't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. *o. 1980. Zaterdag 6 Februari 1892. Twintigste Jaargang, KALENDER DEK WEEK. Gemeenteraad van Helder. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTËRFD' Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. Geïllustreerd Zondagsblad. Inhond van No. 6. De ommegang van den dood. met illustratie. Onaangename huisgenooten in Indië. met illustratie. Het gala-rytuig vsn den koning van Dahomey, met illustratie. Kennis van vreemde talen. De slag by den Isel-berg, met illustratie. Een afgelegen Kontnkrijk, Haiwai, met portret. Uit den verkiezingstrijd in Engelaod, met illustratie.. Een kritiek oogenblik, met illustratie. Suikerdronken- schap. Een praatje over storm. Voor dames. In het belang van de baronnesse. met illustratie. Pijnstillende middelen. Macht van het bijgeloof. De gelegenheid maakt den dief, met illustratie. De muziek der vogels. Een eigenaardig gebrnik. Eenige recepten van hnishondelijken aard De grens van den datum. Impressionisme in de schilderkunst, met illustratie. Het menu-grieksch. Hoe een landlooper zich weet te vermaken met muziek en nog een winstje weet te behalen, met negen illustraties. Anecdoten. Schaakrubriek. Mede- deelingen. Opkomst der Zon 7 u. 35 m. Onderg. 4 u. 54 m. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 29 dagen. Zondag 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrydag 12 Volle Maan. Zaterdag 13 Zitting van Dinsdag 2 Februari 1892. Voorzitter de heer C. A. Beukenkamp. Tegenwoordig zijn 16 leden. De heeren Franken, Oudenhoven en van Neck zijn af wezig. De tribune bergt een vrij talrijk publiek. Na de opening der zitting, worden de no tulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Aan de orde komt daarop de vaststelling der vroeger verhandelde en nader gewijzigde algemeene Politie-verorde- ning, die volgens den Voorzitter, vooraf be hoort te worden voorgelezen. De heer Hor dijk acht dit niet noodig, omdat het publiek bij de aanvankelijke behandeling met den in houd heeft kunnen kennis maken. Een discussie over het al- of niet noodzakelijke van het voor lezen van deze omvangrijke verordening volgt, eindigende met de aanneming, van 9 tegen 7 stemmen, van 't voorstel Hordijk, om de voorlezing achterwege te laten. Tegen stemden de heeren Maalsteed, Verfaille, Vos, Spruit, Groen, Hoogenbosch en de Voorzitter. Vervol gens wordt de Algemeene Politie-verordening met algemeene stemmen goedgekeurd en vast gesteld even als de verordening tot het regelen van 't vorderen van persoonlyke diensten. By de vaststelling van laatstgenoemde verordening beveelt de heer Hordijk de rondzending van zulke stukken bij de leden van den Raad aan. De Wethouder, de heer Vos, leest daarop voor een door B. en W. ontworpen Reglement voor de alhier te stichten Zeevaartkundige School, ten behoeve van jongelingen van 14 tot 17 jaren, die examen wenschen te doen als stuurman of als loods. Na de voorlezing van dit uitgebreide stuk, stelt de Voorzitter voor de goedkeuring er van, om het ontwerp daarop bij de Hooge Regeering intezenden. Op zyne daartoe gedane vraag ontvangt de heer Zur Mühlen de verzekering, dat by de bewerking van dit ontwerp gebruik is gemaakt van de bepalingen, die elders in werking zijn. De heer Hordijk pleit voor uitstel der be handeling. Hij wil het ontwerp vooraf by de leden ter beoordeeling rondzenden. De heer Bakker is daarentegen voor onmiddellyke be handeling, daar de zaak zoo lang reeds op af doening wacht. Bij de verdere discussie ont vangt de heer Korver van den Wethouder, den heer Vos, de verzekering, dat het onder wijs op de gewone lagere school, aangevuld mét het onderwijs in de Fraosche taal, b. v. aan de avondschool van school 7b, voldoende is, om het toelatings-examen te kunnen doen voor de zeevaartkundige school. Eenige dis cussie wordt nog gevoerd over de bekwaam heid, die van den Directeur gevorderd wordt en nadat het ontwerp in dier voege is gewij zigd, dat het Bestuur dier school wel door maar niet bepaald uit den Raad moet samen gesteld worden, wordt het met eenparige stem men goedgekeurd. De heeren over de Linden en Hordyk namen aan de stemming geen deel. Op voorstel van het Dag. Bestuur, wordt besloten opnieuw bij den Minister van Wa terstaat, Handel en Nijverheid om vergunning te vragen tot beplanting met boomen, gedu rende 25 jaren, van bet terrein, gelegen bij het Spoorweg-station. By de behandeling van dit voorstel komt ter sprake de leelijke, zeer in den weg staande schutting aan 't einde der Stationstraat, waaromtrent door den Voor zitter wordt verzekerd, dat het Dag. Best. daaraan niets kan doen. Aan de orde komt nu het adres van eigenaars van perceelen aan de Loodsgracht, die den Raad verzoeken, tot B. en W. de uitnoodiging te richten, om de aanschrijving betreffende den aankoop van gronden tegen f2 den M3 in te trekken, om dat, naar hunne meening, het eigendomsrecht der gemeente in den loop der jaren is verjaard. Dit adres wordt voorgelezen, gevolgd door het des betreffend advies van B. W. Deze laatsten houden vol, dat de gemeente eigenares dier gronden is en dat in de eigendoms-bewyzen wel degelijk de gronden, waarover de eigenaars te beschikken hebben, zijn aangewezen, 't Ge meentebestuur heeft slechts gedoogd, dat van de betwiste gronden door de eigenaars van perceelen is gebrnik gemaakt. Seder 1845 heeft de gemeente dan ook de lasten betaald, 't Slot van het prae-advies luidtwij stellen voor, het verzoek van adressanten te wijzen van de hand." De heer Hordijk kan zich met dat voorstel in 't geheel niet vereenigen. Hy toont, met het Burgerl. Wetboek in de hand, aan, dat de ge meente het recht van eigendom door het veel jarig gebruik der eigenaren van perceelen ver loren heeft. Ter ondersteuning van dit gevoelen, wjjst de heer Oortgijsen op het tot stand ko men der Brandsteeg achter en langs de erven en op het bouwen van perceelen aldaar, niet zonder toestemming van het Dag. Bestuur. Naar aanleiding van eene vraag van den heer Korver, toont de heer Hordijk aan, dat adres santen op volkomen wettige wijze in 't bezit der bedoelde gronden zyn gekomen, daar het om bezitter van vaste goederen te zyn niet beslist noodig is, dat men die gekocht en be taald hebbe. Een veeljarig ongestoord gebruik verschaft ook eigendomsrecht. De Wethou der, de heer Groen, toont daarentegen aan, dat hier geen sprake is van een verkregen eigendoms-recht, doch dat het gebruik dier gronden eenvoudig door het Gemeentebestuur is gedoogd. Deze spreker herinnert nog aan de lasten, die door de gemeente steeds werden betaald. De Voorzitter herinnert den heer Hordijk, dat door hem by den verkoop van een huis aan de Loodsgracht blijkbaar reke ning werd gehouden met het eigendoms-recht der gemeente. De heer Hordyk doet echter uitkomen, dat dit voorbeeld niet opgaat, omdat een principaal daaromtrent een bepaalde over tuiging kan hebben. Door den heer Zur- Mühlen wordt aanbevolen om de zaak op minnelijke wijze te schikken. De heer Over de Linden herinnert aan den verkoop van gronden aan de Oostslootstraat en wil, gelyk toen, ook nu het recht der gemeente handha ven en denzelfden prijs eischen. Op zijne vraagwat zal er gebeuren als de eigenaars ongezind zyn om te koopen ontvangt de hr. Verfaille ten antwoord: publieke verkoop. En de gebouwen dan, die er op staan? vraagt de heer Verfaille. Die krijgt men er by, roept men hem toe. - De aanschrijving aan de eigenaars wordt voorgelezen en er wordt medegedeeld, dat het aantal meters, die verkocht zullen worden, ongeveer 400 bedraagt. Bij nadere discussie wordt nog gewezen op het verschil in waarde van de nu te verkoopen gronden met die vroeger verkocht zijn aan de Oost slootstraat. De Voorzitter geeft in overwe ging om een rechtsgeleerd advies in te win nen. Dit acht de beer Verfaille geheel en al ongewenscht, daar hier reeds de deskundigen, de heeren Hordyk en Groen een tegenoverge stelde meening verkondigen. De hr. Over de Linden handhaaft nog eens zijn gevoelen, dat adressanten evenveel moeten betalen als de vroegere koopers van grondende heer Zur- Mühlen pleit nog eens voor minnelyke schik king, de heer v. Twisk wil de gronden voor 50 Cts. de M2 verkoopen en de heer Korver stelt voor, de bewering van adressanten, dat rechten der gemeente verjaard zijn, van de hand te wyzen en de gronden aan hen te ver koopen tegen f 1.den vierkanten Meter. Dit voorstel werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. Tegen stemden de heeren over de Linden, Hordijk, Klik, Oortgijsen en de Voor zitter. De heer van Twisk hield zich buiten stemming. Na deze beslissing verlaat de heer Hordijk vergadering. Tengevolge van een vroeger uitgedrukten wensch, wordt op voorstel van het Dag. Best. besloten, de marktgelden ter gelegenheid van de kermis voor te plaatsen caroussels derwijze te verhoogen, dat dezulke, die door stoom, gas of electriciteit worden gedreven, zullen hebben te betalen een recht van f 20 voor iederen meter langste middellijn, de overige f15, en die van beneden 10 meter middellijn blijven bepaald op f 5. Gunstig wordt beschikt op het verzoek, door den heer Granpré Molière, namens de Com missie voor Godsdienst-onderwijs by de Her vormde Gemeente gedaan, om ten dienste der Zondagschool te mogen beschikken over de gemeenteschool no. 3. Voorlezing geschiedt van een adres van den heer dr. I. F. F. Campbell, houdende verzoek om, met ingang van 1 Maart e. k., te worden ontslagen als gemeente-geneesheer, belast met de armen-practjjk. Na korte discussie wordt op voorstel van B. en W. het aangevraagde ontslag eervol verleend, met dankbetuiging voor bewezen diensten. Door den Wethouder, den heer Vos, wordt daarop voorgelezen een verzoek van den heer dr. J. E. Alberts, te Aarlanderveen, die zich voor een benoeming alhier aanbeveelt, onder verwyzing naar zijne vroegere betrekkingen, zijne geschriften en aanbevelingen. Met eenparige stemmen wordt de heer Alberts benoemd, met ingang van 1 Maart e. k. Het door het Dag. Best. aangeboden suppl. kohier der belasting op de honden, dienst 1891, ten bedrage van f100, wordt vastgesteld. Als regentes van het Algemeen Weeshuis wordt met 12 stemmen gekozen, mevr. de Wed. Amons, geb. de Jong vu tot regent van dat gesticht gekozen met 10 stemmen de he^r J. C. J. Graat. Op den heer Korver werden 2 stemmen uitgebracht. Er waren 2 briefjes in blanco. Op een verzoek van N. D. Quant, om af stand van een stukje gemeentegrond in de Smidstraat, ter lengte van 16 en ter breedte van 1.30 M., wordt gunstig beschikt. De koop prijs wordt bepaald op f 2 per M3. Aan den heer S. Visser, geëxamineerd leer- aar in de Zeevaartkunde, te Vlieland, wordt tot wederopzegging een subsidie verleend ten bedrage van f 400 's jaars, voor het geven van onderwijs in genoemd vak alhier, totdat de Zeevaartk. school alhier geopend wordt. Het bedrag der subsidie had de heer Visser op f 500 gesteld willen zien. Omtrent de geschikt heid en bekwaamheid van den heer Visser geeft de heer Vos de gewenschte inlichting. Het besluit tot het verleenen der subsidie wordt aangeraomen met 10 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de heeren Vos, Spruit, Bak ker en Oortgijsen. De heer Zurmuhlen hield zich buiten stemming. Voor kennisgeving werden aangenomen de raededeelingena. dat door de Wetgevende Macht de wet is aangenomen tot afwijking, zoo noodig gedurende 5 jaren, van de by de wet gestelde regelen omtrent de heffing van belastingen b. dat de rek. en verantw. over 1890 en de begrooting voor 1892 door H.H. Gedep. Staten zijn goedgekeurdc. dat de noodige toestemming is verkregen tot heffing in 1892 van een hoofd, omslag en van een plaatsel. belasting op het gedistilleerd"; d. dat bij de jongstgehouden verificatie van de boeken en de kas van den gemeente-ontvanger een en ander in orde en in kas bevonden is de som van f 18054.09 en e. dat brieven zijn inge komen van de herren Bron, dr. Hoek, Brou wer, v. Voornveld, Goedkoop, Verhey en Bethlehem, dat zy bereid zijn de betrekkin gen, waartoe zy in de vorige zitting zyn be noemd te aanvaarden en van den brugwachter K. Bregman, die dank betuigt voor zijne be noeming tot die functie. Op voorstel van den Voorzitter, wordt be paald, dat een voorstel van de heeren Korver c. s. betreffende verlaging van den gasprijs zal behandeld worden in een volgende zitting in comité-generaal. Voorlezing geschiedt van een adres van eenige bewoners van het dorp Huisduinen, houdende verzoek, voor gemeente-rekening, een rytuig ter beschikking te stellen van den geneesheer, belast met de armen-praetyk, in 't belang der behoeftigen aldaar. De behande ling van dit adres wordt mede verdaagd. Er wordt gelezen een schrijven vau den heer Commissaris der Koningin, houdende mede- deeliug van het voorstel, 't welk een gevolg is van een overleg met het College voor de Zeevisscherijen, om, den afslag buiten het daarvoor ingericht gebouw volkomen vrij la tende, dien afslag te doen geschieden uitslui tend door beambten der gemeente, en daar voor een betaling te vorderen van Ys pCt. van do opbrengst. Door het Dag. Best. wordt voorgesteld, met het voorstel van den Commissaris der Koningin mede te gaan. Na oenige diseussie, waarbij de vrees wordt geuit, dat de kosten voor de verkoopers hierdoor grooter zullen worden, wordt met algemeene stemmen op 1 na die van den heer Zur muhlen overeenkomstig het prae-advies van B. en W. besloten. By de gewone rondvraag klaagt de heer Zurmuhlen over de onbegaanbaarheid van den openbaren weg in de Poststeeg en over de onzindelijkheid, die aan den Dijkweg, tenge volge van 't ontbreken van groote ijzeren vuilnisbakken, valt op te merken. Hij dringt op scherper toezicht en op verbetering van den toestand aan. De heer Korver spreekt over de aanwezig heid op vele erven van modder- en beerput ten, die hij nadeelig acht, omdat ze vaak den bodem verontreinigen. In navolging van andere plaatsen, o. a. van Haarlem, zou hij willen een- belasting heffen van allen, die er zulke putten op na houden. De Voorzitter wijst op bezwaren, die tegen zulk een maatregel zouden rijzen, doch zegt overweging toe en belooft den heer Zurmuhlen, dat de Poststeeg, zoo mogelijk een verbetering zal ondergaan. De zitting wordt hierop gesloten. 't Verdient vermelding, dat de Raadszaal, wat de plaatsing der leden betreft, een groote verandering had ondergaan, sinds de vorige zitting. Zaten vroeger de leden aan een groote, lange tafel, nu waren ze, drie aan drie, aan kleine tafeltjes gezeten, terwyl het Dag. Best. aan 't einde aan een tafel had plaats geno men. De leden zitten nu niet zoo opéénge drongen als vroeger, doch het gebeurt op deze wjjze vele malen, dat de een tot den ander spreekt zonder hem te kunnen zien. En vreemd is het ook, dat de Voorzitter, tegenover het middenpad gezeten, eigenlijk niemand vóór zich ziet. Voor de bezoekers op de tribune is het er niet gemakkelijker op geworden de sprekers, die met den rug naar hen toestaan, te volgen. HELDER, 5 Februari 1892. De heer P. W. Akkerman, onder wijzer aan een der gemeentescholen alhier, is als zoodanig beroepen te 's Gravenhage. De hier bestaande Scliaakvereeniging H. S. ontwikkelt, sedert haar jeugdig bestaan, zekere bedrijvigheid, welke haar tot een vor- eeniging stempelt van nuttige strekking. Reeds het vestigen van de club alhier beoogde het doel, de verspreide schaakspelers te veree nigen niet alleen, maar ook aan zich te ver binden hen, die het edele spel slechts in de beginselen kenden en die daardoor tot beter spelers konden gevormd worden dat doel is aanvankelijk bereikt en daardoor mag deze vreedzame vereeniging, zoo geheel onderschei den van de talrijke hier bestaande gezelschap pen, zeker nuttig geacht worden. De avonden, welke aan dit denkende kampspel gewjjd wor den, bepalen zich tot één per weekvooraf wordt een half uur bestemd voor theorie, waar mede bestuursleden zich bereidwillig belasten. Thans zal, naar wy vernemen, een ondor- linge schaakwedstrijd plaats hebbendit is het begin van een richting, welke er toe kan leiden dat de Vereeniging H. S. van Helder, een kampstrijd aangaande met een schaakver- eeniging elders, eervol dien strijd beëindigt. Het kan niet anders, of zulks zal medewerken tot verhoogde inspanning, maar ook om den on- derlingen band te versterken. Wy geven deze mededeelingen ten beste aan hen, die schaakspelers zyn en niet tot lid zijn toegetreden alsook aan hen, die het schoone ipel willen leeren kennen. Beiden vinden daar een welkom entrée. In de eerste dagen van dit jaar wa ren de Ned. oorlogsschepen «Van Galen, Koningin Emma« en «Johan Willem Friso« aan de Kaap de Goede Hoop. De redacteur van »De Zuid-Afrikaanbracht een bezoek aan de »Friso,« waar hij door een adelborst werd rondgeleid en vooral de torpedo's zyn opmerkzaamheid trokken. In Kaapstad zag men overal Hollandsche matrozen, die naar De Zuid-Afrikaan opmerkt onder gewoonte zichmetpaard- ryden vermaakten, dikwijls tot veel ver maak der Kapenaars. Intusschen is een der zeelieden te Kaapstad vermoord, naar uit het volgende bericht in genoemd blad (nommer van 5 Januari) blijkt. „Een ma troos van het kolenschip «Brynhildac, Frank Miller genaamd, is voor den ma gistraat geweest wegens het toebrengen van een messteek aan den Hollandschen matroos Van der Heer, die, volgens een der getuigen, geweigerd had hem op een bottel bier te tracteeren, terwyl volgens een ander, hy een stok wilde, dien Van der Heer in de hand had. Van der Heer is overleden en het verhoor is tot morgen uitgesteld." By kon. besluit is ben^j^ot-raftds- heer in het gerechtshof te 's Gravenhage mr. W. van der Kaay, kantonrechter te Leiden. In den Eilandspolder (Noordholland) is opgehaald het lijk van een raan, wiens handen met een doek waren vastgebonden en om wiens beenen een ketting zat. Een onderzoek is ingesteld. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 10.) v Graaf Waldringen beweert, dat ook nu in die pyn- lijke stonden baron Wernerje party opgevat en al het mogelijke gedaan heeft om je vertoornden vader tot bedaren te brengen, doch baron Kurt was over de schande van zijn zoon te zeer verontwaardigd geweest. Een feit is het, dat nog dienzelfden dag een bode afgezonden werd, die een rechterljjk ambtenaar halen moest, en en dat baron Kurt dezen ambtenaar zijn laat sten wil dicteerde. Deze laatste wil zelf bleef een geheim, 't welk alleen de slotheer en de beambte kenden, de inhoud daarvan liet zich echter met tamelijke zekerheid raden, en ik achtte het nu mijn plicht om den afwezige te verdedigen, en den ouden heer op de mo gelijkheid van een bedrog opmerkzaam te ma ken Want nadat wy van onze eerste ontstel tenis bekomen waren, klemden wy, Roosje en ik, ons vast aan de gedachte, dat je het offer van een schandelijke belastering geworden waart, en daaromtrent meende ik mij in het slot zekerheid te verschaffen. Baron Werner ontving mij met de verklaring, dat zyn oom niemand wilde zien, derhalve moest ik hem mijn vermoeden mededeelen. Hy hoorde my geduldig aan en toonde my den briefik moest, nadat ik dit schry ven gelezen, onderteekening en zegel onderzocht had, de echtheid daarvan erkenneD, en daarmede was ons onderhoud geëindigd.* «De echtheid stoof Egon op. «Dit schrij ven kan slechts een schandelijke vervalsching zijn, ik sta op dit oogenblik zelfs nog op vriend- schappelyken voet met den regimentscomman dant." .Dan heeft een doortrapte schurk de ver valsching begaan, want ik zeg je nogmaals, dat zelfs myn scherp onderzoekende blik haar niet ontdekte. In den nacht na myn bezoek stierf je vader, volgens de verklaring van den dokter had een beroerte aan zijn leven een smartelijk einde gemaakt. En toen na zijn dood het testament geopend werd, was Werner von Eichenfels de universeele erfgenaam. Zoo staan de zaken thans, mijn arme zoon, je bent ver- stooten en onterfd, en ik vrees dat het je nu zwaar zal vallen, te bewijzen, dat je neef door bedrog, vervalsching en belastering het erfdeel heeft weten meester te worden." En toch wil en moet ik dezen strijd aan binden", zeide Egon vastberaden, «zulks ben ik myn eigen eer en mijn bruid verschuldigd." «Zeker," knikte de opperhoutvester, wiens voorhoofd zich thans ook omwolkt had. ,Je eer eischt het, en in dezen stryd zul je mij aan je zjjde vinden." En graaf Waldringen vroeg Egon. «Reken niet op hemzijn dochter is de bruid van je neef «Zal hij zyn dochter aan een schurk willen toevertrouwen «Begin met te bewyzen, dat baron Werner een schurk is, dan eerst mag je deze vraag opwerpen. Sinds het aanvaarden der rijke er fenis moet baron Werner, zooais men zegt, zijn bruid zeer verwaarloosd hebben, wellicht is hy thans eerst te weten gekomen, hoe diep zijn toekomstige schoonvader in de schulden zit, maar voor graaf Waldringen is dit een reden te meer om aan de verloving vast te houden." Dus het huwelijk zal zeker wel spoedig gevierd worden «Het feest zou reeds plaats gehad hebben, wanneer niet baron Werner om den overleden oom rouwde," antwoordde de opperhoutvester, en zyn stem klonk nueenigazinsspottend, "hij acht het zijn plicht, om het rouwjaar te moeten afwachten en noemt baron Kurt daarbij steeds zijn tweede vader. Mij schijnt het toe, alsof hy vrij en ongebonden wilde blijven, alleen om het vroegere leven in de residentie weder te kunnen hervatten." «Dit zou men ook opmaken uit de vele open plekken in ons bosch, die ik onder het voor bijreden heb ontdekt," antwoordde Egon ver ontwaardigd. «Hij schynt tot iederen prijs geld te willen maken." «Zoo lang hy onbetwist bezitter van het goed is, kan niemand hem dat beletten," ging de opperhoutvester schouderophalend voort, «hy zal uit vroeger tyd nog schulden hebben, die nu betaald moeten worden, en waarschijnlijk ligt het ook in zyn bedoeling om met volle beurs naar Berlijn terug te koeren, hier biedt het leven hem immers niets. Maar onder het praten is het laat geworden, Egon, Roosje zal reeds lang op my wachten, laat ons dus voor heden scheiden. Wat denk je nu te doen «Ik zal naar myn neef toegaan," antwoordde Egon »en hem rekenschap vragen, eischen dat hy van het erfdeel afziet, dat mij toebehoort." «Je verwacht zeker wel niet dat hy dezen wensch zal vervullen «Neen, maar dan zal hy toch weten, dat ik den stryd met hem opneem, en dat ik dezen stryd zal doorzetten tot de overwinning, of wel tot aan de nederlaag." .Doe niets zonder mijn raad, Egon", ver zocht de opperhoutvester. «Wanneer je met hem hebt gesproken, kom dan bij mij. «Dat was toch mijn bedoeling, en het liefst zou ik terstond met u medegaan, om in de armen van Roosje te snellen." .Laat mij haar eerst voorbereiden, ook een plotselinge vreugde kan gevaarlijk worden. Roosje waande je dood, daar er geen brieven van je kwamen." .Wee dengeen, die ze onderschept heeft." .Ook daar zal men moeielijk achter kunnen komen, want het laat zich verwachten, dat de schuldige hardnekkig loochent, en alleen een toeval kan ons het bewys in handen leveren. Het goud van je vader is daarenboven een macht, waartegen men met eerlyke wapens niets kan uitrichten, want van ieder plekje, dat je aan je zeiven blootgeeft, zal door je tegenstander gebruik gemaakt worden. En nu, goeden nacht, Egon, laat den storm in je bin nenste uitwoeden en treed je neef eerst ouder de oogen, wanneer je je volle kalmte herkre gen hebt. Later willen wy dan beraadslagen over de stappen, die verder gedaan moeten worden." De oude heer had by de laatste woorden zyn pyp weder aangestoken en zijn glas leeg gedronken, hy reikte den ritmeester beide han den en keek hem langen tyd vol hartelyke deelneming en liefde in de van toorn fonkelende oogen. «Goeden nacht!" zeide hy nog eenmaal en verliet toen schielyk de kamer. Egon nam de kaars van tafel en begeleidde hem tot aan de trap, hy gaf hem de grooten mede voor zyn bruid en beloofde den volgenden dag reeds vóór den middag bij hem te zullen zijn. Ver volgens keerde hij in zyn kamer terug, waarin hij nog lang rusteloos op en neer bleef loopen, eer hy zijn legerstede opzocht. DERDE HOOFDSTUK. In het ouderlijke huis. Ouderwetsch als het uiterlijk voorkomen, was ook de inwendige inrichting en meubi leering van het kasteel Eichenfels. De kleuren der tapijten en behangsels waren verfletst, de treden der trappen afgeloopen, de meubels waren plomp, massief en zwart go- worden door ouderdom, terwijl hot daglicht slechts spaarzaam door de groenachtige ven sterruiten naar binnen drong. En toch maakte aKes een indruk van soliditeit, men bemerkte terstond dat men zich in de woning van een rijke, aristocratische familie bevond, die ver sheiden geslachten achtereen deze vertrekken bewoond en zich met conservatieve strengheid aan het ouderwetsche vastgehouden had. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1