't Vliegend Blaadjé. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ons Zondagsblad. No. 1978. Zaterdag 30 Januari 1892. Twintigste Jaargang, Ato onnement KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. ONTËRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn». 36. p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,20. Afzonderlijke nummers 2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Buraaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advortentlön yan 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Geïllustreerd Zondagsblad. Inhoud van no. 5. Wilde dieren in het strijdperk, met illustratie. Een spoorweg voor houtvervoer, met illustratie. Een receptie bij den Gouverneur van CeyloD, met illustratie. Het Adelaarsnest. Fyn gecri- tiaeerd. Een woord van Blücher. Afslijting van goud en zilvergeld. De terugkomst van Maho- medaansche bedevaartgangers, met illustratie. Onbetaalbaar, met illustratie. Kardinaal Man ning, met portret. Een anecdote uit het leven van kardinaal Manning. De overleden Erfprins van Engeland, met portret. Keurvorst Joachim X van Brandenburg, met illustratie. De twee vis- schers, met drie illustraties. Eene vergissing, met illustratie. De kluizenaar van den Schaerberg, met illustratie. Iets over ons verwarmingsma- terieel. Vermaarde mannen. Gered, wet illustratie. Tandenkunstenaars. De vergissingen, ook in de wetenschap, met illustratie. Een aardig kunst stukje. Een voordeelige positie, met illustratie. De raadselachtige papieren ring, met illustratie. Anecdoten. Scbaakrubriek. Mededeelingen. Van de nommers 4, 2, 3 en 4 is de voorraad uitgeput. Aan de aanvragen kan nog in de eerste dagen niet worden voldaan toch kan ieder abonné zich verzekerd kou den dat deze ontbrekende bladen zullen wor den aangevuldzoodat bij het einde van het kwartaal ze een compleet geheel vormen. Ze worden herdrukt en zijn alsdan ook voor nieuwe aanvrage beschikbaar. De Uitgevers. JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 7 n. 47 m. Onderg. n 4 u. 41 m. Zondag 31 FEBRUARI, Sprokkelmaand, 29 dagen. Maandag 1 Dinsdag 2 Maria Lichtmis. Woensdag 3 Donderdag 4 Vry dag 5 Eerste Kwartier. Zaterdag 6 HELDER, 29 Januari 1892. Wanneer men zaken die werkelijk schoon zyn, tweemaal hoort of ziet, wordt meestal by die tweede maal 't genot verhoogd. Dat is ten volle toepasselyk bij de opvoering van 't Weihnachts-Oratorium. Dit geeft zooveel aantrekkelijks, zoowel voor gezicht als gehoor, dat men te zeer verrast is om dat dadelijk in zyn geheel te vatten. Bij de tweede voorstelling kwam de zang nog beter tot zyn recht dan den vorigen avond. Wat de beeldengroepen aanbelangt, daaraan is, naar onze wyze van zien, niets te verbe teren. De regisseur is op dat gebied een kun stenaar, die daarbij grondig heeft bestudeerd wat door hem wordt gearrangeerd. Aangenaam was 't ons, kennis te maken met de talenten der solisten, de dames Kleijn de Jongen Padberg, van Amsterdam; de eerste sopraan en de tweede alt. Eerstgenoemde dame heeft een helder geluid, dat tot op zekere hoogte vry krachtig is, terwijl mej. Padberg zich in 't bezit van een fraaie altstem mag verheugen beide stemmen harmonieerden uitstekend. Forsch en krachtig klonk 't basgeluid van den heer Hegener, uit Arasterdam, niet alléén waar 't noodig was in de soli, duo's of anderemoeie- lijke passages, maar ook zelfs in 't koor. De heer J. A. Meijer is bij ons als zanger sinds jaren bekend en gewaardeerd. Zijne heldere tenorstem kwam ook nu gunstig uit; vooral in de recitatieven had hij meermalen een zware taak. Waren de beeldengroepen alle fraai en tref fend, toch mogen we niet nalaten melding te maken van hen, die 't meest op den voorgrond traden, en daartoe rekenen we in de eerste plaats de H. maagd Maria, St. Jozef en den En gel Gabriel. Ook de drie koningen en Herodes werden uitstekend weergegeven. "t Dubbel kwartet klonk uitnemend sohoon in de Pastorale en ook in de Feierlicher Marsch. De opvoeringen werden van buiten krachtig ondersteund. Behalve de solisten, die hunne zeer gewaardeerde medewerking belangeloos schonken, mogen we niet vergeten melding te maken van de hh. Willink en Steenbergen, uit Amsterdam, die hun voortreffelijk allumi- niumlicht insgelijks belangeloos verstrekten. De costumes, reeds door ons gunstig vermeld, werden geleverd door de firma Sernée en als grimeur bewees de hr. Steeman, beide uit Amsterdam, zeer belangryke diensten. Kon de Commissie besluiten alsnog een op voering te geven tegpn verminderden prijs, dan zou zij voorzeker een groot aantal be langstellenden verplichten, We vestigen de aandacht onzer le zers, naar aanleiding der in dit nummer voorkomende annonce, op de voorstelling, Maandagavond te geven door 't Hollandsch Tooneelgezelschap onder directie van v. Lier, in den Stadsschouwburg, Koningstr., waar opgevoerd zal worden het blijspel »Papa Gustaaf'gevolgd door »De verloren Weddenschap." In het vorig nummer werd door ons melding gemaakt van de stichting der plaat selijke Weerbaarheids-Vereeniging, nu byna 25 jaren geleden. Van een onzer geabonneer- den ontvingen we, tengevolge van die vermel ding, een schrijven ter aanvulling en uitbrei ding, waaraan we het volgende ontleenen. De vrees, dat er een oorlog zou ontstaan over het groothertogdom Luxemburg, welks bezit evenzeer door Frankryk als door Duitsch- land werd begeerd, gaf den stoot tot eene vry algemeene volkswapening, die in groote mate door de Regeering werd begunstigd. In zeer korten tijd waren in ons vaderland 60 70 vrijwillige korpsen gesticht, en in den ry der door Z. M. den Koning erkende vereenigingen telde men het Beldersche Vrijkorps als no. 3, met 256 werkende, 205 contribnëerende leden en 28 donateurs. De vereeniging werd aanvan kelijk op militaire wijze ingerichtde officie ren, door den Koning benoemd, droegen even als de onderofficieren en manschappen, een vastgestelde uniform. De leden namen geregeld deel aan (Je oefeningen, en 't Bestuur vond in de heeren Geill, Ponse, Paravacini di Capelli, Sturms en Jeekel, officieren van land- en zee macht, den noodigen steun en medewerking* Herhaaldelijk werd aan schietwedstrijden elders deelgenomen en, behalve de gewone plaatse lijke en huishoudelijke concoursen, werd hier op 6 en 7 Juli 1873 een provinciale schiet wedstrijd gehoudeD, waaraan werd deelgeno men door Weerbaarheids-Vereenigingen en dd. Schutterijen in Noord-Holland en door de Ma rine en het Garnizoen alhier, terwijl twee jaren later, den 12, 13 en 14 September 1875, der gelijk Concours alhier plaats vond, met deel neming ook van de Vereenigingen en Schut terijen van Zuid-Holland. Beide waren luis terrijke schuttersfeesten, gingen met een aan tal andere festiviteiten gepaard en lokten tal van vreemdelingen naar hier. Een van de schoonste dagen in 't leven onzer Weerbaarheids-Voorstelling is geweest de aanbieding van een prachtig vaandel door eene Vereeniging van jonge dames. Zulks ge schiedde op het Stationsterrein alhier, den 17 Mei 1867. Het vaandel bestaat uit een veld van wit satyn, in 't midden versierd met het Heldersche Wapen en het randschrift Artil lerie-Vrijkorps van den Helder" en //Oranje en Nederland", alsmede met af hangende gou den koorden en gebouilleerde kwasten. Het aantal leden nam in later jaren merk baar af. Dit werd veroorzaakt door 't verdwij nen van de vrees voor een naderenden oorlog, nadat op de Conferentie te Londen eene vrede lievende oplossing voor de Luxemburgsche quaestie was gevonden. Vervolgens kwam hier in 1869 eene dienstdoende Schutterij tot stand, waarbij een groot deel der werkende leden werden ingedeeld, die zich daarom aan de Weerbaarheids-Vereeniging onttrokken. Toch werd door de elkaar opvolgende Bestuurderen het bestaan der Vereeniging gehandhaafd, of- sohoon aedert jaren hare militaire inrichting met Koninklijke goedkeuring door eene bur gerlijke is vervangen. Bij het naderen van het 25jarig jubilé is het zeker niet ongepast de namen nog eens in herinnering te brengen van mannen, die in dien tijd aan 't hoofd stonden der om de Weerbaarheids-Vereeniging alhier te stichten. We herinneren in de eerste plaats aan den stichter, wylen den heer C. A. Jee kel, toen zeeofficier, later fabrikant en burge meester van Leerdam; aan den heer T. J. Kraijenhoff, in den aanvang President van het Bestuur en Majoor-Commandant van het korpsaan wylen den heer Mr. Ch, Bosch Reitz, Vice-President en kapitein, waarn. Com mandant en aan wijlen den heer Ph. H. Po lak, die jaren lang met groooten ijver en on geëvenaarde toewijding de betrekking van Secretaris bekleedde. Nog verdienen vermelding de jarenlange diensten, door den heer Mr. D, P. H, Aber- son, èn als Majoor-Commandant èn als Presi dent van het Bestuur aan de Vereeniging bewezen. Van de vroegere Bestuurderen en Officieren, die in den loop der jaren naar el ders vertrokken zijn, noemen wy nog de na men van de heeren H. Janzen Ez., C. A. J. van Rosendael, C. J. van Spall, Mr. L. J. Bouricins, K. C. van Vliet en W. Appel Jr. Te Terschelling is overleden de heer F. Swarfc, ridder van 't Metalen Kruis, in den ouderdom van byna §0 jaar. Dat de influenza plotseling in groote getale personen kan aantasten is in het gemeentelijk armhuis te Engwirden (Fr.) gebleken. Donderdagavond ging men ge zond en wel te bed. Vrijdagmorgen con stateerde de dokter, dien men geroepen had, dat 17 verpleegden door de influenza waren aangetast. Roermond, 25 Jan. Namens onzen nieuwbenoemden burgemeester, den heer mr. L. Gerardts, zullen door de wijkmeesters aan iederen mannelijken ingezetene der stad, boven de 15 jaren, bons worden uitgereikt voor acht glazen bier, welke bons even wel ook voor andere doeleinden kunnen dienen. Omtrent de vermeerdering van het aan tal spoorwegen over de geheele aarde kan worden medegedeeld dat bet geheele spoor wegnet een lengte heeft van 595,767 k. m., d. i. ten naasten by vijfmaal de omtrek der aarde aan den equator. Nog juister denkbeeld van de grootte van dit cijfer krijgt men wellicht door te bedenken dat de geheele spoorlengte den afstand tusschen aarde en maan met meer dan 200.000 k. m. overtreft. Het meest uitgebreide net beeft Amerika toch valt bier nog een aanzien lijke uitbreiding waar te nemen. De grootste toename valt ten deel aan die landen, welke eerst sinds korten tijd bet spoorwegver keer hebben leeren kennen, zooals Azië en Australië. Het gezamenlijk kapitaal voor den aanleg van de spoorwegen be liep in 1889 76 milliard gulden. (>Stoompost.") Te Aken stierf dezer dagen een alleen wonende vrouw aan verval van krach ten. Zij leefde in zulke bekrompen om standigheden, dat bare arme buren mede lijden met haar kregen en haar dagelijks een gedeelte van hun karig maal thuis brachten. Na baar dood kwam echter uit, dat zij alleen uit gierigheid armoedig bad geleefd. 10,000 Mark had ze op de spaar bank staan. Zoowel bet armbestuur als de medelijdende buren maken nu aanspraak op een gedeelte der nalatensehap op grond dat zij door de rijke scbraapster werden bedrogen. De electrische boot »Zurich", welke verleden zomer op de tentoonstelling te Frankfort te zien was, is naar Berlijn verhuisd. Zy zal daar de voorlooper zyn van een kleine flotille electrische schepen, welke de Algemeene Electriciteits-Maat- schappy op de Spree en de Havel in de vaart zal brengen. In bet Capagb-geberte (Ierscb graaf schap Tyrone zyn twee meisjes, die van school terugkeerden, door een sneeuwstorm overvallen en om bet leven gekomen. Men vond haar eerst na verloop van een week, in een halfweg gedooiden sneeuwhoop. De kleinen lagen in elkanders armen. Te Weenen begint beden 't proces tegen Franz Schneider en zyn vrouw, die beschuldigd worden dienstmeisjes, onder voorspiegeling van goede diensten, naar bui ten te hebben gelokt, om ben te berooven en te vermoorden. Drie lijken zyn in een boscb opgegraven. Vrouw Schneider, die een mislukte poging tot zelfmoord deed, erkent schuldig te zijn aan die drie moor den. Schneider meende dat zyn vrouw dood was en bleef de moorden ontkennentoen hij boorde, dat zyn vrouw hersteld was en de misdaden bad bekend, viel bij in zyn schrik door de mand. Hy beweert nu, dat zyn vrouw hem tot die misdaden dreef. In de gemeente E. was eenige dagen geleden een man gestorven, die een erger lijk leven had geleid. Familieleden scheen de overledene niet te hebben en niemand wilde hem de laatste eer bewijzen, tenzij de bnrgemeester f2.50 gaf. De begrafenis zou dan na den middag plaats hebben. Of nu de dragers onder den invloed van het ontvangen loon stonden is niet bekend, maar wel dat bet lijk vóór bet gemeente buis werd gezet en bet Wien Neerlandsch Bloed gezongen, nabij bet L scbe straatje gekomen, werd wederom halt ge houden en Piet Hein aangeheven, terwijl op bet kerkhof met een „hard gaat ie," de kist in den kuil werd geworpen. Bur gemeester of veldwachter waren niet aan wezig. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 25 tot en met 27 Jan. 1892. GETROUWD: Geene. ONDERTROUWD: K. Kramer, visscher- man en E. Kramer. BEVALLENG. Visser—de Boer, d. A. KoningsteinSnoer wang, d. A. Tegelaar Kerseboom, z. C. HoutzagerBaptist, d. N. HemelrijkKlinkert, d. J. M. C. KuustKui per, d. A. KraakSterk, d. S. Hoensonvan Lith, z. OVERLEDENJ. Koffeman, echtgenoot van P. Kroon. M. J. van der Plas, 1 maand P. B. A. Luijckx, 2 maanden. J. A. Guyken, wed, J. C. Lamens, 37 jaar. Burgerlijke stand, gemeente Texel. Van 20 tot 26 Jan. ONDERTROUWD: I GETROUWDGeene* GEBOREN: Cornelis, zoon van Cornelis Veeger Mz. en Agatha Schraag. Marretje, dochter van Jacob Roeper Jnz. en Cornelia Eelmau. Pieter, zoon van Willem Visser Pz. en Antje Koorn. Sy brand Cornelis, zoon van Johannes Keijzer Sz. en Adolphina Peter nella Keijser. Arnoud Pieter, zoon van Pieter Cor nelis Koorn en Marretje Keijzer. Teuuis, zoon van Aris Wuis Sz. en Neeltje de Boer. OVERLEDENDirk Lemstra 43 jaren, geh. met Charlotte Eelman. Jan Kuiper 62 jaren geh. met Antje Zym. Simon Leyen71 jaren, weduwn. van Antje Boerborst. Pieter Kuiper, 21 jaren, zoon van Jan Kuiper (over leden) en Antje Zym. Tryntje Smit 72 jaren gehuwd met Cornelis Jonker. Wilbelmina Borgman 58 jaren, gehuwd met Pieter Maas. Marine en Leger. De luitenants ter zee der le kl. W. Allirol en J. H. Strootman, respectievelijk dienende als lste officier aan boord van Br. Ms. instructie korvet „Nautilus" eu wachtschip te HellevoeUluis, zullen met 1 Maart a.s. ouderling van plaatsing verwisselen. De officier-machinist le kl. A. Bruch, te Am sterdam, vertrekt in de maand Maart naar Oost- Indtë. 99 Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 8.) z/Vader dood en Werner universeel erfge naam," mompelde hy, terwyl hy zyn wande ling weder hervatte. »By dit spel heeft de duivel de kaarten gemengd en Werner moet zich daarvoor zeker met lichaam en ziel aan hem verkocht hebben. Dit boevenstuk is den ellendigen onderkruiper waardig. Hy heeft zeker gedacht, dat ik wel nimmermeer zou terugkeeren. Verblyd je maar niet te vroeg, schurk, ik zal je onder de oogen treden en rekenschap van je eischen." Lang bleef hij in nadenken verzonken, steeds donkerder werden de wolken, die zyn voor hoofd omschaduwden, steeds scherper kwam de bittere trek om zyn mondhoek uit. Een dienstmaagd dekte de tafel, zwygend zag hij dit aan, toen kwam Jochem en bracht het avondeten, hy verkoos niet, dat een ander zijn heer bedienen zou. Egon wilde de schotels niet aanraken, strak rustte zijn blik op den heerlijk riekenden haan, die voor hem zijn leven had moeten laten, met zennwachtigen haast draaiden de slanke vingers aan de pnnten van den snorrebaard. irHet ziet er op myn woord leelyk uit, maar, komaan, den moed maar niet verloren, rit meester," zeide Jochem trouwhartig. Wy, die de Fransche kanonnen niet gevreesd hebben, zullen denkelijk ook wel zoo'n onderkruiper kunnen toonen, waar het gat van de deur is." Egon keek op, hij moest onwillekeurig lachen, toen hy in het van toorn vuprroode gelaat van zijn krijgsmakker keek. z/Weet je er dan al alles van?" vroeg hy, «Och, ja, als die jonge meiden een soldaten- jas zien, dan popelt haar het hart van hlyd- schap en dan hoeft men Waarachtig niet lang te vragen, om de tongen los te krijgen." wEn wat zeiden die deernen wel van my «Hoegenaamd geen kwaad, zij beklagen al leen den genadigen heer en aan den gebochel den baron op het slot schynen ze allemaal den duivel gezien te hebben. z/Maar de onterving moet dan toch reden hebben ffDie ken ik niet," antwoordde Jochem schou derophalend, /,wanneer de ritmeester het ech ter beveelt, wil ik onderzoek doen, ik zal het er wel oitkrygen. Maar eten moet u. Sap perloot, ge hebt nw krachten waarachtig wel noodig, lichaam en ziel moeten bij mekaar ge houden worden, de vuist in den zak helpt niets, zy moet mijnheer den neef onder den neus gehouden worden." z/Je hebt gelijk," knikte Egon en zonder zich langer te bedenken, nam hij mes en vork op. z/Klagon en znchfen verandert toch niets aan de zaak, er moet gehandeld worden. Ik dank je, trouwe kerel, ik wil naar je goeden raad luiste ren, ga me nog een flesch wijn halen, morgen zullen wij den vijand onze tanden laten zien." r/Zoo mag ik het hooren, ritmeester, en nu maar flink er op losl" Toen de oppasser met de flesch terugkeerde, had Egon zijn maaltijd geëindigd; hij schonk een glas vol en reikte het Jochem, «Nu weet ik het", zeide Jochem zacht, «het is waarachtig om je een ongeluk te laohen." «Wat dan z/Wel de reden //Toe, vertel spoedig." «De ritmeester zou zijn standaard in den steek gelaten hebben." Egon sprong van zijn stoel op, zijn hand omklemde met ijzeren druk den arm van Jochem, zyn oogen fonkelden van toorn, Dus zou ik een lafaard zyn vroeg hfj op heeschen toon, //Het woord Is niet uitgesproken geworden" antwoordde de oppasser, «ik zou het ook aan niemand raden, want zyn tanden konden het onder mijn vuist wel eens te kwaad krygen. De domme deern, die mij het geheim heeft toevertrouwd, heb ik in haar gezicht uitge lachen, maar in de keuken weten zy het nu ten minste, dat ze zich met hun praatjes voor my in acht moeten nemen.» Een haastig, ongeduldig kloppen aan de deur verhinderde Egon om Jochem verdere vragen te doen, met een uitroep van blijdschap snelde hij den langen, forschen man te gemoet, die in de kleederdracht eens houtvesters op den drempel stond. Een onderzoekende blik trof nit de donkere, fonkelende oogon des houtvesters het IJzeren Kruis op de borst van Egon, en vervolgens breidde hy de armen uit, die een oogenblik later den ritmeester vast omkneld hielden. Myn zoon, myn arme, lieve zoon," zeide de oude heer in diepe ontroering, ;/ik wist wel, dat alles gelogen was. Den hemel zy dank, dat je weer hier bent," ging hij na een rust poos voort, terwyl zij hand in hand naar de tafel gingen en daar plaats namen. «Je hadt ons je aankomst moeten melden, ik zou je tegemoet gekomen zijn. En ben je zoo ritmees ter geworden? En het heldenkruis siert je borst Mfin God, mijn God, hoe was het dan toch mogelijk dat men je aVan desertie beschuldigen kon,» viel Egon hem verontwaardigd in de rede. //Dat wou ik u vragen, vader!» //Dus je wist het al «Zoo even vernam ik het door bemiddeling van mijn trouwen oppasser uit den mond van een dienstmaagd. Grundmann heeft mij alleen maar gezegd, dat mijn vader in April gestor ven was en dat myn neef Werner universeele erfgenaam en met de gravin Von Waldringen verloofd is dat is alles, wat ik weet." «Dan wil ik de mededeelingen van Grund mann aanvullen, zoover ik daartoe in staat ben,» zeide de opperhoutvester, met de hand door den bruinen baard gaande, waarin zich reeds enkele zilveren draden vertoonden. «Stuur jo oppasser de kamer uit, Egon, het zyn fa milieaangelegenheden, die »Neem me niet kwalijk, dat ik daar terstond niet aan dacht," onderbrak Egon hem, terwijl hij deü oppasser, die bij de deur stond, een bevelenden wenk gaf, «een glas wyn mag ik u toch zeker wel aanbieden «Ik neem het gaarne aan. Grundmann zond dadelijk na je aankomst zyn zoon tot my, en ik ben onmiddellijk met hem omgekeerd, het snelle loopen en de opwinding hebben mo wat vermoeid en je weet het, een goeden dronk versmaad ik nooit.a «Weet Rose Marie dus al dat ik hier ben 1" «Neen. De bode ontmoette mij in het bosch, ik wilde juist naar huis gaan. Roosje heeft om jouentwil veel zorg en verdriet gehad, ik achtte het raadzaam, om je terugkomst zoolang voor haar verzwegen te honden, totdat ik je per soonlijk gezien en met je gesproken had." Wegens dat verwyt van lafhartigheid /Spreken wij daar niet over, Egon, en wordt niet bitter tegen mij. Wanneer ik je alles me degedeeld heb, dan zul je mijn bedenkingen begrijpen en billijken.* «Jochem trad weder binnen hij bracht een paar flesschen wijn en een glas en verliet ver volgens weder zwygend de kamer. (Wordt vervolgd.) De merkwaardigste gebeurte- nissen van den dag zullen geregeld in beeld en schrift in het Geïllustreerd Zon dagsblad worden weergegeven. Eénige voor waarde om wekelijks dit uit 8 pagina's bestaande tijdschrift te ontvangen, is een driemaandelijksche contributie van 30 ceiits of 45 ct. fr. p. post. Afzonderlijke abonnementen zonder inteekening op ons blad, worden niet aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1