't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ne, 1977. Woensdag 27 Jamiari 1892. Twintigste Jaargang, NIEUWSTIJDINGEN. „ONTËRFD Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. Atoortnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondageblad f 1,20. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavertentlön Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 26 Januari 1892. Het vorige jaar zou niet ten onrechte door den schrijver eener kroniek van de ge meente Helder genoemd mogen worden het jaar van verkiezingen. 'tJaar 1892 zal, als zich ten minste geen buitengewone vacaturen in de vertegenwoordigende Colleges voordoen, wat de verkiezingen betreft, heel wat kalmer verloop hebben. Alleen moet in de maand Mei a.s. de verkiezing plaats hebben van twee leden der Provinciale Staten, wegens de peri odieke aftreding van de heeren Mr. M. Büch- ner en J. G. O. D. Dikkers. 'tZal onzen lezers bekend zijn, dat voor deze verkiezing het hoofdkieBdistrict Helder is samengesteld uit de gemeenten Helder, Terschelling, Texel en Vlieland. Ten vorigon jare telde dit kies district 2551 kiezers. Voor dit jaar moeten eerlang de kiezerslijsten opnieuw worden op gemaakt. Zulks geschiedt, volgens de voor schriften der kieswet, naar aanleiding van de opgaven, die door de ontvangers der directe belasting bij den Burgemeester worden inge zonden, omtrent de mannelijke ingezetenen der gemeente, welke over 't laatstverloopen dienstjaar ter zake van hunne woning in de personeele belasting of wegens grondbelasting zyn aangeslagen tot. een bedrag, voor de toekenning van het kiesrecht gevorderd, en die hunne aanslagen geheel hebben voldaan. Verder werden op de kiezerslijsten geplaatst de kamerbewoners (lodgers), die echter ver plicht zyn, van hun verlangen om tot het kiezerskorps te behooren, vóór 15 Februari van ieder jaar aangifte te doen ter Secretarie. Er bestaat een bepaald model voor het doen dezer aangifte. Medio Maart worden de kie zerslijsten door 't Hoofd van 't Gemeentebe stuur vastgesteld en van zynentwege aange plakt en ter Secretarie ter inzage nedergelegd. Alsdan kunnen binnen 14 dagen bezwaren tegen die lysten bij den Gemeenteraad worden ingediend. Definitieve vaststelling der kie zerslijsten geschiedt uiterlijk op den 25 April- Ze worden dan opnieuw gepubliceerd, en daar van wordt in 't openbaar kennis gegeven. We vermelden het bovenstaande, ook om daardoor, zoo mogelyk, meerdere belangstel ling in de zaak der verkiezingen te wekken. En tevens merken we op, dat het doen van aangiften en het inzien der kiezerslysten, als ze ter visie zyn gelegd, aanbeveling verdient, en dat dit het eenige middel is om klachten, die veelal ontijdig worden geuit, te voorkomen. In de maand April a.s. zal het 25 jaren geleden zijn, dat onze plaatselijke Weerbaar- heids-vereeniging, genaamd «Artillerie-Vrij korps», werd opgericht. Menigeen zal bij 't ver nemen van deze aankondiging, zich nog wel de dagen herinneren, toen de Luxemburgsche quaestie met een oorlog dreigde, en ieder zich zocht voor te bereiden voor een verdediging van den dierbaren vaderlandschen grond. En toen in die dagen de luit ter zee C. A. Jee- kel eene opwekkende rede hield, om voor de vryheid en de onafhankelijkheid van 't Va derland de wapens aan te gorden en zich te oefenen in de behandeling van geweer en ge schut, was de geestdrift schier algemeen. Sinds heeft de Vereeniging tot oefening in den wa penhandel zich, ondanks veranderde omstan digheden, weten te handhaven, en zij heeft thans een niet roemloos leven achter zich. Be halve de schietwedstrijden, die zy voor leden plaatsgenooten heeft georganiseerd, heeft zij meermalen de leden van weerbaarheids-corpsen en van schutteryen van elders naar hier uit- genoodigd, om zich met elkafir in het juist- schieten te meten. En in ieder geval heeft zij, met het oog op mogelyk gevaar voor 'slands vryheid, en onafhankelijkheid, in den loop der jaren een aantal jongelingen en man nen in de behandeling van het schietgeweer geoefend. Er bestaat dus wel reden, om het 25jarig bestaan der Vereeniging te vieren, en met genoegen vernamen we dan ook, dat in de vergadering van het bestuur, gisterenavond gehouden, aan eene commissie is opgedragen, de viering van het 25jarig bestaan der Ver eeniging voor te bereiden. Het Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dat onder den naam van iiVolksalmanak» verschijnt, bevat o. a. een lyst van de Departementen dier Maat schappij, met vermelding van hunne instellin gen. Aan deze lijst ontleenen wij de volgende opgaven Het Departement Schagen, met 36 leden, heeft een Volksbibliotheek, een Zangschool, een Spaarbank, een School voor handenarbeid (huisvlijt) en Volksvoordrachten. De Biblio theek telt 554 boeken, de Zangschool 46 leer lingen en de School voor handenarbeid 18 leerlingen. Het Departement Anna-Paulowna, met 43 leden, heeft een Spaarbank, een Volksbiblio theek, een Vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek en een Ziekenfonds. De Bibliotheek bevat 550 boeken. Het Departement Helder, met 73 leden, heeft een Spaarbank, een Volksbibliotheek, een Gymnastiekschool en een Industrieschool. Vroeger maakten ook de Volksbijeenkomsten een onder-afdeeling van het plaatselijk Nuts- departement uit. De Bibliotheek telt 980 boe ken, de Gymnastiekschool 30 leerlingen en de Industrieschool 104 leerlingen. Wieringen, 22 Januari. Hedenmiddag werd op de met vlaggen versierde baan de aangekondigde hardrijdery van mannen boven 18 jaren gehouden. Tien, allen flinke ryders, hadden zich hiervoor aangegeven. Hardnekkig werd gestreden om den prijs. Na menige rit werden de pryzen gewonnen door A. Az. Duijnker, van Westerland, J. Cz. Lont, van den Oever, S. Veerdig Cz. en N. Scheltus, beiden van Oosterklief. Vele bewoners van het eiland hadden zich naar de ijsvlakte begeven om dit winterver maak bij te wonen. Het was voor vele toe schouwers een prachtig gezicht op die groote uitgebreide ijsvlakte van de lage landen, alle liefhebbers van klein tot groot, van het Oos- ter- en van Westerland by elkaar te zien, terwijl in het midden der menigte onderscheidene vlaggen wapperden. De president der hier bestaande IJsclub had alles aangewend wat strekken kon tot ware feestviering; de baan voor den wedstiyd wat goed gekozen, terwijl de commissie ook gezorgd had voor goed afgezette bij-banen voor de belangstellende toeschouwers, waar men voor 10 centen de persoon toegang had. Mocht dit met een goed doel door de commissie vast gesteld wezen, velen waren er helaas nog, die er anders over dachten en stilletjes gebruik maakten van de bijbanen om de uitgave van 10 centen te besparen. Het is te hopen dat wanneer de commissie weer een dergelijk feest organiseert, ieder toeschouwer bereidwillig zijn kleine gave offert, overtuigd dat langs dezen weg de kosten van dergelyke volksfeesten be streden moeten worden. Des avonds werden door den Edel Achtb. Heer Burgemeester, Eere-Voorzitter der IJs club, in het koffiehuis van den heer A. de Haan de pryzen uitgereikt, welke bestonden in klin kende munt. Het feest, dat werd afgewisseld door eenige muzieknummers door het Harmo nie-Gezelschap, was voor velen der aanwezi gen in de zaal, een vroolijke avond. Men schrijft ons van Wieringen 22 Jan. Wanneer men nu aan de Haukes komt en het oog laat gaan over onze visschersvloot, dan kan het niet anders of men denkt, het verschil voor hen is zeer grootde vorige winters verscholen z\j hun scheepjes achter een wierhoofd of trachtten zo langs een andere zijde goed te leggen, maar altijd aan veel gevaren blootgesteld, en nu liggen er dagelijks p.m. 100 vaartuigen in de haven. Wel is onze haven nog niet voor 't publiek opengesteld, maar dit wordt toch oogluikend toegelaten. Geen wonder dus, dat alle inwoners dankbaar zijn voor die veilige ligplaatsreikhalzend zien dan ook alle schippers naar de opening van de haven uit, om hun dankbaarheid te betoonen aan hen, die vol ijver werkzaam waren om de totstandbrenging van de haven te bespoedigen. Door eenige socialistische vereeni- gingen te Arasterdam, alsmede de vereeni ging De Unie en de afdeeling Amster dam* van den bond voor algemeen kies- en stemrecht, is aan den Burgemeester der hoofdstad vergunning gevraagd om op Maandag den lsten Februari e. k. des avonds te 87s uur, een demonstratie te houden, ten einde te doen zien dat de in- vrijheidsstelling van Geel de wensch is van genoemde arbeidersverenigingen. Te Utrecht is een vrek dood gevon den, wiens nalatenschap op circa f 95,000 wordt geschat. De grijsaard bracht eiken nacht door op den zolder van zijn tuin huis, waar hij zijn kapitaal, in effecten en bankpapier, verborgen had. Een beroerte schijnt een einde aan zijn leven te hebben gemaakt. Te Norg waren Vrijdagochtend drie personen met een dubbelloops geweer om duiven te schieten. Door een ongelukkig toeval ging het geweer af en het schot trof een hunner in de borst, wat onmid dellijk den dood ten gevolge had. Onder de merkwaardigheden van de ijsbaan mag niet onvermeld blijven een schaatsrijder op krukken, een negenjarig jongentje te Witmarsum, wiens rechterbeen lam is. Onder den voet van het linkerbeen is een schaats gebonden en daarop schar relt hij, met behulp van zijne krukken, vlug als de wind de baan langs. De gemeenteraad van Krommenie hield dezer dagen een vergadering, waar van het verslag aldus luidt Openbare vergadering van den Raad der gemeente Krommenie, gehouden op Vrijdag, 15 1892, 's avonds 8 uur. Tegenwoordig alleen de heer A., die de vergadering opent en mededeelt, dat de B., C., D., E., F. en G. wegens ongesteld heid en de heer H. door huiselijke om ring bij te wonen. Hij sluit daarna de zitting." Aan wien de heer A. nu die mededee- ling deed, wordt niet vermeld. Men ziet tevens, dat de thans heerschende ziekte ook in staat is het raderwerk van het gemeentebestuur voor een deel tot stil stand te brengen. Omtrent den brand van het paleis van Aremberg meldt men uit Brussel Het vernielende element heeft hedennacht een prooi gevonden in het paleis, dat eertijds door den graaf van Egmont bewoond, als een document tot de lijdensgeschiedenis der Neder landen onder de Spaansche dwinglandij, een zoo waardigen achtergrond vormde voor de Square du petit Sablon," waar de helden en merkwaardige mannen uit dat tjjdvak in brons en marmer verheerlijkt zynvan dit eerbied waardige monument resten nog slechts enkele muren, die elk oogenblik dreigen tot een hoop puin te storten. Met het //pavillon Louis XIVvormde het vernielde gebouw, dat als «pavillon d'Egmont* bestempeld was, den linkervleugel van het grootsche paleis van den prins van Aremberg. Ter nauwernood heeft men de kostbare kunstschatten, de voortreffelijke schilderyen, en de heerlijke gobelin-tapijten uit de weel derige receptiezalen kunnen reddendoch de kamer, die de graaf van Egmont destyds slechts verlaten had om het schavot te bestij gen en waar sedert dien alles onveranderd gebleven was, dit vertrek is vernietigd. Het was omstreeks half twee in den och tend, toen de familie van den prins de Croy, die het pavillon d'Egmont bewoonde, dooreen verstikkenden rook uit haren slaap werd gewekt. De prinses de Croy, in wier vertrek de brand was uitgebroken, had ternauwernood den tijd, in een licht «peignoir" gehuld, te vluchten en hare huisgenooten te waarschuwen. Toen de uit alle richtingen toeschietende brandweer verscheen, waren gelukkig alle bewoners van het paleis in veiligheid, behalve een oude die nares, die, reeds veertig jnren in dienst der prinselijke familie, de alarmkreten niet had gehoord en nu aan een der vensters van de tweede verdieping van het brandende gebouw om hulp roepend verscheen. Met levensge vaar snelden drie brandweermannen op ladders de van angst half waanzinnige vrouw tegemoet en slaagden er in haar behouden omlaag te brengen. Terwijl ik deze regelen schrijf, smeult de brand nog voort onder de steeds begoten puin- hoopen. Tal van equipages houden in de nabijheid stil, waaruit adellijke personen stap pen om naar het vernielde hotel te komen zien. De ministers Beenaert, De Bruyn, De Burlet en Yan den Peereboom zagen wij er eveneens. Naar men mededeelt, is de politie van Esschen en Nispen er in geslaagd, de vermoedelijke daders van den te Nispen gepleegden diefstal bij den landbouwer J. van Dorst op te sporen. De gestolen effec ten zyn echter niet teruggevonden. Ruim f 22000 wordt nog vermist. De toestand van J. v. D. is beter. Amerikaansche bladen melden Door bemiddeling van den president Harrison, zal de Czaar van Rusland de lijk, doen ophouden. Ook bestaat het plan in Amerika, waar de graanoogst verleden jaar zoo overvloe dig was, aan de hongerlijdende Russen een scheepslading graan te zenden. Het Kopenhaagsche blad >Berling- sche Tidende* maakt het rapport van het Ministerie van Marine openbaar over de de uitslag van het officieel onderzoek, be treffende den zelfmoord van den cadet Simonsen. Daarin wordt geklaagd over de toestanden, welke aan de marine-aca demie bestaan en waardoor het mogelyk is, dat de oudere cadetten de jongere dik wijls mishandelen door slagen in het aan gezicht of met een eindje touw, zonder dat de directeur of officieren der school dat konden belettenvoorts dat in de school, onder voorzitterschap van den directeur, feesten worden gevierd als dat van 17 0ct. (den dag van Simonsen's dood), waarbij de cadetten zes verschillende wijnsoorten en dan nog likeuren bij de koffie dronken enz. Toen de directeur, commandant Carsten- sen, vernam, dat znlk een schryven aan de school gezonden werd, vroeg hij zijn ontslag, dat hem onmiddellijk werd verleend. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 21 tot en met 23 Jan. 1892. ONDERTROUWD: D. Schol, ketelmaker en A. J. Riemers. N. C. Klyn, timmerman en J. Weltevreden. K. I. v. d. Burg, kwar tiermeester en H. Beneker. GETROUWDD. de Beer en A. Prins. F. A. J. Aghina en J. Dekker. G. Hendriks en C. M. Pooters. J. C. Gex-ritsen en M. Boom. G. Loenhard en A. Mandemaker. BEVALLENC. M. Reijling, geb. van Geelen, z. N. Nagtzaam, geb. La Maire, d. M. Grimme, geb. Visser, z. E. Noot, geb. Lanser, z. N. Klant, geb. Kooij, d. OVERLEDEN: Wilh. van Es, 86 jaar. W. Zele, zich ook noemende en schrijvende W. Ceelen, weduwnaar van A. S. de Vries, 58 jaar. J. van de Put, geh. met J. van Eijken, 54 jaar. N. C. Bakker, 3 md. Marine en Leger. Opgave van geplaatste en overgeplaatste offi cieren Luit. ter zee le kl. J. E. Sickens, thans geplaatst in de rol van het wachtschip te flelle- voetsluiB en belast met het bevel over Hr. Ms. stoom kanonneerboot „Vos", eervol van dat bevel ontheven en geplaatst in de rol van het wacht schip te Willemsoord id. K. J. Bal, thans ge detacheerd in de directie der marine te Willems oord, geplaatst in de rol van Hr. Ms. wachtschip te Hellevoetsleis en belast met het bevel over Hr. Ms. stoomkanonneerboot „Vos" te Vlissin- gen; idem C. F. A. Gregory, thans belast met de waarneming der betrekking van officier van politie bij 's Rijks werf te Willemsoord en ter beschikking gesteld van den directeur en com mandant der marine aldaar; idem C. J. G. de Booy, thans non-actief, gedetacheerd op 's Rijks werf te Willemsoord en belaBt met de waarne ming der betrekking van officier van politie aldaar. De officier van gez. le kl. bij de zeemaoht dr. I. G. ten Noever de Brauw, uit Oost-lndië in Nederland teruggekeerd, iB op non-activitet ge steld. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. f» 7-) Een dienstmaagd trad met een mand vol hout binnen, de kastelein volgde haar, hij plaatste de brandende kaars op tafel en vulde uit de flesch, die hy had medegebracht, een hoog glas met rooden wjju. «Welkom hier, baron," zeide hy met een hartelijkheid, die op Egon een weldadigen indruk moest maken»ge zult hier veel veranderd vinden, doch houd het hoofd maar boven water, men moet de zaken niet altijd zoo donker inzien". Met een bevende hand greep Egon het glas en dronk het iü een enkele teug leeg. Dat waren de eerste verstandige woorden," antwoordde hij, //doch ga nu even zitten en vertel my alles, antwoord mij eerlijk en rond op mijne vragen Strakjes," zeide Grundmann met een waar schuwenden blik op de dienstmaagd, die nog met de kachel bezig was. »De baron zal ze ker hier soupeeren «Ik denk ten minste hier te overnachten." «Sta mij dan toe mij nog eenmaal te ver wijderen, ten einde in de keuken mijn beve len te geven «Dat is niet noodig, ik neem alles voor lief.'. Neen, neen, baron, ik ken mjjn plicht en zal niet lang op myn terugkomst laten wachten". Jochem trad binnen, hy bracht den mantel zak, de dienstmaagd had zich inmiddels ver wijderd. Egon maakte het zi«h zoo gemakkelijk mogelijk en toen de kastelein weder binnentrad zond hy den oppasser de kamer uit. «Wanneer mijnheer de baron maar een half jaar vroeger teruggekeerd ware", klaagde Grundmann. «Veel zou dan anders geloopen zijn. Ge weet het immers zelf, genadige heer, de afwezige, die zich niet verdedigen kan, heeft altyd ongelijk, daar kost het niet veel moeite om aan te klagen en het vonnis te vellen." «Wanneer ge wilt dat ik u begrijp, moet ge u duidelijker verklaren," antwoordde Egon met gedwongen kalmte. «Sinds het vooijaar heb ik geen tijding van hier ontvangen, van alles wat nu dien tyd hier is voorgevallen, weet ik hoegenaamd niets." «Ik kan me dat denken," hernam de kas telein, men wist hier immers niet, waarheen men u schrijven zou." »Dus men hoeft verteld, dat ik dood was?" «Dat weet ik niet, niemand wilde er zich over uitlaten, het heette alleen, dat ge niet meer by de huzaren waart, en ik geloof dat dit den baron zaliger het laatste restje in het hart heeft gegeven." «Is myn vader dood?" riep Egon ontsteld uit. Grundman knikte zwijgend, een diepe zucht ontsnapte aan zyne lippen. »'tWas in April," zeide hy zacht, «op ze keren morgen vond zijn kamerdienaar hem dood in bed, de genadige heer was zacht in gesluimerd." «En wien beheert nu het goed? vroeg Egon na een lange rustpoos, gedurende welke hij eenige malen met groote schreden de kamer had doorloopen." «Baron Werner von Eichenfels, men beweert dat hij universeele erfgenaam is." Egon stond voor de tafel en vulde zijn glas, zijn tanden groeven zich diep in de onderlip in, het vuur des haats straalde uit zijne oogen, die vol koortsachtige verwachting op den kas telein rustten. «Wanneer men dat beweert, dan moet er ook na den dood mijns vaders een testament gevonden zyn," zeide hij«is dit het geval geweest «Ik geloof van ja, de kamerdienaar heeft 't ten minste gezegd", antwoordde de kastelein, met de vlakke hand zyn rooden neus wrijvend. ,De roode Jacob is nog altyd op het slot, gy kent hem, baron, hij spreekt thans nog over een onverdienden smaad, dien ge hem aange daan hebt en dien hij niet vergeten kan." «Had ik destyds den spion maar neerge schoten", stoof Egon op. «Ver sla ik zeker de plank niet mis, wanneer ik vermoed, dat hij een gewillig werktuig van myn neef is ge weest." «Ik kan daaromtrent werkelijk niets zeggen", hernam de kastelein schouderophalend, «van datgeen, wat er in het slot is voorgevallen, ben ik geen steek te weten gekomen en het heeft nooit in myn aard gelegen om nieuws gierig te vragen en te spionneeren. Ik hang min of meer van den heer van het kasteel af, baron. Wanneer my de pacht opgezegd wordt, dan moet ik mijn rommeltje pakken en my een nieuwe woning zoeken, vandaar dat ik het maar het raadzaamst oordeel, om my niet te bekommeren over dingen, die me goed en wel beschouwd ook niets aangaan. Ik vermoed veel en erger er mij in stilte over, maar aangezien ik er toch geen verandering in brengen kan, zoo laat ik de dingen maar stilletjes hun be loop nemen en vergenoeg my mot de mede- deelingen, die mij zoo nu en dan by gelegen heid een bediende uit het slot doet." Egon liep weer op en neer, hij begreep van dat alles niets, hy kon zich niet verkla ren, wat zijn vader er toe bewogen mocht hebben, om hem te onterven. Baron Kurt was steeds een toonbeeld van rechtvaardigheid ge weest en om nu zyn zoon ten gunste van zijn neef te onterven daartoe konden alleen ge wichtige redenen aanleiding gegeven hebben. «Enfin, ik zal dat alles morgen wel te we ten komen", verbrak hij eindelijk het stilzwygen. «Andere vragen zyn voor my op dit oogen blik van meer belang. Leeft mijnheer Von Winterfeld nog?" «Onze opperhoutvester? Wel, die is zoo ge zond en vroolyk als een vischje in het water." «En zyn dochter «Insgelijks, baron." «God zy geloofd," zeide Egon, herademende. «Ik was er reeds op voorbereid om nog meer slechte tijdingen te ontvangen." «Anders is hier alles by het oude gebleven", antwoordde Grundmangraaf Von Waldringen is eveneens nog zeer kras voor zyn leeftijd, en de jonge gravin zal vermoedelijk wel spoe dig haar huwelijk met baron Werner von Eichenfels vieren". «Ook dat nog!" riep Egon met een hoon lach. «Sinds wanneer zijn die twee met elkaar verloofd «Sinds Kerstmis van het vorige jaar." «Arme Reinhard. Jij zult ook hier dus slechts verwoeste hoop vinden I" Peter Grundmann keek den ritmeester ver wonderd aan, hij begreep de beteekenis dezer woorden niet, en de eerbied verbood hem er naar te vragen. «Wenscht mijnheer de baron mij ook soms nog een vraag te doen zeide hij op onder- danigen toon. «Ik ben in de gelagkamer be- noodigd." «Neen, ik dank u," viel Egon hem in de rede, «ge zult me zeker toch wel niets meer kunnen mededeelen, al het overige verneem ik morgen nog vroeg genoeg." De kastelein verwijderde zich zwygend, Egon bleef midden in de kamer staan en luisterde naar het van lieverlede wegstervend geluid der voetstappen, en toen stampte hy toornig met den voet op den grond en een verwen- sching ontsnapte aan zyn lippen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1