Kinderspeelgoed -«e RUIME KEUZE St. Nicolaasfeest Vlamingstr. No. 50. 33. Kanaalweg 33. SIGAREN, Schoenwerk, Handel in Wijnen, Litenren, Binnen- en BniteninndscB Gedistilleerd. Specialiteit ii 33 Kanaalweg 33. S. K. LUIJTZEN. 011 tanllitir ST. MCOUMDMOI tan (tl De Rookende Amerikaan St, si LiiiiimPï., SALMIAK-PASTILLES Boekwerken, Luxe-Artikelen, Scheurkalenders, Prentenboeken, enz. Boekhandel J.UEB0MJÊ&* J. N. QUERELLE, Kanaalweg No. 139. PARAPLUIES van af f 0.90. I EN-TOUT-CA'S van al f 0.75. Byouteriën, Handschoen-, Werk- en Zakdoekendoosjes. Benevens een ruime keuze in gekleede POPPEN en 30-cts. ARTIKELEN. Wed. C. OVER, L.W.F.0UDEHH0VEH. Waagplein 4. HET EENIGSTE, VOORNAAMSTE EN HET MEEST BEKENDE ADRES VOOR ECHT, DEUGDE LIJK, ELEGANT EN GOEDKOOP is liet Noorfl-Braliantscli Schoen- Laara-MagazijD Wederom een uitgebreide sorteering voorhanden, waarvan de prijzen niterst concurreerend zijn. ZIE DE ETALAGE KANTOOR-BEHOEFTEN, KRUISWEG 175. Th. K8SELA AR, Binnenhaven 4. -«f £3 ««t •*3 P.S. Op de HAARDEN en KA CHELS wordt 10 procent kor ting toegestaan Ï2S Parapluie of Entoutcas. KOOPT MEN HET VOORDEELIGtST J. Barneveld, GUST AIMARD, Steeds verkrijgbaar: OostÉotstraat 50. Wei J. SLIKKER ATTENTIE Dames- en Kinderhoeden en Mode-Artikelen, GoemnMstteD. BERKHOUT Co., li lil priin lil 1. B. Veler, W. G. Boele Senior. N. L. TEN HACKEN, Baleinen BEZEMS, Zeemleêren Lappen, BOEHSTIDIEieS, A. BREET Wzn. AKRETTEN. BERKHOUT Co. Zniöslr. Kaïtoorkacbd T.af f3.00 KamerfacM f8.50 Pooi f 0.16 Taai f 0.35 Koleclepel f0.08 fö.85 Koienbakkei f0.65 WinRr-gardapto, monsters a 35 ct de 5 kop. C. POSTMA. M. BEEK, Ie Molenstraat 31. U0T LIKDOORNS, Gedurende den Winter alhier B —w' verkrijgbaar: Geldersche Hutspot, Kluifjes, Ribbetjes 24 Cent. Kluifjes 22'/s> en 20 Cent. Alles bij de 5 ons. J. TISMEEB, SCHAGENSTRAAT No. 18, bij 't Spoor. Een algemeen als goed erkend middel hij HOEST en VERKOUDHEID zijn de optassende en verzachtende van KRAEPELIEN&HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogis ten in Q fleschjes a 20 cent. Te Helder bij de Firma BOON, Apoth.; te Schagen bjj W. A. HAZEU, Apoth. Teletaonuoininer Voor net a. is ondergetekende ruim jeiortetrd IN ZUIDSTRAAT. Telefoonnummer 40. Uitmuntende gelegenheid tot het ge bruiken van warm© Baden, Bestellingen per telefoon kunnen worden aangenomen bij de firma BUISONJÉ ZOON, Hoofdgracht, de H.H. A. J. MAAS, Dijkstraat, BERKHOUT Co., Zuidstraat, en aan 't BUREAU van 't VLIEGEND BLAADJE," Spoorstraat. Beëedigd Makelaar, Taxateur van Roerende en Onroerende Goederen, Houder van publieke veilingen, van Huizen, Landerijen, Schepen en Inboedel. Agent van Brand-, Zee-en Levensverzekeringen. Verzekering tegen invaliditeit en ongelukken Verschaft groote en kleine Kapitalen onder verband van Hypotheken, en op Obliga tie, tegen zeer billijke renten. Het Kantoor is geopend op werkdagen van 94 en van 68 uur. IM OPRUIMING TOT ZEER LAGE PRIJZEN van een belangrijke party als Grootboeken, Journaal-, Kas-, Dag- en Copiëerboeken, Rekeningen, Kwitanties en meerdere Kantoorb«noodigdheden. Passerdoozen, Verfdoozen, Conté Teeken- Potlooden, roode, blauwe en zwarte Inkten, kleuren Tubes-Verven, Penseelen, Teeken papier, meerendeels afkomstig van het Magazijn van de Heeren KOREVAAR, te Amsterdam, zeer geschikt tot Sint-Nicolaas-Cadeaux. Groote voorraad fijne LEDERWAREN, KINDER-SPEELGOEDEREN, PRENTENBOEKEN. Meer dan 30 verschillende soorten SPELLEN. Al deze goederen worden tot opruiming ver beneden fabrieksprijs verkocht. Wederverkoopers kunnen hiervan proflteeren, daar de prijzen veel lager zijn dan aan de fabriek zelve. Men spoede zich hiervan te proflteeren. Zeer fijne Verjaar- en Felicitatiekaar ten en Brieven. Buitengewóón groote sorteering in V E K F D O 6 Z E M, waaronder zeer fraai soort Uitvoerige Prys-Courant op aanvraag te bekomen. p p ,q 8— ziet men tentoongesteld een groote sorteering Bickelen Artikelen, Kolenbakken, Lampen, zoowel hangende als staande, die tot lage prijzen d contant met 5 procent korting worden verkocht. !r*-i GS ÉT"1 Ot) te <3? ENTOUTCAS van al 11.80. SPOORSTRAAT. M BIERENBROODSPOT. 99 in het Magazijn SPOORSTRAAT 87. 99 Eigen gemaakte massief Mahonie Linnen- Kasten, van af f30.Ovale Salontafels f 15.Ronde Tafels f 11.Schuiftafels en Keukentafels voor spotprijs. Mr. Meubelmaker. Westgracht 43. Goedkoope Serie in twaalf deelen der Beroemdste Werken van Geheel nieuwe uitgaaf, opgeluisterd met Zes-en-negentig Platen. De Goudkoorts Curumilla Valentin Guillois De Boekaniers. De Zeeschui mers. De Goudzoekers. De Bijenjagers. Steenhart. Vasthand. De Mexicaan- sohe nachten (2 dln.)De Araucaniër. Elk deel ±250 blz. gr. royaal 45 regels per blz. in rijk geïllustreerden veelkleuri- gen omslag, f 1.50 per deel. flNT* Bij inteekening op de serie ont vangt men de twaalf deelen, doch wor den slechts tien berekend, dus i twee deelen gratis. <3° i De serie komt daardoor dus op slechts f 1.25 per deel. De deelen verschijnen met niet te groote tusschenruimten. - Zie verder het gratis prospectus. Men teekent in bij eiken Boekhandel en bij de Uitgevers DE ERVEN J. L. N1ERSTRASZ, 's Hage. GANZEN, TALINGS, SMIENTEN, EENDEN, EOTGANZEN, HAZEN, KONIJNEN, enz. enz., bij De ondergeteekende gaat steeds voort met den verkoop van tot het vak behoorende. Spotprld zen. A. LEIJDING-GOMES. KRUISWEG 176 Lotgevallen van Genoveva van Brabant. De hut van Oom Torn of de verschrikkingen van het slavenleven in Amerika.De schoone Magelona. - Avonturen in den Nieuwjaarsnacht. Ali-Baba en de veertig roovers. Hendrik van Eichenfels of de wonderbare wegen der Voorzienigheid. Rosa van Dennenburg of de zegepraal der kinderliefde. Fortunatus, zijn tooverhoedje en geluksbenrs. Jozef Zwartmantel, het huzarenkind, of wat God doet is welgedaan. Wiilem Teil of de eedgenooton van den Rütli. Geschiedenis der Schoone Hir- landa, of de zegepraal der onschuld over de boosheid. Nathan do woudlooper. De goudsmid van Parijs. Gaston van Frankrijk of de man met het ijzeren Masker. Tijl Uilenspie gel, zijne grappige invallen en streken. Robert de Duivel. Fra Diavolo, of de herberg te Terracina. Don Juan, of de steenen gast. Hertog Ulrik van Wurtemburg. Prins Eu- genius, de dappere ridder. Beatus de klui zenaar. Het Opperhoofd der Amakozen. De schatgravers in het zwarte woud. De student van Ulm. Het koralen Kruis. Doktor Faust, of het verbond met Satan. Schinderhannes, de roovcrhoof'dman. De veldtocht naar Rusland. De smit van Hoorn berg. Reynoud, het wonderkind. De schoune Carolina. Hulena, de Keizersdochter. De prijs van 1 Boek is 25 Cent. Wanneer me« i van deze lezenswaar dige en nuttige Boeken tegelijk koopt, betaalt men daarvoor slechts f 1.30. Bij ontvangst van Postwissel, groot: f 1.30, zenden wij franeo alom. ZUIDSTRAAT. VOOR ONTVANGEN zeer nette verpakkingen diverse Depót van SPBOT! SPBOT! SPBOT! 20 oent per bosje, verkrijgbaar bij »DE NIEUWE OESTERPUT" Voorheen J. REIS.) 40, 50, 60, 70 en 85 Ct. 30 40 50 60 en 70 Ct. 10 12, 16 20 24 en 30 Ct. verder alle mogelijke BO BS TEL WERKEN, tot zeer lage prijzen, bjj P BOEKEN, door de Firma BOLLE, KOSTER of anderen aangeboden, worden bjj ons geleverd, mits tijdig besteld. Telefoonnummer 42. 'Kanaalweg 33. Puike Saksische Roode De Ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor huisraad, meubelen, koper, lood, zink, touw, zeildoek enz. enz. W Laat zicli aan huis ontbieden. EELTKXOBBELS, HOORNVLIES, HUID- EELT, WRATTEN, enz. worden in 7 a 8 dagen geheel verwyderd, zonder de minste pijn te veroorzaken (ook zelfs niet op de gevoeligste huid). Prys p«r flacon met pen seel 50 Cts. Alleen echt bij W. V. BRUINVIS. Eisch de handteekening van A. v. TUIJLL. dragen hebt, heb ik op je schouders gelegd. Je wilde niet trouwenik heb je daartoe overgehaald.' Pardon, waarde vriend, ik bedoelde vol strekt niet je eenig verwyt te doen daar heb ik geen recht toe. Wees een beetje toegevond mei ray, het zal wel overgaan, alles gaat voorbij, geluk en ongeluk. Spoedig zal ik weer een ander mensch zijn. Kom, neem een stoel en ga zitten." //Gave God, dat je waarheid spreekt,» zei Von Wambold, terwijl hij ging zitten. z/Ik zal wat bestollen." Ja, Koert, laat vooral wyn en water bren gen, ik heb grooten dorst.» Koert schelde en een kwartier later was de tafel voorzien van koud vleesch, boter en brood, wijn en water. Nadat Von Wambold zijn dorst had gelescht, begon hij «In do eerste plaats zal ik jo maar zeggen, dat ik van plan ben dezen nacht en morgen by je te blyven.» Dank, Erik, dank voor dit besluit! Ik zal dan tenminste éen dag ontkomen aan de een zaamheid, die zoo loodzwaar op my drukt.* //Drink je niet, Koert?" «Sedert twee dagen heb ik geen droppel wyn geproefd, maar om jc een genoegen te doen, zal ik meedrinken." De vrienden klonken met de glazen en le digden die op hun beider welzijn. Zy aten een weinig van het brood en het vleesch, maar de rechte eetlust ontbrak. Het gesprek liep aanvankelijk over onver schillige dingen, maar Erik trachtte het op Jane en op de reden van zyn komst te brengen. Koert ontweek echter telkens; blykbaar zweeg hy liever over eene zaak, die hem zoo pynlyk was. Von Wambold besloot daarom ronduit te spreken. Hy schoof zijn stoel dichter by en legde de hand op Koerts schouder. 'Koert, ik heb opgemerkt dat de eenzaam heid hier in het bosch niet goed voor je is. Je zoudt hier tot wanhoop vervallen. Het is danrom noodzakelyk dat je naar je prachtige villa terugkeert". Koert keek zyn vriend een oogenblik vra gend aan. ,Je wilt daarmee zeggen, dat het mynheer Morris gelukt is mijn arme vrouw naar Parijs te doen vertrekken," zeide hy eindeiyk op doffen toon. wJa, Koert, Jane is afgereisd". Dat schreit ten hemel! O, Erik, het be rouwt my zoo, dat ik in het plan van den advocaat heb toegestemd, dat ik dien ver vloekten brief geschreven heb, dien hij my heeft gedicteerd. Val my niet in de reden, Erik, ik weet wat je zeggen wftt. Mijnheer Morris meende het goed, maar dat ontneemt aan zyn handelwijze volstrekt niet het mise rabele karakter. Men mag een zwakke vrouw niet dupeeren, al heeft zy ook nog zoo veel tegen ons misdreven. Een schurkenstreek blyft een schurkenstreek, al is het doel nog zoo edel. Ik was krankzinnig, toen ik my liet be praten, om dien lagen, lafhartigon brief te schrijven". «Ik houd mijnheer Morris voor een door en door eerlijken vent. Ik zie in hem een man, die voor niets terugdeinst om zyn vriend van dienst te zyn. Ik geef toe dat zyn opvatting van het leven de onze niet is, maar dat geeft ons niet het recht, om zoo over hem te spre ken. Of meen je soms, dat de advocaat in deze zaak eenig eigenbelang beoogt?" •Daar ic geen sprake van". z/Goed, dan kan bij slechts edele motieven hebben. Koert, ik heb God meermalen reeds gedankt, dat mynheer Morris ons in deze treurige zaak behulpzaam is; wij hadden geen raad geweten en het schandaal over ons laten losbarsten. Ik moet bekennen, dat mynheer Morris ondanks je bedenkingen, bij my hoog in achting staat. Je kon niet langer met die vrouw leven en er was geen ander middel om je uit je leelijke positie te redden. Of heb je soms berouw, dat je Jane verlaten hebt?" Koert kleurde. «Ik geloof, dat je in mijn plaats niet anders zoudt gehandeld hebben," zeide hy. «Ik meende dat het mijn plicht was, zóó en niet anders te handelen. Wat kon ik anders doen? Moest ik Jane een scène maken, zooals men dat op het tooneel ziet? Of haar voor de vierschaar dagen? Moest ik zelfs niet tegenover haar elke zinspeling vermyden op het feit, dat ons verder samenleven verbiedt? En toch, myn vriend, vóór ik dien vervloekten brief schreef, had ik met haar naar Amerika moeten vluchten. Ik sta nu diep beneden haar, want ik pleegde een laag bedrog en dat de advocaat my daartoe verleidde nu, daarvoor mag hij ter helle varen!" Koert sprong van zijn stoel op en liep ten hoogste opgewonden heen en weer. „Maar, beste vriend, waar dwaal je heen vroeg Wambold met bevende stem. Van dwalen kan geeu sprake zyn! Ik heb het terrein goed verkend, waar ik nu ben. Welk recht heb ik nu om tegen Jane van de eer en de plichten van myn stand te gewagn Ik heb bedrog gepleegd, bygevolg bon ik eer loos, je moet my verlaten, Wambold!" Houd op, Koert, je zenuwen zyn overspan nen. Morgen zal je meer bedaard zyn; wij zullen van nacht in één kamer slapen. Koert lachte bitter. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1891 | | pagina 6