STOUT 0 L. ff. F. Th. ESSELAflR, Binnenhaven No. 4, W. J. BLITZ, PDIKI NATUURBOTER VAN VOLLENHOVEN'S rii-Iaals Gelegenheid voor: twee nette KOSTGANGERS. TE HUUR, TIVOLI te Helder. op VRI1DAB 14 NOVEMBER 1890. Prins Hendrik Stichting. Versch Rundvleesch, gerookt Spek, Geld gerookte Worst. Vet en Reuzel (gesmolten), Brood, Melk, gebr. Koffie, Thee, gebr. Stroop, Rijst, Bonnen en Erwten, Gort, Pe per, Kaas en witte Suiker, Boter, groene Zeep, Droogwater (Soda), Vermicelli, fijn Zout, Stroop. Petroleum, ord. Zweedsche Lucifers. G. G. LANDMETER, Kruisweg. HEEREN- '3O130 BdlNVl A. BRUNSTIN& Rzn, Beilen. MiUSIiSTiPPIi voorfteolOOCLjetpMtawijfflê. M. GRIESHAVER, HUISRAAD, INBOEDEL Photografie-lnstantanée E. DULFER, Hoofdgracht 39, Helder. Kanaalweg; 169. Bijlstraat 13 AGENTSCHAP der West-Friesche Bank te Schagen, der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Grédit Foncier de Oelgiqne te Brussel, enz. AGENTSCHAP der Alpeeaa Maatschappij van Levens- verzeterinc en Ltifrenlen te Amsterdam. Scheermessen het fijnst worden aangezet, A.R. H00F0-EAU DE COLOGNE, van J BIJLOOS, Coiffeur, Altaar. Do Rookende Amerikaan, KINDERSPEELGOED. W. JAGER GERLINGS, KJSUHBKftXJK&AV 1Ö3, W. O. HATTINGA RAVEN, Vuurvast IJzerglanslak. Geoctroieerd door Z. M. den Koning. m Prijs per doos 25 CENT. GEBRS DE BOSR, Weststraat 93, Per hoele fl. f 1.30, per v» fl. f0.65. ganM in Wijnen, Jüwm, linnen- en luit^nlani^h d#itita[(l. Specialiteit in COGNAC. is de meest versterkende drank voor BLOEDARMEN, ZWAKKEN en HERSTELLENDEN. Aanbevolen door alle geneeskundigen van naam. Modelboeken De Roode Kous. Parijzer en Weener voor Dames en Kinderen, MflpÉt 153 51 JACQUES TAN ROSENDAEL. 1891. Prijs 40 Cent, BERKHOUT Co. Ontvangen voor het Win ter-Seizoen een ruime keuze HOEDEN, VEEREN, LINTEN, enz. Concurreerende prijzen. G, BIEGSTRAATEN-DRIESSEN. Weststraat 20. Punsch a 1' arak, ESSELAAR, nieuwe Handwerken, Verschillende soorten Brei- en Haakwnl. flOO belooning A. ADRIAANSE, 2de Koningstraat. To ti uur een WOONHUIS, Dijkweg tusschen de Kolen- en Poststeeg a f 1.00 per week. Adres: KONINGDWARSSTRAAT 15. KEIZERSTRAAT No. 58. een ruim HUIS, bevattende 4 kamers, keuken en groot erf, staande achter de School met den Bijbel. Adres: WALRATEN, Bassingracht. Schouwburg en Concertzaal Aanvang 8 uur. Solisten Mevr. v. OPHEMERT—SCBWENCKE, Dramatische Zangeres. Mejuffr. CHARLOTTE JASPERS (van Rbihs), Mezzo-Sopraan. MARIE VAN DER MAAS, Solo-pianiste. Heeren: JOHAN SCHMIER, Ie Bas, HENRI VAN HAARLEM, Bariton-Zanger. Entrée f 1,00. Plaatsen worden besproken a 10 Cent extra. Tandarts, Amerikaansche en Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag van 12 tot 1 uur, in bet Hótel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Amsterdam, Nieuwendijk b. d. Dam No. 214. 01 MdAVHltTiMNIU 'NflZV9Vlé[N!3dH¥T 'nopfxnpvt IIÜA -j? S|os>iBeuiBu uflz ojapue 0|iv "8881 ff 'T a^iaAKHff aoTaa aawva «®p -loo/w op tnapoq nop do na ^jameqauqBj puBWjsenaA -an qai2 qpauaq eSjea edmni ®R09 e aepet do '9IIÏ8P9W uepno*) 'Snipiaqosiapno eqsSooH •Btnoidio-ejöa; uepno-o uepno-o najaAt;2 uepnoo •aijiBpapj uaiaAHZ •naS|pnn^mn!jn^[ uba jut loop na[OAaqn«y 'Udduie|tune|OJ^3d J®l|e ojsoq ©a qqog eijsqiAi na 9}S3[j0^8 'nainaj^ a^n nx p9ip -JRBAJ9A j0do3[ TTBA jeeqeS 'xBRAeSpuujq U003 'otquandoj uee3 '.TBRqjOTdquono 6881 6881 8881 8881 8881 8881 Z88I 9881 sriHva nröqSataiJig AAoSswjg aninoq[aj^ nnojaDAng jastinig aguenMox uadjajqny De directeur van genoemde Stichting, zal, behoudens goedkeuring van bet dage- lijksch -bestuur, bij inschrijving aanbeste den, de levering van alle Levensmiddelen en benoodigdheden, gedurende bet jaar 1891, als; Zulks overeenkomstig de voorwaarden van aanbesteding en de beschrijvingslijst, die ad 25 Cent te verkrijgen zijn of tegen toezending van 35 Cts. franco per post worden toegezonden. De gesloten op zegel geschreven billet- ten met duidelijke aanwijzing van boeveel heid en prijzen worden tot en met den 20n November ingewacht, of kunnen in de daar toe geplaatste bus bij den portier gestoken worden, voorzien van bet opschrift »In- schrijvingsbillet. De directeur voornoemd, G. E. A. TAN HALL. Te koop aangeboden aan Heeren BARBIERS, de echte Bergmans SCHEERZEEP Per kilo 85 Ct, per 5 kilo 80 Ct. met plaat cadeau. Jassen, Testen, Demi-Saisons, Pantalons, Mantels, Doeken, Japonnen, Over gordijnen, Tapijten, prachtig uitgestoomd en van alle vlekken gereinigd in drie dagen gereed, of in alle kleuren opgeverfd WESTCRACHT 43 en 43a, Chemische wasscherij en ververij. Goederen voor rouw in 24 uren; specialiteit in bet verven van Parapluies, 40 Ct. per stuk. ud Goud, Zilver, Galons en Epauletten worden tegen Ide hoogste waarde ingekocht. L J. GROEN, Zuidstraat, bij de Nieuwebrug. Vaatjes netto 4 kilo f4.40, per 11 en 22 kilo f 1.10 per kilo. Franc» rembours. Agent de Heer M. Th DE HAAS. in 2 verschillende grootten, Eenige verkoopèr voor Texel J.J.K UIJPER, Parkstraat Franco per post na ontvangst van 90 en 115 Cent. Spoorgracht of Kanaalweg, koopt tegen de hoogste waarde en alle voorkomende artikelen. Laat. zich aan huis ontbieden. Eiken dag gelegenheid tot het opnemen van groote en kleine Photografiën, ook van Oude-kaartjes. Billijke prijs. Nette aflevering. Beëedigd Makelaar, Taxateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke veilingen. Agentschap der Brandmaatschap- pij van 1790, te Amsterdam. AGENTSCHAP der Eerste Ncderlandsehe Verzekering Maatschappij op het Leven tegen in validiteit en ongelukken, te 's Gravenhage. waar de is in de net ingerichte SALON voor Scheeren en Haarsnijden Groote keuze in alle soorten HORLOGES voor den Werkman, voor Dames, Heeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en goud. REGULATEURS, PEN DULES, WEKKERS, enz. Bij zorgvuldige repassage en guarantie, laagste prijzen. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt "on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door baar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prijs. Onovertref baar. Prgs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bij J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. SPOORSTRAAT 37. Firma 7. II. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM. Kantoor en Wijnpakhuis te Helder bevelen bijzonder aan Cussac Medoc f 32 p. anker St. Christoly Medoc f 34 St. Estephe Medoc f 36 St. Emilion f 34 p. anker. St. Seurin Medoc f 36 Roode Port a Port f 1.63,, ft. Hoofd-Agent voor HELDER en Omstreken: KANAALWEG 79. KEIZERSTRAAT 103. Deze LAK dient om HAARDEN en KACHELS glanzend zwart te maken en voor roest te vrijwaren. Wed. H. G. K. VA1V OMMEREN, Arnhem. Verkrijgbaar bij EENIGE AGENTEN voor HELDER, NIEUWEDIEP, TEXEL en Omstreken. Slijters genieten ruim rabat. Bssolaar, Biimon Ti4. Exqulso soorten. KanaalwegOO, r u Petroleumkachels M Engelsch model. Groote hitte, zonder reuk. H 2 Prijs f 8.50. N 3 Naar buiten na ontvangst van postwissl J Koningstraat. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Menu's, Huwelijks- en Verlovings kaarten en Brieven, Rouwbrieven en Kaarten, Gewone Fantasie-Visitekaartjes, Chromo- en gewone Adreskaarten. Nota's, Rekeningen en Kwitantiën. Balboekjes en Diploma's. Enveloppen, Prijscouranten, Etiquetten en alle andere Drukwerken, worden op aanvraag gaarne ter inzage gezonden door de Handelsdrukkerij yam O. do Boor 7r. VERKOOPHUIS Nieuwe zeer uitgebreide sorteering met bijpassende KOORDEN, enz. Aanbevelend, ritgave-BUSÉ-H*rdiniveld. I Te bestellen bij de Boekhandelaren I Onder beleefde aanbeveling, Putter m Jtam, le kwaliteit 7/ 2e per flesch fl,20. liter f 1,50. flesch fl,00. liter fl,20. per flesch f 1.50. Binnenhaven No. 4. voor het aanstaande St. Nicolaasfeest. Zephierwol a 16 Ct. per plak. Uitslaan van LAKEN, GUMMI, etc. P. C. WIJNBERG, I 141. aan ieder, die, na gebruik van Professor Lefrie's Likdoorntinctuur, nog last van Likdoorns, Eeltkuobbels of Wratten heeft. Per flacon met penseel 60 CENT. DEPOTHOUDER Hoofd-Agent, SELLE, te Haarlem, TRADE MARK Kalverstraat 115, Amsterdam, Alleen in verzegelde pakjes, voor- j zien van naam, adres en bovenstaand ge deponeerd handelsmerk, verkrijgbaar tt HELDER: Binnenhaven Hoofdgracht Kanaalweg Keizerstraat Koningstraat P. OETELMANS. D. vanAMESFOORT. Wed. J. HALBRUGGE. C. KOK-Stklleman. J. JONKER. T. KIESEWETTER. Wed. C. ZUNDERDORP. Werklieden- Vereeniging. Laan hoek Pijlsteeg P. van der OORD. Langestraat Wed. R. GEUS. Loodsgracht W. RAN. Middenstraat W. H. BURGERS. F. STEEMAN. D 233-234 B. WEIJENS. Spoorstraat Westgracht 327 Weststraat Zuidstraat Burg den Hoorn Oosterend Oude Schild Waal Cocksdorp J. KORVER. P. DE GEUS. E. PRINS. H. DITO. M. DE KLERK. J. KORVER. J. WINTER. E. LABOUT. Op TEXEL: J. EELMAN. D. B. LAP. C. G. KUIJPER. D. VOS Dz. H. ROEPER. JOH. DE GRAAF. Bobk-, Courant- en Handebidrukk*t$ Tan C. DB BOER Jr., H«U*. Op VLIELAND: S. W. DEKKER. Op TERSCHELLING R. A. BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge- Testigd op S0UCH0N THEE a f 1.30 per 5 ons. MAAGDENBURGER Opgericht in den jare 1844. Verzekering tegen' brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederlandde H.H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. MOOT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4