers, Flanellen, in di verse soorten en kleuren, Tri cot-ondergoederen, Wollen- mutsen.Sokken,Kousen, voorts Oogjes- en Blokjesgoed, Die met, Schortenbont, enz. Wijders Glas- en Aardewerk, verlakt Blikwerk en Galan- teriën. Alles op de verkoopdagen ter voorschre ven plaatse te zien, van af 's morgens 9 van een belangrijke solide partij bestaands uit Handmoffen, Colliers, Boa's, Pelle- rins, Bonten Heeren-, Dames- en Kindermutsen, Bever Zwart en Grijs Bont, enz. enz. jHT Alles afkomstig van der soliedste Magazijnen van Amsterdam. "Mf van 0 jaren, door 1. Den Ontvanger der Reg. en Dom. te SCHAGEN, op den 2 DECEMBER 1890, voorm. ten 10 uur, in de herberg van P. STAM, aan het Zand in de gem. Zijpe. 23 perceel en GROND en 6 per- ceelen VISSCHERIJ. 2. Den Ontvanger der Reg. en Dom. te DEN HELDER, op 3 DECEMBER 1890, des middags ten twaalf uur, in het lokaal Tivoli", te Den Helder. 18 perceelen GROND en 2 per- ceelen VISSCHERIJ. 3. Den Ontvanger der Reg. en Dom. te PURMEREND, op 4 DECEMBER 1890, des morgens ten 10 uur, in het Heeren-Logement te Purmerend. 16 perceelen GROND en 5 per ceelen VISSCHERIJ. 4. Den Ontvanger der Reg. en Dom. te ALKMAAR, op 5 DECEMBER 1890, des voorm. 11 uur, in het hotel »De Toelast", te Alkmaar. 19 perceelen GROND en 5 per ceelen VISSCHERIJ. Zie verder de Biljetten. Boekjes h 10 cents per stuk zijn te verkrijgen bij voornoemde Ontvangers, bij wie tevens de kaarten ter inzage liggen en andere inlichtingen te bekomen zijn en tegen vooruitbetaling bg eiken anderen Ontvanger der Reg. en Dom. De Raad van Toezicht van het Konink lijk Instituut voor de Marine, te Wil lemsoord, is voornemens op Woensdag 26 November a. s., des namiddags ten 2 ure, onder nadere goedkeuring van Zijne Excel lentie den Minister van Marine, aan te besteden, de levering van BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN. ten behoeve van gemeld Instituut gedurende het jaar 1891. Gegadigen worden verzocht hunne ge zegelde iuschrijvingsbiljetten vóór het uur der aanbesteding bij den Raad van Toe zicht in te zenden, terwijl de lijst der te leveren Boeken en Tijdschriften, alsmede de voorwaarden van aanbesteding ter inzage liggen ten bureele van den Officier van Administratie, bij wien tevens de noodige inlichtingen zijn te verkrijgen. Willemsoord, 10 November 1890. De Raad van Toezicht voornoemd, C. E. UHLENBECK, Voorzitter. J. A. SONNENBERG, Secretaris. Kassiers en Commissionairs in Effecten, belasten zich met het inkasseeren en dis conteer en van binnen- en buitenlandsclie Wissels, het in- en vsrkoopenzoomede het in prolongatie nemen van Effectenhet nemen van gelden in deposito en het inwis selen van gouden en zilveren vreemde munt speciën en geldswaardig papier. Depót .- II H. SLIJTERS! verkrijgbaar op Litersflesschen (echter niet minder dan 2 L.) of op fust. is HEDEft' gearriveerd met een lading 60 cent per mud. 65 cent geklopt vrij aan huis. Bestellingen worden aangenomen bij B. HARJER, Kanaalweg, G. HARJER, Spoor straat en J. HARJER, hoek Molengracht. Dijkstraat. Monster op aanvraag. V erüulsd van de Bassingracht 21 naar de O. ZEXiZSHsT. Mij vleiende met een druk bezoek vereerd te worden. zijn weer opnieuw in fraaie keuze bg mij in voorraad. Van uitgevallen haar worden VLECH TEN gemaakt. Dubbel en enkel OLIEGOED, Mouwen, Slobkousen en Zuidwesters, zijn tegen lagen prijs bij mij verkrijgbaar. D. GLAZER, Binnenhaven 15. Weer ontvangen puik, puikste, echte Zeeuwsche blanke AARDAPPELEN, f 3,40 per mud, 30 Ct. per 5 kop, 10 Ct. per kop, vrij aan huis. Te verkrijgen bij C. STEEMAN, Kanaalw. R. STEEMAN, Stationstr. MAGAZIJN SPOORSTRAAT. J. MAKELAAR, in de Koningdwarsstraat, be richt dat hij weder een uitmuntend best PAARD heeft geslacht. Biefstuk 25, Rollade 17Ysi Lapjes 15 Ct. Tevens verkrijgbaar dik vet Scha pen vleesch 25 Ct. Alles per 5 ons. De algemeene bijval, waarover de echte Pfaff-Naaimachine zich mag verheugen, is zeker wel het beste bewijs van hare soliditeit. De gang der Pfaff-Naaimachine is geheel en al zonder gedruisch. Elke Pfaff-Naaimachine is met den nieuwen exentrischen draadhevel voorzien. Aan het werk der Pfaff-Naaimachine zijn alle wrijvende deelen, zooals scheepje, transporteur, spoelhouder, trekstang, kamrad, enz., uit best staal gesmeed, niet gegoten. Alle Machines hebben een lichte naaldstang met lange leiding; het hart schuift op beide kanten van de voorplaat en verhindert zoodoende elke draaiende beweging der naaldstang, waardoor "de houdbaarheid van hart, hartrol en naaldstang bevestigd wordt. De gepatenteerde scliccpjesuitwcrper is aan alle Pfaff-Machines aangebracht. Elke Pfaff-Naaimachine heeft den vliegwiclafzetter, alsmede den onovertreffelijken zelfwerkenden garenopwinder. Aan geen Pfaff-Naaimachine ontbreekt de hoogst doelmatige, zelfwerkende span- ningnitdrukker en draadsnijder. De uitrusting van hulpapparaten bevat 10 stuks voetjesapparaten en 4 stuks Nic- kelapparaten, waarbij 2 zoomers, 1 verstelbare zoomer en 1 verstelbare soutacheur, welke zorgvuldig beproefd zijn. Boven- en onderdraad worden ingeslingerd en behoeven niet meer ingegrepen te worden. Het lakwerk is zeer houdbaar en mooi van glans. Het handapparaat is, zooals alle overige apparaten, solied bewerkt, de kamraderen zijn zeer breed en daardoor uiterst duurzaam. Spoorstraat Q 17. HELDER. van prima kwaliteit, vierkant formaat, bedrukt met naam en adres fl.éO. HST Men xrrage s. v. p. monsters. KONINGSTRAAT, HELDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3