't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1981 Woensdag 10 Februari 1892. Twintigste Jaargang, A.T3 onnement VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTERFD". Bureau: Zuidstraat Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn». 36. p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,20. Afzonderlijke nummers2 Cent. BuruuxSPOORSTRAAT »n ZUIDSTRAAT Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 9 Februari 1892. Dinsdagavond vierde de Nederlandsche Nationale Werklieden-Vereeniging onder de zinspreuk „Door orde en spaarzaamheid tot welvaart" in de fraai gedecoreerde zaal van Tivoli haar 20jarig bestaan. In zijne toespraak wees de president, de hr. P. H. Bos op dit gewichtig feit, herinnerde aan het ontstaan der vereeniging en ook aan de moeilijkheden, waarmee zij te worstelen had gehad. Daarna werd de vergadering met een woord van hartelijk welkom geopend en het Welkomstlied gezongen. Aan 't verslag van den secretaris, den hr. J. Groeneveld, ontleenen we 't volgende 't Aantal leden bedroeg op 1 Jan. 1891 630 en telde 1 Jan. 1892 714 dus een aanwinst van 84 leden. 't Hoofdbestuur bestaat uit de hh. P. H. Bos le en J. Meskes, 2e voorzitterJ. Groe- 1 neveld le en M. H. Klerk, 2e secretarisC. Wondergem le en D. de Vries, 2e penning meester verder uit de leden H. D. van der Laag, J. J. Roukens, A. J. Meeuwse, J. van Dalen, H. Vonk en W. v. d. Eijk. 't Aantal deelnemers in de Spaar- en Voor- schotkas bedroeg in 'tlaatsté boekjaar 155, benevens 18 kinderen. Ingebracht werd door de deelnemers f2914,64 en door de kinderen f63.94. Teruggehaald door leden f 451.98, en door kinderen t 6,50. Uitgekeerd aan leden f2462.66 en aan kin deren f57.45. Aan 89 leden zijn voorschotten verstrekt ten bedrage van f 2257.50, waarvan is terug betaald f2163,50. Winst door rente en boete f 101.72. Na aftrek der onvermijdelijke uitga ven is uitgekeerd 2°/o. De afdeeling Begrafenisfonds werkt gunstig. Gestorven 20 leden boven 15 jaar en 20 daar beneden. Daarvoor werd uitgekeerd f 2055 be nevens f419.575 voor rytuigen, rouwkoetsen en lijkkisten. Als dividend werd de vorige week uitbetaald f3423.785 of 52°'0 der gestorte contributie. Totale ontvangst in 't gepasseerd jaar met inbegrip van 't batig saldo vorige jaar f9631.85, uitgaven f2528,575. 't Leden tal bedroeg op 16 Jan. 1892 2940 of 328 leden meer dan op 16 Jan. 1891. 't Aantal leden van 't Dragersfonds bedroeg op 1 Jan. 1892 172. De ontvangst was f 105.93, de uitgaven f 49.zoodat er aan ieder lid 33 cents is uitgekeerd en 17 cent in kas is gebleven. De reservekas bedroeg op 1 Jan. 1892 f32.25. 't Kraamvrouwenfonds telde op 1 Jan. 1892 91 leden, en 60 donateurs en donatrices. De ontvangst was f287.76, de uitgaven f258.90, zoodat er een batig saldo in kas is van f 28,86. 't Zangkoor O. B. V. verkeert steeds in goeden staat. Van de bibliotheek werd door 102 lezers gebruik gemaakt, 't Aantal num mers is geklommen tot 401. De penningmeester, de hr. C. Wondergem, legde den volgenden staat van ontvangst en uitgaaf over. Kas der Vereeniging. Batig slot f 3540,411/s> Contributie - 3624,50. Huur der gebouwen - 773. Totaal f 7987,917*. Uitgaaf - 4338,64V3. Batig slot f 3599,27. Winkel. Ontvangst f 27560,96. Uitgaat- 25727,37. Batig slot f 1833,591/s. Aanw. voorraad - 4735,23. Te zamen f 6568,821/2- Afloopende schuld - 4873,98. Winst f 1694,84%. B a k kerij. Ontvangst f 35982,76. Uitgaaf- 30729,96. Batig slot f 5252,80. Aanw. voorraad - 2479,85. Te zamen f 7732,65. Afloopende schuld - 4392,96. Winst f 3339,69. Steenkolen. Ontvangst f 8668,497a. Uitgaaf- 7854,29. Winst f 814,20Vs- Schoenmakers. Aan den heer A. Visser f 1638,20 k 6% f 98,29. Aan den heer A. Adriaanse f2926,90 k 6% f 175,61. Aan den heer R. de Cock f327,70 k 6% f 19,66. De geheelo omzet bedroeg f 77105,OU/g. De totale winst bedroeg f 6142,30. Bij monde van den hr. K. Middelkamp bracht de Commissie van Toezicht verslag uit, waaruit bleek, dat de boeken en beschei den steeds op tijd waren nagezien en in de beste orde bevonden. Met een hartelijk woord van waardeering reikte de vice-president, de hr. Meskes, aan de hh. J. J. Roukens, K. Middelkamp en W. Rietveld 't insigne van verdiensten over, dat aan een blauw lint om den hals wordt ge dragen. By monde van mej. Cornielje en Mallet werd aan den president Bos, namens de Kraam- vrouwenvereeniging een fraai gouden horloge vereerd. Bij meerderheid van stemmen zijn als be stuursleden gekozen de hh. P. H. Bos, J. J. Roukens en G. Oudijk. Als commissie van toezicht werden gekozen de hh. K. Middelkamp, van Gijn en Berkeljon. Nu richtte spreker een woord van dank, aan verschillende personen. Nadat de hr. P. Dol door 't voordragen eener comische scène den lachlust had gaande gemaakt, werd ten slotte 't blyspel opgevoerd „De inkwartiering of zes jaren de bruid". De avond werd vorder aangevuld door 't zingen van feestliederen en muziekuitvoeringen. Als een byzonderheid mogen we niet nala ten te vermelden, dat de hr. C. Wondergem twintig jaren onafgebroken als bestuurslid werkzaam is. De bijeenkomsten werden Donderdag- en Zaterdagavond onder dezelfde omstandigheden herhaald. Aan de loting voor de nationale mi litie, welke op morgen en overmorgen al hier zal plaats hebben, zal worden deel genomen op den eersten dag door de ingeschre venen uit de gemeente Helder, ten getale van 230en op den tweeden dag door de ingeschre venen uit de gemeenten Texel, Vlieland en Terschelling, respectievelijk ten getale van 58, 10 en 29. Bij kon. besluit is eervol ontslag verleend bij de dd. Artillerie-Schutterij alhier, aan mr. D. P. H. Aberson, als majoor-commandant, met den personeelen rang van luitenant-kolonel, onder dankbe tuiging voor de in die betrekking bewezen diensten en met vergunning om de uniform der schutterij met de onderscheidingstee kenen aan zijn rang verbonden, te blijven dragen. De lading van het op 1 Januari jl. te Kallantsoog gestrande Zweedsche bark schip »Alexander« is thans eindelijk van het strand verwijderd en geborgen. De geheele lading ligt in het dorp en zal naar het Noord-Hollandsch kanaal wor den vervoerd. Zondag werd aan de voerlieden aldaar ongeveer f2500 aan bergloon uitbetaald. Gebrek aan predikanten. In de Ned. Herv. kerk kwamen in 1891 161 predikantsplaatsen open en werden 158 vervuld. Op 1 Jan. 1892 waren 375 plaatsen onbezet. Volgens de „Wagenin- ger" zal dat getal weldra tot 350 dalen. De „Kerk Cfc." zegt echter, dat men geen reden tot gerustheid heeft. Immers sedert jaren zijn tot de Evangeliebediening min der candidaten toegelaten dan noodig wa ren om in de geregeld ontstaande vacatu ren te voorzien. En nu het getal studen ten in de theologie toeneemt, komen er nog jaarlijks 20 tot 30 plaatsen open die niet kunnen worden vervuld. Er zijn dus buitengewone maatregelen noodig om het ontbrekend getal aan te vullen. In de kazerne te Leeuwarden heeft Vrijdagvoormiddag een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Bij het exerceeren in een der lokalen, waarbij de sergeant E. aan een peloton soldaten onderricht gaf in de lading en het vuren en voor de manschap pen stond, die in geknielde houding aan legden in de richting waar hij zich be vond, viel, op het kommando vuur" een schot, waardoor hij, deerlijk in den buik getroffen, neerviel. Op last van twee mi litaire geneesheeren, werd hij terstond naar het militaire hospitaal vervoerd. Bij onder zoek is gebleken, dat het geweer van een korporaal een scherpe patroon bevatte. De toestand van den gewonde, die gehuwd en vader van drie kinderen is, moet hoogst bedenkelijk zijn. De directeur der Prins Hendrik Stichting" te Egmond aan Zee schrijft Sedert 20 Jan. jl., toen ik de gunstige verandering mocht berichten, die bij de door influenza aangetasten plaats vond, is niemand meer aangegrepen. Werden er toen nog 18 als »ziek« genoemd, dit aan tal is nu tot 4 ingekrompen, onder wie er twee zijn, wier toestand zorgwekkend is. Helaas, nog een tweetal moest den strijd opgeven en wel C. F. Rusteraeijer. oud 75 jaar, terwijl op 5 dezer overleed de oud-strijder Teunis van der Plas, in den ouderdom van bijna 83 jaar, drager van het Metalen Kruis en de eerst opge nomen verpleegde der stichting, waarvan hij zestien jaren een der sieraden was. Donderdagavond had te Middelburg een allertreurigst ongeluk plaats. Een 63- jarige weduwe was met het rijtuig van haar schoonzoon afgehaald, om bij hem den avond door te brengen. Vóór diens woning in de Krommeweele gekomen, werd het portier geopend en wilde de dame er uitstappen, toen het paard schrikte, op hol sloeg en met het rijtuig in de naast- bijzijnde gracht aan de Seisbrug te water geraakte. Vermits het rijtuig aan de zijde van het geopend portier naar beneden stortte, kostte het, niettegenstaande dade lijk toegeschoten hulp, veel moeite om het andere portier te openen en de dame er uit te halen, die toen nog leefde, doch korte oogenblikken daarop overleed. Terwijl Woensdagavond te Haarlem mr. N. de Roever in „Teyler" voor een vrij talrijk publiek een voordracht hield, gingen op eenmaal alle lichten van een der beide gaskronen uit, om weldra door de lichten der andere gaskroon te worden rolgd. Het gas wilde niet meer bran den, zoodat de aanwezigen wel verplicht waren heen te gaan, zonder het slot der rede te hebben aangehoord. Uit Wormerveer schrijft men, dat de Heer Prins, in verband met het voor gevallene in zijne oliefabriek, voornemens is de fabriek te laten stilstaan en zich alsdan voor eenigen tijd naar Duitschland te begeven, omdat de personen, die deze fabriek wilden laten springen, nog niet ontdekt zijn. Aangaande het voorval zelf deelt de Zaanl. Ct.het navolgende mede Men heeft te Wormerveer door tijdige ontdekking de gevolgen van een gruwelijke misdaad voorkomen. Aan de fabriek «De Liefdewas drie achtereenvolgende Zater dagen een pijp met oud, gebruikt, vettig katoen verstopt en de veiligheidsklep be zwaard, zoodat, ware de gruwel niet bij tijds ontdekt, de geheele fabriek in de lucht had moeten vliegen en dood of verminking het lot der arbeiders op de fabriek zou zijn geweest. En wie weet welke nood lottige gevolgen het gruwelstuk ook zou hebben gehad voor het deel dezer gemeente tegenover de fabriek. Daar zeer natuurlijk niemand weet wie het heeft gedaan, hebben de eigenaars de nieuwe* fabriek, waar het feit geschied is, het werk laten stilstaan en de fabriekwerkers ontslagen. Een twintigtal moeten er naar Amster dam zijn gegaan, naar de zwarte spiegel om van het orakel te vernemen wie de dader of daders is of zijn. Het orakel heeft, volgens hunne mededeeling, gezegd: »zes getrouwde knechts hebben het gedaan. De Fransche marine was dezer da gen niet gelukkig met haar nieuwen krui ser «Arethusec. Dit schip keerde van een proeftocht naar de haven van Brest terug, waar het verder zou worden uitgerust, om deel uit te maken van het eskader in den Atlantischen Oceaan, doch het miste de haven, tengevolge van een dikken mist, en liep in plaats daarvan op het strand. Bij het eerstvolgend hoogwatergetij kwam de »Arethuse« weder vlot, doch niet zon der groote schade geleden te hebbenzij had een lek gekregen en had de geheele kiel verloren. Het lek werd tijdelijk voor zien en het schip in het dok gebracht, waar het nu in reparatie is. Het ongeluk wordt toegeschreven aan verkeerde rege ling der scheepskompassen, doch men ver wacht, dat in ieder geval de comman lant en de loods voor den krijgsraad zullen moeten verschijnen. Door het losraken van het ijs is te Breslau veel schade veroorzaakt. Op de Oder werd een groot vaartuig van 1000 ton van zijne ankers en tegen een ander aangeslagen, waarbij een man, een vrouw en twee kinderen verdronken. In weinige oogenblikken werden niet minder dan 30 booten weggeslagen sommige dreven te gen bruggen aan en beschadigden die aan merkelijk. Het verkeer over de spoorweg brug vau de BreslauTarnowitzlijn is ge heel verbroken. Bij Ohlan is de rivier buiten haar oevers getreden en men ver wacht nog meer overstroomingen. In den omtrek van Bardi, bij Pia- cenza, heeft zich een vreemd verschijnsel voorgedaan. Na een sneeuwstorm, welke 48 uren aanhield, was de sneeuw over groote uitgestrektheden als met een zwart poeder bedekt, dat echter bij onderzoek uit myriaden zeer beweeglijke zwarte in secten bleek te bestaan van de grootte eener vloo. De geringste aanraking was voldoénde om hen te verpletteren. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Yan af 4 tot en met 6 Febr. 1892. ONDERTROUWDH. Bouwhuis, werk man en C. E. de Roos, J. Kramer, zeeman en H. van Beek. J. T. Tolhoek," kanonnier stoker en W. Mollenbrok. GETROUWDN. van Beusekom en M. M. Senhauser. K. P. van den Burg en H. Beneker. D. Schol en A. J. Riomers. BEVALLEN: H. de Ruiter, geb. Groot, z. P. van der Hert, geb. van Straaten, z. F. W. Boelsums, geb. Schuitenmaker, z. P. de Boer, geb. van der Leek, z. OVERLEDEN C. L. M. Meyor, wed. J. E. JanzeD, 87 jaar. M. Bakker, wed. K. Kok, 71 jaar. G. Molenaar, 4 weken. W. Flipse, 80 jaar. F. Mooy, echtgenoot van C. Abbe- nes, 73 jaar. 1 levenloos aangegeven. Marine en Leger. Hr. Ms. zeilkorvet „Nautilus", liggende te HellevoetBluis, zal in de eerste dagen van April naar de reede vertrekken en gedurende 4 weken oefeningen houden op het Haringvlietdaarna zal die bodem gedurende 3 maanden eenen oefe- ningstocht houden met de bootBmansleerlmgen en o. a. Christiania en Edinburg aandoen. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 11.) In een dezer antieke, maar met alle mogelijke comfort van den toenmaligen tijd ingerichte vertrekken zat baron Werner von Eichenfels in een gemakkelyke huiskleeding te ontbyten. Het was een man van omstreekt drie- of vier en dertig jaar, van middelbare grootte, de linkerschouder toonde een zeer duidelijk waar neembare verhoogingeen lange, zorgvuldig onderhouden blonde baard oraschaduwde het hoekige, ietwat bleeke gelaat, welks zachte, vriendelijke uitdrukking niet in het geriDgst den schurk deed vermoeden, dien de opper houtvester zóó scherp had geschetst. Een glimlach omspeelde de fijne lippen, ter wijl de fijne, door kanten lubben half bedekte hand den kop chocolade naar den mond bracht wie hem op dit oogenblik had gadegeslagen, zou hebben moeten aannemen, dat baron Wer ner èn met zich zeiven èn met de wereld vol komen tevreden was. «Nu Wat is er vroeg hy met onverschil lige bedaardheid den binnentredenden kamer dienaar, een reeds tamelyk bejaarden, breed- geschouderden man met een baardeloos gezicht, die met een hatelijk loerenden blik gndruisch- loos naar de tafel toekwam. fHij is daar, genadige heer," antwoordde Jakob, en niettegenstaande de stem eenigszins onzeker klonk, sprak er toch een snijdende toon uit. „Hij vroeg baron Werner, nieuwsgierig opkykende. „Wie „De verloren zoon!" «Werkelijk Laat hij zich aandienen „Gezien heb ik hem nog niet," zeide de ka merdienaar met een geringschattend schouder ophalen, «maar hij moet gisterenavond ginds in de herberg afgestapt zijn en bijgevolg zul len we ons heden wel op zijn bezoek kunnen voorbereiden". „Ik vrees hem niet", antwoordde baron Wer ner en een booze, verradelyke trek omspeelde vluchtig zijn mondhoeken. „Je moet ik de voor kamer blijven, Jakob. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat ik je diensten noodig had." „Zooals de genadige heer beveelt," antwoord de Jakob met eene buïgiDg en ook over zijn gelaat gleed een trek vol valschheid en boos aardigheid. „Een kalf zullen wij voor den ver loren zoon maar niet slachten." „Neen, waarachtig niet", spotte de baron, toen de kamerdienaar na deze bemerking de kamer had verlaten, fik zal een harden strijd hebben, doch laat ik mij maar niet ongerust maken, het testament is rechtstreeks geldig, het kan niet aangevochten worden." Hij dronk zijn kop leeg met het rustige wel behagen van een fijnproever, en liet zich ach terover vallen in den hoogen leuningstoel. Langzaam voer zijn aristocratische hand eenige ma en over den langen baard. „Ik moest er immers op voorbereid zijn, dat hy terug zou keeren," zeide hij zacht, terwijl zijn blik peinzend door het vertrek dwaalde «hij geeft geen vermoeden van al, wat hier is voorgevallen en meent hier nu heer en meester te zijn. Mijn waarde neef zal zich echter wel in do verandering moeten schikken. Wil hij een vergelijk aannemen, dan breng ik bereidwillig een offer, wil hij echter het proces, dan kan hij er mij geen verwijt van maken, wanneer hij het verliest. Mijn personeel is betrouwbaar, graaf Waldringen is op mijn hand, Egon heeft alleen den. opperhoutvester, en diens stem legt niet veel gewicht in de weegschaal." Werner was opgestaan, men kon hom de innerlyke ongerustheid aanzien, terwijl hij lang zaam de kamer op- en neerliep. Eindelijk bleef hy voor zijn schrijfbureau staan, hij opende het en haalde er eenige pa pieren uit, die met een zijden lint bijeenge bonden waren en waarop langen tyd zijn blik rustte. „Dat zijn mijn wapens," mompelde hy, «ik houd mij aan de wet, die is een vast, een zeker fundament, waaraan niet geschud kan worden." Jakob trad weder binnen, om de ontbijttafel af te nemen, met een sarcatischen lach sloeg hy den baron gade, die in de lectuur van een schriftuur verdiept was. fHij komt al", zeide hij, een soldaat van zijn regiment, waarschynlyk zijn oppasser, verge zelt hem." fZoo, ga dau heen en ontvang hem," ant woordde de baron kalm, „wees eleefd en voorkomend, alle leven moet streng vermeden worden". Jakob had nauwelyks het ontbytgoed in de keuken afgegeven, of hij vernam in de vesti bule ook reeds het gerinkel van sporen en een oogenblik later stond hij tot zijn groote ver bazing van aangezicht tot aangezicht tegenover den onterfde. „U hier, baronzeide hij op een toon, die de hoogste ontsteltenis verried. „Ik zou waar achtig eerder aan het uur van mijn dood ge dacht hebben, dan aan uw terugkomst uit Frankryk." 'Leugenaar," stoof Egon op, die het huichel achtige masker terstond doorzag. *By alles, wat hier gebeurd is, heb jij do hand in bet spel gehad, ik ken je, doch beef, wanneer het uur der afrekening slaat." De kamerdienaar had zich hoog opgericht, zijn loensche oogen fonkelden van toorn. fik weet niet, wat gij met deze woorden zeggen wilt, baron", antwoordde hij, fhet is trouwens niet de eerste maal, dat ge n door uw toorn tot een onbillijkheid laat vervoeren, ik wijs uwe verwytcn echter als onverdiend met alle beslistheid terug." „Dien my aan", beval Egon. „Jochem, je blijft hier en antwoord op geen enkele vraag, begrepen „Begrepen, ritmeester I" Jakob wierp een blik vol verachtelijke gering schatting op den oppasser en ging langzaam de trap op. Egon volgde hem. „Baron Egon von Eichenfelsmeldde de kamerdienaar, terwyl hy de vleugeldeuren opende van de kamer, waarin zich baron Wer ner bevond. „Groote God, gy hier riep Werner ver rast, zijn neef met uitgestoken handen tege- moetgaande. „Ik heet u van harte welkom, doch dat ge naar Duitschland terug zoudt keeren dat had ik nimmer verwacht. Nu, men zal u hier zoo spoedig niet zoeken, neem plaats, er is hier veel veranderd, wij willen daar kalm over spreken. Jakob breng een flesch wijn." Egon had de hem aangeboden hand niet gevat, hij versmaadde ook den zetel, waarop zijn neef met een vriendelijken glimlach wees, vast en doordringend rustte zijn koortsachtig schitterende blik op het bleeke gelaat. „Waarom zou men mij hier zoeken vroeg hy scherp. „Waarom?" antwoordde Werner met goed gehuichelde verbazing. «Ge zult toch zeker wel zelf weten, welk een leelijke poets u uw opvliegendheid in Frankrijk heeft gespeeld? De regimentscommandant heeft bericht hier heen gezonden van de zaak, het was een nood lottige dag, toen de brief hier aankwam, helaas, ik had geen vermoeden van zyn inhoud, anders zou ik hem voor uw vader hebben achterge houden." „Gelijk jo ook de brieven voor mijn bruid deed achterhouden.» (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1